SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 54. Ponedjeljak, 31. prosinca 2007.
OPĆINA MRKOPALJ
30

27.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04 i 110/04) članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 4/06) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
Općine Mrkopalj za 2008. godinu

A) UVODNE ODREDBE

I.

Godišnjim programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuju se opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova kao i izvor financiranja.

B) PLANIRANA SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA

II.

Sredstva za ostvarenje Programa čine:

- komunalna na knada 463.000,00 kn

- grobna na knada 44.000,00 kn

- sredstva Proračuna 218.000,00 kn


UKUPNO: 725.000,00 kn

C) PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

III.

Program održavanja komunalne infrastrukture čine sljedeće djelatnosti:

1. Odlaganje komunalnog otpada 90.000,00 kn

2.Održavanje javnih površina
i održavanje čistoće javnih površina 90.000,00 kn

3. Odvoz smeća sa javnih površina 50.000,00 kn

4. Održavanje groblja 80.000,00 kn

5. Održavanje nerazvrstanih cesta 200.000,00 kn

6. Održavanje javne rasvjete 150.000,00 kn

7. Deratizacija i dezinsekcija 10.000,00 kn

8.Održavanje javnih sportskih terena
/ostale komunalne usluge poz.137/55.000,00 kn


UKUPNO: 725.000,00 kn

1. Odlaganje komunalnog otpada- trajno odlaganje brzo razgradivog komunalnog otpada na odlagalište komunalnog otpada u sanaciji, na temelju posebnih propisa.

Tijekom 2008. godine u planu je dalja sanacija odlagališta Mrzle Drage u smislu navoženja inertnog materijala i planiranja istog. Shodno tome potrebno je osigurati stalni nadzor odlagališta. Isto tako nastavit će se sa započetom sanacijom preostalih manjih odlagališta.

-nadziranje odlagališta Mrzle Drage,
travanj - studeni 20.000,00 kn

-održavanje odlagališta, strojno 10.000,00 kn

-sanacija divljih odlagališta »mostić«
i Tuk 10.000,00 kn

-nabavka PVC posuda za komunalni
otpad 50.000,00 kn


UKUPNO 90.000,00 kn

2. Održavanje javnih površina i održavanje čistoće javnih površina

Javne površine na području Općine Mrkopalj čine: oborinski kanali uz nerazvrstane i javne ceste, nogostupi uz javne ceste, parkirališni prostor ispred trgovina (3 metra od ulaza), ambulante, mrtvačnice, vatrogasnih spremišta, prostori na kojima su smještene javne cisterne, parkirališni prostori oko sportskih terena.

Održavanje javnih površina čine slijedeće djelatnosti:

-održavanje parka (košnja i uređenje
niskog i visokog raslinja) 5.000,00 kn

-održavanje okoliša Doma kulture
(košnja, uređenje stabala) 5.000,00 kn

-osiguravanje čistoće svih oborinskih
kanala tijekom cijele godine, a naročito
zimi radi izbjegavanja bujica 10.000,00 kn

-čišćenje javnih površina (pijeska poslije
zime, ostataka poslije raznih
elementarnih nepogoda i sl.) 10.000,00 kn

-dekoracija i iluminacija tijekom
blagdana 10.000,00 kn

-čišćenje nogostupa i stazica od snijega
- ručno (stepenice u crkvu i grobljanske
staze u vrijeme pogreba) 10.000,00 kn

-strojno čišćenje snijega (odnosi se na
javne površine koje se ne nalaze
u registru nerazvrstanih cesta) 40.000,00 kn


UKUPNO: 90.000,00 kn

3. Odvoz smeća sa javnih površina

Odvoz smeća sa javnih površina čini odvoz većih kontenjera za otpad sa lokacija groblje, Dom kulture te odvoz kontenjera koji se postavljaju po potrebi u svrhu održavanja raznih priredbi i sl.

-odvoz prikupljenog smeća sa javnih
površina kontenjerima (5m3) 50.000,00 kn


UKUPNO: 50.000,00 kn

4. Održavanje groblja

Program održavanja groblja planira se kroz slijedeće djelatnosti:

-košnja i čišćenje groblja četiri puta
godišnje 30.000,00 kn

-održavanje i čišćenje mrtvačnice 10.000,00 kn

-popravak žičane ograde - farbanje
postojeće ograde 5.000,00 kn

-popravak zidane ograde groblja
u Tuku 10.000,00 kn

-rušenje stabala - sjev. istočna strana
groblja Mrkopalj 10.000,00 kn

-idejno rješenje uređenja groblja
u Tuku 15.000,00 kn


UKUPNO: 80.000,00 kn

Navedeni program održavanja provodi se na općinskom groblju u Mrkoplju i mjesnom groblju u Tuku.

5. Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta

Prema registru nerazvrstanih cesta Općina Mrkopalj ima 14,75 km nerazvrstanih cesta.

Uslijed karakterističnih vremenskih prilika veliki dio sredstava otpada na čišćenje snijega. Ostatak sredstava raspoređuje se na najnužnije djelatnosti vezane uz održavanje nerazvrstanih cesta.

-čišćenje snijega s nerazvrstanih cesta 140.000,00 kn

-sanacija kolnika u Školskoj ulici 50.000,00 kn

-tamponiranje rupa na neuređenim
nerazvrstanim cestama 10.000,00 kn


UKUPNO: 200.000,00 kn

6. Održavanje javne rasvjete

Program održavanja javne rasvjete obuhvaća:

-predviđenu potrošnju električne energije
za javnu rasvjetu 85.000,00 kn

-izmjenu neispravnih žarulja i ostalih
armatura, održavanje stupova rasvjete
i postavljanje novih rasvjetnih tijela 65.000,00 kn


UKUPNO: 150.000,00 kn

7. Deratizacija i dezinsekcija

Deratizacija i dezinsekcija obavlja se dva puta godišnje na javnim površinama gdje je moguća pojava štakora u većim količinama, a naročita se pažnja obraća na prostor oko napuštenih kuća, odvodnih kanala i sl. U tu svrhu sklapa se ugovor sa stručnom službom za provođenje navedenih mjera.

-deratizacija i dezinsekcija 10.000,00 kn


UKUPNO: 10.000,00 kn

8. Održavanje javnih sportskih terena

Programom održavanja javnih sportskih terena predviđena su sredstva i djelatnosti za održavanje sportskih terena koje koriste razne sportske udruge i rekreativci tijekom cijele godine. U tu svrhu potrebno je osigurati redovitu košnju terena, kao i krčenje postojećih skijaških staza. Na skijaškim stazama je potrebno ublažiti vododerine i izraditi dodatne zemljane kanale za odvodnju bujica. Također će se pokupiti veće kamenje koje izbaci voda erozijskim djelovanjem. Na igralištu je potrebno poboljšati travnjak, odnosno spriječiti dalju devastaciju pojedinih dijelova igrališta.

-planirana sredstva za održavanje
nogometnog igrališta 20.000,00 kn

-planirana sredstva za održavanje
skijaških staza Zagmajna 15.000,00 kn

-planirana sredstva za održavanje
skijaških staza Čelimbaša 20.000,00 kn


UKUPNO: 55.000,00 kn


SVEUKUPNO: 725.000,00 kn


D) ZAVRŠNE ODREDBE

IV.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/07-01/05

Ur. broj: 2112-05-01-07-4

Mrkopalj, 13. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Tomislav Cuculić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr