SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
GRAD BAKAR
30

46.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) te članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 54/06 i 10/07), a na prijedlog Poglavarstva Grada Bakra, Gradsko vijeće Grada Bakra, na 20. sjednici održanoj 4. prosinca 2007. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
u 2008. godini u Gradu Bakru

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2008. godini na području Grada Bakra za komunalne djelatnosti:

. Odvodnja atmosferskih voda

. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

. Održavanje javnih površina

. Održavanje nerazvrstanih cesta

. Održavanje groblja

. Javna rasvjeta

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2008. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove odluke u Gradu Bakru obuhvaća:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

. Redovito održavanje javne oborinske

kanalizacije i

slivnika u gradu Bakru

(170 slivnika, dva puta godišnje

- proljeće i jesen) 60.000,00 kn

. Redovito održavanje oborinske

kanalizacije, slivnika i upojnih bunara

na Hreljinu, Krasici, Kukuljanovu i

Zlobinu te području Industrijske zone,

dužina oborinske kanalizacije:

Krasici 1000 m oborinskog kolektora,

Kukuljanovo 145 m; Hreljin 300 m;

Zlobin 50 m;

Redovito održavanje tri upojna bunara

na Hreljinu,

jedan na Škrljevu, četiri na Kukuljanovu,

tri na Krasici;

Čišćenje otvorenih kanala za odvodnju

oborinske vode

Zlobin, Hreljin, Škrljevo i Krasica;

Čišćenje dva puta godišnje, proljeće

i jesen 100.000,00 kn

INDUSTRIJSKA ZONA

. Čišćenje rigola - ručno mt 800

. Čišćenje slivnika kom 160

. Čišćenje propusta i taložnica m3 8

. Popravak poklopaca rev.

okana i slivnika kom 5

. Čišćenje nanosa na izljevu

Zlanjevo m3 15

90.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 250.000,00 kuna, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade.

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

1. Redovno čišćenje javnih površina

. Čišćenje javno prometnih površina s

odvozom i zbrinjavanjem prikupljene

pometačine 300.000,00 kn

. Utovar, odvoz i zbrinjavanje komunalnog

otpada ostavljenog na javno-prometnim

površinama od nepoznatih počinitelja

- dežurna služba veliki kiper 100.000,00 kn

- dežurna služba mali kiper 40.000,00 kn

. Pražnjenje košarica s odvozom i

zbrinjavanjem otpada 30.000,00 kn

. Dodatno čišćenje javnih površina prilikom održavanja

raznih manifestacija 30.000,00 kn


Ukupno: 500.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u točki II. predviđaju se u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna, a financirati će se iz sredstva komunalne naknade.

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Održavanje zelenih površina na području Grada Bakra

Ukupna površina 27.000,00 m2

Travnate površine 21.609,00 m2

Biljni pokrov: 1.945,00 m2

Slobodne površine: 2.798,00 m2

Živice: 540,00 m2

. Održavanje travnatih terena 150.000,00 kn

. Održavanje biljnog materijala 120.000,00 kn

. Popunjavanje i obnova zelenih površina 60.000,00 kn

. Održavanje staza i slobodnih površina 60.000,00 kn

. Održavanje čistoće 50.000,00 kn

. Održavanje zelenila zalijevanjem 10.000,00 kn


Ukupno: 450.000,00 kn

2. Građevinski radovi na održavanju klupa i sprava na dječjim igralištima i javnim površinama

. Zemljani radovi - iskopi, nasipavanja,

razastiranja zemlje i šljunka 6.000,00 kn

. Betonski radovi 8.000,00 kn

. Hitne intervencije na javnim površinama 10.000,00 kn


Ukupno: 24.000,00 kn

3. Održavanje drvenih dijelova klupa i dječjih sprava

. Demontaža i odvoz dotrajalih elemenata 5.000,00 kn

. Dobava i montaža novih drvenih elemenata 8.000,00 kn

. Ličenje postavljenih drvenih elemenata 5.000,00 kn

. Bravarski radovi 10.000,00 kn

.Ličenje čeličnih dijelova dječjih sprava 10.000,00 kn

. Iscrtavanje i uklanjanje crta na igralištima 4.000,00 kn


Ukupno: 42.000,00 kn

4. Dobava i postava komunalne opreme

. Košarica za smeće 20.000,00 kn

. Nabavka novih klupa 120.000,00 kn

. Izrada i montaža ograda 20.000,00 kn

. Vaze za cvijeće 20.000,00 kn

. Ostala komunalna oprema (panoi,

stupići, graničnici i sl.) 30.000,00 kn


Ukupno: 210.000,00 kn

4. Obnova zelenila

. Sezonske cvjetne sadnice 20.000,00 kn

. Ukrasno bilje i trajnice 30.000,00 kn

. Listopadne stablašice 50.000,00 kn

. Crnogorica 40.000,00 kn


Ukupno: 140.000,00 kn

5. Ostali radovi na održavanju javnih površina

. Nabavka šljunka, rizle i pijeska 10.000,00 kn

. Održavanje instalacija tuševa

(montaža i demontaža) 4.000,00 kn

. Održavanje plaža (Bakar i Praputnjak) 50.000,00 kn

. Uređenje dječjih igrališta s nabavkom

opreme 200.000,00 kn

. Uređenje bara - Tomina i Stamerine

- Kukuljanovo 30.000,00 kn

. Održavanje pučkih šterni: Škrljevo, Krasica,

Praputnjak, Hreljin, Zlobin, Plosna,

Ponikve 40.000,00 kn


Ukupno: 334.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedena u točki II. planiraju se u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 kn, a financirati će se iz sredstva komunalne naknade.

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Na cijelom području Grada Bakra ima 42 km nerazvrstanih cesta unutar građevinskog područja naselja te 22 km izvan građevinskog područja. Sukladno Zakonu o javnim cestama, Programom je predviđeno i održavanje nogostupa u naseljima uz ceste koje nisu u nadležnosti Grada Bakra.

1. Održavanje nerazvrstanih cesta

1. Postavljanje privremene prometne

signalizacije 80.000,00 kn

2. Izvođenje zemljanih radova 200.000,00 kn

3. Sanacija i izgradnja potpornih i

obložnih zidova 500.000,00 kn

4. Radovi na okolišu ceste

(košnja, sječa i orezivanje stabala,

krčenje raslinja i nepoželjne vegetacije) 200.000,00 kn

5. Radovi na trupu ceste

(bankine, rubnjaci, rigoli) 300.000,00 kn

6. Održavanje objekata za odvodnju 100.000,00 kn

7. Uređenje cesta - dobava i ugradnja

tampona 150.000,00 kn

8. Sanacija udarnih rupa 150.000,00 kn

9. Sanacija kolničkog zastora 600.000,00 kn

10. Sanacija manjih asfaltnih površina 150.000,00 kn

11. Uređenje i popločenje ulica kogulima,

kamenim i betonskim pločama 460.000,00 kn

12. Radovi na opremi ceste 10.000,00 kn

13. Ophodarska služba 80.000,00 kn

14. Zimska služba 140.000,00 kn


Ukupno: 3.120.000,00 kn

2. Obnova horizontalne i vertikalne signalizacije

1. Dobava i postava prometnih znakova 70.000,00 kn

2. Iscrtavanje horizontalne signalizacije 60.000,00 kn


Ukupno: 130.000,00 kn

Sredstva za izvršenje navedenih radova predviđaju se u ukupnom iznosu od 3.250.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

Uređenje i tekuće održavanje mjesnih groblja i objekata prema sklopljenom Ugovoru:

. Izgrabljivanje površina 25.000,00 kn

. Košnja travnjaka 20.000,00 kn

. Žetva trave srpom ili škarama 10.000,00 kn

. Uređenje trajnica 14.000,00 kn

. Orezivanje živica i grmlja 10.000,00 kn

. Sječa stabala, orezivanje grana stabala i

vađenje korijenja 20.000,00 kn

. Odstranjivanje i uništavanje korova 15.000,00 kn

. Čišćenje betoniranih, popločenih i

asfaltiranih površina 25.000,00 kn

. Skupljanje otpadnog materijala i

utovar na deponij 18.000,00 kn

. Održavanje grobnih mjesta u

nadležnosti Grada Bakra 12.000,00 kn

. Održavanje čistoće prostora mrtvačnica 25.000,00 kn

. Obnova grmlja i niskog raslinja 16.000,00 kn

. Nabavka šljunka za obnovu staza 12.000,00 kn

. Sadnja zelenila 10.000,00 kn

. Sanacija dotrajalih betonskih staza i

parapetnih zidova 10.000,00 kn

. Nabavka komunalne opreme (kolica,

košara za smeće, oglasnih ploča, klupa,

razglasa, škropilnice i sl.) 70.000,00 kn

. Popravak mrtvačnice Zlobin 38.000,00 kn


UKUPNO: 350.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od =350.000,00 kuna, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade.

VI. JAVNA RASVJETA

Održavanje javne rasvjete prema sklopljenom ugovoru

. Godišnji pregled javne rasvjete 25.000,00 kn

. Građevinski radovi - iskop jama za

temelje, zamjena stupova 30.000,00 kn

. Elektromontažni radovi s nabavkom

materijala 350.000,00 kn

. Elektromontažni radovi na dekorativnoj

rasvjeti prigodom Božićno-novogodišnjih

blagdana 40.000,00 kn

. Nabavka novogodišnje dekoracije 25.000,00 kn

. Elektromontažni radovi na dekorativnoj

rasvjeti za vrijeme održavanja prigodnih

manifestacija u svim mjestima

Grada Bakra 30.000,00 kn


UKUPNO: 500.000,00 kn

Podmirivanje troškova električne energije

za rasvjetljavanje javnih površina, javnih

površina koje prolaze kroz naselje i

nerazvrstanih cesta. 530.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od =1.030.000,00 kuna, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade.

Članak 3.

Sveukupan iznos za izvršenje programa po djelatnostima planirana su u iznosu od 6.580.000,00 kuna.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2008. godine te će biti objavljen u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/10

Ur. broj: 2179-02-01-07-17

Bakar, 4. prosinca 2007.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Bakra
Ivana Herceg, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr