SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA LOVRAN
30

70.

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04), članka 3. stavka 3. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« broj 28/01 i 3/07) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« broj 14/02, 8/05, 4/06 - pročišćeni tekst, 6/07 i 22/07), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 20. prosinca 2007. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture i uređenog
građevinskog zemljišta u 2008. godini

A) UVODNE ODREDBE

I.

Ovim Programom utvrđuju se sredstva, način, normativi i ostali uvjeti održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta na području Općine Lovran.

B) SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA

II.

Sredstva za ostvarenje ovog programa čine:

- prihod od komunalne naknade 2,553.084,00

- ostali izvori Proračuna 857.916,00

III.

Sredstva iz prethodne točke raspoređuju se za slijedeće namjene:

- održavanje komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta

- troškove upravljanja komunalnim gospodarstvom

C) PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I UREĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

IV.

Program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta Općine Lovran čini:

1. Održavanje čistoće javnih površina

2. Održavanje parkova i zelenih površina

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

4. Održavanje javne rasvjete

5. Održavanje groblja

6. Održavanje ulica, puteva, nogostupa, stubišta, prolaza,

sunčališta, parkirališta te objekata za odvodnju

atmosferskih voda

7. Održavanje i troškove javnih izljeva, fontana, hidranata i

javnih cisterni

8. Dekoraciju mjesta

9. Dezinsekciju, deratizaciju i ispitivanje kvalitete mora

10. Održavanje komunalnog reda

11. Hitne intervencije

12. Pojačano održavanje komunalne infrastrukture

Održavanje čistoće javnih površina (860.000,00 kn)

V.

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina (strojno i ručno), pranje ulica, uklanjanje otpada sa divljih deponija, održavanje obalnog puta te troškove higijeničarske službe.

Redovnim održavanjem čistoće javnih površina, od ukupno 109.520,0 m2, obuhvaćeno je 56.000,0 m2 što iznaša 51,13 %.

Redovno pometanje javnih površina vršit će se u Lovranu i Medveji po područjima kako slijedi:

- I. područje: od zavoja Cesara do Peharova, prilazni put ka pristaništu Medveja, nogostup uz glavnu prometnicu i javna parkirališta;

- II. područje: od okretišta Peharovo do Šet. m. Tita 49, prilazi lovranskom pristaništu, pristanište, prolazi od Šet. m Tita. 49 ka obalnom putu te stubište uz park »Danica«;

- III. područje: Stari grad Lovran, parkiralište kod DVD- a, Trg Slobode, ulica od Šet. m. Tita do Trga slobode;

- IV. područje: ulica 9. rujna, parkiralište kod »Stolara«, ulica Rezine sa stubištima, Brajdice, tri parkirališta kod Prodajnog centra, parkiralište u ulici Žrtava fašizma, dio ulice Žrtava fašizma od Brajdica do križanja s ulicom 26. divizije, prolaz i stubište od Prodajnog centra do autobuskog stajališta u ulici Žrtava fašizma;

- V. područje: Žrtava fašizma od Šet. m. Tita do Dr. Nilo Cara, Dr. Nilo Cara, 26. divizije, 43. ist. divizije, Lokva, Cesta Lovranska Draga do raskrižja za Dobreć, parkirališta kod groblja, centar Lignja, naselja Zaheji i Bahova, Omladinska ulica s prolazom prema ul. Put Školarovo, te 43. ist. div.,prolazi sa stubištima u ul. Dr. Nilo Cara te prolaz iz Omladinske prema ul. Šet. m. Tita;

- VI. područje: Šet. m. Tita od broja 41 do Vrha Ike, prolazi od Šet. m. Tita do Žrtava fašizma, ul. V. C. Emina, ul. Đure Salaja, Put Školarovo, Cvjetni put, prilazi prema moru kod bolnice i »Magnolije«, prolaz pored crkvice Sv. Nikole, prilazi k obalnom putu kod hotela »Bristol«, »Belveder« i »Excelsior«, Vatrogasni prolaz te prostor oko teni

skog igrališta, prilaz objektima Šet. m. Tita 26/a i oko prodavaone »Radnik«;

- VII. područje: obalni put od vile »Magnolija« do lovranske lučice (6000 m2)

U vrijeme turističke sezone vršit će se dežurstvo pometača nedjeljom i u vrijeme praznika, dok se pranje ulica planira izvršiti u 12 turnusa sa po dvije cisterne u trajanju dva sata po turnusu, na lokacijama koje će se dogovarati prema potrebi.

Pojačano čišćenje i dežurstvo planira se obaviti ručno i auto-čistilicom, u količini od 2300 sati godišnje, a vrijeme čišćenja i lokacije utvrditi će se ugovorom.

VI.

Za ostvarenje programa iz prethodne točke utvrđuju se sljedeći normativi:

- redovno pometanje vršit će 5 djelatnika 26 dana mjesečno po 7 sati dnevno 12 mjeseci;

- dežursto u tijeku turističke sezone, 2 djelatnika po 7 sati na dan dežurstva, ukupno 168 sati;

- pojačano čišćenje strojem 2 puta tjedno po 2 sata, ukupno 208 sati;

- pranje ulica za vrijeme trajanja turističke sezone jedan turnus obavlja se sa dvije cisterne u trajanju od dva sata 1 put tjedno, ukupno 24 sata.

Održavanje čistoće javnih površina podrazumijeva i povremeno održavanje ostalih javnih površina koje nisu na redovnom održavanju, kada se ukaže potreba.

Uklanjanje otpada sa divljih deponija podrazumijeva odvoz olupina te ostalog otpada, specijalnim vozilom, prema potrebi.

Pojačano pometanje i dežurstvo pometača i vozila vršit će se po potrebi.

Higijeničarski poslovi (52.000,00 kn)

VII.

Higijeničarski poslovi podrazumijevaju uklanjanje lešina životinja s javnih površina te hvatanje mačaka i pasa lutalica. Ovi poslovi vršit će se godišnje putem organizacije specijalizirane za tu vrstu poslova.

Održavanje parkova i zelenih površina (1,309.000,00 kn)

VIII.

Održavanje parkova i zelenih površina vrši se na uređenim parkovnim površinama, u ukupnoj površini 31.084,0 m2 na drugim zelenim površinama u površini 76.000,0 m2 i okućnicama koje su u vlasništvu ili na upravljanju Općine Lovran (po potrebi), šumskih staza i zaštitarska služba.

Održavanje zelenih površina obuhvaća:

- održavanje parkova, parkovnih staza, klupa, košarica za smeće i hidranata,

- sanitarnu sječu i orezivanje stabala, ukrasnog grmlja i drvenastog korova,

- preventivno i kurativno tretiranje biljnog pokrova u cilju fitopatološke zaštite,

- održavanje ostalih zelenih površina u smislu košnje, sanitarne sječe i održavanja čistoće,

- hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda,

- nabavku klupa, košarica za smeće i motorne kosilice,

- zaštita i nadzor parkovnih površina i obalnog puta.

IX.

Za ostvarenje radova iz točke VIII, stavak 2, alineja 1. i 4. utvrđuju se slijedeći normativi:

- cvjetnjaci, proljetna cvatnja, I. kategorija:

vađenje i odvoz ocvalog cvijeća, doprema i razastiranje stajskog gnoja 20kg/m2, preko- pavanje,

fino planiranje i sadnja sezonskog cvijeća 20 kom/m2, sadnja lukovica tulipana l4 kom/m2, pljevljenje

i okopavanje cvjetnjaka sa odvozom otpada 4 puta u sezoni, orezivanje rubova gredice i otpalih

cvjetova 2 puta u sezoni, fitopatološka zaštita, zalijevanje po potrebi (park kod bolnice 45 m2,

park »Komušćak« 171 m2, park »Danica« 34 m2, park »Staro groblje« 20 m2 i park Trg slobode 40 m2,

ulaz na mul Lovran 6 m2) m2 316

- cvjetnjaci, ljetna cvatnja, I. kategorija:

vađenje ocvalog proljetnog cvijeća s odvozom otpada, prekopavanje na dubinu 30 cm, fino planiranje,

dobava i sadnja ljetnica 20 kom/m2 pljevljenje i okopavanje 6 puta u sezoni, prignojavanje mineralnim

foliarnim gnojivima 2 puta u sezoni, orezivanje tepiha 4 puta u sezoni, fitopatološka zaštita 2 puta,

zalijevanje po potrebi (park kod bolnice 45 m2, park »Komušćak« 171 m2, park »Danica« 34 m2,

park »Staro groblje« 20 m2 i park Trg slobode 40 m2, ulaz na mul Lovran 6 m2) m2 316

- travnjaci, održavanje, I. kategorija:

košenje, prikupljanje i odvoz otkosa 10 puta godišnje, odstranjivanje otpada, zalijevanje po potrebi

prignojavanje umjetnim gnojivima 2 puta godišnje (park kod bolnice 625 m2, park »Komušćak« 800 m2,

park »Danica« 445 m2, park »Staro groblje« 528 m2 i park Trg slobode 510 m2) m2 2.908,0

- travnjaci, održavanje, II. kategorija:

košenje, prikupljanje i odvoz otkosa 6 puta godišnje, odstranjivanje otpada, zalijevanje po potrebi,

prignojavanje umjetnim gnojivima 1 put godišnje (park »Komušćak« 3.922 m 2, do hotela »Bristol«

380 m2, u centru do »MIMI«-a 200 m2, parkiralište kod Opskrbnog centra 2.320 m2,

Dr. N. Cara 200 m2, parkiralište 43. ist. div. 200 m2 m2 7.222,0

- travnjaci, rekonstrukcija

prekopavanje dotrajalih i uništenih travnatih površina na dubinu 30 cm, čišćenje i priprema zemlje za

sadnju, razastiranje stajskog gnoja 10 kg/m2, sjetva trave, potiskivanje i zalijevanje m2 1.600,0

- park-šume, održavanje, I. kategorija:

orezivanje, skidanje suhih grana i izboja, čišćenje i odvoz materijala 1 put godišnje, sanitarno orezivanje

i sječa suhog i suvišnog raslinja, pomlađivanje, zahvat se vrši na 1/3 površine 1 put godišnje (park

»Komušćak« 5.540 m2, park »Danica« 121 m2 i park »Staro groblje« 447 m2) m2 6.108,0

- park-šume, održavanje, II. kategorija:

orezivanje grmova, uklanjanje samoniklog bilja, skidanje suhih grana i izboja, grabljanje i odvoz materijala

1 put godišnje (park »Komušćak« 4.305 m2, do hotela »Belveder« 230 m2 i centar do »MIMI«-a 210 m2) m2 4.745,0

- park-staze, održavanje, I. kategorija:

redovno čišćenje, sakupljanje otpadaka i ručni prijenos do mjesta utovara 1 put tjedno, popravak staza

iza kiše i nevremena, popunjavanje rupa i vododerina vezivim materijalom i postojećom rizlom 12 puta

godišnje, čišćenje šahti, kanala i upojnih bunara i odvoz materijala 12 puta godišnje (park kod bolnice

635 m2, park »Komušćak« 1.830 m2, park »Danica« 250 m2, park »Staro groblje« 690 m2, park

pristanište 168 m2) m2 3.573,0

- park-staze, održavanje, II. kategorija:

redovno čišćenje, sakupljanje otpadaka i ručni prijenos do mjesta utovara 2 puta mjesečno, popravak

staza iza kiša i nevremena, popunjavanje rupa i vododerina vezivim materijalom i postojećom rizlom

6 puta godišnje, čišćenje šahti, kanala i upojnih bunara i odvoz materijala 6 puta godišnje (park preko

puta bolnice 600 m2, park »Komušćak« 1285 m2, parkir. »Stolar« 215 m2) m2 2.100,0

- park-staze, čišćenje, I. kategorija (ostale):

čišćenje, sakupljanje, ručni prijenos do mjesta utovara i odvoz vrši se 1 put tjedno (park »Komušćak«

404 m2, park Trg slobode 440 m2 i centar do »MIMI«-a 97m2) m2 941,0

- park-staze, čišćenje, II. kategorija (ostale):

čišćenje, sakupljanje, ručni prijenos do mjesta utovara i odvoz vrši se 2 puta mjesečno (park

»Komušćak« 160 m2 i park »Staro groblje« 23 m2) m2 183

- mješoviti nasadi:

košenje trave, sakupljanje i utovar 5 puta godišnje, orezivanje grmova i trajnica, okopavanje i

prihranjivanje 2 puta godišnje (park kod bolnice 405 m2, park preko puta bolnice 360 m2, park

»Komušćak« 1.200 m2, park »Staro groblje« 250 m2, park Trg slobode 130 m2, »Belveder« 35 m2

parkiralište kod »Stolara« 25 m2, parkiralište kod DVD-a 46 m2, do hotela »Belveder« 35 m2, centar do

»MIMI«-a 164 m2 parkiralište kod Opskrbnog centra 120 m2, Dr. Nilo Cara 70 m2, prist. 296 m,

parkir. 43. ist. div. 300 m2, ulaz na mul Lovran 6 m2 m2 3.442,0

- orezivanje drveća, grmlja i trajnica:

odnosi se na drvoredna stabla i ukrasno bilje koje nije obuhvaćeno u kvadraturi redovnog održavanja,

1 put godišnje uz sve prateće radove sati 1.000

- naštelavanje i upravljanje radom sistema za navodnjavanje

redovno praćenje i naštelavanje rada prema vremenskim uvjetima kroz cijelu godinu kom 2

- održavanje površina u drvoredu:

okopavanje i dodavanje stajskog gnoja i humusa 1 put godišnje, čišćenje i sakupljanje otpada 2 puta

mjesečno, zalijevanje po potrebi kom 21

- okopavanje i prignojavanje stabala:

okopavanje stabala, izrada zdjelica, uklanjanje korijenovih izdanaka, gnojenje stajskim gnojivom

1 put godišnje kom 20

- okopavanje i prignojavanje grmova:

okopavanje, dobava i dodavanje stajskog gnoja i humusa, izrada zdjelice 1 put godišnje kom 190

- pražnjenje košarica za otpatke (20-litarske) kom 34

I - V. mj. i X - XII. mj. 2 x tjedno

VI - IX mj. 6 x tjedno

- zaštita bilja protiv nametnika

preventivna zaštita protiv nametnika najmanje 2 puta godišnje

- dežurstvo subotom, nedjeljom i blagdanom:

subotom jedan PKV djelatnik 4 h i trokolica 4 h

nedjeljom jedan PKV djelatnik 4 h i trokolica 4 h

blagdanom jedan PKV djelatnik 4 h i trokolica 4 h

- održavanje oborinske kanalizacije:

čišćenje poprečnih rigola, proširenje površinskih zemljanih odvodnih kanala, čišćenje upojnih bunara

i vodolovki nakon jačih kiša, ispiranje cijevi 2 puta godišnje m 300

- održavanje vrtnih hidranata:

redovni pregled i naštelavanje hidranata, promjena brtvila, čišćenje okna, sitniji popravci, zaštita od

zamrzavanja kom 20

- održavanje kamenih i betonskih korita:

zalijevanje 40 puta godišnje, pljevljenje i okopavanje 3 puta godišnje, nadopuna oštećenog bilja

prosječno 2 kom po vazi godišnje kom 20

- postava i skidanje zastava

velika zastava RH kom 1 (Uskrs, Tijelovo, Dan neovisnosti, Svi sveti, Božić, Sv. tri kralja); kom 6

male zastave RH, Općine Lovran i ŽPG kom 27 i velika zastava RH (Dan Općine, Praznik rada,

Dan antifašističke borbe, Dan državnosti, Dan pobjede, Velika Gospa) kompl. 6

- održavanje ostalih zelenih površina

svakodnevno čišćenje i orezivanje kroz cijelu godinu m2 76.000,0

- čišćenje zelenila uz obalni put m2 5.000,0

najmanje dva puta godišnje

- zaštitarska služba

- održavanje šumskih staza i puteva

Ostali radovi iz iz točke VIII. vršit će se prema ukazanoj potrebi.

Održavanje nerazvrstanih cesta (300.000,00 kn)

X.

Za područje Općine Lovran izrađen je registar nerazvrstanih cesta iz kojeg proizlazi da je ukupna dužina nerazvrstanih cesta 21,43 km od čega:

- asfaltbetonskog kolnika 14,19 km ili 66,2%,

- betonskog kolnika 5,02 km ili 23,4% i

- neuređenog kolnika 2,22 km ili 10,4%.

XI.

Standard održavanja utvrđuje se u okviru normativa, a količine prema materijalnim mogućnostima.

XII.

Godišnji standard redovnog održavanja nerazvrstanih cesta utvrđen je kako slijedi:

OPĆE ODRŽAVANJE KOLNIKA

Čišćenje kolnika - ručno m2 1.350,0

ASFALTNI KOLNIK

Zatvaranje udarnih jama t 60,00

Popravak manjih površina - ručno t 60,00

ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA

I NASIPA

Uklanjanje osulina i nanosa - ručno m2 3,0

ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU

9. rujna

- kod broja 10 kanala 2 m 40

šahte kom 1

- kod broja 2 šahte kom 2

- kod raskrižja šahte kom 1

Brajdice

- kod Prod. centra šahte kom 1

- kod broja 22 šahte kom 2

rešetka kom 2

- parkiralište šahte kom 1

- kod Dječjeg vrtića rešetka kom 1

šahte kom 1

- od broja 9 do Dječjeg vrtića šahte kom 5

Trg slobode

- kod broja 2 šahte kom 2

- od broja 10 do broja 14 šahte kom 5

- kod broja 10 taložnica kom 1

Stari grad

- Trg Sv. Jurja kanal (zatvoreni) m 35

- Postojeća obor. kanaliz. šahte kom 20

rešetka duga kom 3

Žrtava fašizma

- kod broja 2 šahte kom 3

rešetka kom 1

- kod broja 23 rešetka kom 1

- na parkiralištu šahte kom 3

- kod broja 15 šahte kom 1

- kod broja 13 šahte kom 2

- Prod. centar (skladište) šahte kom 1

- od tržnice do raskrižja šahte kom 6

26. divizije

- kod broja 2 šahte kom 2

rešetka kom 1

- kod broja 18/a rešetka kom 1

- dužinom ceste kanal m 196

kanal (zatv.) m 35

Dr. Nilo Cara

- ulaz na parkiralište (iza INE) šahte kom 3

- stubište (iza INE) rešetka kom 2

- kod broja 3 šahte kom 1

- kod broja 9 šahte kom 2

- kod broja 13 šahte kom 1

- raskrižje kanal m 165

Omladinska

- kod Dječjeg doma šahte kom 3

- kod broja 7 šahte kom 4

Cesta Lovranska Draga

- kod groblja šahte kom 1

- prvi ulaz Zaheji šahte kom 2

Zaheji

- kod broja 18/a (parkiralište) šahte kom 1

- kod broja 18/a (ulaz na park.) šahte kom 1

- kod broja 20 šahte kom 1

- kod broja 20/a šahte kom 1

- kod broja 18 šahte kom 1

- kod broja 18 (sa strane) šahte kom 1

- kod broja 18 (odzada) šahte kom 1

- kod broja 6 šahte kom 2

- kod broja 4 šahte kom 1

- kod broja 2 šahte kom 1

Bahova

- kod broja 4 (stubište) rešetke kom 2

Đure Salaja

- kod Željezn. odmar. kanal m 120

Šet. M. Tita

- od crkvice Sv. Nikole do ulaza u Medveju šahte kom 127

rešetke kom 4

- od ulaza u Medveju do Cesare šahte kom 33

Rezine

- od Društvenog doma put prema gore šahta kom 10

rešetka kom 8

ODRŽAVANJE OPREME CESTA

Zamjena odbojne ograde m 8,00

HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

Iscrtavanje bijelim i žutim linijama š = 10 cm.

Boja otporna na atmosferilije. Cijena obuhvaća rad i materijal m 1680

bijela linija vodilja isprekidana m 164

Iscrtavanje pješačkih prijelaza bijelom bojom otpornom na atmosferilije. Cijena obuhvaća

rad i materijal m2 898,0

Iscrtavanje usmjeravajućih strijelica dužine 5 m

bijelom bojom otpornom na atmosferilije. Cijena

obuhvaća rad i materijal

dvosmjerne kom 30

jednosmjerne kom 17

Obilježavanje zaustavnih crta na kolniku bijelom bojom otpornom na atmosferilije. Cijena

obuhvaća rad i materijal. Širina crte 0,40 m. m 272

Iscrtavanje parkirnih mjesta bijelom crtom debljine 10 cm. Duljina 4,80 m. Ulaz na parkirno

mjesto označeno je poprečnom linijom duljine 100 cm s obje strane. Boja otporna na atmosferilije.

U cijenu uračunat rad i materijal m 841

Izrada zebrastih otoka bojom otpornom na atmosferilije. U cijenu uračunat rad i materijal m2 37

Iscrtavanje strijelice trosmjerne bijelom bojom otpornom na atmosferilije. U cijenu uračunat rad i

materijal. kom 2

Parkirališna mjesta rezervirana za invalide, žutom bojom otpornom na atmosferilije. U cijenu

uračunat rad i materijal kom 5

Natpisi STOP i BUS žutom i bijelom bojom otpornom na atmosferilije. U cijenu uračunat rad i

materijal. Cijena po slovu kom 147

Izvedba znakova Z i X na BUS-stajalištima, žutom bojom otpornom na atmosferilije. U cijenu

uračunat rad i materijal m2 47

Izrada zabrane parkiranja (križ manji) žutom bojom otpornom na atmosferilije. U cijenu uračunat

rad i materijal. kom 1

Održavanje prometnih znakova vrši se po potrebi. Moguće su i izvanredne intervencije u

većem iznosu od planiranog.

KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA

Košnja trave - ručno m2 10.000,0

Obrezivanje grmlja i drveća m2 287,0

ZIMSKA SLUŽBA

Zimska služba vrši se putem »Komunalca« d.o.o. Opatija na način da se snaša dio troškova u visini

10% preventivnog dežurstva (radnika i vozila) te nabave soli i ostalih posipala, prema Planu koji

usvaja Općinsko poglavarstvo. Dodatne intervencije se vrše po potrebi.

Rad vozila na čišćenju snijega h po potrebi

Rad vozila na posipavanju cesta h po potrebi

Radnici - cestari u zimskoj službi h po potrebi

Sol za posipavanje t po Planu

Ostala posipala m3 po Planu

Održavanje cesta (dodjela materijala, betona i sl.) m3 60,00

Pored gore utvrđenih normativa, redovno i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta, vršit će se kroz namjensko udruživanje sredstava te iz drugih raspoloživih sredstava, prema odlukama Općinskog poglavarstva, ovisno o visini osiguranih sredstava.

Održavanje javne rasvjete (175.000,00 kn)

XIII.

Održavanje javne rasvjete podrazumijeva popravak i održavanje svih elemenata javne rasvjete na području Općine Lovran.

Održavanje će se vršiti u okviru raspoloživih sredstava, a prema Zapisniku o pregledu stvarnog stanja elemenata javne rasvjete na području Općine Lovran te Pravilnika o održavanju elektrodistribucijskih objekata i postrojenja, koji čine sastavni dio ovog programa.

Procjenjuje se da će kroz vršenje redovnog održavanja trebati izvršiti zamjenu elemenata javne rasvjete prema slijedećoj tabeli:

Redni broj

Naziv materijala

Količ.

Jedin. cijena

Ukupna cijena

1.

Žarulja VTF 125 W

60 kom

 

 

2.

Žarulja VTF 250 W

15 kom

 

 

3.

Žarulja VTF 400 W

2 kom

 

 

4.

Žarulja Na 70 W

55 kom

 

 

5.

Žarulja Na 150 W

45 kom

 

 

6.

Žarulja Na 250 W

10 kom

 

 

7.

Žarulja Na 400 W

10 kom

 

 

8.

Prigušnica 125 W

20 kom

 

 

9.

Prigušnica 150 W

6 kom

 

 

10.

Prigušnica 400 W

4 kom

 

 

11.

Prigušnica 70 W Na

45 kom

 

 

12.

Propaljivač 70

20 kom

 

 

13.

Propaljivač 150 - 400

35 kom

 

 

14.

Grlo E - 27

20 kom

 

 

15.

Grlo E 40

4 kom

 

 

16.

Zaštitno staklo 200 W

20 kom

 

 

17.

Zaštitno staklo plastično CD

3 kom

 

 

18.

Zaštitno staklo plastično »Tivoli«

2 kom

 

 

19.

Armatura LVC 70

2 kom

 

 

20.

Armatura LVC 150

2 kom

 

 

21.

Armatura LVC 250

1 kom

 

 

22.

Armatura CD 2 x 150

2 kom

 

 

23.

Drveni stup

4 kom

 

 

24.

Betonski stup (umjesto drvenog)

1 kom

 

 

25.

AKZ zaztita željeznih stupova

15 kom

 

 

26.

Kabel PGP 3 x 1,5

150 m

 

 

27.

DZ patrona 6 A

30 kom

 

 

28.

Radna snaga

 

 

 

29.

Rad košare

 

 

 

30.

Prijevoz materijala

 

 

 

31.

Izrada elaborata proširenja jav. ras.

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

PDV

 

 

 

 

Sve uk.

 

Troškovi električne energije za

javnu rasvjetu (335.000,00 kn)

Troškovi električne energije za javnu rasvjetu plaćaju se prema računima HEP-a.

Održavanje groblja

XIV.

Održavanje groblja podrazumijeva troškove održavanja groblja i objekata na groblju kao i troškove upravljanja grobljem.

Za ove potrebe koristit će se, osim komunalne naknade, sredstva grobne takse, naknade za datu koncesiju te drugi namjenski prihodi.

Troškovi održavanja groblja podmirivat će se ako Općina Lovran preuzme od »Komunalca« upravljanje grobljem.

Održavanje ulica, puteva, nogostupa, stubišta, prolaza, sunčališta, parkirališta te objekata za odvodnju atmosferskih voda

XV.

Ovi radovi izvodili bi se tijekom godine po prioritetu, na temelju odluka i zaključaka Općinskog vijeća.

Održavanje i troškovi javnih izljeva, hidranata i javnih cisterni (10.000,00 kn)

XVI.

Održavanje javnih izljeva podrazumijeva održavanje i plaćanje utrošene vode javne špine na Trgu slobode i Stari grad Lovran.

Održavanje hidranata obuhvaća održavanje i izgradnju novih hidranata za polijevanje zelenih površina te utrošak vode.

Održavanje javnih cisterni predviđa redovno održavanje i popravke javnih cisterni odnosno cisterni predviđenih za javnu uporabu.

Dekoracija i održavanje dekorativne rasvjete

(75.000,00kn)

XVII.

Dekoracija i održavanje dekorativne rasvjete podrazumijeva održavanje i zamjenu dotrajalih elemenata postojeće dekorativne rasvjete, postavljanje novih dekorativnih elemenata za blagdane i manifestacije te podmirenje troškova vezanih za intervencije na ostatku dekorativnih elemenata dekorativne rasvjete šetnice u Lovranu.

Dekoracija za blagdane vrši se na temelju odluka Općinskog vijeća.

Dezinsekcija, deratizacija i ispitivanje kvalitete mora

(65.000,00kn)

XVIII.

Dezinsekcija se vrši radi osiguranja biološkog minimuma insekata, a provodi se preventivno u stambenim zgradama i poslovnim prostorijama te komunalnim objektima koji su

na održavanju ili u vlasništvu Općine Lovran, kanalizaciji (oborinskoj i fekalnoj) i otvorenim javnim površinama, dva puta godišnje.

Dezinsekcija se izvodi na način da ne ugrožava zdravlje ljudi i životinja, putem stručnih ekipa, pod stručnim nadzorom Zavoda za javno zdravstvo Županije primorsko-goranske.

Prije izvođenja dezinsekcije, o vremenu i trajanju dezinsekcije te području na kojem će se ona izvoditi, izvođač je dužan na prikladan način obavijestiti pučanstvo, jedinicu primarne zdravstvene zaštite na tom području i Zavod za javno zdravstvo Županije primorsko-goranske koji vrši stručni nadzor nad radovima.

Dezinsekcija će se izvoditi prema sljedećem planu:

- Lovran, mjeseci IV - V, VII.

- Medveja, mjeseci IV - V.

Utrošak materijala:

- Pertetra 6 l

- Empire 20 l

- Alfakron (600 mg) 12 kutija

- Kofumin 20 l

Radnih sati 40

Ako se ukaže potreba, dezinsekcija se može provoditi i izvan utvrđenih rokova i u većem obimu.

Deratizacija je trovanje glodavaca putem zatrovanih meka sredstvima na bazi antikoagulanata II. generacije (Brodilon žitni mamac otvoreni i paketi, Rodexion i Storm parafinski mamci i pelete), a provodi se preventivno:

- u prizemnim prostorijama stambenih i poslovnih prostora, podrumima, drvarnicama i prostorijama za odlaganje kućnog smeća, koji su u vlasništvu ili na upravljanju Općine Lovran te na vanjskim dijelovima tih prostorija;

- u oborinskim kanalima, t. zv. »ekološkim nišama«, parkovima i na drugim javnim površinama na održavanju ili u vlasništvu Općine Lovran;

Posebnu pažnju posvetiti lovranskoj lučici, okolišu bivših vojarni, okolišu tržnice, okolišu bolnice, okolišu Đačkog doma, okolišu obalnog puta, obalnom putu prema luci Medveja, potoku Medveja.

Deratizacija se izvodi prema sljedećem programu:

- Lovran, mjeseci III - IV, X.

- Medveja, mjeseci X - XI.

Utrošak materijala:

- Brodilon mamac 150 kg

- Brodilon paketi (10 x 25) 100 kom

- Rodexion blokovi 50 kg

- Storm pelete 30 kg

- Storm blokovi 20 kg

Radnih sati: 100.

Deratizaciju provode stručne ekipe s ovlaštenjem za provođenje deratizacije, na način da to ne šteti zdravlju ljudi i domaćih životinja.

Prije izvođenja deratizacije izvođač je dužan o području i vremenu deratizacije na prikladan način obavijestiti pučanstvo i jedinicu primarne zdravstvene zaštite na tom području kao i Zavod za javno zdravstvo Županije primorsko- goranske, koji vrši stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Ispitivanje kvalitete mora obuhvaća ispitivanje mikrobioloških, kemijskih i fizikalnih osobina morske vode (temperatura zraka i mora, boja, prozirnost mora, plivajuće otpadne tvari, vidljive masnoće, susprendirane tvari, mutnoća pH, ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, fekalni streptokoki).

Uzorci se uzimaju na šest mjesta i to: kupalište »Kvarner«, kod hotela »Excelsior«, kod restauranta »Najade«, kupalište »Peharovo«, kupalište Medveja i uvala Cesara, deset puta u vrijeme sezone kupanja.

Ispitivanja vrši stručna ekipa Zavoda za javno zdravstvo Županije primorsko-goranske.

Održavanje komunalnog reda

XIX.

Održavanje komunalnog reda podrazumijeva snašanje svih troškova vezanih za intervencije komunalnog redara.

Hitne intervencije (230.000,00kn)

XX.

Pod hitnim intervencijama podrazumijevaju se intervencije u komunalnoj infrastrukturi, u okviru ili izvan ovog Programa, kada se ukaže potreba za hitnim uklanjanjem određenog nedostatka.

Pojačano održavanje komunalne infrastrukture i kom. objekata

XXI.

Pojačano održavanje komunalne infrastrukture i komunalnih objekata vršit će se kada se ukaže potreba, po listi prioriteta i odlukama Općinskog vijeća.

D) ZAVRŠNE ODREDBE

XXII.

Za ostvarenje ovog programa nadležno je Općinsko vijeće Općine Lovran, a provodi ga Upravni odjel za samoupravu i upravu Općine Lovran.

U slučaju da je radove na komunalnoj infrastrukturi potrebno hitno izvršiti, radovi će se izvršiti putem Upravnog odjela za samoupravu i upravu Općine Lovran, o čemu će se Općinskom vijeću podnijeti izvješće.

Klasa: 363-01/07-01/60

Ur. broj: 2156/02-01-07-1

Lovran, 20. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Edvard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr