SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 9. Petak, 21. ožujka 2008.
OPĆINA RAVNA GORA
10

10.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05 i 82/06) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 25. ožujka 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2008. godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) na području Općine Ravna Gora, u visini 5% od prodajne cijene proizvoda na panju.

Članak 2.

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na račun Proračuna Općine Ravna Gora broj 2340009-1836900008.

Članak 3.

U Proračunu Općine Ravna Gora za 2006. godinu planirani prihodi šumskog doprinosa iz članka 1. ovog Programa iznose 300.000,00 kuna.

Sredstva iz prethodnog stavka koristiti će se za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture i to za:

- pojačano održavanje nogostupa »Jarak« u Ravnoj Gori sa zamjenom dotrajalih cestovnih rubnjaka.

Članak 4.

Općinsko poglavarstvo Općine Ravna Gora dužno je do kraja ožujka 2009. godine podnijeti Općinskom vijeću Općine Ravna Gora izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2008. godinu.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 321-01/08-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-08-2

Ravna Gora, 25. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr