SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 53. Subota, 29. prosinca 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

66.

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima (»Narodne novine« RH broj 19/98), te članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 24/01, 18/03 i 23/05), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 21. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2007. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o načinima i uvjetima
održavanja groblja

Članak 1.

U Odluci o načinu i uvjetima održavanja groblja (»Službene novine« Primorsko -goranske županije broj 14/98 i 29/04 - u daljem tekstu: Odluka) mijenja se članak 10.b. koji sada glasi:

»Odluku o objavi oglasa iz članka 10. stavka 2. ove Odluke, uz suglasnost Nadzornog odbora društva donosi uprava Društva.

Odluka o objavi oglasa iz prethodnog stavka ovog članka mora obavezno sadržavati:

- površinu, oznaku i broj grobnog mjesta prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta iz članka 10. Odluke,

- broj mjesta za ukop,

- opis opremljenosti grobnog mjesta s posebnom naznakom da li se radi o grobnom mjestu koje je opremljeno (grobnici) na način koji ima graditeljsku vrijednost, te da li su i na koji način dozvoljene preinake grobnice,

- visinu naknade za korištenje grobnog mjesta, cijenu postojeće opremljenosti grobnog mjesta, odnosno grobnice koja mora sadržavati podatke o vrijednosti grobnog mjesta prema cjeniku Društva, vrijednost opreme koja se u smislu odredbe alineje 3. ovog stavka mora zadržati u prostoru, odnosno na kojoj nisu dozvoljene preinake, prema procjeni građevinskog vještaka, rok za isplatu cijene,

- podatke o osobama koje mogu podnijeti zahtjev (starosna dob sa navršenih 60 godina, zdravstveno stanje, prebivalište na području Grada Novi Vinodolski i slično),

- rok za dostavu zahtjeva Društvu,

- visinu jamčevine koja ne može biti manja od 10% vrijednosti grobnog mjesta, odnosno grobnice,

- izjavu podnositelja zahtjeva danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da dobiveno grobno mjesto na korištenje neće ustupiti trećim osobama,

- izjavu podnositelja zahtjeva danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da on, niti članovi njegovog užeg porodičnog domaćinstva nemaju na području mjesnih groblja Grada Novi Vinodolski grobno mjesto dodijeljeno na korištenje (kao korisnik ili kao nasljednik korisnika), niti da je kao korisnik grobno mjesto ustupio trećim osobama,

te druge odredbe predložene od strane uprave društva.«

Članak 2.

Članak 10.c Odluke mijenja se i sada glasi:

»Postupak prikupljanja ponuda provodi Komisija za prikupljanje pristiglih zahtjeva koju imenuje Nadzorni odbor Društva.

Komisija iz prethodnog stavka dužna je pristigle ponude analizirati, te utvrditi da li su podnositelji zahtjeva ispunili uvjete zadane u javnom oglašavanju, te Izvješće o učinjenom dostaviti Nadzornom odboru na suglasnost.«

Članak 3.

Članak 10.d. Odluke briše se.

Članak 4.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/07-01/96

Ur. broj: 2107/02-01-07-2

Novi Vinodolski, 21. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=537&mjesto=51250&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr