SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 8. Petak, 14. ožujka 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

12.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko- goranske županije», broj 31/02, 19/05, 32/06 i 22/07) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na 23. sjednici 6. ožujka 2008. godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja »Čikat«

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja »Čikat«, u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja »Čikat« (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), poglavito članka 26., članka 76. i članka 78.; članka 142. odredbi za provođenje Prostornog plana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/00, 12/05-uskl., 50/06-isp.), a u svezi članka 289. odredbi za provođenje Konačnog prijedloga Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu PPUG Malog Lošinja); te točke 3.1.b) Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za Grad Mali Lošinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 40/ 06).

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat Plana određen je PPUG-om Malog Lošinja, grafičkim dijelom - kartografski prikaz br. 4.4. Građevinsko područje Mali Lošinj, s površinom obuhvata P= cca 90,10 ha morskog i kopnenog dijela.

Površina zone u članku 20. odredbi za provođenje PPUG Malog Lošinja iskazana je površinom P=60,0 ha.

Grafički prikaz granice obuhvata plana, mj. 1:5.000, u prilogu Odluke sastavni je dio Odluke.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Područje za koje se izrađuje Plan određeno je u PPUG-u Malog Lošinja kao izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene.

Područje obuhvata Plana generalno se može podijeliti na dvije cjeline: područje postojećeg autokampa, te područje hotela, vila i športsko rekreacijskih građevina.

U zoni se nalazi rješenjem zaštićena park šuma Čikat: šuma alepskog i brucijskog bora.

Područje hotela i vila je povijesna jezgra turističke zone.

Djelomično su uređeni obalna šetnica i kupališta.

Područje zone komunalno je opremljeno.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Osnovni ciljevi i programska polazišta Plana na području obuhvata, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, su:

1. odrediti osnovu namjene površina u zoni (hotela s pratećim sadržajima, autokampa, privezišta, površina rekreacije, zelenila i dr.),

2. definirati osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture,

3. odrediti mjere za zaštitu okoliša i očuvanje prirodnih vrijednosti, uređenje zelenih i ostalih zaštitnih površina,

4. odrediti uvjete za uređenje i korištenje površina i građevina, i time stvoriti pretpostavku za izdavanje zakonskih akata kako bi se provela realizacija zone.

Slijedom Prostornog plana Primorsko-goranske županije PPUG-om Malog Lošinja na području obuhvata Plana određeno je:

Zona hotela - T1, podrazumijeva gradnju hotela i depandansi hotela i uz navedeno prateće sadržaje koji uključuju trgovačke, uslužne, ugostiteljske, sportsko-rekreacijske, zabavne i slične namjene, i zona kampa - autokampa - T3, podrazumijeva smještajne kapacitete i prateće sadržaje koji uključuju trgovačke, uslužne, ugostiteljske, sportsko- rekreacijske, zabavne i slične namjene, parkove, zelenilo i sl.

Maksimalni kapacitet zone je 5000 kreveta, odnosno gustoće 83,33 kreveta/ha.

U sklopu zone ugostiteljsko-turističke namjene određene su također površine:

- privezišta,

- rekreacijski sadržaji - uređene plaže,

- športski centar športova na moru i privezište.

Kapacitet privezišta u zoni je 200 vezova.

Unutar građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene Čikat je dozvoljena rekonstrukcija i uređenje postojećeg autokampa kapaciteta do 3.500 kreveta sa postepenom prenamjenom u hotelske kapacitete i rekonstrukcija postojećih građevina hotela i depandansi hotela kao i izgradnja novih hotela ukupnog kapaciteta do 1.500 kreveta, kategorije smještaja pretežno 4 zvjezdice.

Uz rekonstrukciju i izgradnju smještajnih kapaciteta dozvoljena je izgradnja građevina pratećih sadržaja, trgovačke, uslužne, ugostiteljske, sportsko-rekreacijske, zabavne i slične namjene, kao i izgradnja privezišta.

Kategorija smještaja u novim hotelima se planira 4 zvjezdice (*) i više.

Do donošenja Plana dozvoljava se rekonstrukcija i zamjena postojećih građevina uglavnom u okvirima postojećih gabarita građevine i kao i rekonstrukcija postojećeg kampa.

Dozvoljava rekonstrukcija hotela »Helios« rekonstrukcijom postojećih, odnosno izgradnjom novih građevina.

Planom će se definirati faze relizacije.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA

Članak 9.

Plan je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji potrebno izraditi na topografsko katastarskom planu.

Plan će se izraditi u mjerilu 1:2.000.

Ukoliko se ustanovi da nema dostupnog odgovarajućeg topografsko katastarskog plana za potrebe izrade Plana odredit će se ovlaštena osoba za izradu topografsko katastarskog plana.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade Plana:

- Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka;

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Rijeka;

- Županijska uprava za ceste, Rijeka;

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Rijeka;

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija, Ispostava Mali Lošinj;

- Hrvatska elektroprivreda, ODS, Elektroprimorje, Rijeka;

- Hrvatska elektroprivreda, OPS, Prijenosno područje Rijeka, Rijeka;

- Hrvatske vode, VGO Rijeka, Rijeka;

- Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb;

- HT Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb;

- Vodovod i čistoća Cres-Lošinj d.o.o., Mali Lošinj;

- Lošinj parking d.o.o., Mali Lošinj,

- Proplin d.o.o. - koncesionar distribucije plina;

- Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko-goranske županije, Rijeka;

- Primorsko-goranska županija, Ispostava u Malom Lošinju, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Mali Lošinj;

- Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Ispostava u Malom Lošinju, Odjeljak za gospodarstvo, Mali Lošinj;

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine, Odjel za očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, Zagreb;

- poslovni subjekti-fizičke i pravne osobe na području obuhvata Plana;

- poslovni subjekti-fizičke i pravne osobe koje izraze interes za područje obuhvata Plana.

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Ukoliko se, temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji ili drugog zakona ili podzakonskog akta, u tijeku izrade i donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrati će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Rok za izradu Plana po fazama:

- Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- Prethodna rasprava o Koncepciji Plana: održat će se 30 dana od zaprimanja zadnjeg zahtjeva,

- Izvješće o prethodnoj raspravi, Nacrt prijedloga Plana i utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 90 dana od provedene (ili ponovljene) prethodne rasprave,

- Početak javne rasprave: 15 dana od utvrđenog prijedloga Plana,

- Javna rasprava: 30 dana,

- Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 30 dana od okončanja javne rasprave,

- Pribavljanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva,

- Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana - Gradsko poglavarstvo: 30 dana od zaprimanja zadnjeg mišljenja,

- Pribavljanje mišljenja Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko-goranske županije: 30 dana,

- Pribavljanje suglasnosti Ministarstva 60 dana od dana zaprimanja,

- Donošenje Plana - Gradsko vijeće: 15 dana od zaprimanja Zakonom propisanih suglasnosti ili nakon isteka Zakonom propisanih rokova.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 12.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 13.

Izradu Plana financira Jadranka hoteli d.o.o., Mali Lošinj.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Odluka će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/08-01/05

Ur. broj: 2213/01-01-08-6

Mali Lošinj, 6. ožujka 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr