SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 9. Petak, 21. ožujka 2008.
OPĆINA JELENJE
6

6.

Na temelju članka 11. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/ 03), članka 22. stavak 2. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 88/06) i članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« broj 30/01 i 10/06) Poglavarstvo Općine Jelenje donosi

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području Općine Jelenje

Članak 1.

Na temelju javnog natječaja objavljenog u javnom glasilu »Novi list« dana 12. veljače 2008, te u »Narodnim novinama«, Općinsko Vijeće Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije), prihvaća ponudu tvrtke D.I.M.Š.O. d.o.o., Mavrinci 24/5, 51219 Čavle, te povjerava obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Jelenje.

Članak 2.

Poslovi iz članka 1. ove Odluke predviđeni su čl.2. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01) kao komunalna djelatnost sukladno odredbama čl. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03).

Članak 3.

Područja obavljanja dimnjačarske djelatnosti, objekti na i u kojima se dimnjačarski poslovi moraju obavljati, kao i način obavljanja dimnjačarskih poslova određeni su Odlukom o dimnjačarskoj službi (»Službene novine« Primorsko-goranske br. 10/96) i Zakonom o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93).

Dimovni objekti koji se obavezno pregledavaju,odnosno čiste i rokovi pregleda i čišćenja određeni su Odlukom o dimnjačarskoj službi (»Službene novine« Primorsko-goranske broj 10/96).

Članak 4.

Korisnik koncesije dužan je poslove iz članka 1. ove Oduke provoditi u skladu s opisanim mjerama očuvanja i zaštite okoliša, odnosno sanitarno i ekološki nejprihvatljivijim sredstvima na način da se ne dovodi u opasnost zdravlje ljudi i životinja, a da se osigura potpuna efikasnost u obavljanju poslova u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93).

Članak 5.

Koncesija koja je predmet ove Odluke dodjeljuje se na rok od pet (5) godina.

Rok teče od dana sklapanja Ugovora o koncesiji koji sklapa Poglavarstvo Općine, a potpisuje Načelnik, na temelju ove Odluke, a sukladno odredbama članka 24. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« primorsko-goranske županije broj 30/01).

Ugovorom o koncesiji reguliraju se prava i obveze davatelja koncesije, te prava i obveze korisnika koncesije.

Članak 6.

Korisnik koncesije je ovlašten naplatiti cijenu usluge po obavljenom poslu u cjelosti prema cjeniku usluga dostavljenog u natječajnoj dokumentaciji dana 13. 2. 2008. godine.

Cijena usluge iz stavka 1. ovog članka je konačna i nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovornog odnosa.

Članak 7.

Općina Jelenje, kao jedna od korisnika usluge koja je predmet ove koncesije, snosit će troškove istih na dimovnim objektima u zatvorenim objektima i prostorima kojih je vlasnik, a koje koristi i kojim upravlja, ukoliko isti valjanim pravnim poslom ili putem općinskih, gradskih i državnih tijela nisu dani na korištenje ili upravljanje drugim pravnim subjektima, u kojem slučaju isti snose troškove izvršenih usluga.

Obračun troškova izvršenih usluga iz prethodnog stavka vršit će se sukladno jediničnim cijenama utvrđenim cijenikom od 13. 2. 2008. godine, prema stvarno izvedenim količinama.

Članak 8.

Naknada za koncesiju koja je predmet ove Odluke utvrđuje se u visinu od 5.000,00 kuna godišnje koju je korisnik koncesije u obvezi platiti danom potpisa Ugovora za 2008. godinu, a za ostale godine odjednom, u punom iznosu. Rok uplate koncesijske naknade je do 31. siječnja tekuće godine.

Naknada iz ovog članka plaća se u korist proračuna Općine Jelenje, davatelja koncesije.

Članak 9.

Pored naknade utvrđene člankom 8. stavkom 1. ove Odluke korisnik je u obvezi danom potpisa Ugovora dostaviti mjenicu sa mjeničnom izjavom u korist Općine Jelenje, ovjerenom kod javnog bilježnika na iznos od 5.000,00 kn, a na ime jamstva za ispunjenje Ugovora.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« primorsko-goranske županije.

Klasa: 311-01/08-01/1

Ur. broj: 2170-04-02-08-1

Dražice, 11. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Damir Maršanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr