SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA KOSTRENA
30

48.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07), i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02, 20/02 i 4/06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 19. prosinca 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju i znanosti za 2008. godinu

I. Predškolski odgoj

Članak 1.

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Kostrena za 2008. godinu (u nastavku: Program), utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti koji su od interesa za Općinu Kostrena, a koji se provode s ciljem očuvanja tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, poticanja cjelovitog razvoja svih njegovih funkcija, sposobnosti i mogućnosti u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama i zakonitostima djetetovog razvoja.

Program se ostvaruje organiziranim predškolskim odgojem i naobrazbom i drugim specifičnim oblicima zaštite djece od navršene jedne godine života do polaska u školu u institucionalnoj sredini, Dječjem vrtiću »Zlatna ribica« (u nastavku: Vrtić), sa stručnim i profesionalnim osobljem sukladno pedagoškim standardima.

Članak 2.

Temeljem potreba i interesa građana s područja Općine Kostrena, Vrtić provodi organizirani predškolski odgoj i naobrazbu u redovitom cjelodnevnom i poludnevnom programu u pet odgojno-naobrazbenih skupina te dodatnom programu.

Članak 3.

Utvrđeni opseg djelatnosti Vrtića, provode djelatnici Vrtića i to osamnaest stručnih osoba (odgajatelji, stručni suradnici i vanjski suradnici, voditelji dodatnih programa, medicinska sestra i volonteri). Način ostvarivanja programa utvrđuju se sukladno propisanim normativima i standardima djelatnosti Vrtića.

Članak 4.

Za ostvarivanja odgojno-obrazovnih programa iz članka 2. ovog Programa, u Proračunu Općine Kostrena za 2008. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 2.490.480,00 kn od čega:

1. za redovnu djelatnost 1.970.480.00,00 kn

a. plaća za zaposlene 1.939.680,00 kn

b. naknada doprinosa za volontere 30.800,00 kn

2. dodatne programe 62.000,00 kn

a. sportski program 25.000,00 kn

b. izdavanje lista KAMIČIĆ 7.000,00 kn

c. sufinanciranje prijevoza djece 30.000,00 kn

3. tekuće i investicijsko održavanje

predškolskih objekata 158.000,00 kn

a. usluge tekućeg i investicijskog

održavanja objekata 30.000,00 kn

b. kapitalne donacije za nabavu opreme 128.000,00 kn

4. kapitalna ulaganja u predškolske objekte 300.000,00 kn

Razlika do pokrića pune cijene usluge iz redovite djelatnosti Vrtića, osigurava se naplatom od roditelja korisnika usluga, sukladno važećoj Odluci o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga od roditelja korisnika usluga Dječjeg vrtića »Zlatna ribica« i Zaključka o utvrđivanju ekonomske cijene vrtića, a koji dio cijene roditelji korisnici usluga uplaćuju izravno na žiro-račun vrtića.

Članak 5.

Pored programa iz članka 2. ovog Programa, Vrtić može organizirati i dodatne kraće programe za koja sredstva nisu predviđena ovim Programom već ih u cijelosti osiguravaju korisnici ovih Programa, a organiziraju se ovisno o interesu korisnika.

Članak 6.

Upravno vijeće Vrtića prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. ovog Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju plana i programa.

II. Obrazovanje i znanost

Članak 7.

Programom javnih potreba u obrazovanju i znanosti utvrđuju se javne potrebe čiji je cilj djeci i mladeži Kostrene stvoriti jednake uvjete za stjecanje kvalitetnog obrazovanja te razvoj sposobnosti i potencijala.

Članak 8.

Ovaj Program u dijelu koji se odnosi na obrazovanje i znanost, sastoji se od dvanaest programskih cjelina za koje su sredstva osigurana u Proračunu Općine Kostrena za 2008. godinu u ukupnom iznosu od 682.500,00 kuna, od čega 424.500,00 kuna za programe osnovnog školstva i 258.000,00 kuna za programe obrazovanja i znanosti.

Programske cjeline su:

1. Osnovno školstvo 424.500,00 kn

a. Sufinanciranje prijevoza školske djece 140.000,00 kn

b. Produženi boravak u školi 115.000,00 kn

c. Nagrade istaknutim učenicima 10.000,00 kn

d. Mažoretkinje 10.000,00 kn

e. Sportski susreti učenika 28.000,00 kn

f. Društvo naša djeca 8.000,00 kn

g. Darivanje prvašićima 8.500,00 kn

h. Sufinanciranje školskih projekata 60.000,00 kn

- Obogaćivanje fonda školske knjižnice 8.000,00 kn

- Klub mladih tehničara 5.000,00 kn

- Školski list »Broštulin« 10.000,00 kn

- Projekt Tragom jednog pisma 2.000,00 kn

- CAP program 2.400,00 kn

- Dječja maškarana povorka 2.000,00 kn

- Debatni klub 5.600,00 kn

- Novigradsko proljeće 4.000,00 kn

- Forum teatar 7.000,00 kn

- Orijentacijsko trčanje 9.000,00 kn

- Sufinanciranje vožnji autobusom 5.000,00 kn

i. Pokloni za Sv. Nikolu 45.000,00 kn

2. Obrazovanje i znanost 258.000,00 kn

a. Stipendiranje učenika 78.000,00 kn

b. Stipendiranje studenata 160.000,00 kn

c. Program bežičnog umrežavanja 20.000,00 kn

Članak 9.

Raspored sredstava iz ovog Programa vrši Jedinstveni upravni odjel po nalogu Općinskog načelnika kao izvršitelja Proračuna za 2008. godinu ili osoba koju on ovlasti, te prati njihovo namjensko korištenje.

Članak 10.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-07-54

Kostrena, 19. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr