SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 12. Utorak, 8. travnja 2008.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

5.

Na temelju odredbe članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« PGŽ broj 24/01, 15/04 i 6/06) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 26. sjednici održanoj 3. travnja 2008. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
OPĆINE VIŠKOVO
ZA 2007. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Viškovo za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji obračun) sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Višak prihoda/primitaka nad rashodima/izdacima po Godišnjem obračunu u iznosu od 19.823.814,58 kun raspoređuje se za financiranje rashoda u Proračunu za 2008. godinu te narednim godinama:

Program: Djelatnost predstavničkog tijela

Intelektualne usluge 12.300

Program: Djelatnost izvršnog tijela

Intelektualne usluge za Glasnik 8.000

Program: Aktivnosti ureda načelnika

Intelektualne usluge 100.000

Program: Sufinanciranje djece u predškolskim

ustanovama

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 175.000

Program: Javne potrebe u socijali

Smještaj osoba u posebne ustanove 4.000

Program: Javne potrebe u zdravstvu

Monitoring čimbenika okoliša i zdravlja

stanovnika Općine Viškovo 7.000

Program: Redovne aktivnosti UO za

proračun i financije

Ulaganja u računalne programe 15.000

Program: Priprema za planove i projekte

Ostale aktivnosti - intelektualne usluge 14.000

Izrada prometnog rješenja nerazvrstanih

cesta - Marinići II 57.000

Projekti društvenih sadržaja Milihovo

(zgrada vrtića) 19.000

Projekt ceste II (prema DPU društveni

centar Viškovo) 15.000

Projekt ceste Viškovo - Turčino 50.000

Projekt raskrižja Mavri 100.000

Idejni i glavni projekt ceste Vozišće-Mavri 150.000

Projekti ceste Mladenići-Ronjgi-Saršoni 170.000

Projekt rekonstrukcije ceste ŽC 5017 i 5025

Viškovo-Mladenići 20.000

Projekt oborinske kanalizacije

Mladenići-Ronjgi-Saršoni 14.000

Projekti raskrižja Vozišće, cesta i

infrastruktura prema DPU OŠ 70.000

Projekti spojne ceste RZ-8 pravac Drenova i

infrastrukture 450.000

Dom Marinići-izrada projektne dokumentacije

II. faze 204.000

Boćalište Marčelji-dokumentacija za građevinsku

dozvolu 81.000

Projekti zdravstvene stanice 90.000

Glavni i izvedbeni projekt groblja Viškovo 16.000

Idejno rješenje kao podloga za izradu DPU

novog groblja Bujki 20.000

Idejno rješenje i projekti ceste Brnasi-Dovičići 25.000

Idejno rješenje i projekti infrastrukturnih,

sportskih i rekreativnih sadržaja 100.000

na dijelu područja osnovne škole

Idejni projekt zgrade Mavrovičino 50.000

Idejno rješenje i projekti uređenja okoliša

zgrade Općine i Doma 70.000

Program: Program upravljanje i održavanje

poslovnim objektima

Energija 52.000

Sitni inventar 14.000

Usluge tekućeg i investicijskog

održavanja 310.000

Komunalne usluge 30.000

Uredski namještaj 207.000

Program: Program održavanja i proširenja

komunalne infrastukture

Održavanje javne rasvjete-električna energija 50.000

Ostali građevinski objekti-proširenje javne rasvjete 600.000

Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem 70.000

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

javnih površina 300.000

Program: Izgradnja kapitalnih projekata

Otkup zemljišta za buduće projekte 5.569.692,80

Boćalište Marinići 100.000

Rasvjeta pomoćnog igrališta NK

Halubjan Brnasi 40.000

Nadogradnja Vatrogasnog doma u Srokima,

gradnja garaže i okoliš 520.000

Uređenje Spomen doma I. M. Ronjgova 8.177

Dodatna ulaganja na stanovima 226.644,78

Program: Izgradnja objekata i uređaja

komunalne infrastukture

Cesta I sa javnom rasvjetom prema DPU

društveni centar Viškovo 810.000

Asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta 750.000

Mjesno groblje Viškovo 300.000

Uređenje parkovnih i rekreativnih površina te

izgradnja infrastrukture na području DPU OŠ 1.805.000

Uređenje parkovnih i rekreativnih površina

na području DPU društvenih sadržaja 6.050.000

Program: Poticanje razvoja gospodarstva

Potpora radu Udruženju obrtnika Viškova,

Klane, Kastva i Jelenja 14.000

Projekt ukupnog razvoja Općine Viškovo 5.000

Članak 5.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/08-01/2

Ur. broj: 2170-09-08-01-1

Viškovo, 3. travnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić v.r.

 

Godišnji obračun Proračuna Općine Viškov  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr