SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
30

24.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/02 i 46/04) Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica, na sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2008. godinu

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Općine Malinska- Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općina) u 2008. godini za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje čistoće,

- odlaganje komunalnog otpada.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za nabavu opreme, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBLJA I JAVNE RASVJETE

Članak 2.

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete financirat će se iz prihoda od:


- komunalnog doprinosa 9.258.000,00

- naknade za koncesije 277.000,00

- pomoći iz državnog proračuna 3.000.000,00


UKUPNO: 12.535.000,00


za namjene kako slijedi:

. JAVNE POVRŠINE


1. Nabava komunalne opreme za javne površine: 50.000,00

- klupe, koševi za smeće, stupići i ostala oprema javnih površina


2. Uređenje morske obale: 500.000,00

- izgradnja i proširenje površina za sunčanje


1. Izrada potrebne prostorno planske dokumentacije: 600.000,00

-dovršetak izmjene i dopune PPUO Malinska-Dubašnica

-izrada UPU-a poslovnih zona Sv. Vid i Barušići

-izrada ostalih UPU-a u skladu sa izmjenom i dopunom PPUO Malinska-Dubašnica

-izrada potrebne dokumentacije za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za uređenje luke
i priobalja centra naselja Malinska

-izrada idejnog rješenja uređenja centra naselja Sv. Vid (placa, park i okoliš doma Mate Justinić)


2. Otkup zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture 3.000.000,00


3. Geodetska izmjera 300.000,00


UKUPNO: 4.450.000,00


. NERAZVRSTANE CESTE


1. Asfaltiranje i uređenje cesta ukupno: 2.100.000,00

- Asfaltiranje ulice u Sv. Antonu, prema objektu Laštro

- Sv. Anton, Laštro prema crkvi

- Asfaltiranje ceste u Sablićima, dionica Grba-Sablići

- Asfaltiranje ulice u Milčetićima, (Imamović)

- Izgradnja sustava odvodnje u Vantačićima, iznad trgovine

-Asfaltiranje ulice odvojak Črni pesak

-Asfaltiranje ulice Sv. Vidu preko puta zimovališta za čamce

-Asfaltiranje ulice u Sv.Vidu kod objekta Petra Purića

-Asfaltiranje ulice kod place u Sv. Vidu

-Izrada projekta sustava oborinske odvodnje od obilaznice Malinska, uz objekt Štamf
- starački dom Bajor - tržnica - pekara

- Izgradnja sustava odvodnje u ulici Pavus I prema obilaznici i asfaltiranje

- Oborinska odvodnja i asfaltiranje Odvojka ulice 17. travnja

- Izgradnja sustava oborinske odvodnje u Vantačićima (Studenac)

- Izgradnja sustava oborinske u ulici Valica

- Izgradnja parkirališta i prometnice u Portu

- Ostalo nenavedeno vezano za radove na izgradnji vodovoda i kanalizacije


2. Nabava prometnih znakova, stupića i sl.: 80.000,00


UKUPNO: 2.180.000,00


. OBILAZNICA SV. VID


Izgradnja obilaznice Sv.Vid


UKUPNO: 5.105.000,00


. JAVNA RASVJETA


-Maršići, ugradnja jednog stupa javne rasvjete sa svjetiljkom

-Sv. Vid, (kod objekta Krolo) postavljanje instalacija javne rasvjete u novoformiranoj ulici, izgradnja
tri temelja, postavljanje tri stupa sa svjetiljkama

-Sv. Vid (kod objekta Milohnić) postavljanje instalacija JR, izgradnja četiri temelja, postavljanje četiri stupa
sa svjetiljkama

-Zamjena postojećih svjetiljki jačima u Sv. Vidu, kod objekta Lesica prema Malinskoj

-Sv. Vid, relacija Crkva - disco, dodati dvije lampe

-Sv. Vid - Maršići, ugradnja potrebnih svjetiljki ispred gostione Jedro

-Postavljanje potrebnog broja lampi u centru Sv. Vida prema crkvici Sv. Vida

-Obilaznica Sv.Vid - izgradnja javne rasvjete u skladu s projektom

-Ulica Put Haludovo, od upravne zgrade Hotela Haludovo do smještajnih objekata Lavande, postavljanje
15 stupova javne rasvjete sa svjetiljkama

-Dopuna stupovima i svjetiljkama javne rasvjete obilaznice Malinska

-Put Radići, prekop obilaznice i postavljanje 2 stupa javne rasvjete sa svjetiljkama

-Primorska ulica, produžetak energetskog sustava javne rasvjete, izgradnja dva temelja, postavljanje dva stupa
sa svjetiljkama

-Samoborska ulica, proširenje sustava javne rasvjete, izgradnja temelja i postavljanje 2 stupa javne rasvjete

-Dubašljanska ulica, od spoja s ulicom Bok do spoja s ulicom Put Haludovo, izgradnja energetskog sustava
javne rasvjete, izgradnja temelja i postavljanje stupova javne rasvjete u skladu s projektom rekonstrukcije ceste

-Ulica J. Tončića prema Haludovu, postavljanje dva stupa sa svjetiljkama na postojeće temelje

-Malinska - veliki mul, postavljanje dva brončana kandelabera sa 4 priključka za brodove

-Malinska, obala od Portića do Drage, zamjena sedam stupova javne rasvjete

-Ulica Joakoma Tončića, zamjena postojećih lampi jačima

-Ulica u nastavku tržnice prema staračkom domu Bajor, postavljanje kabela i dva stupa javne rasvjete, sa svjetiljkama

-Odvojak Ulica kralja Tomislava, ugradnja jednog stupa sa svjetiljkom

-Ulica Lina Bolmarčića, postavljanje stupova sa svjetiljkama na postojeće temelje

-Kupalište Draga park i šetnica, postavljanje tri stupa sa svjetiljkama

-Vrtača - Cuklićevo, postavljanje kabela, izrada temelja i postavljanje stupova javne rasvjete sa svjetiljkama

-Ulica Rova, izgradnja osam temelja i postavljanje osam stupova javne rasvjete sa svjetiljkama

-Karinovo (donja ulica) od trafostanice prema Buban, polaganje kablova, izrada tri temelja, postavljanje
tri stupa sa svjetiljkama

-Vantačići, ulaz u naselje postaviti četiri stupa javne rasvjete sa svjetiljkama

-Izgradnja javne rasvjete na parkiralištu Porat

-Sv. Anton, Bunićevo, postavljanje kabela javne rasvjete, te izgradnja temelja

-Sv. Anton, prva ulica desno od raskršća, postaviti dvije lampe na postojeće stupove,

-Oštrobradić, izgradnja jednog temelja, postavljanje jednog stupa sa svjetiljkom, na kraju sela prema
Žgombićima


UKUPNO: 500.000,00


. GROBLJA


1. Proširenje groblja u Bogovićima, izgradnja grobnica na proširenom dijelu


2. Radovi na uređenju groblja Sv. Vid


UKUPNO: 300.000,00


III. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM I ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za opskrbu pitkom vodom i za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz:


- cijene komunalne usluge 460.000,00

- sredstava HBOR-a 584.000,00

- naknade za priključenje 1.200.000,00

- prihoda od prodaje nefinancijske imovine 1.850.208,00

- nenamjenskih sredstva Proračuna za 2008. godinu 2.249.792,00


UKUPNO: 6.344.000,00


za namjene kako slijedi:


. KONCEPCIJA VODOOPSKRBE 1.044.000,00


1. Izgradnja kanalizacije u ulicama, kako slijedi:

- Ulica Petrlini

- Ulica Pavus VI

- Spoj ulica N.Tesle uz park prema tržnici

- Ulica Miroslava Krleže

- Obilaznica Sv. Vid

- Cuklićevo - Rova

- Ulica Rova

- Ulica Karinovo

2. Vodovod:

- U skladu s uplatom samodoprinosa

- Potrebna rekonstrukcija vodovoda uz radove na izgradnji sustava kanalizacije


. VODOVOD I KANALIZACIJA: 5.300.000,00


UKUPNO: 6.344.000,00


IV.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 4.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada i održavanje čistoće financirat će se iz:


- sredstava HBOR-a 151.000,00

- cijene komunalne usluge 130.000,00

- nenamjenskih sredstva Proračuna za 2008. godinu 150.000,00


UKUPNO: 431.000,00


za namjene kako slijedi:


1.sanacija odlagališta Treskavac i ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada
na otoku Krku 281.000,00

2.građevinsko uređenje zemljišta na kojem je locirano posebno sabirno mjesto za odlaganje otpada,
te nabava potrebne opreme za komunalno društvo »Dubašnica« d.o.o. 150.000,00


UKUPNO: 431.000,00


V. KAPITALNI PROJEKT - IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE

Članak 5.

Građenje školske sportske dvorane, u planiranom iznosu od 5.000.000,00 kn, financirat će se iz:


3. komunalnog doprinosa 2.742.000,00

4. prihoda od prodaje nefinancijske imovine 249.792,00

5. potpore PGŽ 907.208,00

6. sredstava HBOR-a 1.101.000,00


UKUPNO: 5.000.000,00


Članak 6.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 24.310.000,00 kn.

Članak 7.

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godine stupa na osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-07-9

Malinska, 13. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=535&mjesto=51511&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr