SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 10. Petak, 28. ožujka 2008.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

3.

Na temelju članka 15. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07) i članka 14. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 31/07), Gradski savjet mladih Grada Cresa, na sjednici održanoj 29. veljače 2008. godine, donio je

POSLOVNIK
o radu Gradskog savjeta mladih Grada Cresa

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Poslovnikom o radu Gradskog savjeta mladih Grada Cresa (dalje: Poslovnik) uređuje postupak konstituiranja, izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog savjeta mladih Grada Cresa (dalje: Gradski savjet mladih), postupak pripreme i sazivanja sjednica Gradskog savjeta mladih, način rada i odlučivanja na sjednicama Gradskog savjeta mladih i druga pitanja u svezi s radom Gradskog savjeta mladih.

Članak 2.

Gradski savjet mladih obavlja poslove sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Cresa.

Gradski savjet mladih može, u djelokrugu svojega rada za pojedina područja imenovati stalna i povremena radna tijela, stručna i savjetodavna povjerenstva u skladu sa potrebama.

U radu Gradskog savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa i stručnjaci iz pojednih područja vezanih za mlade i skrb o mladima.

Članak 3.

Gradski savjet mladih radi prema ovom Poslovnika. Odredbe ovog Poslovnika primjenjuju se na sve članove Gradskog savjeta mladih i na sve osobe koje sudjeluju u radu Gradskog savjeta mladih.

Članovi Gradskog savjeta mladih i sve osobe koje sudjeluju u radu Gradskog savjeta mladih dužne su čuvati poslovnu tajnu koju saznaju u radu Gradskog savjeta mladih i za to su odgovorni prema zakonu.

Članak 4.

O pravilnoj primjeni odredaba ovog Poslovnika brine se predsjednik Gradskog savjeta mladih.

II. KONSTITUIRANJE GRADSKOG SAVJETA MLADIH

Članak 5.

Prvu konstitutivnu sjednicu Gradskog savjeta mladih saziva gradonačelnik, a sjednici predsjedava najstariji član Gradskog savjeta mladih do izbora predsjednika Gradskog savjeta mladih.

Nakon izbora predsjednika Gradskog savjeta mladih, izabrani predsjednik preuzima predsjedavanje sjednicom.

Članak 6.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog savjeta mladih biraju članovi Gradskog savjeta mladih na konstituirajućoj sjednici iz reda izabranih članova Gradskog savjeta mladih.

Članak 7.

Kandidati za predsjednika Gradskog savjeta mladih dostavljaju svoju kandidaturu Upravnom odjelu Grada Cresa.

Kandidat za predsjednika Gradskog savjeta mladih kandidira i svog zamjenika, te izborom predsjednika izabire se i njegov zamjenik.

Upravni odjel Grada Cresa sastavlja listu kandidata za predsjednika Gradskog savjeta mladih na koju se kandidati unose abecedenim redom prezimena.

Članak 8.

Na konstituirajućoj sjednici, nakon predstavljanja kanditata, tajnim glasovanjem bira se predsjednik Gradskog savjeta mladih.

Gradski savjet mladih može odlučiti da se o izboru predsjednika Gradskog savjeta mladih odlučuje javnim glasovanjem. O izboru predsjednika Gradskog savjeta mladih javnim glasovanjem Gradski savjet mladih odlučit će na samoj sjednici.

Za predsjednika Gradskog savjeta mladih izabran je kandidat koji je osvojio najveći broj glasova.

U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednak najveći broj glasova, izbor se ponavlja među njima na istoj sjednici, a u slučaju da se ni nakon ponovljenog izbora ne izabere predsjednik Gradskog savjeta mladih, saziva se nova sjednica Gradskog savjeta mladih u roku 15 dana, na kojoj se postupak za izbor predsjednika Gradskog savjeta mladih ponavlja.

Članak 9.

Mandat predsjednika i zamjenika predsjenika Grdskog savjeta mladih traje dvije godine i istovjetan je s mandatom članova Gradskog savjeta mladih.

Ako predsjednik ili zamjenik predsjednika bude razrješen prije isteka mandata, postupak izbora provodi se na isti način i po istom postupku, a njegov mandat traje najdulje do isteka mandata članova Gradskog savjeta mladih, izabranih na redovitim izborima.

Članak 10.

Predsjednik Gradskog savjeta mladih predstavlja i zastupa Gradski savjet mladih, te obavlja i druge poslove određene Zakonom o savjetu mladih, ovom Odlukom i Poslovnikom o radu Gradskog savjeta mladih.

Zamjenik predsjednika Gradskog savjeta mladih zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

U slučaju istovremene spriječenosti predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog savjeta mladih na sjednici koja je prethodno zakazana bira se jedan od članova koji će sjednici predsjedavati.

III. PRIPREMA I SAZIVANJE SJEDNICE GRADSKOG SAVJETA MLADIH

Članak 11.

Gradski savjet mladih odlučuje na sjednicama.

Gradski savjet mladih donosi pravovaljane odluke ako je na sjednici nazočna većina članova Gradskog savjeta mladih.

Članak 12.

Sjednice Gradskog Savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Gradskog savjeta mladih.

Članak 13.

Sjednica Gradskog savjeta mladih saziva se pisanim putem.

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i pisanim materijalima za raspravu dostavlja se članovima Gradskog savjeta mladih, najmanje sedam dana prije održavanja sjednice.

Iznimno, predsjednik Gradskog savjeta mladih može u slučajevima kada zahtjevaju opravdani slučajevi, odnosno kada se radi o stvarima hitne prirode može sazvati sjednicu i u kraćem roku određenog u stavku 2. ovog članka, a dnevni red za tu sjednicu može predložiti i na samoj sjednici.

U slučaju sprječenosti svaki član Gradskog savjeta mladih dužan je unaprijed i pravovremeno obavjestiti predsjednika Gradskog savjeta mladih, da ne može biti nazočan sjednici.

Poziv za sjednicu dostavlja se gradonačelniku Grada Cresa i predsjedniku Gradskog vijeća Grada Cresa.

Članak 14.

Gradski savjet mladih održava redovite i izvanredne sjednice.

Redovite sjednice Gradskog savjeta mladih održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput u dva mjeseca.

Predsjednik Gradskog savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Gradskog savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova Gradskog savjeta mladih u roku od sedam dana od primitka pisanog zahtjeva.

Ako predsjednik Gradskog savjeta mladih ne sazove sjednicu u roku iz stavka 3. ovog članka, sjednicu Gradskog savjeta mladih sazvat će predsjednik Gradskog vijeća Grada Cresa.

IV. NAČIN RADA I ODLUČIVANJE NA SJEDNICAMA

Članak 15.

Na početku sjednice predsjednik Gradskog savjeta mladih utvrđuje postoji li potreban broj članova Gradskog savjeta mladih za donošenje pravovaljanih odluka.

Članak 16.

Ako predsjednik Gradskog savjeta mladih utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj članova za održavanje sjednica, odgodit će sjednicu.

Započetu sjednicu predsjednik Gradskog savjeta mladih, će prekinuti:

1. ako se tijekom sjednice broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog za održavanje sjednica,

2. ako dođe do težeg remećenja reda na sjednici, a predsjednik Gradskog savjeta mladih nije u mogućnosti održati red uz primjenu mjera iz članka 23. ovog Poslovnika,

3. ako je za raspravljanje i odlučivanje o pojedinom predmetu potrebno pribaviti dodatnu dokumentaciju.

U slučaju odgode ili prekida sjednice predsjednik Gradskog savjeta mladih će zakazati novu sjednicu ili nastavak sjednice za određeni dan i sat.

Članak 17.

Nakon utvrđenja kvoruma, utvrđuje se dnevni red sjednice.

Prijedlog dnevnog reda može se na sjednici mijenjati ili dopunjavati na način da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda ili da se prijedlog dnevnog reda dopuni pojedinim predmetom.

Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, za svaku dopunjenu točku dnevnog reda prijedlozi moraju biti dani u pisanom obliku, a članu Gradskog savjeta mladih moraju se dati i materijali po predloženoj dopuni.

O predloženoj promjeni dnevnog reda glasuje se na način da se najprije glasuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda, a zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom.

Članak 18.

Poslije utvrđenja dnevnog reda, usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, razmatraju se točke dnevnog reda, redoslijedom kojim su utvrđene u dnevnom redu.

Gradski savjet mladih može odlučiti spojiti i zajednički raspravljati o dvjema točkama dnevnog reda ili o više njih ako su te točke međusobno povezane.

Članak 19.

Na početku rasprave izvjestitelj podnosi kratko obrazloženje o predmetu i to redoslijedom u skladu sa utvrđenim dnevnim redom.

Govornik može govoriti samo o temi koja je na dnevnom redu sjednice Gradskog savjeta mladih.

Nakon što su govorili svi prijavljeni, predsjednik Gradskog savjeta mladih zaključuje raspravu i pristupa se glasovanju.

Članak 20.

Prije glasovanja predsjednik Gradskog savjeta mladih dužan je utvrditi prijedlog odluke o kojoj će se glasovati.

Prijedlozi moraju biti tako utvrđeni da ne izazivaju nikakve dvojbe o njihovu sadržaju.

Odluke se donose javnim glasovanjem, dizanjem ruku.

Iznimno, na prijedlog člana Gradskog savjeta mladih, Gradski savjet mladih može odlučiti da se o prijedlogu odluke odlučuje tajnim glasovanjem. O načinu provedbe tajnog glasovanja Gradski savjet mladih će odlučiti na samoj sjednici.

Na poziv predsjednika Gradskog savjeta mladih, članovi Gradskog savjeta mladih najprije se izjašnjavaju »ZA« prijedlog, zatim »PROTIV« prijedloga i na kraju »SUZDRŽAN«. Rezultati glasovanja konstatiraju se u pisanom obliku u zapisnik sa sjednice Gradskog savjeta mladih.

Članak 21.

Gradski savjet mladih donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Gradskog savjeta mladih.

Poslovnik o radu i program rada Gradskog savjeta mladih, donosi se većinom glasova svih članova.

Članak 22.

Član Gradskog savjeta mladih koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju

može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

Smatra se da je član Gradskog savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojem sudjeluje on osobno ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu.

Članak 23.

Red na sjednici osigurava predsjednik Gradskog savjeta mladih.

U slučaju da sudionik sjednice svojim ponašanjem ili izlaganjem remeti rad na sjednici, predsjednik ga može opomenuti ili prekinuti u govoru, a može mu oduzeti i riječ.

U slučaju kada narušavanje reda i kršenje odredaba ovog Poslovnika dovodi u pitanje daljnje održavanje sjednice, predsjednik Gradskog savjeta mladih može sudionika udaljiti sa sjednice.

V. ZAPISNIK

Članak 24.

O radu sjednice Gradskog savjeta mladih vodi se zapisnik koji sadržava vrijeme održavanja sjednice, imena prisutnih, dnevni red, donesene odluke, rezultat glasovanja o pojedinom predmetu i bitne naglaske rasprave.

Zapisnik se dostavlja članovima Gradskog savjeta mladih i ostalim zainteresiranim osobama, s pozivom i materijalom za iduću sjednicu.

Zapisnik potpisuje predsjednik Gradskog savjeta mladih.

Članak 25.

Svaki član Gradskog savjeta mladih ima pravo tražiti da se u zapisnik izdvoji njegovo osobno mišljenje o pojedinom pitanju na dnevnom redu sjednice.

Član Gradskog savjeta mladih može to mišljenje u pisanom obliku priložiti zapisniku.

Članak 26.

Na prvoj idućoj sjednici Gradskog savjeta mladih ovjerava se zapisnik s prethodne sjednice Gradskog savjeta mladih.

Svaki član Gradskog savjeta mladih ima pravo dati primjedbe na zapisnik.

O utemeljenosti primjedbi na zapisnik odlučuje se na sjednici Gradskog savjeta mladih. Ako se primjedba prihvati, u zapisnik će se unijeti odgovarajuće izmjene i dopune. Tako izmijenjen i dopunjen zapisnik na koji nije bilo daljnjih primjedaba smatra se prihvaćenim.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Gradskog savjeta mladih obavlja Upravni odjel Grada Cresa.

Članak 28.

Ovaj poslovnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Izmjene i dopune Poslovnika obavljaju se po postupku i na način kako je donesen.

Klasa: 011-01/07-1/8

Ur. broj: 2213-02-04-02-08/17

Cres, 29. veljače 2008.

GRADSKI SAVJET MLADIH GRADA CRESA

Predsjednik

Marko Vinketa, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr