SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 12. Utorak, 8. travnja 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

14.

Temeljem stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2008. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2007. godinu

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 24. studenog 2006. godine, sa izmjenama i dopunama usvojenim 29. ožujka 2007., 26. srpnja 2007. i 29. studenog 2007. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 46/06, 15/07, 31/07 i 49/07) te Odluke o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama donijete na temelju članka 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2007. godinu.

II. Prihodi i izvješće o izvedenim radovima po svim stavkama programa iskazani su u priloženoj tabeli 1.

III. U odnosu na prihode iskazane u tabeli 1. daje se slijedeće obrazloženje:

1. Komunalni doprinos ostvaren je sa 96,2% odnosno za 3,8% ili 355.096,00 kn manje od plana , prvenstveno iz razloga što je smanjen broj zahtjeva za obračunom komunalnog doprinosa u odnosu očekivano uzimajući u obzir broj izdanih lokacijskih dozvola prije stupanja na snagu Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Opatije.

Upravo iz činjenice da je postupak donošenja UPU-a Opatija i Ičići u tijeku , u razdoblju 2007. godine nije bilo većih investicija (osim garaže »Slatina«) koje bi rezultirale obračunom komunalnog doprinosa u značajnijim iznosima.

Očekivanja su da će se tek po donošenju UPU-a Opatija, Ičići te Ika i Oprić biti značajniji zamah investicija koje će rezultirati i porastom prihoda od komunalnog doprinosa.

2. U odnosu na plan, prihodi od namjenskog povećanja cijene vode ostvareni su sa 94,7% odnosno za 253.995,00 kuna manje od planiranog s obzirom da isti ovise o ostvarenim prihodima iz cijene vode.

3.Ostali prihodi ostvareni su neznatno ispod ili iznad planiranih veličina.

4. Ostvareni prihodi u cijelosti su omogućavali realizaciju planiranog programa.

IV. U odnosu na rashode iskazane u tabeli 1. daje se slijedeće obrazloženje:

1. Planirani rashodi u iznosu od 35.951.930,00 kuna su realizirani sa 72,4%, odnosno za 9.908.650,00 kuna manje od plana s time što se u 2007. godinu prenosi obveza za planirane ili započete radove čiji se završetak očekuje u idućoj godini, u iznosu od 7.427.501,87 kuna.

Ostatak manje ostvarenih rashoda predstavljaju uštede po pojedinim stavkama (manje cijene koštanja ili nerealizacija pojednih projekata) koji se također prenose u 2008. godinu.

Uspoređujući ostvarenje Programa za 2007. godinu u odnosu na ostvarenje Programa za 2006. godinu razvidno je da je isto bolje za 8%.

2. Najvažnija investicija Grada Opatije u prethodnoj godini je nastavak izgradnje objekata i uređaja sanitarne kanalizacije, a koja se realizira po Projektu zaštite od onečišćenja mora, Podprojekt Opatija - Lovran - Matulji kao i radove na rekonstrukciji vodovoda i oborinske kanalizacije koji se obavljaju uz Projekt.

U 2007. godini radovi na projektima u okviru pojedinih potprograma realizirani su kako slijedi:

2.1) ODVODNJA OBORINSKIH VODA: realiziran je planirani obim radova na izgradnji oborinske kanalizacije u parku Bulgaria, kao i na izgradnji oborinske kanalizacije na nerazvrstanim cestama, dok je projekt Oborinske kanalizacije uz izgradnju sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere realiziran u 62,4% planiranih vrijednosti .

Za nerealizirani odnosno započeta, a nedovršene ili nezaračunate radove sredstva se prenose u 2008. godinu.

2.2) ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (sanitarna kanalizacija): realizirana je u dijelu doznaka Proračunskom fondu sa 95% , a ostvarenje ovisi o prikupljenim sredstvima od cijene vode.

Radovi na izgradnji sekundarne kanalizacijske mreže kao i na razdvajanju sanitarne i oborinske kanalizacije realizirani su sa 81,8% s time da će preostali ugovoreni radovi izvesti u 2008. godini za što je potrebno prenijeti nerealizirana sredstva.

Planirani iznos za sufinanciranje Izrade projekta CS Ika nije realiziran iz razloga što do kraja 2007. godine nije bilo dovršeno idejno rješenje za projekt.

2.3) IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA: radovi na rekonstrukciji vodovoda koji se obavljaju uz izgradnju sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere ostvareni su sa 74,9% s obzirom da za dio izvršenih radova nisu zaprimljeni računi, a isti ovise i o samoj dinamici radova na Projektu; sufinanciranje radova na izgradnji projektne dokumentacije vodoopskrbe Poljana realizirano je sa 22,1% s obzirom na zaračunate vrijednosti te se ostatak radova odnosno realizacija očekuje u 2008. godini.

2.4) IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA: Projekt izgradnja kraka ulice A. Dminaka - izlaz prema hotelu Ičići dovršen je , a razlika do planiranih vrijednosti radova odnosi se na neplaćeni iznos izvoditelju radova do otklanjanja određenih nedostataka uočenih kod primopredaje objekta; gotovo u cijelosti su izvedeni radovi na izradi gornjeg stroja na nerazvrstanim cestama, a dio koji nije realiziran je izrada gornjeg stroja u Ulici I.B.Mažuranića (nije postignut sporazum sa vlasnicima zemljišta) te B.Želea (zbog planiranih radova na san.kanalizaciji), te većina radova na potpornim zidovima na nerazvrstanim cestama (radi kasnog dobivanja građevinske dozvole radovi na sanaciji dijela potpornog zida ulice Črnikovica radovi su započeli krajem 2007. godine), planirani radovi iz grupe Ostali radovi na nerazvrstanim cestama realizirani su gotovo u cijelosti dok se ostatak sredstava prenosi u 2008. godinu.

2.5) IZGRADNJA JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA: izvedeni su svi planirani radovi iz grupe kultiviranja novih zelenih površina i rekonstrukcije postojećih , te planirani radovi iz grupe dogradnja i rekonstrukcija mreže za navodnjavanje. Nadalje je realizirani su radovi na rekonstrukciji javnih WC-a na Slatini kao i svi planirani radovi na uređenju dječjih igrališta od kojih posebno ističemo uređenje Skate parka na Tošini.

2.6) IZGRADNJA JAVNE RASVJETE: gotovo u cijelosti su izvedeni planirani radovi na proširenju javne rasvjete u prigradskim mjestima i u priobalnim mjestima. U cijelosti dovršena planirana izrada projektne dokumentacije javne rasvjete

2.7) IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA NA POMORSKOM DOBRU: u cijelosti su izvedeni planirani radovi na postavi ograde obalnog puta od Ike do Ičića, sanacija svoda volti u Iki, hitne intervencije na obalnom putu. U potpunosti su realizirani radovi na rekonstrukciji pasarele u Voloskom kroz sufinaciranje iznosa Lučkoj upravi kao i plaži Lipovica uz sufinaciranje od strane Mjesnog odbora Belveder.

Radovi na sanaciji obalnog zida u Voloskom kao i ispod Hotelijerskog fakulteta također su u cijelosti izvršeni dok nije realiziran planirani iznos za uređenje okoliša CS Ika budući da nije započeta izgradnja CS.

2.8) FINANCIRANJE OSTALIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI:

Realizirani su projekti Izrade GIS-a nerazvrstanih cesta, izrade studije sustava Javnog prijevoza kao i plaćanje iznosa naknade Općini Matulji vezan uz odlagalište otpada Osojnica.

Nije realizirano Sufinanciranje programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Osojnica iz razloga što nije ishođena građevinska dozvola za projekt sanacije pa se ostatak sredstava prenosi u iduću godinu kao i projekt izrade rasvjete na nogometnom igralištu , koji je ostvaren u dijelu dok se ostatak radova očekuje dovršiti u 2008. godini.

2.9) KOMUNALNO UREĐENJE UZ REKONSTRUKCIJU HOTELA (Miramar, Paris): U 2007. godinu realizirani su planirani iznos na ime komunalnog uređenja uz rekonstrukciju hotela Miramare kroz priznavanje ulaganja dok iznos planiran za komunalno uređenje vezan uz rekonstrukciju hotela Paris nije ostvaren iz razloga što nije započeta rekonstrukcija hotela.

V. U 2008. godinu prenose se sredstva dijelom za radove započete ili planirane u prethodnoj godini, a dijelom kroz višak iz manje ostvarenih rashoda, uzimajući u obzir manje ostvarene prihode od komunalnog doprinosa i prihoda iz cijene vode, u iznosu od 9.286.509,00 kuna.

Klasa: 363-01/06-01/115

Ur. broj: 2156/01-01-08-7

Opatija, 27. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

Tabela 1

OSTVARENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2007. GOD.

a) Izvori sredstava:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Izvješće o ostvarenju Programa gradnje o  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr