SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 54. Ponedjeljak, 31. prosinca 2007.
GRAD OPATIJA
30

74.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2007. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 27/04 i 39/05) - (dalje u tekstu: Odluka), članak 2. mijenja se i zamjenjuje se novim člankom 2. koji glasi:

»Ovisno o pogodnosti položaja na području grada i stupnju opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, utvrđuju se sljedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine (kn/m3):

 

 

 

 

 

 

 

Zona

Naselje

Iznos kom.
doprinosa

Javne
površine

Nerazvr.
ceste

Javna
rasvjeta

Groblja

I. zona

Opatija, Ika, Ičići

180,00

65,00

100,00

15,00

0,00

II. zona

Oprić, Pobri

120,00

25,00

80,00

15,00

0,00

III. zona

Dobreć, Poljane, Veprinac

110,00

20,00

80,00

10,00

0,00

IV. zona

Vela i Mala Učka

60,00

5,00

40,00

15,00

0,00

Od toga po vrsti objekata i uređaja

Komunalni doprinos iz stavka 1. ovog članka umanjuje se za 50% za:

1. izgradnju nove zgrade ili rekonstrukciju (dogradnju ili nadogradnju) postojeće zgrade koja je nakon izgradnje ili rekonstrukcije namijenjena u cijelosti stanovanju ili ako nije namijenjena u cijelosti stanovanju samo za onaj dio građevine koji je namijenjen stanovanju i čija građevinska (bruto) površina nakon izgradnje ili rekonstrukcije nije veća od 400 m2 u čiju se građevinsku (bruto) površinu uračunavaju i površine svih drugih građevina ako se grade na istoj građevinskoj čestici (građevine čijem građenju se pristupa temeljem rješenja o uvjetima građenja), s time da je umanjenje moguće samo za kubaturu do 600 m3,

2. izgradnju nove zgrade ili rekonstrukciju (dogradnju ili nadogradnju) postojeće zgrade koja je nakon izgradnje ili rekonstrukcije isključivo namijenjena poljoprivrednoj djelatnosti i čija građevinska (bruto) površina nakon izgradnje ili rekonstrukcije nije veća od 600 m2 u čiju se građevinsku (bruto) površinu uračunavaju i površine svih drugih građevina ako se grade na istoj građevinskoj čestici i ako su namijenjene isključivo poljoprivrednoj djelatnosti,

3. izgradnju nove ili rekonstrukciju (dogradnju ili nadogradnju) postojeće građevine komunalne infrastrukture, trafostanice, telefonske govornice, parkirališta, te čekaonica u gradskom i prigradskom prometu kao zasebnih građevina koje se ne nalaze u sklopu građevina drugih namjena,

4. izgradnju novih ili rekonstrukciju (dogradnju ili nadogradnju) postojećih građevina za:

- kulturnu i športsku djelatnost, tjelesni odgoj i rekreaciju (objekti za društvene aktivnosti mladih, kino i kazališne dvorane, muzeji, galerije, športska igrališta, športski bazeni, športske dvorane, dječja igrališta i sl.),

- socijalnu zaštitu i zdravstvo i

- profesionalnu vatrogasnu djelatnost,

kao zasebnih građevina koje se ne nalaze u sklopu građevina drugih namjena.

Komunalni doprinos iz stavka 1. ovog članka umanjuje se za 30% za izgradnju garaža, neovisno o tome da li se one grade kao samostalni objekt ili se nalaze u sklopu objekata druge namjene.

Komunalni doprinos iz stavka 1. ovog članka umanjuje se za 60% za gradnju ukopanih i podzemnih garaža. Ukopanom i podzemnom garažom smatra se garaža, u dijelu građevine koja se gradi ili garaža kao zasebni objekt, ako je sa svih strana ukopana u okolni teren (s time da kota gornjeg ruba stropne konstrukcije garaže smije biti najviše 1 m iznad najniže kote zaravnatog terena neposredno uz građevinu), te da ima osiguran kolni pristup silaznom rampom širine do 5 m.

Članak 2.

Članak 7. Odluke mijenja se i zamjenjuje se novim člankom 7. koji glasi:

»Na zahtjev obveznika komunalnog doprinosa za:

1. izgradnju nove zgrade ili rekonstrukciju (dogradnju ili nadogradnju) postojeće zgrade čija građevinska (bruto) površina nakon izgradnje ili rekonstrukcije nije veća od 400 m2 u čiju se građevinsku (bruto) površinu uračunavaju i površine svih drugih građevina ako se grade na istoj građevinskoj čestici (građevine čijem građenju se pristupa temeljem rješenja o uvjetima građenja),

2. izgradnju nove zgrade ili rekonstrukciju (dogradnju ili nadogradnju) postojeće zgrade koja je nakon izgradnje ili rekonstrukcije isključivo namijenjena poljoprivrednoj djelatnosti i čija građevinska (bruto) površina nakon izgradnje ili rekonstrukcije nije veća od 600 m2 u čiju se građevinsku (bruto) površinu uračunavaju i površine svih drugih građevina ako se grade na istoj građevinskoj čestici i ako su namijenjene isključivo poljoprivrednoj djelatnosti i za

3. utvrđivanje komunalnog doprinosa u iznosu većem od 500.000,00 (slovima: petstotisuća) kuna,

prilikom utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa odobrit će se plaćanje komunalnog doprinosa u četiri tromjesečna obroka (pri čemu obveza plaćanja prvog obroka nastaje u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosa) pod uvjetima propisanim ovim člankom.

Obročna otplata komunalnog doprinosa za slučajeve iz stavka 1. točka 1. i 2. ovog članka Odluke, odobrit će se samo ako obveznik pruži odgovarajuće osiguranje Gradu Opatiji, u vidu zadužnice (ovjerene kod javnog bilježnika) ili mjenice (s naznakom »bez protesta«).

Obročna otplata komunalnog doprinosa u iznosu većem od 500.000,00 (slovima: petstotisuća) kuna moguća samo ako obveznik pruži Gradu Opatiji osiguranje u vidu bankarskog jamstva (garancije) sa uglavom »bez prigovora« ili u vidu hipoteke na nekretnini u vlasništvu obveznika komunalnog doprinosa, radi naplate cjelokupne tražbine Grada Opatije s osnova komunalnog doprinosa.

Na iznose odobrenog obročnog plaćanja komunalnog doprinosa za drugi, treći i četvrti obrok obračunava se kamata u visini eskontne kamatne stope Hrvatske narodne banke. Kamata se obračunava za razdoblje od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu do dana dospijeća svakog pojedinog obroka.

U slučaju zakašnjenja s uplatom pojedinog obroka, cjelokupni neuplaćeni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu s prvim narednim danom, računajući od dana s kojim je obveznik bio dužan uplatiti dospio obrok.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/07-01/274

Ur. broj: 2156/01-02-07-1

Opatija, 20. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr