SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 53. Subota, 29. prosinca 2007.
OPĆINA LOKVE
30

46.

Na temelju članka 33. stavka 1. i članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) te članka 18. točke 8. i 10. i članka 19. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05 i 33/07), Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj 28. prosinca 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lokve

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Lokve (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/06), dalje u odluci: »Poslovnik«, članak 1. alineja 6. mijenja se i glasi:

»- izbor i razrješenje Općinskog načelnika i njegovih zamjenika,«

Članak 2.

Članak 27. stavak 1. Poslovnika mijenja se i glasi:

»Općinskog načelnika i njegove zamjenike bira Općinsko vijeće iz reda svojih članova, većinom glasova svih članova Općinskog vijeća, u pravilu na konstituirajućoj sjednici.«

Članak 3.

Članak 27. stavak 3. Poslovnika mijenja se i glasi:

»Prijedlog za izbor Općinskog načelnika i njegovih zamjenika može podnijeti Odbor za izbor i imenovanja kao i najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.«

Članak 4.

Članak 27. stavak 4. Poslovnika mijenja se i glasi:

»Prijedlog kandidata za Općinskog načelnika i njegovih zamjenika podnosi se za svaku dužnost pojedinačno.«

Članak 5.

Članak 27. stavak 7. Poslovnika mijenja se i glasi:

»Vijećnik može sudjelovati u podnošenju prijedloga za samo jednog kandidata za Općinskog načelnika ili njegove zamjenike.«

Članak 6.

Članak 29. stavak 1. Poslovnika mijenja se i glasi:

»Ako je za Općinskog načelnika ili njegove zamjenike predloženo više kandidata, te prilikom glasovanja niti jedan od kandidata ne dobije većinu glasova svih vijećnika, glasovanje se ponavlja na način da se u ponovljenom glasovanju ne glasuje o kandidatu koji je dobio najmanji broj glasova.«

Članak 7.

Članak 30. poslovnika mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće ne može izabrati zamjenike Općinskog načelnika prije nego li izabere Općinskog načelnika.«

Članak 8.

Članak 88. stavak 1. Poslovnika mijenja se i glasi:

»Statut, poslovnik, Proračun, Godišnji obračun Proračuna, opći akti Vijeća, vjerodostojno tumačenje akta te odluke o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća, Općinskog načelnika, njegovih zamjenika te ostalih članova Poglavarstva objavljuju se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.«

Članak 9.

Članak 106. stavak 2. Poslovnika mijenja se i glasi:

»Statut Općine Lokve, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, Proračun, godišnji obračun proračuna, odluke o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća, odluke o izboru i razrješenju Općinskog načelnika i članova Poglavarstva, odluke o davanju povjerenja odnosno izglasavanju nepovjerenja Općinskom načelniku, njegovim zamjenicima, pojedinom članu Poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelini Vijeće donosi većinom glasova svih članova Vijeća.«

Članak 10.

Članak 129. stavak 2. Poslovnika mijenja se i glasi:

»Predsjednik, zamjenici predsjednika i članovi Poglavarstva zajednički su odgovorni za odluke koje donosi Poglavarstvo, a osobno su odgovorni za područje svoga rada.«

Članak 11.

U ostalim odredbama Poslovnik Općinskog Vijeća Općine Lokve ostaje neizmijenjen.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/04

Ur. broj: 2112-02/1-07-1

Lokve, 28. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Dragan Hrvat, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr