SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
GRAD BAKAR
30

44.

Na temelju odredbe iz članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97...103/03), i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06 i 10/07), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 20. sjednici, održanoj 4. prosinca 2007. godine donijelo ovaj

PROGRAM
javnih potreba Grada Bakra u zdravstvenoj
i socijalnoj skrbi u 2008. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Bakra (u nastavku: Grad) u socijalnoj skrbi utvrđuje se financiranje iz Proračuna Grada za 2008. godinu ( u nastavku: Proračun) programa subvencioniranja troškova, programi nabave i programi pomoći osobama u stanju socijalne potrebe, a koji su od interesa za Grad, i to:

1. Program subvencioniranja prehrane dojenčadi i male djece

2. Program subvencioniranja boravka djece u jaslicama i vrtićima

3. Program subvencioniranja učeničkih marendi

4. Program subvencioniranja marendi za učenike sa invaliditetom

5. Program subvencioniranja udžbenika za učenike po socijalnom programu

6. Program subvencioniranja troškova stanarine

7. Program subvencioniranja ogrjeva

8. Program subvencioniranja električne energije

9. Program subvencioniranja troškova prehrane

10. Program subvencioniranja prijevoza učenika i studenata

11. Program subvencioniranja prijevoza prema odluci o socijalnoj skrbi

12. Program subvencioniranja prijevoza djece s poteškoćama u razvoju

13. Program subvencioniranja socijalno ugroženih umirovljenika

14. Program subvencioniranja stipendija i školarina za učenike i studente čiji su roditelji korisnici socijalnog programa - Prema Odluci o socijalnoj skrbi

15. Program potpore roditeljima za novorođenčad

16. Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama

17. Ostale pomoći obiteljima

Članak 2.

Ovim Programom predviđaju se pomoći predškolske zdravstvene zaštite, patronažnoj službi, preventivnoj zdravstvenoj zaštiti, te humanitarnim i drugim karitativnim ustanovama i udrugama sa sjedištem ili interesnim poljem rada na području Grada Bakra.

1. Program subvencioniranja preventivne zdravstvene zaštite

2. Program subvencioniranja patronažne službe

3. Program subvencioniranja zaštite predškolske i školske djece

4. Program subvencioniranja primarne zdravstvene zaštite

5. Program subvencioniranja dijagnostičke djelatnosti

6. Program subvencioniranja Udruge dijabetičara Grada Bakra

7. Program subvencioniranja GO Crvenog križa Rijeka

8. Program subvencioniranja dobrovoljnih davaoca krvi

9. Program subvencioniranja udruge Vita Bakar

10. Program subvencioniranja udruge Zdrav život Kukuljanovo

11. Program subvencioniranja Udruge umirovljenika Grada Bakra

12. Ostale pomoći društvima i udrugama

Članak 3.

Radi ostvarivanja programa iz članka 1. sredstva u proračunu Grada Bakra se osiguravaju kako slijedi:

NAZIV PROGRAMA

1. Program subvencioniranja prehrane

dojenčadi i male djece 10.000,00 kuna

2. Program subvencioniranja boravka

djece u jaslicama i vrtićima 230.000,00 kuna

3. Program subvencioniranja učeničkim

marendi 86.000,00 kuna

4. Program subvencioniranja marendi

za učenike sa invaliditetom 15.000,00 kuna

5. Program subvencioniranja udžbenika

za učenike po soc. programu. 25.000,00 kuna

6. Program subvencioniranja troškova

stanarine 25.000,00 kuna

7. Program subvencioniranja ogrijeva 45.000,00 kuna

8. Program subvencioniranja električne

energije 110.000,00 kuna

9. Program subvencioniranja troškova

prehrane 600.000,00 kuna

10. Program subvencioniranja prijevoza

učenika i studenata 75.000,00 kuna

11. Program subvencioniranja prijevoza

prema odluci o socijalnom skrbi 90.000,00 kuna

12. Program subvencioniranja prijevoza

djece s poteškoćama u razvoju 45.000,00 kuna

13. Program subvencioniranja socijalno

ugroženih umirovljenika 50.000,00 kuna

14. Program subvencioniranja stipendija i

školarina za učenike i studente prema

Odluci o stipendiranju učenika i

studenata 50.000,00 kuna

15. Program potpore roditeljima

za novorođenčad 140.000,00 kuna

16. Pomoć invalidnim i hendikepiranim

osobama 20.000,00 kuna

17. Ostale pomoći obiteljima 138.000,00 kuna


UKUPNO od 1. do 17. 1.754.000,00 kuna

Članak 4.

Radi ostvarivanja programa iz članka 2. sredstva u proračunu Grada Bakra se osiguravaju kako slijedi:

NAZIV PROGRAMA

1. Program subvencioniranja preventivne

zdravstvene zaštite 100.000,00 kuna

2. Program subvencioniranja patronažne

službe 10.000,00 kuna

3. Program subvencioniranja zaštite

predškolske i školske djece 15.000,00 kuna

4. Program subvencioniranja primarne

zdravstvene zaštite 30.000,00 kuna

5. Program subvencioniranja dijagnostičke

djelatnosti 50.000,00 kuna

6. Program subvencioniranja Udruge

dijabetičara Grada Bakra 18.500,00 kuna

7. Program subvencioniranja GO

Crvenog križa Rijeka 7.000,00 kuna

8. Program subvencioniranja DDK

Grada Bakra 15.000,00 kuna

9. Program subvencioniranja Udruga

Vita Bakar 22.500,00 kuna

10. Program subvencioniranja Udruge

Zdrav život Kukuljanovo 11.000,00 kuna

11. Program subvencioniranja Udruge

umirovljenika Grada Bakra 200.000,00 kuna

12. Ostale pomoći društvima i udrugama 18.000,00 kuna


UKUPNO od 1. do 12. 497.000,00 kuna

Članak 5.

Sredstva iz ovog Programa doznačuje korisnicima Odjel gradske uprave za financije, proračun i računovodstvo, na temelju dokumentiranog zahtjeva, po nalogu člana Gradskog poglavarstva zaduženog za rad i socijalnu skrb, a u skladu s predviđenim sredstvima u Proračunu, zavisno o punjenju Proračuna i prioriteta funkcioniranja Grada.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/10

Ur. broj: 2170-02-01-07-22

Bakar, 4. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ivana Herceg, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr