SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA KOSTRENA
30

44.

Na temelju članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02, 22/02 i 4/06) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 19. prosinca 2007. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru Općine Kostrena u razdoblju
2005. - 2007. godine

Izvješće o stanju u prostoru Općine Kostrena u razdoblju 2005. - 2007. godine (u daljnjem tekstu: Izvješće) sadrži:

I. UVOD

II. ANALIZA PROVOĐENJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

III. OCJENA PROVEDENIH MJERA IZ PRETHODNOG PROGRAMA I NJIHOVE UČINKOVITOSTI NA SVRHOVITO GOSPODARENJE PROSTOROM I NA ZAŠTITU VRIJEDNOSTI PROSTORA I OKOLIŠA

IV. DRUGI ELEMENTI OD VAŽNOSTI ZA PROSTOR

V. ZAKLJUČAK

I. UVOD

Do sada su objavljena pet Izvješća o stanju u prostoru i to:

- Prvo Izvješće o stanju u prostoru Općine Kostrena izrađeno je za razdoblje od uspostave lokalne samouprave od lipnja 1997. godine te je objavljeno u službenom glasilu Primorsko-goranske županije (»Službene novine« PGŽ broj 20/97)

- Drugo Izvješće obuhvatilo je razdoblje od lipnja 1997. do lipnja 1999. godine i objavljeno je u službenom glasilu Primorsko-goranske županije (»Službene novine« PGZ broj 16/99).

- Treće Izvješće obuhvatilo je razdoblje od srpnja 1999. godine do lipnja 2001. godine, a objavljeno je u službenom glasilu Primorsko-goranske županije (»Službene novine« PGŽ broj 10/01).

- Četvrto Izvješće o stanju u prostoru Općine Kostrena kao dokument praćenja stanja u prostoru obuhvaća razdoblje od srpnja 2001. godine do lipnja 2003. godine, objavljeno je u službenom glasilu Primorsko-goranske županije (»Službene novine« PGŽ broj 17/03)

- Peto po redu Izvješće o stanju u prostoru Općine Kostrena kao dokument praćenja stanja u prostoru obuhvaća razdoblje od srpnja 2003. godine do lipnja 2005. godine

Izvješća se zasnivaju na dokumentaciji koja se vodi u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službi za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje i Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena.

Dio Izvješća odnosi se na prikaz realizacije Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Kostrena za četverogodišnje razdoblje (listopad 2005. - rujan 2009.).

Osnovni podaci o Općini Kostrena detaljno su prikupljeni za potrebe Prostornog plana Primorsko-goranske županije, a zatim u svrhu izrade Prostornog plana uređenja Općine Kostrena.

Oni su ponešto izmijenjeni u odnosu na prethodna izvješća kako slijedi:

OSNOVNI PODACI O STANJU U PROSTORU

Administrativno područje Općine Kostrena zauzima kopneno područje površine 12,07 km2 (1207 ha) - što iznosi 0,336% kopnenog dijela Primorsko-goranske županije, te pripadajući akvatorij mora u površini 48,96 km2 (4896 ha). Ukupna površina kopnenog i morskog dijela Općine iznosi 60,78 km2 (6078 ha) što iznosi 0,76% ukupnog (kopnenog i morskog) prostora županije. Duljina kopnene granice iznosi 36,576 km, a obalne ceste 12,50 km.

II. ANALIZA PROVOĐENJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Djelatnost uređenja prostora na području Općine Kostrena u prethodnom razdoblju provedena je temeljem slijedećih dokumenata prostornog uređenja:

1. Prostorni plan uređenja Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 7/01 od 12. travnja 2001. godine).

2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 20/07 od 18. svibnja 2007. godine).

3. Detaljni plan uređenja obalnog pojasa uvale Žurkovo (»Službene novine« PGŽ broj 16/02).

4. Urbanistički plan uređenja poslovne zone Šoići (»Službene novine« PGŽ broj 2/03).

5. Detaljni plan uređenja industrijske i radne zone Martinšćica u Kostreni (»Službene novine« PGŽ broj 14/98).

6. Urbanistički plan uređenja građevinskog područja sportsko-rekreativne namjene R-3 i dijela građevinskog područja naselja N-9 (»Službene novine« PGŽ broj 32 /03).

Osim navedenih planova koji su usvojeni, ali nisu još usklađeni sa Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04) - izuzev Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje, u izradi su i sljedeći planovi:

- Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreativne namjene R-2 koji obuhvaća područje od Žurkova do lučice Stara Voda, te uži pojas između Ul. Kostrenskih pomoraca i mora, također je u izradi i izrađuje ga Studio Remik. Za ovaj plan potrebno je održati prethodnu raspravu da bi se napravio prijedlog za javnu raspravu i nakon toga konačni prijedlog plana.

- Urbanistički plan uređenja građevinskog područja N1, te N3 i sportsko-rekreativnog područja R1 izrađuje arhitektonski ured ZID d.o.o. iz Zagreba. Za ove planove provedena je prethodna i javna rasprava te se pripremaju konačni prijedlozi planova.

- Urbanistički plan uređenja građevinskog područja N2 i N4 izrađuje arhitektonski ured IVAARCH d.o.o. iz Zagreba. Za ove planove provedena je prethodna i javna rasprava te se pripremaju konačni prijedlozi planova.

Donošenjem nove zakonske regulative s područja prostornog planiranja (Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) pristupilo se izradi prijedloga izmjena i dopuna postojećih planova nižeg reda koji su u tijeku.

Izrada ostalih prostornih planova užih područja predviđenih Prostornim planom uređenja Općine Kostrena realizirat će se u budućem razdoblju, prema Programu mjera koji je na snazi.

III. OCJENA PROVEDENIH MJERA IZ PRETHODNOG PROGRAMA NJIHOVE UČINKOVITOSTI NA SVRHOVITO GOSPODARENJE PROSTOROM I NA ZAŠTITU VRIJEDNOSTI PROSTORA I OKOLIŠA

U proteklom dvogodišnjem razdoblju Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Kostrena bile su određene sljedeće aktivnosti u području uređenja prostora sa ciljem poboljšanja stanja u prostoru i okoliša kako slijedi:

1. PROGRAM IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

1. Dovršenje dokumenata u izradi

1.1. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kostrena

Rok za donošenje i usvajanje plana je bio prosinac 2005. godine, realizacija ožujak 2007. godine.

1.2. Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreativne namjena R-2

Rok za donošenje i usvajanje je bio ožujak 2006. godine, realizacija kasni zbog kašnjenja u postupku donošenja Izmjena i dopuna PPU-a.

1.3. Urbanistički plan uređenja građevinskog područja N- 1

Rok za donošenje i usvajanje je bio veljača 2006. godine, realizacija kasni zbog kašnjenja u postupku donošenja Izmjena i dopuna PPU-a.

1.4. Urbanistički plan uređenja građevinskog područja N- 3

Rok za donošenje i usvajanje plana je bio veljača 2006. godine, realizacija kasni zbog kašnjenja u postupku donošenja Izmjena i dopuna PPU-a.

1.5. Urbanistički plan uređenja građevinskog područja sportsko-rekreativne namjene R-1

Rok za donošenje i usvajanje plana je bio veljača 2006. godine, realizacija kasni zbog kašnjenja u postupku donošenja Izmjena i dopuna PPU-a.

1.6. Urbanistički plan uređenja građevinskog područja N- 2.

Rok za donošenje i usvajanje plana je bio lipanj 2006. godine, realizacija kasni zbog kašnjenja u postupku donošenja Izmjena i dopuna PPU-a.

1.7. Urbanistički plan uređenja građevinskog područja N- 4.

Rok za donošenje i usvajanje plana je bio lipanj 2006. godine, realizacija kasni zbog kašnjenja u postupku donošenja Izmjena i dopuna PPU-a.

1.8. Detaljni plan uređenja izdvojenog građevinskog područja groblja Sv. Barbare

Rok za donošenje i usvajanje plana je bio ožujak 2006 godine, realizacija kasni zbog kašnjenja u postupku donošenja Izmjena i dopuna PPU-a.

2. IZRADA NOVIH DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

1. Obveza izrade prostornih planova užih područja u svrhu posrednog provođenja Prostornog plana uređenja Općine Kostrena propisana je člankom 104 i 106, a predviđena je izrada:

a) Urbanističkih planova uređenja

b) Detaljnih planova uređenja

Kao što je navedeno u proteklom poglavlju sve urbanističke planove uređenja koji su u izradi treba dovršiti, a isto tako preostali dio urbanističkih planova i detaljnih planova koji su predviđeni u Prostornom planu uređenja Općine Kostrena potrebno je završiti, prema Programu mjera koji je na snazi.

3. STRUČNE PODLOGE ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA

Na temelju Odluke Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske (klasa: 932-01/07-01/161, ur. broj: 514-03-01-02/ 3-07-3) od 17. travnja 2007. godine otvorena je obnovljena zemljišna knjiga za k.o. Kostrena Lucija, te je glede iste otvoren i ispravni postupak koji istječe dana 17. prosinca 2007. godine (članak 187. Zakona o zemljišnim knjigama).

Tijekom ovog razdoblja korišten je i digitalni ortofoto u boji za Općinu Kostrena u mjerilu 1:1000 kojeg je izradio Geodetski zavod Rijeka.

Ovi dokumenti postaju službenom podlogom za izradu svih planiranih prostornih dokumenata koji se izrađuju i koji će se izrađivati na području Općine Kostrena.

U tijeku je provođenje gruntovno - ispravnog postupka za područje k.o. Kostrena - Barbara pri čemu se usklađuje katastarsko i gruntovno stanje, te uspostavlja nova zemljišna knjiga.

4. PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJE

Prethodnim programom mjera bio je predviđen program gradnje i rekonstrukcije građevina na području Općine Kostrena od čega su realizirani sljedeći zahvati:

1. Dovršena je gradnja polivalentne dvorane,

2. Dovršena rekonstrukcija raskrižja državne ceste D-8 na Vrh Martinšćici,

3. Dovršava se proširenje ceste kroz Kostrenu u dijelu prometovanja autobusa,

4. Započeta je plinifikacija,

5. Započet je vodovod Šodići,

6. Započeta je kanalizacija Šodići,

7. Svi ostali predviđeni radovi, a neizvršeni prenose se u novo plansko razdoblje.

5. PROGRAM UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

1. Program pripreme građevinskog zemljišta

U više slučajeva izvršena je zamjena neizgrađenog građevinskog zemljišta i ostalog zemljišta u svrhu učinkovitijeg uređenja čitavog prostora prema odrednicama Prostornog plana uređenja Općine Kostrena, a posebno u dijelu prometnica i javnih površina. Otkup zemljišta u istu svrhu intenzivno se provodi.

2. Program uređenja građevinskog zemljišta:

- rekonstruirano je više nerazvrstanih cesta,

- izvršeno je dopunjavanje i proširenje javne rasvjete,

- izvršeno je više zahvata na odvodnji oborinskih voda,

- nastavak gradnje kanalizacije i vodovoda raditi će se prema godišnjim planovima,

- početak gradnje plinofikacije.

6. MJERE ZAŠTITE I UNAPREĐENJA OKOLIŠA

1. Tijekom 2005., 2006. i 2007. godine provodio se i dalje zdravstveni monitoring u vidu prospektivnog ispitivanja zdravstvenih parametara i onečišćenja okoliša.

2. Usvojen je Plan intervencija u zaštiti okoliša Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ br. 19/06).

3. Donijeta je Odluka o izradi sanacijskog programa za smanjenje emisija/imisija benzena iz INA rafinerija nafte Rijeka, pogon Urinj (»Službene novine« PGŽ broj 50/06).

4. Tijekom 2007.godine proveden je postupak nabave za izradu Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka na području Općine Kostrena, a temeljem Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178 /04).

5. Tijekom 2007. godine dovršen je prijedlog Odluke o pokretanju inicijative za proglašenje zaštićenog područja na dijelu akvatorija Općine Kostrena - područje podmorskog parka u Kostreni.

6. Tijekom 2007.godine donesen je Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova (»Narodne novine« broj 5/07) te se je krenulo u postupak

Izmjena i dopuna karte buke Općine Kostrena koja je izrađena 2004. godine.

7. Krenulo se s inicijativom o osnivanju botaničkog vrta na području zaštićenog obalnog pojasa od lučice »Stara voda« do Termoelektrane Urinj, gdje postoji čitav niz autohtonih biljnih vrsta, ali i jedna spilja. Taj prostor je zanimljiv i po svojoj konfiguraciji jer obiluje gromačama, prezidima-kaskadama i ostalim karakteristikama primorskog kraja, pa bi mogao poslužiti kao temelj za jedan pravi primorski botanički vrt koji bi vrlo lako mogli oplemeniti autohtonim biljnim pokrovom kojeg u Kostreni ima u izobilju.

7. MJERE ZA OSTVARENJE PROGRAMA

Mjere za ostvarenje Programa predviđene Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru, a čine ih uglavnom mjere koje je donosilo Poglavarstvo i Općinsko vijeće Općine Kostrena u skladu sa stavkama proračuna predviđenim za investiranje građevinskog zemljišta, te rekonstrukciju građevina u vlasništvu Općine, mogu se ocijeniti vrlo učinkovitima.

Svrhovito gospodarenje prostorom pokazuje visok stupanj brige o prostoru, a poduzete mjere u cilju zaštite prirodnih vrijednosti okoliša i očuvanja kulturno-povijesnog naslijeđa odraz su ekološke osviještenosti i senzibiliteta lokalne vlasti i svih učesnika u ostvarenju Programa.

IV. DRUGI ELEMENTI OD VAŽNOSTI ZA PROSTOR

Temeljni strategijski razvojni dokumenti na razini države (strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske i Program prostornog uređenja Republike Hrvatske) su doneseni kao i Prostorni plan Primorsko-goranske županije.

Međutim, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 100/04) i Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04) Prostorni plan Primorsko-goranske županije doživio je izmjene i dopune, a shodno tome i naš prostorni plan koji mora biti usklađen sa Županijskim prostornim planom.

Vrlo važnu ulogu u procesu uređivanja prostora svakako imaju raspoloživa sredstva koja se u taj proces mogu uključiti, a ona se uglavnom prikupljaju od komunalnog doprinosa i komunalne naknade. Do sada postignuti rezultati ulaganja tih sredstava u prostor već su vidljivi i prepoznatljivi.

Potrebno je nastaviti u tom smjeru, pa će osnovni cilj unapređenja stanja u prostoru - podizanje ukupne kvalitete života stanovnika Općine Kostrena - biti svakim danom sve bliži.

V. ZAKLJUČAK

Mada su za vođenje dokumentacije prostora kao podloge za praćenje stanja u prostoru, izrade i praćenja provedbe dokumenata prostornog uređenja nadležna tijela državne uprave, analizirajući razdoblje obuhvaćeno ovim Izvješćem vidljivi su značajni pomaci u brizi koju jedinice lokalne samouprave u skladu sa mogućnostima proračuna posvećuju svom administrativnom prostoru, te se lokalnoj samoupravi mora priznati učinkovitost u tom vrlo važnom segmentu. Za pohvalu su nastojanja da se stvore vlastite baze podataka o prostoru uspostavom GIS-a i omogućiti ažurno praćenje svih promjena u prostoru.

Suradnja svih sudionika u procesu uređivanja prostora od onih na razini države koji propisuju zakonsku osnovu, preko institucija koje izrađuju plansku dokumentaciju državne uprave i drugih upravnih tijela koji je provode, do lokalne samouprave za čije se potrebe ona izrađuje i čijoj realizaciji služi, mora se podignuti na najvišu moguću razinu u interesu očuvanja prostornih vrijednosti ukupnog prostora. Svijest o vrijednosti i nenadoknadivosti prostora i okoliša za život današnjih i budućih naraštaja sve više određuje postupke u složenom lancu prostora.

Izvješće o stanju u prostoru Općine Kostrena u razdoblju 2005. - 2007. godine objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-07-64

Kostrena, 19. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=535&mjesto=51221&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr