SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
GRAD BAKAR
30

42.

Na temelju odredbe članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - jerodostojno tumačenje, 129/05) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 54/06 i 10/07), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 20. sjednici, održanoj 4. prosinca 2007. godine donijelo ovaj

PROGRAM
javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2008.

Članak 1.

Za financiranje javnih potreba Grada Bakra (u nastavku Grad) u kulturi, u svrhu promicanja kulturnih vrijednosti, njegovanju i očuvanju tradicije, osiguranja uvjeta za kulturni razvoj, te uspostavu svekolikoga kulturnog ozračja u Gradu, osigurat će se u 2008. godini sredstvima Gradskog proračuna Grada za 2008. godinu (u nastavku: Proračun), kroz:

. razvoj kulturnog amaterizma i pripadajućih udruga,

. posebne programe u kulturi (kulturna događanja: kazališne predstave, koncerti, recitali, izložbe, likovna kolonija, te izdavačka djelatnost: »Bakarski zbornik br.13 i glasilo Grada Bakra »Bura«.

. zaštitu i revitalizaciju spomenika kulture ( frankopanski kaštel u Bakru, hreljinski frankopanski grad, crkvica Sv. Ambroza - Škrljevo, etno kuća Marohnić).

. ostale programe i potrebe koje su od interesa za Grad Bakar.

Članak 2.

Planom Proračuna Grada Bakra za 2008. godinu predviđeno je financiranje programa i aktivnosti kulturno-umjetničkih Udruga kako slijedi:

1. KUD »SLOGA« Hreljin 42.000,00 kuna

2. DJEČJI ZBOR »SLAVIĆI«

Praputnjak 23.000,00 kuna

3. KUD »ŽAŽARA« Zlobin 40.000,00 kuna

4. KLAPA »ŠKRLJEVO« Škrljevo 15.000,00 kuna

5. KLAPA »MARETA« Bakar 17.000,00 kuna

6. KUU »SKLAD« Bakar 32.000,00 kuna

7. KUD »PRIMORKA« Krasica 45.000,00 kuna

8. KDU »PRAPUTNJAK« 14.000,00 kuna

9. KATEDRA ČAK. SABORA

»LJUBO PAVEŠIĆ« Škrljevo 42.000,00 kuna

10. ŽENSKA KLAPA »HRELJIN« 19.000,00 kuna

11. KUD »SV.AMBROZIJE«, Škrljevo 5.000,00 kuna


UKUPNO od 1. do 11. 294.000,00 kuna

Članak 3.

Za rad i razne aktivnosti ostalih društvenih udruga sredstva se raspoređuju kako slijedi:

1. UDRUGA »BAKARSKA ŽENA«

Bakar 16.000,00 kuna

2. UDRUGA »ŠKRLJEVSKA ŽENA«

Škrljevo 13.000,00 kuna

3. UDRUGE MAŠKARA 98.000,00 kuna

4. UDRUGA »NEMEZIS« Škrljevo 60.000,00 kuna

5. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

RIJEKA 10.000,00 kuna

6. Udruga »ASTRA« Krasica 12.000,00 kuna

7. DRUŠTVO »NAŠA DJECA«, Bakar 18.000,00 kuna

8. Udruga »Težaki i težakinje«,

Praputnjak 5.000,00 kuna

9. Udruga »Art Raku Dodir«, Krasica. 3.000,00 kuna

10. Planinarsko društvo »Bakar« 5.000,00 kuna

11. Donacija »POMORSKI RADIO

BAKAR« 55.000,00 kuna


UKUPNO od 1. do 11. 295.000,00 kuna

Članak 4.

Za rad i aktivnosti udruga iz NOR-a i Domovinskog rata sredstva se raspoređuju kako slijedi:

1. UBNOR BAKAR 12.000,00 kuna

2. Udruga UHDVDR - Ogranak Grad

Bakar 30.000,00 kuna

3. Udruga roditelja poginulih branitelja

Domovinskog rata 5.000,00 kuna

4. Udruga ratnih invalida Domovinskog

rata 5.000,00 kuna

5. Udruga civilnih invalida Domovinskog

rata 4.000,00 kuna


UKUPNO od 1. do 5. 56.000,00 kuna

Članak 5.

Za posebne programe u kulturi koje su u interesu Grada Bakra:

1. KULTURNA DOGAĐANJA NA

PODRUČJU GRADA BAKRA 444.000,00 kuna

2. LIKOVNA KOLONIJA I OSTALE

IZLOŽBE 54.000,00 kuna

3. IZDAVAČKA DJELATNOST 150.000,00 kuna

4. DONACIJE VMO PRIGODOM

OBILJEŽAVANJA DANA MJESTA 105.00,00 kuna


UKUPNO od 1. do 4. 753.000,00 kuna

Članak 6.

Za rad i aktivnosti na očuvanju kulturne baštine sredstva se raspoređuju kako slijedi:

1. Investicijsko održavanje spomenika kulture

1.1. frankopanski kaštel u Bakru 1.800.000,00 kuna

1.2. frankopanski grad u Hreljinu 300.000,00 kuna

2. Kapitalne donacije župama s

područja Grada Bakra 800.000,00 kuna

3. Nastavak rješavanja imovinsko-pravnih

odnosa stare kuće Marohnić - Hreljin 20.000,00 kuna

4. Restauracija i konzervacija oštećene

građe Muzeja u Bakru 100.000,00 kuna

5. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

crkvice Sv.Ambroz - Škrljevo 20.000,00 kuna


UKUPNO OD 1. do 5. 3.040.000,00 kuna

Članak 7.

Za potrebe Grada u svim vrstama programa i aktivnosti potrebno je:

1. Nabava zaštitne ograde za

kulturne manifestacije 20.000,00 kuna

2. Nabava stolica za potrebe kulturnih

manifestacija Grada 20.000,00 kuna


UKUPNO OD 1. do 2. 40.000,00 kuna

Članak 8.

Nakon donošenja Proračuna Grada Bakra za 2008. godinu izvijestiti će se svi korisnici proračuna o odobrenim sredstvima za 2008. godinu, o načinu i dinamici njihova korištenja, a sukladno prihvaćenim programima i aktivnostima financiranja.

Članak 9.

Sredstva iz ovog Programa doznačuje korisnicima Odjel gradske uprave za financije, proračun i računovodstvo, na temelju dokumentiranih zahtjeva, po nalogu člana Gradskog poglavarstva za odgoj, obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, a u skladu s predviđenim sredstvima u proračunu, zavisno o punjenju Proračuna i prioriteta funkcioniranja Grada.

Članak 10.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/10

Ur. broj: 2170-02-01-07-20

Bakar, 4. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ivana Herceg, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr