SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 8. Petak, 14. ožujka 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

10.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, broj 31/02, 19/05, 32/06 i 22/07) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na 23. sjednici 6. ožujka 2008. godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
gospodarske zone »Kalvarija«

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone »Kalvarija«, u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone »Kalvarija« (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju uvjete za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07), poglavito članka 26., članka 76. i članka 78.; članka 142. odredbi za provođenje Prostornog plana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/00, 12/05-uskl., 50/06 - isp.), a u svezi članka 289. odredbi za provođenje Konačnog prijedloga Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu PPUG Malog Lošinja); te točke 3.1.a) Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za Grad Mali Lošinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 40/06).

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat Plana određen je PPUG-om Malog Lošinja, grafičkim dijelom - kartografski prikaz br. 4.4. Građevinsko područje Mali Lošinj, s površinom obuhvata P= cca 22,66 ha.

Površina zone u članku 17. odredbi za provođenje PPUG Malog Lošinja iskazana je površinom P=20,4 ha.

Grafički prikaz granice obuhvata plana, mj. 1:3.000, u prilogu Odluke sastavni je dio Odluke.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Područje za koje se izrađuje Plan određeno je u PPUG-u Malog Lošinja kao građevinsko područje gospodarske namjene.

Za dio područja na snazi je Provedbeni urbanistički plan servisno-skladišne zone Kalvarija (»Službene novine« broj: 8/90 i 6/92) prema kojem je dio zone i realiziran.

U izgrađenim dijelovima pored građevina izgrađene su ili se grade prometnice, parkirališne površine i interna dvorišta, a dijelom je okoliš neuređen.

Područje obuhvata u neizgrađenim dijelovima obuhvaća maslinike i poljoprivredne površine ograđene suhozidima, te površine šume, niske šume i makije.

Manji južni dio zone nalazi se prema PPUG Malog Lošinja u kategoriji osobito vrijednog predjela - prirodnog i kultiviranog krajobraza.

Zona je u dijelu komunalno opremljena.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Osnovni ciljevi i programska polazišta Plana na području obuhvata, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, su:

1. odrediti osnovu namjene površina za gospodarske djelatnosti odnosno površine javne namjene unutar gospodarske zone kao mjere za razvoj gospodarskih djelatnosti,

2. planirati gradnju građevina od županijskog značenja kao poticajnu mjeru razvoja,

3. odrediti osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture,

4. odrediti mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih vrijednosti, uređenje zelenih i ostalih zaštitnih površina,

5. odrediti uvjete za uređenje i korištenje površina i građevina i time stvoriti pretpostavku za izdavanje zakonskih akata kako bi se provela realizacija zone.

Zona je namijenjena obavljanju gospodarske-poslovne, pretežito uslužne djelatnosti te zanatske, komunalno-servisne, trgovačke, skladišne i sl. bez negativnog utjecaja na okoliš.

U sklopu dijela površine gospodarske-poslovne namjene Kalvarija koja ne prelazi 0,5% njene površine dozvoljene su druge namjene koje bi svojim smještajem u naselju bukom ili na drugi način ometale uvjete života i rada, kao npr. zabavni park, disko-klub i sl.

U zoni se isključuje mogućnost smještaja građevina koje se nalaze na popisu zahvata za koje je propisana izrada procjene utjecaja na okoliš.

Posebni ciljevi koje je potrebno ostvariti prilikom izrade ovog Plana su sljedeći:

- odrediti takvu organizaciju i strukturu prostora koja će omogućiti kontinuiranu realizaciju postojeće zone zajedno s optimalnim korištenjem proširenog područja i novim elementima prometne i komunalne infrastrukture, te infrastrukturnih građevina,

- posebno odrediti uvjete za uređenje i korištenje površina i infrastrukturnih građevina (vodosprema, TS 110/20, postrojenja za isparavanje ukapljenog naftnog plina),

- planski osigurati optimalno funkcioniranje cestovne prometne mreže s obzirom na nove prometne pravce i koridore te promjenu koncepcije prometa u zoni ali i izvan nje koja utječe na zonu,

- uvjetima uređenja i korištenja omogućiti funkcioniranje zone u odnosu na druge kontaktne zone bez prostornih i funkcionalnih konflikata.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA

Članak 9.

Plan je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji potrebno izraditi na topografsko katastarskom planu.

Plan će se izraditi u mjerilu 1:2.000.

Ukoliko se ustanovi da nema dostupnog odgovarajućeg topografsko katastarskog plana za potrebe izrade Plana odredit će se ovlaštena osoba za izradu topografsko katastarskog plana.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade Plana:

- Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka;

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Rijeka;

- Županijska uprava za ceste, Rijeka;

- Hrvatska elektroprivreda, ODS, Elektroprimorje, Rijeka;

- Hrvatska elektroprivreda, OPS, Prijenosno područje Rijeka, Rijeka;

- Hrvatske vode, VGO Rijeka, Rijeka;

- Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb;

- HT Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb;

- Hrvatska kontrola zračne plovidbe, d.o.o., Zračna luka Pula, Pula;

- Vodovod i čistoća Cres-Lošinj d.o.o., Mali Lošinj;

- Lošinj parking d.o.o, Mali Lošinj,

- Proplin d.o.o. - koncesionar distribucije plina;

- Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko-goranske županije, Rijeka;

- Primorsko-goranska županija, Ispostava u Malom Lošinju, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Mali Lošinj;

- Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Ispostava u Malom Lošinju, Odjeljak za gospodarstvo, Mali Lošinj;

- Hrvatska gospodarska komora; Županijska komora Rijeka;

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine, Odjel za očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, Zagreb;

- Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb;

- Upravni odjeli Grada Malog Lošinja;

- Poslovni subjekti koji imaju izgrađene građevine na području obuhvata Plana;

- poslovni subjekti-fizičke i pravne osobe koje izraze interes za područje obuhvata Plana.

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Ukoliko se, temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji ili drugog zakona ili podzakonskog akta, u tijeku izrade i donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrati će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Rok za izradu Plana po fazama:

- Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- Prethodna rasprava o Koncepciji Plana: održat će se 15 dana od zaprimanja zadnjeg zahtjeva,

- Izvješće o prethodnoj raspravi, Nacrt prijedloga Plana i utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 30 dana od provedene (ili ponovljene) prethodne rasprave,

- Početak javne rasprave: 10 dana od utvrđenog prijedloga Plana,

- Javna rasprava: 30 dana,

- Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 20 dana od okončanja javne rasprave,

- Pribavljanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva,

- Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana - Gradsko poglavarstvo: 15 dana od zaprimanja zadnjeg mišljenja,

- Pribavljanje mišljenja Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko-goranske županije: 30 dana,

- Pribavljanje suglasnosti Ministarstva 60 dana od dana zaprimanja,

- Donošenje Plana - Gradsko vijeće: 15 dana od zaprimanja Zakonom propisanih suglasnosti ili nakon isteka Zakonom propisanih rokova.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 12.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 13.

Izradu Plana financira se iz gradskog proračuna Grad Mali Lošinj.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Odluka će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/08-01/09

Ur.broj: 2213/01-01-08-4

Mali Lošinj, 6. ožujka 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr