SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 6. Petak, 29. veljače 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

19.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« broj 29/02 i 63/07) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/ 02, 3/05, 9/06, 17/06-pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 28. veljače 2008. godine donijelo je

OPĆI PROGRAM MJERA
poticanja razvoja poduzetništva na području
Grada Rijeke

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim programom mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Program), uređuju se svrha i ciljevi Programa, korisnici i nositelji za provedbu mjera, područja iz Programa, sredstva za realizaciju mjera te provedba mjera koje predstavljaju potporu male vrijednosti.

Članak 2.

Svrha ovoga Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 3.

Ciljevi ovoga Programa su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenja poduzetničke prostorne i informativne infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata te podizanje razine poduzetničke kulture.

Ciljevi iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju se primjenom mjera usmjerenih jačanju konkurentnosti poduzetnika, novim oblicima obrazovanja i informiranja u poduzetništvu, razvoju financijskih mjera potpore poduzetništvu, razvoju poduzetničke infrastrukture i promicanju poduzetničke kulture na području Grada.

II. KORISNICI MJERA IZ PROGRAMA

Članak 4.

Korisnici mjera iz ovoga Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, korisnici pojedinih mjera mogu biti i gospodarski subjekti (neovisno o veličini, vlasničkoj strukturi te svom sjedištu odnosno prebivalištu) te fizičke osobe - korisnici pojedinih mjera iz ovoga Programa.

Gospodarski subjekti koji se sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje smatraju poduzetnicima u teškoćama, ne mogu biti korisnici mjera iz ovoga Programa koje sukladno zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti.

III. NOSITELJ PROGRAMA

Članak 5.

Nositelj provedbe ovoga Programa je Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo.

Osim Grada, u provedbi pojedinih mjera iz Programa, sudjeluju i pravne osobe koje su Programom utvrđene kao nositelji provedbe pojedinih mjera.

IV. PODRUČJA PROGRAMA

Članak 6.

Ovim Programom obuhvaćena su sljedeća područja poticaja razvoja poduzetništva:

1. Jačanje konkurentnosti poduzetnika,

2. Novi oblici obrazovanja i informiranja u poduzetništvu,

3. Financiranje poduzetništva,

4. Razvoj poduzetničke infrastrukture,

5. Promicanje poduzetničke kulture.

1. Jačanje konkurentnosti poduzetnika

Članak 7.

Mjere iz područja Programa »Jačanje konkurentnosti poduzetnika« utvrđuju se kako slijedi:

1.1.

Mjera

Subvencioniranje certificiranja proizvoda

Ciljevi

Stvaranje povoljnijih uvjeta za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, certificiranje sukladnosti proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama

Nositelj

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Korisnici

Subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada

Provedba

Subvencija za troškove uvođenja i implementacije sustava u visini do 30% troškova, a najviše do 15.000 kuna

1.2.

Mjera

Subvencioniranje izrade strateških marketinških planova

Ciljevi

Poticaj poduzetnicima na strateški nastup na tržištu kroz razradu elemenata strateškog marketing plana

Nositelj

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Korisnici

Subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada

Provedba

Subvencija za troškove izrade strateških marketinških planova u visini do 30% troškova, a najviše do 15.000 kuna

1.3.

Mjera

Subvencioniranje promocije zajedničkog proizvoda ili usluge

Ciljevi

Poticaj poduzetnicima na aktivnosti zajedničkog nastupa na tržištu (proizvodi i usluge klastera, co- marketing i co-branding)

Nositelj

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Korisnici

Subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada

Provedba

Subvencija za troškove promocije zajedničkog proizvoda ili usluge u visini do 30% troškova, a najviše do 15.000 kuna

1.4.

Mjera

Subvencioniranje uvođenja sustava podrške pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju

Ciljevi

Poticaj poduzetnicima na uvođenje sustava podrške pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju

Nositelj

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Korisnici

Subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada

Provedba

Subvencija za troškove uvođenja sustava u visini do 50% troškova, a najviše do 20.000 kuna

1.5.

Mjera

Organizacija Sajma novih tehnologija i proizvoda

Ciljevi

Povezivanje gospodarstva i znanosti
Prezentacija novih tehnologija i proizvoda
Predstavljanje novih znanstvenih dostignuća gospodarstvu i široj javnosti
Stvaranje komunikacije između znanstvenika i mladih
Promocija primijenjenih znanosti

Nositelji

Grad, Sveučilište u Rijeci, Veleučilište u Rijeci, Primorsko-goranska županija, Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Rijeka i Hrvatska Obrtnička komora, Udruženje obrtnika Rijeka

Korisnici

Gospodarski subjekti, bez obzira na veličinu i sjedište, odnosno prebivalište te učenici srednjih škola i studenti visokih učilišta

Provedba

Uspostava poslovnih kontakata
Odabir zanimanja s usmjerenjem na nove tehnologije

1.6.

Mjera

Nagrade za najuspjelije inovacije spremne za komercijalnu primjenu

Ciljevi

Promocija inovatorstva

Nositelj

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Korisnici

Subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada

Provedba

Nagrade za tri najuspjelije inovacije, spremne za komercijalnu primjenu

1.7.

Mjera

Korištenje usluga Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu

Ciljevi

Upoznavanje poduzetnika o poslovanju i pravilima funkcioniranja jedinstvenog europskog tržišta te povezivanje sa europskim institucijama i potencijalnim poslovnim partnerima putem Ureda hrvatskih regija u Bruxelles-u

Nositelji

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo i Ured hrvatskih regija u Bruxellesu

Korisnici

Subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada

Provedba

Korištenje infrastrukture Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu
Informiranje o programima EU u kojima mogu sudjelovati poduzetnici iz Hrvatske

1.8.

Mjera

Izgradnja sustava - Riječka kvaliteta (RQ)

Ciljevi

Certificiranje proizvoda i usluga - prepoznatljive Riječke kvalitete

Nositelj

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Korisnici

Gospodarski subjekti, bez obzira na veličinu i sjedište, odnosno prebivalište

Provedba

Certificiranje - dobivanje markice RQ

2. Novi oblici obrazovanja i informiranja u poduzetništvu

Članak 8.

Mjere iz područja Programa »Novi oblici obrazovanja i informiranja u poduzetništvu« utvrđuju se kako slijedi:

2.1.

Mjera

»Znanje i iskustvo«

Ciljevi

Povezati gospodarske subjekte i studente te omogućiti primjenu stečenih znanja na rješavanju izazova iz prakse
Gospodarskim subjektima dati priliku za odabir budućih visoko školovanih zaposlenika

Nositelji

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo, Sveučilište u Rijeci, Veleučilište u Rijeci, gospodarski subjekti na području Grada

Korisnici

Gospodarski subjekti, bez obzira na veličinu i sjedište odnosno prebivalište i studenti visokih učilišta na području Grada

Provedba

Povezivanje obrazovanja i prakse
Nagrade najboljem stručnom radu izrađenom u zajedničkoj aktivnosti studenta i gospodarskog subjekta

2.2.

Mjera

»Znam raditi«

Ciljevi

Povezati učenike srednjih škola sa gospodarskim subjektima, omogućiti upoznavanje učenika s poduzetništvom na primjerima iz prakse

Nositelji

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo i Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

Korisnici

Gospodarski subjekti, bez obzira na veličinu i sjedište odnosno prebivalište i učenici srednjih škola na području Grada

Provedba

Povezivanje obrazovanja i prakse

2.3.

Mjera

Program: »Razvoj poduzetničkih sposobnosti mladih«

Ciljevi

Kreativno dizajniranim poduzetničkim programom usmjerenim na mlade, utjecati na razvoj osobnosti koje odlikuju poduzetnika te ih pripremiti na mogući izbor poduzetničke karijere

Nositelji

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo i Ustanova Dom mladih

Korisnici

Učenici sedmog i osmog razreda osnovne škole i učenici srednjih škola, sa prebivalištem na području Grada

Provedba

Sufinanciranje troškova pohađanja Programa u visini utvrđenoj Programom

2.4.

Mjera

Projekt: »Stipendiranje učenika u deficitarnim (obrtničkim) zanimanjima«

Ciljevi

Potaknuti učenike za odabir deficitarnih (obrtničkih) zanimanja

Nositelji

Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, Udruženje obrtnika Rijeka i Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Korisnici

Učenici, utvrđeni Projektom

Provedba

Sufinanciranje stipendije učenika u visini utvrđenoj Projektom

2.5.

Mjera

Projekt: »SMS info-poduzetnik«

Ciljevi

Neposredno i pravovremeno pružati informacije potrebne za uspješno poslovanje, u kojem je informacija najvažniji resurs

Nositelj

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Korisnici

Gospodarski subjekti, bez obzira na veličinu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada

Provedba

Primanje informacija SMS porukama

2.6.

Mjera

Organizacija tematskih konferencija

Ciljevi

Povezati gospodarske subjekte sa specijalistima iz pojedinih područja

Nositelj

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Korisnici

Gospodarski subjekti, bez obzira na veličinu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada

Provedba

Informiranje i stjecanje potrebnih znanja prema iskazanim interesima

2.7.

Mjera

Unapređenje sustava javnih nabava Grada - informiranje i educiranje

Ciljevi

Omogućiti pravovremeno informiranje i educiranje o načinima provedbe javnih nabava propisanih zakonom te planiranim javnim nabavama Grada

Nositelj

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Korisnici

Gospodarski subjekti, bez obzira na veličinu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada

Provedba

Informiranje i educiranje o planiranim javnim nabavama Grada

3. Financiranje poduzetništva

Članak 9.

Mjere iz područja Programa »Financiranje poduzetništva« utvrđuju se kako slijedi:

3.1.

Mjera

Program: »Jamstveni instrumenti za osiguranja financiranja projekata malog gospodarstva na području grada Rijeke«

Ciljevi

Olakšati pristup financijskim sredstvima za realizaciju i razvoj poduzetničkih poduhvata izdavanjem jamstva sukladno Programu

Nositelj

Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o.

Korisnici

Subjekti malog gospodarstva utvrđeni Programom

Provedba

Dobivanje jamstva temeljem Programa

3.2.

Mjera

Program: »Depozitno kreditiranje«

Ciljevi

Pružiti financijsku potporu gospodarskim subjektima za realizaciju poduzetničkih ideja, kroz povoljnije uvjete financiranja

Nositelji

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo i poslovna banka

Korisnici

Subjekti malog gospodarstva utvrđeni Programom

Provedba

Dobivanje poduzetničkog kredita s nižom kamatnom stopom, temeljem depozita Grada

3.3.

Mjera

Subvencija kamata i troškova kredita iz Programa: »Poduzetnik 2«

Ciljevi

Smanjiti troškove investiranja u fazi investicijskog ciklusa

Nositelji

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo i poslovne banke

Korisnici

Subjekti malog gospodarstva utvrđeni Programom

Provedba

Subvencija kamatne stope poduzetničkog kredita iz Programa

3.4.

Mjera

Promicanje novih oblika financiranja

Ciljevi

Upoznavati gospodarske subjekte sa novim oblicima financiranja (BICRO, fondovi rizičnog kapitala, tzv. »poslovni anđeli« i drugo)

Nositelj

Grad, Odjel gradske urpave za poduzetništvo

Korisnici

Gospodarski subjekti, bez obzira na veličinu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada

Provedba

Upoznavanje s novim oblicima financiranja

4. Razvoj poduzetničke infrastrukture

Članak 10.

Mjere iz područja Programa »Razvoj poduzetničke infrastrukture« utvrđuju se kako slijedi:

4.1.

Mjera

Program: »Poduzetnički inkubatori«

Ciljevi

Omogućiti prostorno-administrativno-stručnu pomoć gospodarskim subjektima u razdoblju »odrastanja« u cilju smanjivanja početnih troškova poslovanja i pružanja stručne pomoći

Nositelj

Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o.

Korisnici

Subjekti malog gospodarstva utvrđeni Programom

Provedba

Dobivanje povoljnijih prostornih uvjeta u razdoblju »odrastanja«, prema Programu

4.2.

Mjera

Projekt: »Poduzetnička knjižnica«

Ciljevi

Omogućiti stjecanje specifičnih poduzetničkih znanja potrebnih za uspješno vođenje poslovanja upotrebom informacijske tehnologije i stručne literature

Nositelji

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo i Gradska knjižnica Rijeka

Korisnici

Gospodarski subjekti, bez obzira na veličinu, sa sjedištem i prebivalištem na području Grada

Provedba

Korištenja specifičnih poduzetničkih alata i informacija potrebnih za vođenje poslovanja

4.3.

Mjera

Subvencija komunalne naknade

Ciljevi

Smanjiti režijske troškove poslovanja u fazi investicijskog ciklusa poduzetnika

Nositelj

Grad, Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Korisnici

Gospodarski subjekti, (obveznici plaćanja komunalne naknade), koji ispunjavaju uvjete za subvenciju iz odluke kojom se uređuje komunalna naknada

Provedba

Subvencija sukladno Odluci

5. Promicanje poduzetničke kulture

Članak 11.

Mjere iz područja Programa »Promicanje poduzetničke kulture« utvrđuju se kako slijedi:

5.1.

Mjera

Dodjela javnih priznanja za doprinose iz područja gospodarstva

Ciljevi

Ukazati na značaj doprinosa gospodarskog subjekta u razvitku Grada

Nositelj

Predlagatelji utvrđeni odlukom kojom se uređuju javna priznanja Grada

Korisnici

Gospodarski subjekti koji udovoljavaju uvjetima iz odluke kojom se uređuju javna priznanja Grada

Provedba

Dodjela javnih priznanja

5.2.

Mjera

Razvoj društvene odgovornosti gospodarskih subjekata

Ciljevi

Povezivanje gospodarskih subjekata i lokalne zajednice putem aktivnosti mjesnih odbora na području Grada

Nositelji

Grad, Odjel za gradsku samoupravu i upravu i Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Korisnici

Mjesni odbori na području Grada

Provedba

Uključivanje gospodarskih subjekata na rješavanju potreba i inicijativa lokalne zajednice
Dodjela priznanja društveno odgovornim gospodarskim subjektima

V. SREDSTVA ZA PROVEDBU MJERA IZ PROGRAMA

Članak 12.

Sredstava za provedbu mjera iz ovoga Programa, osiguravaju se u Proračunu Grada.

Visinu sredstava koja su namijenjena za provedbu pojedine mjere utvrđuje Poglavarstvo Grada.

VI. PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA KOJE PREDSTAVLJAJU POTPORU MALE VRIJEDNOSTI

Članak 13.

Za provedbu mjera iz ovoga Programa, koje sukladno zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, Poglavarstvo Grada raspisuje javni poziv.

Javni poziv objavljuje se u javnom glasilu »Novi list« i na web stranici Grada www.rijeka.hr, a otvoren je za podnošenje prijave do iskorištenja sredstava za provedbu pojedine mjere.

Prijava na javni poziv podnosi se u Gradu, Odjelu gradske uprave za poduzetništvo (u daljnjem tekstu: Odjel) u pisanom obliku na obrascu prijave kojeg izrađuje Odjel.

Uz prijavu, podnositelj prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju određenu u obrascu prijave.

Dopuštenost potpore male vrijednosti ocjenjuje Odjel sukladno odredbama propisa o potporama male vrijednosti.

Na osnovu provedenog javnog poziva i ocjene dopuštenosti iz stavka 5. ovoga članka, Poglavarstvo na prijedlog Odjela, dodjeljuje potporu male vrijednosti.

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/24

Ur. broj: 2170-01-10-08-2

Rijeka, 28. veljače 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr