SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 8. Petak, 14. ožujka 2008.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

1.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« broj 4/06) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 3. ožujka 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o javnim priznanjima Općine Mrkopalj

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovo dodjeljivanje te tijela koja provode postupak i dodjelu.

Članak 2.

Radi odavanja javnog priznanja za postignuća, uspjehe i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, obrazovanja, kulture, tjelesne kulture, zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša, zdravstva, socijalne skrbi i drugim djelatnostima, Općina dodjeljuje javna priznanja.

Članak 3.

Kao javna priznanja Općine Mrkopalj ustanovljuju se: povelja, pohvalnica, zahvalnica, te imenovanje počasnim građaninom Općine Mrkopalj.

Članak 4.

Tijekom jedne kalendarske godine može se dodijeliti najviše šest priznanja, ne računajući zahvalnice.

U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno priznanje.

Počasnom građaninu Općine Mrkopalj ne dodjeljuju se druga priznanja.

Javna priznanja dodjeljuju se svake godine na svečanoj sjednici Općinskog vijeća uz Dan Općine Mrkopalj.

Članak 5.

Povelja je javno priznanje što se dodjeljuje pojedincima, pravnim osobama, udruženjima građana i drugim institucijama za njihova iznimna postignuća i naročit doprinos u razvoju Općine ili ako na neki drugi način trajno zaduže Općinu Mrkopalj u svim oblicima stvaralaštva i suradnje.

Članak 6.

Pohvalnica se dodjeljuje organizacijama i pojedincima za izvanredne rezultate postignute na znanstvenim, kulturnim, sportskim i drugim natjecanjima i manifestacijama, koji promoviraju Općinu Mrkopalj.

Članak 7.

Zahvalnica se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za donacije i druge oblike pomoći Općini Mrkopalj.

Članak 8.

Radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Poglavarstvo Općine Mrkopalj objavljuje javni poziv na oglasnoj ploči Općine Mrkopalj i web stranici Općine Mrkopalj.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana, a sadrži uvjete za dodjelu priznanja te naputak o dokumentaciji prijedloga.

Članak 9.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja u smislu ove Odluke imaju vijećnici Općine Mrkopalj, predsjednik Općinskog vijeća Općine Mrkopalj te pravne i fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Mrkopalj.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i obvezno sadrži: podatke o podnositelju prijedloga, podatke o predloženoj osobi, iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja, prosudba postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju te naznaku javnog priznanja koje se predlaže.

Pisani prijedlozi dostavljaju se Poglavarstvu Općine Mrkopalj. Na zahtjev Poglavarstva predlagatelj je dužan dostaviti naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

Poglavarstvo razmatra prispjele prijedloge ovlaštenih predlagatelja, donosi konačan prijedlog s obrazloženjem te izgled, sadržaj i oblik priznanja. Prijedlog sa daje na raspravu i usvajanje Općinskom vijeću koje donosi konačnu odluku.

Članak 10.

Predsjednik Općinskog vijeća na svečanoj sjednici Općinskog vijeća uz Dan Općine Mrkopalj uručuje javna priznanja odnosno proglašava počasnog građanina Općine Mrkopalj.

Članak 11.

Jedinstveni upravni odjel Općine vodi evidenciju o javnim priznanjima Općine Mrkopalj.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o javnim priznanja i nagradama Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/97).

Klasa: 021-0/08-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-08-2

Mrkopalj, 3. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Tomislav Cuculić, v.r.

Općina Mrkopalj

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr