SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 8. Petak, 14. ožujka 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

8.

Na temelju članka 6. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 31/02, 19/05, 32/06 i 22/07), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 6. ožujka 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području
Grada Malog Lošinja u 2008. godini

Članak 1.

Ovim Programom određuju se javne potrebe u kulturi, raspored i sredstava namijenjena za redovno financiranje i realizaciju kulturnih programa ustanova i udruga u kulturi na području Grada Malog Lošinja u 2008. god. sukladno pojedinačnim programima ustanova i udruga, te sukladno ukupnim sredstvima iz Proračuna Grada Malog Lošinja namijenjenim ovim potrebama.

Članak 2.

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose razvitku i unapređivanju kulturnog života u Gradu Malom Lošinju, a uključuju:

- sustavnu brigu o iniciranju osnovnih potreba ustanova u kulturi te osiguranju nesmetanog redovnog rada (plaće djelatnika i izdaci za materijal, usluge i programi),

- osiguranje uvjeta za razvoj knjižnične djelatnosti, što uključuje sustavnu brigu o nabavci knjižne i neknjižne građe, proširenju prostornih uvjeta matične službe i održavanju i proširenju broja područnih odjela,

- osiguranje uvjeta za obavljanje muzejske i likovno- galerijske djelatnosti te poticanje organiziranja izložbi eminentnih hrvatskih i stranih umjetnika,

- sustavna briga o zaštiti kulturne baštine,

- investicijsko održavanje i adaptacija objekata sa namjenom u kulturi te opremanje istih,

- osiguranje uvjeta za akcije i manifestacije u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života u gradu i manjim mjestima.

Članak 3.

Ukupna sredstva iz proračuna Grada Malog Lošinja kojima će se zadovoljavati javne potrebe u kulturi na području Grada Malog Lošinja za 2008. godinu iznose 7.089.000,00 kn.

Članak 4.

Programi javnih potreba u kulturi na području Grada Malog Lošinja za 2008. god. provodit će se kroz slijedeće ustanove i udruge u kulturi te razne programe, a rasporedit će se na slijedeći način:

2. Ustanove u kulturi 3.882.000,00 kn

1.1. Pučko otvoreno učilište 2.039.000,00 kn

- za redovnu djelatnost 1.190.000,00 kn

- za programe 290.000,00 kn

- za opremanje 94.000,00 kn

- za investicijske projekte 465.000,00 kn

Redovna djelatnost

Kultura

Pučko otvoreno učilište, kojeg je osnivač Grad Mali Lošinj, ustanova je koja pokriva više kulturnih i obrazovnu aktivnost i djeluje na području Grada Malog Lošinja i Grada Cresa. U sastavu POU djeluje kino-prikazivačka i glazbeno-scenska djelatnost te muzejsko-galerijska djelatnost u Cresu.

Obrazovanje

Obrazovanje se odvija putem Osnovne glazbene škole Josipa Kašmana, u matičnoj školi u Malom Lošinju i područnom odjelu u Cresu, kroz individualni i grupni rad u petodnevnom radnom tjednu, u popodnevnoj smjeni, a sukladno Zakonu o osnovnom školstvu i zakonu o umjetničkom obrazovanju. Osim redovnog programa verificiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, javnost rada Škola će osigurati uključivanjem u glazbene programe od lokalnog značaja te obilježavanjem važnih datuma i blagdana.

Programska djelatnost

Kroz programsku djelatnost organizirati će se kvalitetne kazališne predstave gostujućih kazališnih kuća namijenjene odraslim osobama, mladima i djeci. Ustanova će surađivati s lokalnim amaterskim kazalištem JAK pružajući potporu u osiguranju prostornih uvjeta. Osigurati će se broj kino predstava na prošlogodišnjem nivou odnosno oko tri naslova u tjednu. Koncertna aktivnost odvijati će se prigodom obilježavanja blagdana i važnih datuma, posebno i pojačano u vrijeme turističke sezone uz nastupe renomiranih hrvatskih i stranih izvođača te uključivanjem lokalnih izvođača. Kao suorganizator ustanova će pružati tehničku i organizacionu potporu održavanju kvalitetnih projekata, kao što je Jazz festival, blues večeri i sl. Aktivnosti će se izvoditi samostalno i u suradnji s nadležnim službama u Gradu i Turističkom zajednicom grada.

Investicijski projekti

Za potrebe Osnovne glazbene škole izvršiti će se popravak krova i krovnih prozora u matičnoj školi te nabavka glasovira za područnu školu u Cresu.

Nastaviti će se sa drugom fazom uređenja ljetne terase Kina V. Nazora. U cilju jače promidže nabaviti će se vanjski panoi za oglašavanje i obnoviti derutne reklame. Radi stvaranja boljih uvjeta u Kinu, prići će se uređenju i obnavljanju sanitarija te postupnoj zamjeni stolica na ljetnoj terasi.

U muzejskoj djelatnosti, sredstvima Grada Cresa, raditi će se na stalnom postavu Palače Arsan te restauriranju muzejskih izložaka.

1.2. Gradska knjižnica i čitaonica 808.000,00 kn

- za redovnu djelatnost 654.000,00 kn

- za nabavku knjižne građe 80.000,00 kn

- za uređenje knjižnice 10.000,00 kn

- za investicijsku aktivnost 64.000,00 kn

Gradska knjižnica i čitaonica je ustanova koja je izdvojena iz Pučkog otvorenog učilišta i djeluje kao samostalna ustanova od 1. 10. 2006. god. Osnivanje prve Knjižnice i čitaonice datira iz 1887. god.

Redovan djelatnost / nabavka knjiga / uređenja

Osnovni zadatak ustanove je nabavka i obrada, čuvanje i zaštita knjižne građe, izrada biltena i kataloga, osiguranje pristupačnosti, korištenje i posudba knjižne građe te protok informacija. KIČ ima odjele za odrasle, djecu, čitaonički prostor, prostor za korištenje elektroničkih medije, prostor za studijski rad, referentnu i zavičajnu zbirku. Osnovni akcent i dalje je na stvaranju pretpostavki za proširenje knjižnice i čitaonice te osiguranje privremenog smještaja na novu lokaciju. Knjižna građa nabavlja se sredstvima Grada i Ministarstva kulture. Knjižnica ima ogranke u Velom Lošinju, Nerezinama i Unijama. U 2008. godini planira se realizacija projekta ponovnog otvaranja ogranka u Ćunskom, uređenjem i opremanjem prizemlja mjesnog Doma.

1.3. Lošinjski muzej 1.035.000,00 kn

- za redovnu djelatnost 844.000,00 kn

- za ulaganje u održavanje muzej.
objekata/postava 121.000,00 kn

- za restauraciju muzejske građe 10.000,00 kn

- za promidžbu i programsku aktivnost 60.000,00 kn

Lošinjski muzej izdvojen je, kao zasebna ustanova, iz Pučkog otvorenog učilišta u rujnu 2007. godine. Rad muzeja organiziran je u četiri muzejska prostora, palači Fritzy u kojoj su smještene Umjetničke zbirke i ured Muzeja, muzejsko-galerijskom prostoru Kula u Velom Lošinju, Gradskoj vijećnici i loggi u Osoru u kojoj je smještena Arheološka zbirka te palači Kvarner u kojoj će se smjestiti postav Apoksiomena. Osim osnovne djelatnosti sakupljanja, zaštite i dokumentiranja muzejske građe, ustanova će raditi na zaokruživanju i dorađivanju stalnih postava.

Održavanje muzejskih objekata/postava

U Umjetničkim zbirkama, kroz tekuće i investicijsko održavanje, raditi će se na daljnjoj restauraciji muzejske građe zajedno s namjenskim sredstvima Ministarstva, na dovršetku stalnog postava ZbirkeMihičić te popravku grilja u prizemlju objekta. Nadalje, prići će se izradi stručnog elaborata suzbijanju vlage u prizemlju objekta i projekta poboljšanja rasvjete.

Kod opremanje Zbirki prići će se nabavi novog sustava za vješanje slika, nabavi metalnih polica u čuvaonicama, nabavi žaluzina i zamjeni postojeće rasvjete zajedno s sredstvima Ministarstva.

U muzejsko-galerijskom prostoru Kule prići će se ostakljivanju ulaza i suzbijanju crvotočine u međukatnim konstrukcijama te će se izraditi elaborati suzbijanja vlage i poboljšanja rasvjete.

U Arheološkoj zbirci planira se uređenje preostalog dijela poda u loggi, bojanju zidova i izradi drvenih polica za čuvaonicu.

Ustanova će nastaviti s restauracijom slika iz zbirke Mihičić, zajedno s sredstvima Ministarstva izraditi će novu web stranicu Muzeja te zaštitni znak ustanove.

U okviru programskih aktivnosti Muzej će kroz galerijsku djelatnost organizirati povremene izložbe u galerijskim prostorima Kule, Umjetničkih zbirki i loggie u Arheološkoj zbirci, samostalno i kao tehnička i organizacijska potpora umjetničkim agencijama.

2. Udruge u kulturi 758.000,00 kn

Grad Mali Lošinj podržava razne oblike udruživanja građana čija je programska aktivnost usmjerena na zaštitu i promicanje kulture, etničkih i nacionalnih vrednota i kulturno-umjetničkog amaterizma, u cilju očuvanja običaja i tradicije ali i promicanja kulturnog stvaralaštva i izdavaštva te osmišljavanje slobodnog vremena, građana, posebice djece i mladeži.

2.1. Kazalište JAK 130.000,00 kn

Dvije premijerne predstave i izvedba starih predstava, honorari umjetničkim suradnicima, oprema predstava i gostovanja.

2.2. Puhački orkestar Josipa Kašmana 170.000,00 kn

Za redovnu djelatnost: nabavka košulja za uniforme (10.000,00 kn), popravak instrumenata (3.000,00 kn), nabavku partitura (2.000,00 kn), zakup i održavanje prostora (5.000,00 kn) te sufinanciranje plaća voditelja (150.000,00 kn).

2.3. Folklorna grupa Manfrina 30.000,00 kn

Za kupnju materijala za obnovu i izradu novih nošnji (15.000,00 kn), sudjelovanje na jednoj smotri (13.000,00 kn), zakup i ostale troškove (2.000,00 kn).

2.4. Folklorna grupa Studenac 5.000,00 kn

Redovni troškovi za izradu nošnje i sudjelovanju na smotri folklora.

2.5. Lošinjske mažoretkinje 73.000,00 kn

Rad sa tri uzrasta mažoretkinja, vođenje i koreografija (40.000,00 kn), nabavka novih čizama (20.000,00 kn), sudjelovanje na smotri (13.000,00 kn).

2.6. Društvo naša djeca 35.000,00 kn

Okupljanje djece i djelovanje kroz rad više sekcija i radionica, likovna, aviomodelarska (20.000,00 kn), obilježavanje prigodnih datuma, Dani kruha, Dan voda, Dječji tjedan, majčin dan (10.000,00 kn), eko-kviz, kompostiranje (5.000,00 kn)

2.7. Ogranak Matice Hrvatske 32.000,00 kn

Redovna djelatnost, prijevod i tiskanje knjiga po programu (30.000,00 kn), organiziranje književnih večeri (2.000,00 kn).

2.8. Ogranak Katedre Čakavskog Sabora 20.000,00 kn

Redovna djelatnost, Ljetopis Katedre i zavičajni kalendar (15.000,00 kn), restauracija skulpture Sv. Jakov (5.000,00 kn).

2.9. Zavičajni klub studenata 25.000,00 kn

Redovna djelatnost: kulturna događanja i susreti, opremanje, po dostavi programa.

2.10. Harmonija, Ćunski 10.000,00 kn

Redovna djelatnost očuvanja tradicije maslinarstva u Ćunskom.

2.11. Lošinjsk karneval 20.000,00 kn

Organiziranje karnevalskih zabava, izrada kostima, sudjelovanje na smotrama za odrasle i djecu.

2.12. Zavičajno društvo Puntari 15.000,00 kn

Redovan djelatnost, izdavanje lista »Puntarski fuoj« i organiziranje lokalne fešte »Ivanje«.

2.13. Zajednica Talijana 70.000,00 kn

Redovna djelatnost, kulturna događanja i aktivnosti u očuvanju identiteta, kulture i jezika, po dostavi programa.

2.14. Klapa Čikat 5.000,00 kn

Redovan djelatnost, afirmacija i izvođenja autohtonih klapskih pjesama.

2.15. Osorske glazbene večeri 100.000,00 kn

Redovna djelatnost organiziranja ljetnog programa klasične muzike u Osorskoj katedrali, po dostavi programa.

2.16. Udruga Artour, Nerezine 15.000,00 kn

Projekt umjetničke ture, izložbe istovremeno na više lokacija u malim mjestima.

2.17. Društvo Sv. Frane, Nerezine 3.000,00 kn

Etno izložbe, prikupljanje i razvrstavanje eksponata.

3. Ostali programi 417.000,00 kn

3.1. Izložbene aktivnosti 47.000,00 kn

3.1.1. Udruga Idem i ja 10.000,00 kn

Kulturni projekt »Doprinosimo svom gradu«, međunarodna likovna kolonija, likovni radovi u vanjskim prostorima, izrada murala.

3.1.2. Umjetnička agencija KOPART 34.000,00 kn

Organiziranje tri izložbe renomiranih hrvatskih slikara uz uz tehničku i organizacionu pomoć Lošinjskog muzeja i u prostorima ustanove.

3.1.2. Likovna udruga »Lirac« 3.000,00 kn

Prezentacija radova keramičke kolonije »Ars terrae et ignis«u Nerezinama i Malom Lošinju uz tehničku pomoć Lošinjskog muzeja i mjesnog odbora.

3.2. Znanstvena aktivnost 40.000,00 kn

3.2.1. Hrvatsko filozofsko društvo 40.000,00 kn

Sufinanciranje organizacije i održavanja 7. lošinjskih dana bioetike i 4.. Bioetičkog foruma za jugoistočnu Europu.

3.3. Glazbene aktivnosti 330.000,00 kn

3.3.1. Jazz festival 250.000,00 kn

Organizacija 4.Jazz festivala (honorari, putni troškovi, smještaj, tehnika i promidžba) gostovanjem renomiranih inozemnih i domaćih jazz i srodnih glazbenika u trajanju od tri dana, kraj srpnja, uz tehničku i organizacionu pomoć Pučkog otvorenog učilišta.

3.3.2. Festival MIK 65.000,00 kn

Sufinanciranje Festivala u dijelu održavanja u Malom Lošinju uz potporu Turističke zajednice Grada.

3.3.3. Lošinj events 15.000,00 kn

U okviru sveobuhvatnog projekta kulturnoumjetničkih događanja u Velom Lošinju financirati će se Dani amaterskog filma.

4. Djelatnost medija 422.000,00 kn

Potpore provedbi redovnih programa tiskanog, audio i vizuelnih medija od interesa za Grad.

4.1. Avix - za Otočki vjesnik 120.000,00 kn

Izdavanje mjesečnog lista Otočki vjesnik.

4.2. Radio Lošinj-radio Jadranka 220.000,00 kn

Emitiranje redovnog svakodnevnog radijskog programa.

4.3. Kanal RI 45.000,00 kn

Emitiranje emisija sa područja Grada Malog Lošinja, sufinanciranje i Turističke zajednice grada.

4.4. Novi list 37.000,00 kn

Sufinanciranje izdavanje otočkog priloga.

5. Programska aktivnost ureda 470.000,00 kn

Ovim programom osiguravaju se sredstva za obilježavanje značajnih datuma, gradskih manifestacija i blagdana s ciljem kvalitetnijeg osmišljavanja i provedbe istih kako u samom gradu tako i okolnim mjestima, a odnosi se na:

- vlastite programe ili suorganizaciju i ostala
pokroviteljstva manifestacija460.000,00 kn

Financiranje raznih projekata i manifestacija od gradskog interesa uz suradnju sa ustanovama u kulturi, Turističkom zajednicom Grada i raznim udrugama u kulturi, kao: Dan Grada, Dan glazbe, pučke fešte, Dječji tjedan, Dan iseljenika, Nova godina i ostala događanja.

- promidžba i informiranje/reprezentacija 10.000,00 kn

Izdavanje letaka, plakata i sl. u prigodi značajnjih kulturnih događanja, nužni troškovi reprezentacije.

6. Kapitalna ulaganja-Program zaštite i očuvanja
kulturnih dobara1.140.000,00 kn

Zaštita i očuvanje kulturnih dobara te ulaganje u objekte kulture kapitalna su ulaganja, kao obveza Grada, temeljena na posebnim zakonskim odredbama i potrebama zajednice da njeguje i čuva te unapređuje kulturna dobra. Radi se o ulaganjima na pojedinačno zaštićenim objektima i objektima koji se nalaze u granicama zaštićenih povijesnih cjelina:

6.1. Palača Kvarner 600.000,00 kn

Izrada projektne dokumentacija rekonstrukcije objekta i muzejskog postava sa ciljem trajnog smještaja Apoksiomena kao zajednički projekt s Ministarstvom kulture.

6.3. Tuorić Nerezine - muzej maslinarstva 200.000,00 kn

Muzeološki postav i početak izvođenja radova na uređenju objekta.

6.5. Kaštel Mali Lošinj 20.000,00 kn

Registracija i zaštita utvrde, dovršetak arhitektonskog snimka postojećeg stanja, arheološka istraživanja, pripreme za idejni arhitektonski natječaj.

6.6. Osorski bedemi 180.000,00 kn

Kompletiranje dokumentacije nastavkom izrade arhitekonskih snimaka postojećeg stanja, pripreme za radove na zaštiti u fazama izvođenja.

6.7. Palača Fritzy 120.000,00 kn

Izrada projekta uređenja fasade sa dekorativnom rasvjetom, fazna izvedba radova na fasadi objekta.

6.8. Jami na Sredi 20.000,00 kn

Čišćenje lokaliteta, markiranje i zaštita uz potporu Mjesnog odbora Punta Križa i Planinarsko društvo Osoršćica.

Članak 5.

Nadležni Ured grada i upravljanja gradskom imovinom vrši raspodjelu sredstava nositeljima programa, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju programa Gradskom poglavarstvu.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 612-01/08-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-08-4

Mali Lošinj, 6. ožujka 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr