SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 8. Petak, 14. ožujka 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

14.

Na temelju članaka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/ 02, 19/05 i 29/06) i članka 4. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07), Gradsko vijeće, na sjednici održanoj dana 6. ožujka 2008. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) broj članova, način i postupak njihova izbora, način utjecaja na rad Gradskog vijeća u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima, suradnja s drugim vijećima mladih, način financiranja rada i programa Savjeta mladih, način osiguranja uvjeta za njegov rad kao i ostala pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem na području Grada Malog Lošinja u dobi od petnaest (15) do dvadesetdevet (29) godina života.

Članak 2.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja.

SASTAV VIJEĆA MLADIH

Članak 3.

Savjet mladih ima sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta.

IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 4.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća obrazovnih ustanova te drugi oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Grada Malog Lošinja kao i oblici organiziranja mladih izvan sjedišta Grada Malog Lošinja u kojem je većinska zastupljenost mladih sa prebivalištem u Gradu Malom Lošinju.

Članak 5.

Prijedlog kandidata podnosi se Uredu Grada i upravljanja gradskom imovinom u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u dnevnom tisku i na web stranicama Grada Malog Lošinja.

Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište i obrazloženje prijedloga i mora biti ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja.

Ured grada i upravljanja gradskom imovinom utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih i za koje je pravovremeno podnijeti potpun prijedlog u roku od 48 sati od isteka roka za dostavu prijedloga, te je objavljuje.

Lista se kandidata objavljuje u dnevnom tisku i na web stranici Grada Malog Lošinja u roku od dva dana od utvrđivanja liste kandidata.

Gradsko vijeće obvezno je u roku od 30 dana od dana objave liste kandidata, izabrati članove Savjeta mladih.

Članak 6.

Vijećnici Grada Malog lošinja biraju članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način propisan Poslovnikom Gradskog vijeća.

Tajno glasovanje provodi se na glasačkim listićima ovjerenim pečatom Gradskog vijeća.

Na glasačkom listiću nalaze se prezimena kandidata navedena abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata, a najviše sedam kandidata.

U pripremi i postupku tajnog glasovanja predsjedniku Gradskog vijeća pomaže nadležno upravno tijelo utvrđeno Poslovnikom Gradskog vijeća.

Za članove Savjeta izabrani su kandidati od rednog broja 1 do 7 na rang listi dobivenih glasova.

U slučaju da pod rednim brojem 7 dva ili više kandidata ostvare jednaki broj glasova izbor se ponavlja među tim kandidatima na istoj sjednici.

Članak 7.

Način rada Savjeta mladih te izbor predsjednika i njegova zamjenika uređuje se Poslovnikom o radu Savjeta mladih.

Poslovnik iz stavka 1. ovog članka donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih.

Članak 8.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih, u roku od 30 dana od konstituiranja Savjeta mladih, saziva i njome do izbora predsjednika Savjeta mladih predsjedava gradonačelnik Grada Malog Lošinja.

Na konstituirajućoj sjednici mora biti nazočna većina članova Savjeta mladih.

Članak 9.

Kandidati za predsjednika Savjeta dostavljaju svoju kandidaturu Uredu grada i upravljanja gradskom imovinom najkasnije petnaest dana od dana izbora članova Savjeta mladih.

Kandidat za predsjednika Savjeta kandidira i svog zamjenika. Izborom predsjednika izabire se i njegov zamjenik.

Ured grada i upravljanja gradskom imovinom sastavlja listu kandidata za predsjednika Savjeta mladih. Kandidati se unose na kandidacijsku listu abecednim redom prezimena.

Glasački listić se sastavlja abecednim redom prezimena kandidata.

Na konstituirajućoj se sjednici, nakon predstavljanja kandidata, tajnim glasovanjem bira predsjednik Savjeta mladih. Za predsjednika Savjeta mladih izabran je kandidat koji je osvojio najveći broj glasova.

U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednaki broj glasova, ponavlja se izbor među njima na istoj sjednici.

U slučaju da se ni nakon ponovljenog izbora ne izabere predsjednik Savjeta mladih, saziva se u roku od petnaest dana nova sjednica Savjeta mladih.

Članak 10.

Predsjednik Savjeta predstavlja i zastupa Savjet mladih te obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom. Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 11.

Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano ne nazoči na tri uzastopne sjednice Savjeta mladih, kad navrši trideset godina života, na osobni zahtjev te ako je pravomoćnom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

Ako Savjet mladih ostane trajno bez minimalnog broja članova potrebnih za donošenje odluka, Gradsko vijeće raspušta Savjet mladih i u roku od šezdeset dana od

dana donošenja odluke o raspuštanju Savjeta mladih pokreće postupak za izbor novih članova Savjeta mladih.

DJELOKRUG I NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 12.

Savjet mladih:

- raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, raspravlja na sjednicama o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,

- predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređenje položaja mladih,

- predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način rješavanja navedenih pitanja,

- daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značaja za mlade,

- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

- izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,

- predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,

- skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređenje položaja mladih,

- potiče suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u RH te suradnju s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

- predlaže Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,

- obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Članak 13.

Komunikacija između Savjeta mladih i Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja osigurava se obaveznim prisustvovanjem gradonačelnika i predsjednik Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja sjednicama Savjeta mladih, osim u slučaju opravdane spriječenosti.

Članak 14.

Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jedanput u dva mjeseca.

Sjednice savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Članak 15.

Savjet mladih može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih.

Savjet mladih odnosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako ovom Odlukom nije drukčije određeno.

Članak 16.

Savjet mladih može osnivati svoja stalna i povremena radna tijela za uža područja djelovanje te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.

Članak 17.

Savjet mladih donosi program rada i financijski plan za svaku kalendarsku godinu te podnosi godišnje izvješće Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Programom rada se utvrđuju programske i druge aktivnosti, nositelji i rokovi izvršenja, a priprema se u suradnji s gradskom upravom.

Program rada se donosi najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

SREDSTVA ZA RAD

Članak 18.

Grad Mali Lošinj osigurava sve potrebne uvjete za rad Savjeta mladih (financijska sredstva, prostor, stručnu pomoć i sl.).

Financijska sredstva osiguravaju se u proračunu Grada Malog Lošinja na temelju odobrenog programa rada i financijskog plana.

Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj rad ali imaju pravo na nadoknadu putnih troškova vezanih za rad u Savjeta mladih.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Ured grada i upravljanja gradskom imovinom.

SURADNJA SAVJETA MLADIH

Članak 19.

U cilju unapređenja rada, Savjet mladih surađuje s savjetima mladih drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu te s međunarodnim organizacijama.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 910-01/07-01/06

Ur. broj: 2213/01-01-08

Mali Lošinj, 6. ožujka 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr