SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA RAVNA GORA
30

45.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04), članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst) i članka 19. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 30/01), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 21. prosinca 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i izvori financiranja.

II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti:

1. odvodnja atmosferskih voda 60.000,00

2. održavanje čistoće u dijelu koji se

odnosi na čišćenje javnih površina 220.000,00

3. održavanje javnih površina 300.000,00

4. održavanje nerazvrstanih cesta 710.000,00

5. održavanje groblja 100.000,00

6. javna rasvjeta 270.000,00


ukupno kuna 1.660.000,00.

1. Odvodnja atmosferskih voda

Članak 3.

Odvodnja atmosferskih voda obuhvaća:

- čišćenje slivnika, taložnica, propusta

i ostalih objekata odvodnje 35.000,00

- popravci slivnika, taložnica, rubnjaka, kolektora

i cijevnih propusta i slični radovi 25.000,00


ukupno kuna 60.000,00.

2. Održavanje čistoće javnih površina

Članak 4.

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina obuhvaća:

- održavanje čistoće javnih površina (javnih prometnih površina nerazvrstanih cesta i dijelova javnih cesta koja prolaze kroz naselja, javnih zelenih površina, pješačkih staza i zona, parkova, dječjih i ostalih igrališta, autobusnih stajališta, otvorenih kanala i sl.) prema ukazanoj potrebi, na području cijele Općine,

- skupljanje otpada s javnih površina,

- odvoz i zbrinjavanje otpada s javnih površina,

- čišćenje i uklanjanje snijega i leda.

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se sljedeći normativi:

- redovna čišćenja vrše se na javnim površinama na području cijele Općine prema ukazanoj potrebi u ukupnom vremenu do 600 radnih sati radnika i 80 radnih sati vozila za odvoz smeća te 80 radnih sati ostalih vozila i radnih strojeva za čišćenja, utovar i odvoz otpadnog materijala;

- odvoz i zbrinjavanje otpada s javnih površina vrši se permanentno tijekom cijele godine na deponij Sović laz. Obavljanja poslova odvoza otpada povjereno je fizičkoj osobi na temelju javnog natječaja.

3. Održavanje javnih površina

Članak 5.

Održavanje javnih površina obuhvaća:

1. održavanje javnih zelenih površina 40.000,00

2. održavanje pješačkih staza i putova 5.000,00

3. održavanje parkova 80.000,00

4. održavanje dječjih, nogometnih i ostalih

igrališta 80.000,00

5. održavanje javnih prometnih površina i

dijelova javnih cesta koje prolaze

kroz naselje 50.000,00

6. održavanje spomen obilježja 5.000,00

7. održavanje nasada visokog raslinja 20.000,00

8. održavanje otvorenih odvodnih kanala 5.000,00

9. održavanje ostalih javnih površina 15.000,00


ukupno kuna 300.000,00.

Članak 6.

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se sljedeći normativi:

1. održavanje javnih zelenih površina: redovno proljetno čišćenje, uređivanje i orezivanje niskog raslinja, permanentno košenje trava kada ista naraste do 10 cm, skupljanje i odvoz na deponij, uređenje niskog raslinja i šišanje živica tijekom godine prema ukazanoj potrebi te održavanje i nabava inventara na javnim zelenim površinama;

2. održavanje pješačkih staza i putove tijekom godine prema ukazanoj potrebi, popravci staza, nasipavanje pijeska i sl.;

3. održavanje parkova: orezivanje stabala visokog i niskog raslinja, krčenje žbunja, skupljanje i slaganje grana te prema potrebi odvoz istih, košenje trave, skupljanje otpada i odvoz, uređenje šetnica, održavanje inventara, nabava inventara i opreme (klupe i sjenica) - sve kontinuirano od proljeća do jeseni u skladu s planiranim financijskim sredstvima;

4. održavanje dječjih, nogometnih i ostalih igrališta i okoliša nogometnih igrališta: redovno održavanje dječjih igrališta, popravak inventara, permanentno košenje trave terena nogometnih igrališta te 4-5 puta godišnje terena - javne površine okolo igrališta, utovar otpada i odvoz na deponij, održavanje i popravak ograda, popravak terena i obnova trave nogometnog igrališta u Ravnoj Gori i sl.;

5. održavanje javnih prometnih površina: proljetno strojno čišćenje pijeska - posipala za ceste i odvoz na deponij, održavanje prometnih znakova, sitniji popravci rubnjaka te orezivanje i odvoz grana visokog i niskog raslinja koje smetaju za normalno odvijanje prometa.

6. održavanje spomen obilježja: pet puta godišnje čišćenje spomen obilježja i okoliša, orezivanje živica, skupljanje otpada, utovar i odvoz na deponij;

7. održavanje nasada visokog raslinja: proljetno orezivanje stabala (naročito drvoreda prilaz groblju, ulice Matanovci i I. G. Kovačića) te samostojeća stabla prema potrebi, rušenje dotrajalih stabala i sadnja novih, godišnje orezivanje grana stabala koje imaju suhe grane i predstavljaju opasnost za prolaznike, kao i stabla koja smetaju stambenim i ostalim objektima, čišćenje, utovar grana i odvoz na deponij;

8. održavanje otvorenih odvodnih kanala: strojno i ručno čišćenje kanala, vađenje i odvoz mulja, orezivanje i uklanjanje nepotrebnog raslinja i sl., sve prema ukazanoj potrebi;

9. održavanje ostalih javnih površina: vrši se na području cijele Općine prema ukazanoj potrebi, planirani utrošak 200 radnih sati.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

Članak 7.

Prema registru nerazvrstanih cesta Općina Ravna Gora upravlja s 20,52 km nerazvrstanih cesta, od čega su:

12,51 km (ili 61%) s asfalt-betonskim kolnikom i

8,01 km (ili 39%) s neasfaltiranim kolnikom.

Članak 8.

Godišnji standard održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća:

1. redovno održavanje 20.000,00

2. redovno održavanje - krpanje asfalta 20.000,00

3. zamjena rubnjaka 10.000,00

4. dobava i postava (zamjena) prometnih

znakova 15.000,00

5. horizontalna signalizacija 30.000,00

6. zamjena rubnjaka i popravak oborinske odvodnje

I. G. Kovačića 325 - 311 215.000,00

7. zamjena rubnjaka i popravak nogostupa

I. G. Kovačića 188 - 204 80.000,00

8. ostali radovi 10.000,00

9. održavanje šumskih prometnica

šumoposjednika 10.000,00

10. zimska služba - čišćenje snijega 265.000,00

11. zimska služba - posipalo za ceste 35.000,00


ukupno kuna 710.000,00.

5. Održavanje groblja

Članak 9.

Održavanje groblja podrazumijeva redovno održavanje groblja u Ravnoj Gori i Kupjaku.

Održavanje groblja obuhvaća sljedeće radove: proljetno čišćenje groblja, četiri godišnja košenja trave sa čišćenjem groblja i odvozom materijala, godišnje šišanje živice od čempresa, uređenje i orezivanje visokog i niskog raslinja, prskanje staza i okoliša sredstvom za uništavanje korova dva puta godišnje, ručno čišćenje snijega na unutarnjim stazama groblja, utovar i odvoz otpada te paziteljski i slični poslovi.

6. Javna rasvjeta

Članak 10.

Javna rasvjeta obuhvaća:

- utrošenu električnu energiju javne rasvjete 190.000,00

- održavanje javne rasvjete (zamjena žarulja) 40.000,00

- zamjena dotrajalih rasvjetnih armatura 10.000,00

- blagdanska rasvjeta 30.000,00


ukupno kuna 270.000,00.

Članak 11.

Za ostvarivanje programa iz prethodnog članka utvrđuju se sljedeći normativi:

- utrošene električna energija planira se sa 290.000 kWh godišnje,

- izmjena neispravnih žarulja i ostalih dijelova JR vrši se pet puta godišnje,

- zamjena 5 kom dotrajalih rasvjetnih tijela vrši se prema potrebi i pretežno se odnosi na stare armature 125 i 150 W,

- blagdanska rasvjeta u središtu Ravne Gore, središtu ostalih mjesta i kod svih mjesnih crkava postavlja se 6. prosinca, a demontira 15. siječnja.

III. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 12.

Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini osiguravaju se iz sljedećih izvora:

1. komunalna naknada 1.150.000,00

2. grobna naknada 85.000,00

3. naknada šumoposjednika za održavanje

prometnica 10.000,00

4. ostali prihodi 415.000,00


ukupno kuna 1.660.000,00.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Za ostvarenje ovog Programa ovlašćuje se, u sklopu svojih nadležnosti, Općinsko poglavarstvo, Općinskog načelnika i Odsjek za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba će se vršiti na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarenja prihoda proračunskih sredstava iz članka 12. ovog Programa.

Članak 14.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/07-01/48

Ur. broj: 2112/7-01-07-2

Ravna Gora, 21. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr