SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 54. Ponedjeljak, 31. prosinca 2007.
OPĆINA MRKOPALJ
30

21.

Temeljem odredbe članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/06), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2007. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj
za 2008. godinu

Članak 1.

U postupku izvršavanja Proračuna Općine Mrkopalj za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), proračunski korisnici imaju prava i dužnosti utvrđene ovom Odlukom.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja/zaduživanja.

U Računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi po izvorima i vrstama, te rashodi po vrstama i osnovnim namjenama.

U Računu financiranja/zaduživanja iskazuju se primici od financijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima, odnosno projektima.

Plan razvojnih programa sadrži razvojne programe proračunskih korisnika za razdoblje 2008.-2010.godine.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznosi izdataka smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Općine Mrkopalj ne smiju biti veći od planiranih.

Članak 4.

Nakon donošenja Proračuna Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj obvezan je izvijestiti proračunske korisnike o odobrenim sredstvima.

Članak 5.

Ako tjekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, predložit će se Općinskom vijeću da donese izmjene i dopune važećeg Proračuna.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%.

Članak 6.

Za izvršavanje Proračuna u odgovorno je Općinsko poglavarstvo.

Za nabavu robe, radova i usluga male vrijednosti čija vrijednost nabave je 70.000,00 kuna i veća, Poglavarstvo donosi odluku o načinu nabave za svaku proračunsku poziciju, sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Korištenje sredstava za izvršenje javnih potreba i za nabavu roba, radova i usluga vrijednosti manje od 70.000,00 kuna odobrava Općinski načelnik.

Članak 7.

Proračunski korisnici mogu isplaćivati sredstva za naknade materijalnh prava utvrđenih u općim aktima do visine utvrđene Pravilnikom o porezu na dohodak.

Poglavarstvo Općine Mrkopalj utvrđuje vrijednost osnovice za obračun plaća djelatnika jedinstvenog upravnog odjela.

Načelnik Općine odobrava korištenje sredstava za isplatu plaća, naknada, potpora i materijalnih prava djelatnika.

Članak 8.

Za financijske odnose radi zaduživanja, pozajmljivanja sredstava i kupoprodaju imovine općine ovlašten je Načelnik Općine na osnovi odluke Poglavarstva sukladno Zakonu.

Članak 9.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem pozajmica, pod uvjetom da to ne ometa redovno izvršavanje proračunskih izdataka.

Za potpisivanje ugovora za namjene iz prethodnog stavka ovlašten je Općinski načelnik.

Članak 10.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Mrkopalj kao i ustanova čiji je osnivač Općina smije se zaduživati samo uz suglasnost većinskog vlasnika odnosno osnivača.

Članak 11.

Proračunski korisnici ne mogu preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u Posebnom djelu Proračuna.

Članak 12.

Sredstva za tekuće izdatke (osim za održavanje objekata i opreme) korisnika Proračuna izvršavat će se u približnim dvanaestinama godišnjeg plana, u skladu s likvidnim mogućnostima Proračuna.

Članak 13.

Korisnici Proračuna ne mogu ugovarati avansno plaćanje isporuka i usluga.

Članak 14.

Proračunskim korisnicima ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme.

Članak 15.

Zaključivanje ugovora obvezno je

- za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova od 70.000,00 kuna i više

- za obavljanje komunalnih djelatnosti prema posebnoj odluci.

Ugovore iz stavka 1. ovog članka potpisuje načelnik Općine.

Članak 16.

Korištenje sredstava za sponzorstva i pokroviteljstva odobrit će Poglavarstvo Općine zasebnim zaključcima.

Članak 17.

Za hitne, neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva Tekuće rezerve Proračuna. O korištenju tekuće rezerve Proračuna odlučuje Načelnik Općine. Načelnik Općine je dužan izvijestiti Poglavarstvo Općine o korištenju proračunske rezerve.

Članak 18.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. 12. 2007. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2008.

Članak 19.

Proračunski korisnici obvezni su izraditi godišnji obračun za 2007. godinu i dostaviti ga Jedinstvenom upravnom odjelu do 28. veljače 2008. godine.

Članak 20.

Jedinstveni upravni odjel ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračunskih korisnika te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Proračunski korisnici su obvezni dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora ustvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno zakonu ili Proračunu, izvijestit će se Poglavarstvo Općine i poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavki s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine. Odluka će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-07-19

Mrkopalj, 13. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Tomislav Cuculić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr