SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 8. Petak, 14. ožujka 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

13.

Na temelju članka 28. stavka 1. točke 2. i članka 16. stavka 1. točke 5. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/05, 29/06, 32/ 06 i 22/07), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 6. ožujka 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva
u gradu Malom Lošinju

1. SVRHA PROGRAMA

Sa svrhom poticanja osnivanja i započinjanja poslovanja, realizacije projekata razvoja, te restrukturiranja malih i srednjih trgovačkih društava i obrta, Grad Mali Lošinj, na način i prema uvjetima utvrđenim ovim programom, pomaže malim i srednjim trgovačkim društvima i obrtnicima u početnim fazama poslovanja; podržava kvalitetne projekte razvoja zasnovane na ekološki prihvatljivim tehnološkim inovacijama, novim tehnologijama i visoko kvalificiranom radu, te podržava sve što je korisno za razvoj turizma i Grada; podržava rad inovatora, omogućuje povećanje zaposlenosti, posebice zapošljavanje mladih stručnjaka, te stvara pozitivno okruženje za poduzetničku inicijativu.

2. KRITERIJI

2.1. Na temelju Programa potiču se poduzetnički programi koji udovoljavaju sljedećim kriterijima:

- koji su u funkciji povećanja zaposlenosti

- u kojima se najbolje valorizira ljudski potencijal - sustavno usvajanje, razvijanje i primjena znanja

- u kojima se najbolje mogu iskoristiti lokacijske, geoprometne, energetske i druge pogodnosti

- koji omogućuju poboljšanje kvalitete življenja i nisu u suprotnosti sa zaštitom okoliša

- koji su energetski visoko učinkoviti i štedljivi

- koji održavaju i razvijaju tradicionalne obrte

- koji imaju obilježja regionalne posebnosti, a gospodarski se valoriziraju na području Grada Malog Lošinja u skladu s posebnim interesima Grada

2.2. Program se odnosi na mala i srednja trgovačka društva, zadruge, obrte i slobodna zanimanja (100% vlasništvo fizičkih osoba, a vlasnici osnivači državljani su RH) koji posluju na području Grada Malog Lošinja i obavljaju djelatnost koja ispunjava kriterije iz Programa, a od gospodarskog je interesa za Grad Mali Lošinj.

3. FINANCIRANJE PROGRAMA

Grad Mali Lošinj osigurava sredstva za provedbu programa u svom proračunu. Osigurana sredstva koriste se isključivo namjenski, prema poticajnim mjerama navedenim u točki 4. Programa.

Gradsko poglavarstvo odlučuje o plasmanu sredstava osiguranih prema stavku 1. ove točke, o čemu gradonačelnik sklapa ugovore s financijskim institucijama.

Gradsko poglavarstvo raspisuje natječaj o dodjeli financijskih sredstava i odlučuje o dodjeli, na temelju prijedloga povjerenstva kojeg osniva, a u kojem je po jedan predstavnik Udruženja obrtnika Cres-Lošinj i Hrvatske gospodarske komore, Rijeka.

4. POTICAJNE MJERE

Grad Mali Lošinj će, na način i prema uvjetima utvrđenim ovim programom, poticati razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva:

- osiguravanjem poticajnih financijskih sredstava;

- osiguravanjem institucionalne podrške i davanjem potpora osnivanju i razvoju podržavajuće infrastrukture poduzetništva;

- osiguravanjem sredstava za promociju Programa i razvoja poduzetničke kulture.

4.1. POTICAJNA FINANCIJSKA SREDSTVA

Poticajna financijska sredstva utvrđuju se godišnjim planom, osiguravaju u proračunu Grada Malog Lošinja i iz

drugih izvora, te odobravaju i dodjeljuju prema uvjetima i kriterijima što su utvrđeni u ovom programu.

Oblici dodjele poticajnih financijskih sredstava su:

- krediti,

- potpore,

- preuzimanje dijela razvojnih troškova,

- drugi oblici poticajnih sredstava.

4.1.1. Krediti

Krediti se dodjeljuju:

- poduzetnicima početnicima koji tek započinju poslovanje,

- poduzetnicima koji proširuju poslovanje,

- poduzetnicima koji uvode nove tehnologije.

Krediti su namijenjeni za financiranje:

- dugoročnih ulaganja u osnovna sredstva radi kupnje, izgradnje, opremanja, proširivanja ili

modernizacije proizvodnih ili uslužnih kapaciteta;

- nabave opreme i prijevoznih sredstava;

- obrtnih sredstava u funkciji investicija i unapređivanja poslovanja.

Drugi uvjeti i način korištenja sredstava utvrdit će se posebnim pravilnicima prema ugovorima koji će se potpisivati s financijskim institucijama.

4.1.2. Potpore

Potpore se dodjeljuju kao bespovratna financijska sredstva za:

- sufinanciranje stjecanja poduzetničkih znanja;

- realizaciju suradnje poduzetnika s obrazovno-znanstvenim institucijama (pripravnički staž, specijalizacija i slično);

- financijsku i tehničku potporu mladim stručnjacima koji, nakon školovanja, započinju samostalno poslovati;

- financijsku potporu poduzetnicima koji razvijaju svoj proizvod i uslugu sa svrhom stjecanja prava na korištenje znaka »Hrvatski otočni proizvod«.

Način i korištenje sredstava za ovu namjenu utvrdit će se posebnim pravilnikom.

4.1.3. Preuzimanje dijela razvojnih troškova

Poticaji preuzimanjem dijela razvojnih troškova odnose se na:

- sufinanciranje dijela troškova radi poboljšavanju kvalitete proizvoda i usluga;

- subvencioniranje kamata na kredite;

- sufinanciranje promotivnih aktivnosti korisnika poticajnih mjera iz Programa;

- sufinanciranje troškova pribavljanja međunarodno priznatih potvrda kvalitete.

Način i kriteriji korištenja sredstava za ovu namjenu utvrdit će se posebnim pravilnikom.

4.1.4. Drugi oblici poticajnih sredstava

Drugi oblici poticaja su:

- osiguravanje povoljnijeg korištenja poslovnog prostora i uvjeta poslovanja u poduzetničkom inkubatoru;

- omogućavanje povoljnijeg korištenja gradske komunalne i gospodarske infrastrukture;

- razni drugi oblici.

Način i kriteriji korištenja sredstava za ovu namjenu utvrdit će se posebnim pravilnikom.

4.2. RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

Za razvoj malog gospodarstva nužno je postojanje razvijene mreže podržavajuće infrastrukture dostupne za pružanje informacija, savjetodavnih usluga, korištenja poslovnog prostora i niza drugih specijaliziranih institucionalnih oblika potpora.

Pravilnicima i drugim aktima utvrdit će se način provedbe poticanja razvoja poduzetničke infrastrukture.

4.2.1. Poduzetnički inkubator

Poduzetnički inkubator je lokacijska zajednica obrtnika i malih poduzetnika koji tek započinju sa poslovanjem i obrtnika i poduzetnika koji već obavljaju djelatnost. Funkcija inkubatora je da se korisnicima koji ispunjavaju uvjete i kriterije iz Programa, uz tehničku i financijsku pomoć, omogući opstanak i razvoj djelatnosti do trenutka kada budu sposobni poslovati samostalno.

Nakon razvoja u inkubatoru, poduzetnicima se pruža mogućnost obavljanja djelatnosti i korištenja prostora u gospodarskoj zoni. Na taj se način stvaraju uvjeti za učinkovitije uključivanje novoosnovanih tvrtki u poslovne odnose s etabliranim gospodarskim subjektima.

Korisnicima u poduzetničkom inkubatoru omogućeno je povoljno korištenje kvalitetnog poslovnog prostora i zajedničke infrastrukture, te poslovnih i stručno-savjetodavnih usluga.

4.2.2. Gospodarska zona

Gospodarska zona je lokacijska zajednica specifično poslovno organiziranih poduzetnika raznolikih djelatnosti proizvodnje i usluga u funkciji proizvodnih djelatnosti iz segmenta malog gospodarstva pod jedinstvenom upravom. Korisnici u zoni zajednički se koriste administrativnim prostorijama i infrastrukturom, te poslovnim i stručno-savjetodavnim uslugama.

5. ZAVRŠNE ODREDBE

Pravilnike i druge akte za provedbu programa donijet će Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja.

Za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva zadužuje se Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo.

Ovaj program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 301-01/08-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-08-4

Mali Lošinj, 6. ožujka 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr