SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
GRAD BAKAR
30

43.

Na temelju odredbe članka 74. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06) članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06 i 10/07), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 20. sjednici, održanoj 4. prosinca 2007. godine donijelo ovaj

PROGRAM
javnih potreba u športu za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Grad Bakar ( u nastavku Grad), a u svezi sa:

. Promicanjem i poticanjem športa u cjelini;

. Djelovanjem športskih udruga i zajednica športskih udruga koje djeluju na području Grada.

Članak 2.

Sredstva u 2008. godini raspoređuju se temeljem usvojenih programa i aktivnosti slijedećih sportskih Udruga kako slijedi:

1. Nogometni klub »BORAC« Bakar 300.000,00 kuna

2. Nogometni klub »NAPRIJED«

Hreljin 600.000,00 kuna

3. Malonogometni klub »Vitez 1929«

Škrljevo 7.000,00 kuna

4. Malonogometni klub »Ajkule«

Kukuljanovo 4.500,00 kuna

5. Kuglački klub »ZLOBIN« Zlobin 70.000,00 kuna

6. Boćarski klub »KUKULJANOVO«

Kukuljanovo 60.000,00 kuna

7. Boćarski klub »ŠKRLJEVO« Škrljevo 42.000,00 kuna

8. Ženski boćarski klub »HRELJIN«

Hreljin 24.000.00 kuna

9. Ženski boćarski klub »ŠKRLJEVO«

Škrljevo 24.000,00 kuna

10. Streljački klub »KVARNER«

Kukuljanovo 65.000,00 kuna

11. Košarkašku klub »BAKAR« Bakar 55.000,00 kuna

12. Košarkaški klub »ŠKRLJEVO«

Škrljevo 70.000,00 kuna

13. Športsko ribolovno društvo »LUBEN«

Bakar 42.000,00 kuna

14. Rugbi klub »Vilani« Krasica 10.000,00 kuna


UKUPNO od 1 do 14 1.373.500,00 kuna

Na posebnoj poziciji u Proračunu planirano je 220.000,00 kuna kao poticaj športskim udrugama. Ova sredstva raspoređivat će se temeljem Kriterija Poglavarstva Grada za financiranje športskih udruga s područja Grada, a na osnovi ostvarenih rezultata u prošloj proračunskoj godini.

POTICAJNA SREDSTVA

ŠPORTSKIM UDRUGAMA

PREMA KRITERIJIMA 220.000,00 kuna

Članak 3.

Grad potiče pojedince - uspješne sportaše za postignute rezultate u protekloj godini godišnjim nagradama u tekućoj godini, a u skladu s Kriterijima Poglavarstva Grada za financiranje športskih udruga i uspješnih sportaša s područja Grada Bakra.

UKUPNO 30.000,00 kuna

Članak 4.

Za organizaciju bakarskih veslačkih regata čiji je pokrovitelj Grad, a organizatori Veslački klub »Jadran« Rijeka i Pomorska škola Bakar osigurana se sredstva na posebnoj poziciji Proračuna.

UKUPNO 35.000,00 kuna

Članak 5.

Za održavanje i opremu športskih terena osigurana su sredstva u iznosu od:

UKUPNO 50.000,00 kuna

Članak 6.

Kao kapitalna donacija planirana su i sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna Streljačkom klubu »Kvarner«, Kukuljanovo, za nabavu novih katapulta.

UKUPNO 200.000,00 kuna

Članak 7.

Tekuće donacije školskim sportskim klubovima 10.000,00 kuna

Članak 8.

Nakon donošenja Proračuna Grada Bakra za 2008. godinu izvijestiti će se svi korisnici proračuna o odobrenim sredstvima za 2008. godinu, o načinu i dinamici njihova korištenja, a sukladno prihvaćenim programima i aktivnostima financiranja.

Članak 9.

Sredstva iz ovog Programa doznačuje korisnicima Odjel gradske uprave za financije, proračun i računovodstvo, na temelju dokumentiranih zahtjeva, po nalogu člana Gradskog poglavarstva za odgoj, obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, a u skladu s predviđenim sredstvima u proračunu, zavisno o punjenju Proračuna i prioriteta funkcioniranja Grada.

Članak 10.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/10

Ur. broj: 2170-02-01-07-21

Bakar, 4. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ivana Herceg, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr