SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
30

22.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/02 i 46/04) Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica, na sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine, donijelo je

II. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/07 i 25/07), članak 2. mijenja se i glasi:

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete financirat će se iz prihoda od:


- komunalnog doprinosa 10.390.000,00

- naknade za koncesije 231.000,00

- sredstava Proračuna Općine Malinska-Dubašnica 1.873.000,00


UKUPNO: 12.494.000,00


za namjene kako slijedi:

JAVNE POVRŠINE


1. Nabava komunalne opreme za javne površine:

- klupe 20.000,00


2. Građevinski objekti:

- autobusne stanice Vantačić, Šepić 34.000,00


3. Uređenje morske obale, ukupno:

- izgradnja sunčališta i obalnog zida na plaži Vrtača

- nastavak izgradnje obalnog zida u luci Porat

- sufinanciranje nabave valobranskog pontona za luku Malinska 800.000,00


4. Izrada potrebne prostorno planske dokumentacije, u skladu sa Programom mjera 480.000,00


5. Otkup zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture 3.325.000,00


7. Geodetska izmjera 1.300.000,00


UKUPNO: 5.959.000,00


NERAZVRSTANE CESTE


- Oborinska odvodnja dijela Riječke ulice (od Buban do ceste za Porat) i asfaltiranje Riječke ulice

- Oborinska odvodnja Ulice karinovo i asfaltiranje dijela Ulice karinovo

- Asfaltiranje Primorske ulice (dio)

- Asfaltiranje Ulice N.Tesle (od Cerovića do spoja s Ulicom dražine)

- Oborinska odvodnja i asfaltiranje Ulice stipkino

- Asfaltiranje odvojka Ulice stipkino

- Postavljanje ivičnjaka na parkiralištu kod groblja Bogović

- Oborinska odvodnja i asfaltiranje Ulice novo naselje od vrtića prema kružnom toku

- Oborinska odvodnja i asfaltiranje Ulice lokvica

- Oborinska odvodnja i asfaltiranje proširenja Dubašljanske ulice (kod benzinske stanice)

- Rekonstrukcija dijela Dubašljanske ulice od spoja s Ulicom bok do spoja s Ulicom put Haludova

- Asfaltiranje Ulice sv. Apolinara

- Oborinska odvodnja i asfaltiranje Odvojka kvarnerske ulice

- Oborinska odvodnja i uređenje Ulice bok

- Asfaltiranje Ulice jaz

- Asfaltiranje ulica nakon izgradnje sustava kanalizacije: Dubašljanska u dijelu od ambulante do spoja s Ulicom 17. travnja, Ulica palih boraca, Lavanda, dio Samoborske ulice i Odvojak Ulice kralja Tomislava sa sustavom oborinske odvodnje

- Uređenje i asfaltiranje ulice u produžetku tržnice

- Oborinska odvodnja na površini kod ureda TZ

- Uređenje i asfaltiranje pješačke staze na Vrtači

- Sanacija i rekonstrukcija dijela obalnog puta na Vrtači

- Asfaltiranje nogostupa uz zaobilaznicu (dio)

- Rekonstrukcija i uređenje ulice na ulazu u Vantačiće

- Asfaltiranje odvojka Ulice Mihovilići - Vantačić

- Uređenje platoa autobusne stanice u Vantačićima

- Oborinska odvodnja u Portu od Šabalje (Črna) prema kapelici sa asfaltiranjem

- Uređenje platoa autobusne stanice Sv. Anton

- Asfaltiranje ceste u Sv. Antonu kod Jurić

- Proširenje i asfaltiranje ceste u Milovčićima (kod Ljutić)

- Asfaltiranje ulice u Žgombićima - prema rasadniku

- Asfaltiranje ceste od Grbe do obilaznice

- Asfaltiranje ulice u Sv.Vidu - prema Valentićima

- Asfaltiranje ceste kod trgovine u Sv.Vidu i oborinska odvodnja

- Asfaltiranje ceste u Sv. Vid prema Marković

- Put u Sv.Vidu (ispod Bilančića)-otkup zemljišta, izrada idejnog rješenja, probijanje trase

- Izrada idejnog rješenja pristupne ceste trafostanici u Sv.Vidu

- Probijanje putova prema UPU Rova

Asfaltiranje i uređenje cesta ukupno: 3.000.000,00


Nabava prometnih znakova, stupića i sl.: 80.000,00


UKUPNO: 3.080.000,00


OBILAZNICA SV. VID


Izrada glavnog projekta, izgradnja prometnice i oborinske odvodnje


UKUPNO: 2.355.000,00


JAVNA RASVJETA


- Samoborska ulica, izrada 2 temelja, postava 2 stupa sa svjetiljkama

- Ulica N.Tesle kod Bukarice, postava 2 stupa sa svjetiljkama

- Sv. Anton, izlaz prema Sv. Ivanu, postavljanje 1 svjetiljke na postojeći stup

- Sv.Vid, kod suhe marine (Justić), postavljanje 1 svjetiljke na postojeći stup

- Dubašljanska ulica (Radić), postavljanje 2 stupa javne rasvjete sa svjetiljkama

- Ulica Joakima Tončića do Put Haludova, ugradnja 2 stupa javne rasvjete sa svjetiljkama

- Ulica N. Tesle, izrada 5 temelja, ugradnja 10 stupova javne rasvjete sa svjetiljkama

- Put Radići - izrada nove kabelske mreže, izgradnja 2 temelja i postavljanje 3 stupa javne rasvjete sa svjetiljkama

- Kvarnerska ulica, izrada 4 temelja, postavljanje 4 stupa sa svjetiljkama

- Ulica črni pesak i odvojci, ugradnja stupova na postojeće temelje

- Ulica dubanjak donji, ugradnja 1 stupa javne rasvjete na postojeći temelj

- Porat, ulaz u Porat kod kapele prema Vantačićima, izgradnja 4 temelja, ugradnja 4 stupa javne rasvjete sa svjetiljkama

- Spojna cesta Kremenići/Žgombići-Pavus, izrada nove meže, izrada 3 nova temelja te ugradnja stupova JR

(nastavak JR od suhe marine)

- Ljutić, postavljanje 1 stupa sa svjetiljkom

- Malinska, zamjena postojećih 7 stupova i svjetiljki

- Riječka ulica, instalacija mreže javne rasvjete

- Ulica stipkino, postavljanje 1 stupa javne rasvjete sa svjetiljkom

- Odvojak ulice stipkino, istalacija mreže javne rasvjete

- Ulica sv. Apolinar, instalacija mreže javne rasvjete

- Ulica lokvica, instalacija mreže, izrada 1 temelja i postavljanje 1 stupa sa svjetiljkom

- Ulica novo naselje, instalacija mreže javne rasvjete, postavljanje 1 stupa sa svjetiljkom

- Krčka ulica, izrada 2 temelja, postavljanje 2 stupa sa svjetiljkama

- Sv.Vid (kod br. 65a) montaža 1 svjetiljke na postojeći stup

- Kremenić, montaža samonosivog kabela, postavljanje 1 nosača sa svjetiljkom

- Kremenić, izrada 1 temelja za betonski stup

- Dubašljanska ulica (dio od vuklanizera do crkve) zamjena 8 konzolnih nosača sa svjetiljkama

- Ulica 17. travnja, izrada 2 temelja, postavljanje 2 stupa sa svjetiljkama

- Ulica S.Pančića, postavljanje 1 stupa sa lampom

- Ulica N. Karabaića, izrada 1 temelja, postavljanje 3 stupa sa svjetiljkama

- Ulica vrtača, izrada kabelske mreže

- Ulica obala kod restorana Mateo, postavljanje 1 stupa sa svjetiljkom

- Ulica Ljudevita Gaja, montaža 1 stupa sa svjetiljkom

- Ulica bok, montaža 1 stupa sa svjetiljkom

- Ulica palih boraca, izrada 2 temelja, postavljanje 2 stupa sa svjetiljkama

- Ostali nespomenuti radovi na javnoj rasvjeti na lokacijama gdje se gradi sustav javne odvodnje


UKUPNO: 700.000,00


GROBLJA


- Proširenje groblja u Bogovićima, izgradnja grobnica na proširenom dijelu


UKUPNO: 400.000,00


Članak 2.

Mijenja se članak 3. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu i glasi:

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za opskrbu pitkom vodom i za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz:

- cijene komunalne usluge 460.000,00

- sredstava HBOR-a 584.000,00

- naknade za priključenje 1.600.000,00

- sredstava Proračuna Općine Malinska-Dubašnica 3.096.200,00

- viška prihoda iz Proračuna za 2006. godinu 349.283,05


UKUPNO: 6.089.483,05


za namjene kako slijedi:


KONCEPCIJA VODOOPSKRBE 1.044.000,00


Izgradnja kanalizacije u ulicama, kako slijedi:

- Školska dvorana - kružni tok

- Novo naselje (od Dječjeg vrtića do spoja s Ulicom stipkino)

- Ulica lokvica

- Dio Dubašljanske ulice od ambulante do spoja s Ulicom 17. travnja

- Ulica sv. Apolinara

- Ulica palih boraca

- Odvojak Ulice kralja Tomislava

- Ulica bok

- Odvojak Ulice N. Tesle prema zgradi Babić

- Dio Samoborske ulice

- Markat - Starački dom Bajor

- Ulica prema naselju Kremenić, od raskrsnice sa obilaznicom do spoja s Ulicom Pavus VI.

- Obilaznica Sv.Vid

- Cuklićevo - Rova

- Ulica Rova

Vodovod:

- Ulica Rova

- Spoj ulica Jaz i Dražine

- Potrebne rekonstrukcije vodovoda na trasama gdje se radi sustav kanalizacije

- Ostalo, u skladu sa uplatom samodoprinosa

VODOVOD I KANALIZACIJA: 5.045.483,05


UKUPNO: 6.089.483,05


Članak 3.

Mijenja se članak 4. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu i glasi:

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada i održavanje čistoće financirat će se iz:

- nenamjenskih sredstava Proračuna za 2007. 688.000,00

- naknade za koncesije 27.000,00

- sredstava HBOR-a 151.000,00

- cijene komunalne usluge 130.000,00


UKUPNO: 996.000,00


za namjene kako slijedi:


- nabava pometačice 610.000,00

- nabava teretnog vozila 101.000,00

- nabava visokotlačnog perača 4.000,00

- sanacija odlagališta Treskavac i ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada na otoku Krku 281.000,00


UKUPNO: 996.000,00


Članak 4.

Mijenja se članak 5. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu i glasi:

Građenje školske sportske dvorane, u planiranom iznosu od 10.000.000,00 kn, financirat će se iz:

- nenamjenskih sredstava Proračuna za 2007. 177.000,00

- prihoda od prodaje nefinancijske imovine 1.900.000,00

- potpore PGŽ 2.000.000,00

- potpore MMTPR 5.007.000,00

- sredstava HBOR-a 916.000,00


UKUPNO: 10.000.000,00


Članak 5.

Mijenja se članak 6. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu i glasi:

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 29.579.483,05 kn.

Članak 6.

Ova II. Izmjena i dopuna Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-02/1

Ur. Broj: 2142/05-01-07-7

Malinska, 13. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=535&mjesto=51511&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr