SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 9. Petak, 21. ožujka 2008.
OPĆINA JELENJE
3

3.

Na temelju članka 53. stavak 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01 i 10/06) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 6. ožujka 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o autotaksi prijevozu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i načini obavljanja autotaksi prijevoza, tehnički i drugi uvjeti kojima moraju udovoljavati autotaksi vozila i prijevoznik koji obavlja autotaksi prijevoz unutar i sa područja Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Općina) te način formiranja cijena i nadzor nad obavljanjem autotaksi prijevoza osoba.

Članak 2.

Autotaksi prijevoz može obavljati prijevoznik koji je korisnik koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza, ako ispunjava uvjete propisane zakonom kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Odlukom.

Članak 3.

Pojedini izrazi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

1. autotaksi prijevoznik je pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost autotaksi prijevoza,

2. vozač autotaksi vozila je osoba koja ima odgovarajuću stručnu osposobljenost za vozače utvrđenu zakonom. Vozač autotaksi vozila može biti korisnik koncesije ili osoba koja je zaposlena kod korisnika koncesije,

3. autotaksi vozilo je osobni automobil namijenjen za autotaksi prijevoz koji ima najviše devet sjedala u koje je uključeno i sjedalo za vozača, a ispunjava uvjete propisane zakonom, Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (»Narodne novine« broj 120/05) te ovom Odlukom.

II. KONCESIJA

Članak 4.

Pravo obavljanja autotaksi prijevoza unutar područja Općine stječe se isključivo na temelju koncesije. Odluku o davanju koncesije donosi Općinsko vijeće na temelju javnog Natječaja.

Članak 5.

Za područje Općine Jelenje broj koncesija za obavljanje autotaksi prijevoza utvrđuje Općinsko Poglavarstvo. Koncesija za obavljanje autotaksi prijevoza daje se na vrijeme od četiri godine. Za koncesiju iz članka 4. ove Odluke plaća se godišnja naknada. Visinu naknade za koncesiju po autotaksi vozilu utvrđuje Općinsko Poglavarstvo.

Članak 6.

Odluka o koncesiji za autotaksi prijevoz donosi se na temelju provedenog javnog natječaja.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.

Članak 7.

Odluku o raspisivanju Natječaja za davanje koncesije donosi Poglavarstvo. Postupak i uvjeti Natječaja objavljuju se u dnevnom tisku. Tekst objave iz stavka 2. ovog članka sadrži naročito sljedeće:

1. broj slobodnih koncesija,

2. vrijeme na koje se daje koncesija,

3. iznos naknade za koncesiju po autotaksi vozilu,

4. rok plaćanja naknade za koncesiju,

5. parametre za određivanje cijena usluge prijevoza,

6. iznos jamčevine koju treba položiti svaki ponuditelj,

7. rok za podnošenje ponuda na natječaj,

8. rok za sklapanje ugovora o koncesiji i početak obavljanja djelatnosti,

9. dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje autotaksi prijevoza, sukladno Pravilniku o odobrenju za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza («Narodne novine« broj 10/03) i ovoj Odluci,

10. mjesto i vrijeme javnog otvaranja prispjelih ponuda,

11. naznaku da ponuditelj može ponuditi isključivo jednu cijenu usluge autotaksi prijevoza određenu u smislu članka 26. stavka 2. ove Odluke,

12. naznaku da na natječaju može sudjelovati i ponuditelj koji u trenutku podnošenja prijave ima predugovor o kupnji, leasingu ili zakupu autotaksi vozila sa rokom isporuke u vremenu najkasnije do isteka roka određenog za početak obavljanja djelatnosti,

13. naznaku da je odabrani ponuditelj, prije sklapanja ugovora o koncesiji, dužan priložiti potvrdu Porezne uprave kojom dokazuje da nema dugovanja s osnova javnih davanja. Ako odabrani ponuditelj ne postupi po navedenom, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o koncesiji.

Tekst natječaja može sadržavati i druge uvjete u svezi koncesije.

Članak 8.

Javni natječaj provodi Povjerenstvo.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana te istog broja zamjenika.

Članak 9.

Ponude po natječaju za dodjelu koncesije otvaraju se javno, na sjednici komisije, najkasnije u roku od 8 dana od proteka roka za podnošenje ponuda.

Prije otvaranja ponuda komisija utvrđuje:

- da li je natječaj propisno obavljen,

- broj prispjelih ponuda,

- da li su ponude predane u roku.

Na javnom otvaranju ponuda ne ocjenju se valjanost ponuda i priloženih dokaza.

Na javnom otvaranju ponuda vodi se zapisnik u kojem se utvrđuju osnovni podaci o svim pristiglim ponudama.

Komisija podnosi Općinskom poglavarstvu izviješće o javnom otvaranju ponuda sa listom natjecatelja koji ispunjavaju uvjete natječaja, a Općinsko poglavarstvo prosljeđuje svu dokumentaciju Općinskom vijeću na razmatranje i donošenje.

U slučaju da dva ili vise ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos cijene usluge autotaksi prijevoza u smislu stavka 2. ovog članka, pravo prvenstva ima ponuditelj koji će autotaksi prijevoz obavljati novijim vozilom.

Članak 10.

Odluku o davanju koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza donosi Općinsko vijeće Općine, po načelu jedna koncesija za jedno vozilo.

Odluka o davanju koncesije obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija daje,

2. ime i adresu korisnika koncesije,

3. vrijeme na koje se koncesija daje,

4. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

5. cijenu usluge autotaksi prijevoza (u koju je uključen i iznos PDV-a),

6. obveza korisnika koncesije,

7. rokove za sklapanje ugovora i početak obavljanja djelatnosti,

8. broj koncesija te vrstu i tip vozila.

Članak 11.

Na temelju odluke o davanju koncesije, Općina i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o koncesiji.

Ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora o koncesiji, nema pravo na povrat jamčevine.

Ponuditelju koji sklopi ugovor o koncesiji, jamčevina se uračunava u iznos naknade za koncesiju.

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od osam dana od donošenja odluke o davanju koncesije.

Članak 12.

Koncesija prestaje:

1. istekom vremena na koje je koncesija dana,

2. prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe korisnika koncesije,

3. otkazom ugovora o koncesiji,

4. sporazumom stranaka.

Članak 13.

Ugovor o koncesiji, Općina će otkazati u slučaju:

1. ako korisnik koncesije u određenom roku ne počne s obavljanjem djelatnosti,

2. ako se korisnik koncesije ne pridržava odredaba Zakona, ove Odluke te ugovora o koncesiji,

3. ako autotaksi vozilom za koje je koncesija dana upravlja vozač koji ne ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovom Odlukom,

4. ako autotaksi vozilo ne ispunjava uvjete propisane Pravilnikom iz članka 3. stavka 1. točke 3. ove Odluke i ovom Odlukom.

U slučaju otkaza ugovora iz razloga utvrđenih u stavku 1. ovog članka, korisnik koncesije nema pravo na naknadu štete niti na povrat uplaćenog iznosa naknade za koncesiju.

Članak 14.

Korisnik koncesije može otkazati ugovor o koncesiji i prije isteka roka na koje je koncesija dana.

Otkazni rok iznosi 30 dana.

Otkaz se upućuje preporučenim pismom.

U slučaju otkaza ugovora iz stavka 1. ovoga članka, korisnik koncesije nema pravo na povrat uplaćenog iznosa naknade za koncesiju.

III. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 15.

Autotaksi prijevoz se obavlja u vremenu od 00,00 do 24,00 sata.

Članak 16.

Autotaksi se obavlja na način da vozač autotaksi vozila prima putnika na njegov zahtjev na mjestu koje odredi putnik, pod uvjetom da to ne zabranjuju prometni propisi.

Članak 17.

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač autotaksi vozila dužan je u vozilu imati:

1. cijenik usluga autotaksi prijevoza (na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku),

2. iskaznicu korisnika koncesije,

3. ugovor o koncesiji.

Iskaznicu iz stavka 1. točke 2. ovoga članka izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine.

Iskaznica sadrži: ime, prezime i fotografiju vozača autotaksi vozila, broj ugovora o koncesiji te odgovarajući dokaz o zaposlenju. Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač autotaksi vozila mora biti uredno odjeven, uljudno se odnositi prema putnicima, a autotaksi vozilo mora biti uredno i čisto.

Članak 18.

Vozač autotaksi vozila duzan je pruziti uslugu autotaksi prijevoza svakoj osobi koja prijevoz naruči bez obzira na duljinu i vrijeme voznje, osim u slučaju ako je naručitelj pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava te ako su naručitelj ili njegova prtljaga prljavi u tolikoj mjeri da bi mogli oštetiti ili uprljati unutrašnjost vozila ili je prtljaga u toj mjeri obima da ne može stati u prostor za prtljagu.

Članak 19.

Vozač autotaksi vozila dužan je prijevoz obaviti najkraćim putem, odnosno putem koji odredi putnik.

Vozač autotaksi vozila može primiti više putnika koji idu u istom pravcu, uz njihovu suglasnost.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, usluga autotaksi prijevoza naplaćuje se kao jedna vožnja.

Članak 20.

Vozač autotaksi vozila dužan je na početku voznje uključiti taksimetar.

Naplata usluge autotaksi prijevoza obavlja se od trenutka kada korisnik usluge uđe u autotaksi vozilo, bez obzira na koji način je prijevoz naručen.

Članak 21.

Vozač autotaksi vozila dužan je naručeni autotaksi prijevoz dovršiti dolaskom na odredište te putniku izdati račun za obavljeni prijevoz.

Vozač autotaksi vozila dužan je po završetku prijevoza pregledati vozilo, a nađene stvari prijaviti najbližoj policijskoj postaji.

Ako zbog kvara na vozilu prijevoz nije moguće dovršiti, vozač autotaksi vozila dužan je osigurati putniku drugo vozilo za prijevoz do odredišta.

Članak 22.

Autotaksi vozilo mora, osim uvjeta propisanih Pravilnikom iz članka 3. stavka 1. točke 3. ove Odluke, ispunjavati i sljedeće uvjete:

1. mora imati na bočnim stranama istaknuto obilježje »TAXI« te oznaku korisnika koncesije,

2. mora imati telekomunikacijsku mrežu,

3. da je vozilo uredno, čisto i neoštećeno.

Autotaksi vozilo može se koristiti za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje. Način i uvjeti isticanja reklamnih poruka i oglašavanje utvrdit će se u tekstu javnog natječaja iz članka 8. ove Odluke.

IV. AUTOTAKSI STAJALIŠTE

Članak 23.

Lokacije za autotaksi stajališta utvrđuje Poglavarstvo.

Stajališna mjesta na autotaksi stajalištu iz stavka 1. ovoga članka, dodjeljuju se korisniku koncesije - pravnoj osobi odnosno korisniku koncesije - fizičkoj osobi, razmjerno broju autotaksi vozila.

Članak 24.

Autotaksi stajališta obilježavaju se odgovarajućim vertikalnim znakom.

Na vertikalnom znaku upisuje se naziv autotaksi stajalište, broj stajališnih mjesta, radno vrijeme i važeći Cjenik usluga autotaksi prijevoza.

Na autotaksi stajalištu ne smije stajati vise autotaksi vozila nego što ima obilježenih stajališnih mjesta.

Autotaksi stajalište za autotaksi vozilo koje ima više od pet sjedala posebno je označeno.

Troškove uređivanja i održavanja autotaksi stajališta snosi Općina iz sredstava naknade za koncesije. Za korištenje autotaksi stajališta ne plaća se naknada.

V. CJENIK USLUGE AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 25.

Cijena usluge autotaksi prijevoza utvrđuje se Cjenikom.

Cjenik iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati cijenu vožnje, i to:

1. za relacije do 5 km,

2. za relacije do 10 km,

3. za relacije do 15 km,

4. noću.

Vožnjom noću, u smislu ove Odluke, smatra se vožnja u vremenu od 24,00 do 06,00 sati.

Prijevoz prtljage uključen je u cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđenu Cjenikom iz stavka 1. ovoga članka.

Cijena usluge autotaksi prijevoza za relacije duže od 15 km, te cijena usluge autotaksi prijevoza kućnih ljubimaca, utvrđuje se slobodnom pogodbom prije početka prijevoza.

Članak 26.

Autoprijevoznik dužan je izdati račun za obavljen prijevoz.

Račun mora pored podataka predviđenih propisima sadržavati sljedeće elemente:

- datum vožnje

- polazište i odredište

- vrijeme obavljanja vožnje

- novčani iznos naknade

- potpis vozača i pečat autotaksi prijevoznika.

Članak 27.

U autotaksi vozilu zabranjeno je pušenje.

Članak 28.

U slučaju poskupljenja naftnih derivata za više od 10%, korisnik koncesije ima pravo povećati cijenu usluge propisane člankom 25., uz odobrenje Općinskog poglavarstva.

U slučaju smanjenja naftnih derivata za više od 10%, Općinsko poglavarstvo u dogovoru sa korisnikom koncesije može utvrditi drukčiju cijenu autotaksi vožnje propisanu člankom 25.

VI. NADZOR

Članak 29.

Nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine, putem komunalnog redara.

VII. PRIJELAZNE i ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Autotaksi prijevoznik koji ne sklopi ugovor o koncesiji temeljem odredbi ove Odluke, gubi pravo obavljanju autotaksi prijevoza na području Općine.

Članak 31.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/08

Ur. broj: 2170-04-02-08-1

Dražice, 20. veljače 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Maršanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr