SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
GRAD BAKAR
30

41.

Na temelju odredbe članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/ 06 i 10/07), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 20. sjednici, održanoj 4. prosinca 2007. godine donijelo ovaj

PROGRAM
javnih potreba Grada Bakra na području društvene brige o djeci predškolskog odgoja za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci predškolske dobi utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti na području Grada Bakra. Cilj programa redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja je da se pedagoškim procesima stručnih odgajatelja u skladu sa suvremenim spoznajama organizira život i rad djeteta u grupi djece na način da se djetetu osigura optimalan i kreativan razvoj, sigurna i zdrava okolina za igru i učenje , a roditeljima pruži pomoć u brizi za sigurnost i odgoj djeteta u vremenu u kojem oni ne mogu skrbiti o njima.

Članak 2.

Temeljem potreba i interesa Grada Bakra, program javnih potreba u predškolskom odgoju ostvaruje se u Gradu Bakru preko:

1.

1.1. Dječjeg vrtića Bakar, Bakar koji ima sjedište u Bakru, Lokaj bb i područnog vrtića Hreljin, Hreljin 126, čiji je osnivač Grad Bakar.

2.

2.1. Dječjeg vrtića Pčelice Škrljevo, Škrljevo 112/D - osnivač fizička osoba

2.2. Dječjeg vrtića Bambi, Škrljevo, Škrljevo 86 - osnivač fizička osoba -

2.3. Dječjeg vrtića »Zvjezdice mira« Rijeka - Područni vrtić Sv. Vinko, Praputnjak - vjerski dječji vrtić.

Članak 3.

Grad sudjeluje u troškovima realizacije programa iz članka 1.sukladno Odluci o proračunu Grada Bakra za 2006. godinu i to:

1. 831.000,00 kuna za Dječji vrtić »Bakar« Bakar.

2. 1.200.000,00 kuna dječje vrtiće navedene u članku 2. za sufinanciranje roditelja čija djeca pohađaju dječje vrtiće iz članka 2. točka. 2 ovog Programa.

3. 230.000,00 kuna za besplatni boravak djece u vrtićima iz članka 2. ovog Programa čiji roditelji koriste prava iz socijalnog programa Grada Bakra, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Bakra (Službene novine PGŽ br. 7/02 i 30/03).

Članak 4.

Predviđena sredstva u proračunu Grada Bakra iz Članka 3. točka 1.ovog Programa u iznosu od 831.000,00 kuna namijenjena su za Dječji vrtić »Bakar« Bakar i raspoređuje se sukladno Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Bakar« od roditelja korisnika usluga. (»Službene novine« PGŽ broj 32/05 i 19/06).

Članak 5.

Predviđena sredstva u Proračunu Grada Bakra u iznosu od 1.200.000,00 kuna koristit će se za subvenciju roditelja djece koja pohađaju dječje vrtiće koji su navedeni u članku 2. točka 2. ovog Programa, a sukladno Odluci o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Bakar (»Službene novine« PGŽ broj 32/05).

Članak 6.

Grad Bakar će sufinancirati boravak djeteta u vrtiću izvan područja Grada Bakra na temelju pismenog zahtjeva roditelja, ako za to postoje opravdani razlozi (rad roditelja u smjenama, početak i završetak radnog vremena roditelja koji se ne poklapa s radnim vremenom vrtića na području Grada Bakra i sl.), a sukladno članku 5. ovog Programa.

Članak 7.

Sredstva iz članka 3. točka 3. koristit će se za podmirenje troškova boravka djece u vrtiću, čiji su roditelji korisnici socijalnog programa Grada Bakra, sukladno članku 13. i 15. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Bakra.

Članak 8.

Plaćanje boravka djece u vrtićima iz članka 7. ovog Programa Grad Bakar će isplaćivati direktno na žiro račun vrtića u kojem dijete boravi, a na temelju mjesečnog računa davatelja usluga.

Članak 9.

Pored djece iz članka 7. stavak 1. ovog Programa Grad Bakar će podmirivati troškove boravka u vrtiću djece s poteškoćama u razvoju do maksimalno dvostrukog iznosa od ekonomske cijene boravka djeteta u Dječjem vrtiću »Bakar« Bakar.

Članak 10

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 021-05/07-01/10

Ur. broj: 2170-02-01-07-19

Bakar, 4. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ivana Herceg, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr