SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 53. Subota, 29. prosinca 2007.
OPĆINA LOKVE
30

45.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 0/97, 128/99, 57/00, 29/00, 59/01, 126/03 - pročišćen tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), i članka 18. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05 ) Općinsko vijeće Oćine Lokve, na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2007. godine, donijelo je

PROGRAM

održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom održavanja objekata komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Lokve za 2008 godinu, utvrđuju se izvori financiranja te opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s iskazom potrebnih financijskih sredstava za ostvarivanje Programa.

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

1. Potrošnja el. energije za javnu rasvjete 100.000,00 kn

2. Ostali materijal i dijelovi za tekuće i

investicijsko održavanje 60.000,00 kn

3. Izvanredno održavanje ceste

R. Strohala 1.000.000,00 kn

4. Usluge održavanja groblja, spomenika i

javne površine 100.000,00 kn

5. Sanacija zidova i Kapelicena groblju 350.000,00 kn

6. Vršenje usluge nadzora nad izgradnjom 50.000,00 kn

7. Usluge održavanja javne rasvjete 15.000,00 kn

8. Tekuće održavanje ceste

Vidikovac-Jezero 240.000,00 kn

9. Čišćenje snijega 280.000,00 kn

10. Usluga luminacije - dekoracije 60.000,00 kn

11. Odvoz smeća 15.000,00 kn

12. Deratizacija i dezinsekcija, bjesnoća 20.000,00 kn

13. Sanacija divljih deponija 50.000,00 kn

14. Ostale komunalne usluge 60.000,00 kn

15. Ugovor o djelu - ostali 10.000,00 kn

16. Geodetsko-katastarske usluge 50.000,00 kn

17. Financiranje kamate - fasade 30.000,00 kn

18. Rekonstrukcija vodovoda

Lokve-R. Strohala 1.548.000,00 kn

19. Urbanistički planovi uređenja i Detaljni

planovi uređenja određeni PPU-om

Općine Lokve - dovršenje do donošenja 300.000,00 kn

20. Kalvarija - sanacija stuba i Kapelice 300.000,00 kn

21. Sanacija sustava javne odvodnje u

Lokvama 960.000,00 kn

22. Održavanje ostalih nerazvrstanih cesta

i ulica (krpanje, sanacija asf. povr.,

ivičnjaci, slivnici i sl.) 200.000,00 kn

23. Idejno rješenje unutarnjeg uređenja

Doma kulture 35.000,00 kn

24. Plan uređenja centra Lokava - ur. arh.

rješenje 60.000,00 kn

25. Idejn i gl.projekt sportske dorane 100.000,00 kn

26. Kamp »Pod Špićunkom« - imovinsko.

prav. odnosi 100.000,00 kn

27. Postava skulptura na uz Šetalište

Gubinjak 100.000,00 kn

28. Sređivanje imovine Općine Lokve 100.000,00 kn

29. Kanalizacija do poslovne zone Sleme 90.000,00 kn

30. Sručne studije opravdanosti posl. zona 20.000,00 kn

31. Dovršenje radova na uređenju ul.

R. Strohala (priprema, asfaltiranje,

postava park. pasica, manjih zidića,

odvod. kanala, rešetki i sl.) 700.000,00 kn

32. Uređenje šetnica oko Jezera 150.000,00 kn


UKUPNO: 7.253.000,00 kn

Članak 2.

Sredstva za izvršenje Programa za 2008. osiguravaju se u Općinskom proračunu Općine Lokve.

IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

1. Komunalna naknada 6.000.000,00 kn

2. Grobna naknada 15.000,00 kn

3. Kapitalne pomoći iz državnog Proračuna 300.000,00 kn

4. Višak prihoda iz 2006. 938.000,00 kn


UKUPNO: 7.253.000,00 kn

Članak 3.

Provedba ovog Programa vršit će se na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarenja prihoda proračunskih sredstava iz članka 2. ovog Programa.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/07-01/07

Ur. broj: 2112-02/1-07-1

Lokve, 28. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Dragan Hrvat, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr