SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 6. Petak, 29. veljače 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

2.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) te članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 42/06 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 28. sjednici održanoj dana 26. veljače 2008. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Poslovnika Gradskog Vijeća Grada Crikvenice

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/01 i 17/03), u članku 13., alineja 1. iza zareza dodaju se riječi »najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Vijeća i ovjerenu kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,«

Članak 2.

U članku 28. u stavku 2. Poslovnika iza riječi »obavijestiti« dodaju se riječi »predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji te«.

Članak 3.

Iza članka 30. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: Poslovnik) dodaje se novi članak 30a. koji glasi:

»Članak 30a.

Nakon što su izabrani, gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika na sjednici Vijeća daju prisegu.

Tekst prisege glasi:

»Prisežem da ću dužnost gradonačelnika/zamjenika gradonačelnika savjesno obnašati i držati se Ustava i zakona i poštovati pravni poredak, te da ću se zalagati za svekoliki napredak Grada Crikvenice i Republike Hrvatske.«

Na postupak davanja prisege na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 33. stavak 5. i 6. ovoga Poslovnika.«

Članak 4.

U članku 31., stavku 2. Poslovnika umjesto riječi »potpredsjednik« trebaju stajati riječi »zamjenik predsjednika«.

Članak 5.

Članak 33. stavci 1. i 2. Poslovnika mijenjaju se i glase:

»Gradsko poglavarstvo ima 7 članova uključujući predsjednika i njihove zamjenike.

Predsjednik, jedan zamjenik predsjednika biraju se iz reda članova Gradskog vijeća, a drugi članovi Gradskog poglavarstva mogu biti osobe koji nisu članovi Gradskog vijeća. Pročelnici upravnih odjela Gradske uprave Grada Crikvenice mogu biti članovi Gradskog poglavarstva.«

 

U članku 33. u stavku 4. i 5. riječ »gradonačelnik« se briše.

Članak 6.

Članak 40. Poslovnika mijenja se i glasi:

»Vijeće može gradonačelniku, pojedinom članu Gradskog poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran.

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje jedna trećina članova Vijeća. O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije nego što protekne sedam dana od dana njegova podnošenja.

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Vijeća.«

Članak 7.

U članku 41. Poslovnika dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Odlukom o iskazivanju nepovjerenja određuje se dan razrješenja i prestanka dužnosti.«

Članak 8.

Iza članka 42. dodaje se novi članak 42a. koji glasi:

»Članak 42a.

Gradonačelnik može tražiti glasovanje o povjerenju Gradskom poglavarstvu.

Ako Vijeće povodom prijedloga gradonačelnika ne donese odluku kojom potvrđuje povjerenje Gradskom poglavarstvu, time se ne smatra da je Gradskom poglavarstvu iskazano nepovjerenje.«

Članak 9.

U članku 56. Poslovnika, u stavku 3. umjesto riječi »dva dana« trebaju stajati riječi »do završetka radnog vremena Gradske uprave dan prije održavanja sjednice«.

Članak 10.

U članku 58. Poslovnika stavak 1. se briše.

Stavci 2., 3. i 4. istog članka postaju stavci 1., 2. i 3.

Članak 11.

U članku 80. Poslovnika umjesto riječi »službenu ili vojnu tajnu ili je povjerljive naravi« trebaju stajati riječi »za koje se posebnim zakonima i općim aktima Grada Crikvenice predviđa isključenje javnosti«

U istom članku rečenica: »O tom prijedlogu odlučuje Vijeće« se briše.

Članak 12.

U članku 91. Poslovnika, iza stavka 2. dodaju se stavci 3. - 5. koji glase:

»Predsjednik Vijeća je dužan sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ako predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovoga članka, sjednicu će sazvati gradonačelnik u roku od 15 dana.

Nakon proteka roka iz stavka 3. ovoga članka, sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine članova Vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za poslove lokalne samouprave.«

U članku 91. stavku 3. iza riječi »elektroničke pošte« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi »te se održavati putem videoveze (videokonferencija) u skladu s tehničkim i drugim mogućnostima.«

U članku 91. dosadašnji stavci 3. - 5. postaju stavci 6. - 8.

Članak 13.

U članku 113. stavku 1. riječi: »prelaska na prvu točku« zamjenjuju se riječju: »utvrđivanja«.

U članku 113., iza 5. stavka dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»Za vrijeme aktualnog sata ne može se zatražiti riječ da bi se ispravio netočan navod iznesen u pitanju člana Vijeća ili u odgovoru na postavljeno pitanje.

Član Vijeća može zatražiti riječ za iznošenje zadovoljstva danim odgovorom.«

U članku 113. dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 8. i 9.

Članak 14.

U članku 116. Poslovnika, stavak 1. mijenja se i glasi:

»Glasovanje na sjednici je javno osim ako Vijeće ne odluči da se, u skladu s Poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.«

Članak 15.

Članak 128. Poslovnika mijenja se i glasi:

»Sjednice Vijeća i radnih tijela Vijeća su javne.

Nazočnost javnosti sa sjednice ili sa dijela sjednice Vijeća odnosno radnog tijela Vijeća može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktima Grada Crikvenice.«

Članak 16.

Članak 129. Poslovnika mijenja se i glasi:

»Obavijest o sazivanju sjednice Vijeća s prijedlogom dnevnog reda objavljuje se na web stranicama Grada Crikvenice, a najmanje 3 (tri) dana prije dana održavanja sjednice.

Prihvaćeni zapisnici sa sjednica Vijeća objavljuju se na web stranicama Grada Crikvenice, najkasnije 3 (tri) radna dana nakon prihvaćanja istih.

Prijedlozi akata Vijeća odnosno akti Vijeća mogu se u cijelosti objaviti na web stranicama Grada Crikvenice, u sredstvima javnog priopćavanja ili kao posebne publikacije.

Radio i televizija mogu izravno prenositi sjednice Vijeća i radnih tijela Vijeća u skladu s posebnom odlukom tih tijela.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti i materijali koji sadrže informacije koje su zakonom izuzete od prava na uvid.«

Članak 17.

U članku 133. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su pismeno najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Vijeća tri dana prije održavnja sjednice, a sjednici mogu nazočiti uz dopuštenje predsjednika Vijeća te uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave.«

Članak 18.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-01/07-01/96

Ur. broj: 2107/01-01-08-4

Crikvenica, 26. veljače 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr