SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA LOVRAN
30

56.

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 28. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« broj 26/01, 14/02, 08/05, 04/06 - pročišćeni tekst, 6/07 i 22/07), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 20. prosinca 2007 godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Lovran
za 2008. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Lovran za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršenje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom imovinom, prava i obveze korisnika i nositelja proračunskih sredstava.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Planova razvojnih programa.

Opći dio proračuna čini A. Račun prihoda i rashoda, B. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine i C. Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni prihodi, pomoći, prihodi od imovine, administrativnih (upravnih) pristojbi i prihodi po posebnim propisima, ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te sredstava za financiranje javnih rashoda na razini Općine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine, primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova i kredita.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu.

Članak 3.

Proračunska sredstava koristit će se samo za namjene koje su utvrđene Proračunom. Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene utvrđene u Posebnom dijelu. Ukoliko dođe do podbačaja proračunskih prihoda smanjiti će se raspodjela sredstava po korisnicima.

Sredstva koja su u Proračunu osigurana za potporu udruga s područja Općine Lovran raspoređivat će se u skladu s programima javnih potreba u kulturi i sportu odnosno planom rasporeda sredstava za političke stranke i udruga.

Članak 4.

Proračunskim korisnicima ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme za 2008. godinu.

Članak 5.

Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u cjelini je Predsjednik Općinskog poglavarstva koji može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela s time da promjena pojedine stavke ne može biti veća od 5%.

Ovlašćuje se Predsjednik Općinskog poglavarstva da može ako to okolnosti nalažu raspolagati sredstvima do 5.000,00 kn za namjene utvrđene Proračunom o čemu je dužan izvijestiti Općinsko poglavarstvo na prvoj narednoj sjednici.

Članak 6.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda - primitaka i rashoda - izdataka Proračuna predložit će se Općinskom vijeću Općine Lovran donošenje izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 7.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom i drugim propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 8.

Prihodi koje ostvari Općinski organ uprave obavljanjem vlastite djelatnosti sastavni su dio Proračuna.

Članak 9.

Sredstava Tekuće zalihe mogu se koristiti za neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke, za izvršenje sudskih odluka i odluka ostalih nadležnih organa (presuda, rješenje, naloga i sl.). O korištenju tekuće zalihe Proračuna odlučuje Predsjednik Općinskog poglavarstva, koji je ujedno dužan jednom mjesečno izvijestiti Općinsko poglavarstvo o korištenju tekuće zalihe u proteklom mjesecu.

Općinsko poglavarstvo je obavezno polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju tekuće zalihe.

Stalna zaliha Proračuna utvrđuje se u visini od 50.000,00 kn.

Članak 10.

Općinsko poglavarstvo ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika, te na zakonitoj i svrsishodnoj upotrebi proračunskih sredstava. Korisnici su obvezni dati potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

Članak 11.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračunu vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Članak 12.

Temeljem članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 49. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) za financiranje Programa gradnje objekata i uređaja sanitarne kanalizacije i vodoopskrbe na području Općine Lovran namjenski prihodi od povećanja cijene vode i u ovoj će se godini uplaćivati na poseban račun Proračuna.

Članak 13.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Poglavarstvo.

Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih pozajmica poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju ili davanju kratkoročnih zajmova donosi Poglavarstvo, a ugovor potpisuje načelnik.

Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihodi su Proračuna.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se plasirati samo s povratom do 31. prosinca 2008. godine.

Članak 14.

Radi namirenja potraživanja Općina Lovran može stjecati udjele u kapitalu trgovačkih društava. O stjecanju

udjela u kapitalu trgovačkih društava odlučuje Općinsko vijeće, na prijedlog Općinskog poglavarstva.

Članak 15.

Općina Lovran se može zaduživati uzimanjem kredita na tržištu novca i kapitala i kod izvođača radova temeljem odluke Općinskog vijeća uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Ugovor o zaduživanju sklapa Predsjednik Općinskog poglavarstva na osnovi Proračuna te odluke Općinskog vijeća i uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Ukupna godišnja obveza Općine može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva, kao i neplaćene obveze iz prethodnih godina.

Tekuće otplate glavnica općinskog duga iskazane u Računu financiranja Proračuna za 2008. godinu u svoti 365.000,00 kn te pripadajuće kamate u iznosu od 280.000,00 kn imaju u izvršenju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Članak 16.

Općinsko vijeće Općine Lovran može davati jamstvo pravnoj osobi u većinskom vlasništvu Općine kao i ustanovi čiji je osnivač.

Ugovore o jamstvu sklapa Predsjednik Općinskog poglavarstva.

Članak 17.

Uz suglasnost Poglavarstva Općine Lovran, načelnik može otpisati ili djelomično otpisati dug ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja.

Članak 18.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2008. godinu.

Rashodi poslovanja za koje je nastala obveza u 2007. godini rashodi su Proračuna za 2007. godinu, neovisno o plaćanju.

O namjeni viška prihoda iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće prilikom donošenja godišnjeg obračuna Proračuna.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 400-08/07-01/01

Ur. broj: 2156/02-01-07-67

Lovran, 20. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr