SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
GRAD BAKAR
30

40.

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06 i 10/07), Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj dana 4. prosinca 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Bakra
za 2008. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Bakra, način njegova izvršavanja, opseg zaduživanja i jamstava Grada Bakra, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Gradskog poglavarstva i Gradonačelnika Grada Bakra, kao i druga pitanja vezana uz izvršavanje Proračuna.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun Grada Bakra sastoji se od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda, Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, te Račun financiranja.

Posebni dio Proračuna sadrži detaljni raspored rashoda prema njihovim nositeljima, korisnicima i namjenama.

Plan razvojnih programa sastoji se od razvojnih programa korisnika proračunskih sredstava, a iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije za slijedeće tri godine, te se ažurira svake godine.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni i neporezni prihodi koji pripadaju Gradu, uključujući i kapitalne prihode od prodaje građevinskog zemljišta, stanova i drugih nekretnina, te svi rashodi po vrstama rashoda i osnovnim namjenama.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina sastoje se od viška prihoda iz prethodnih godina, kao razlike između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda prethodnih godina.

U računu financiranja iskazani su svi primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova i kredita.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda i primitaka nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci Grada Bakra u 2008. godini ne smiju prelaziti utvrđene iznose.

Članak 4.

Sredstva Proračuna za rashode Gradskog vijeća, Gradskog Poglavarstva i Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se po razdjelima u Posebnom dijelu Proračuna po pojedinim programima, projektima i aktivnostima.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima kojima je Grad Bakar osnivač i to: ustanovi Dječjem vrtiću Bakar, ustanovi Gradska knjižnica Bakar, te ostalim korisnicima koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni kao nositelji proračunskih sredstava.

Članak 5.

Proračunska sredstva mogu se koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Korisnici proračunskih sredstava mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo do visine i za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnim proračunskim odobrenjima.

Sredstva za pokroviteljstva i sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći pojedinom korisniku proračunskih sredstava raspoređuje Gradsko poglavarstvo Grada Bakra ako krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 6.

Odsjek gradske uprave za financije, proračun i računovodstvo obvezan je u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Proračuna izvijestiti sve korisnike o odobrenim sredstvima Proračuna za 2008. godinu i o načinu i dinamici njihova korištenja.

Proračunski korisnici - Dječji vrtić Bakar i Gradska knjižnica Bakar obvezni su Odsjeku gradske uprave za financije, proračun i računovodstvo dostaviti svoje financijske planove, usklađene sa sredstvima odobrenim Proračunom, a u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti o odobrenim sredstvima.

Na temelju planova iz stavka 2. ovog članka, Odsjek gradske uprave za proračun, financije i računovodstvo izrađuje mjesečne planove svih očekivanih prihoda i rashoda Proračuna, te temeljem Odluke Gradskog poglavarstva Grada Bakra, izvršava mjesečni plan rashoda u skladu s raspoloživim sredstvima.

Članak 7.

Za izvršavanje Proračuna odgovorno je Gradsko poglavarstvo Grada Bakra.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je Gradonačelnik Grada Bakra.

U okviru svojih djelokruga i ovlasti, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Bakra odgovoran je za provedbu ove Odluke, i to za naplatu prihoda iz svoje nadležnosti i za izvršavanje svih izdataka sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u pojedinim razdjelima Posebnog dijela Proračuna.

Odsjek gradske uprave za financije, proračun i računovodstvo izvršava Proračun i o tome izvješćuje Gradsko poglavarstvo Grada Bakra.

Članak 8.

Proračunski korisnici - Dječji vrtić Bakar i Gradska knjižnica Bakar primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

Vođenje proračunskog računovodstva iz stavka 1. ovog članka obavlja Odsjek gradske uprave za financije, proračun i računovodstvo, te izrađuje i podnosi njihove financijske izvještaje sukladno zakonu i zakonskim prorpisima.

Članak 9.

Proračunski korisnici - Dječji vrtić Bakar i Gradska knjižnica Bakar imaju pravo zadržati i koristiti vlastite prihode ostvarene na tržištu obavljanjem djelatnosti.

O korištenju ostvarenog viška prihoda korisnika proračuna odlučuje njeno tijelo upravljanja.

Članak 10.

Korištenje proračunskih sredstava za određene namjene provodi se na temelju ovjerene financijske dokumentacije

ili pismenog naloga pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Bakra, uz oznaku pozicije Proračuna.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi iz koje proizlazi pravni temelj i visina obveze plaćanja.

Članak 11.

Prihodi što ih tijela gradske uprave ostvare obavljanjem djelatnosti prihodi su Proračuna Grada Bakra i uplaćuju se na uplatni račun Proračuna.

Članak 12.

Pogrešno uplaćeni prihodi u Proračun Grada Bakra vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Rješenje o povratu sredstava iz stavka 1. ovog članka donosi Jedinstveni upravni odjel Grada Bakra na prijedlog Odsjeka gradske uprave za financije, proračun i računovodstvo i na temelju obrazloženog i dokumentiranog zahtjeva uplatitelja.

Članak 13.

Proračunski korisnici dužni su postupak nabavke roba i usluga, te izvođenje radova obavljati sukladno važećim zakonima i zakonskim propisima, a u visini sredstava utvrđenih u Proračunu Grada Bakra.

Članak 14.

Plaćanje predujmova može se ugovoriti u iznimnim slučajevima, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

IV. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 15.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se prema odluci Gradskog poglavarstva Grada Bakra, oročavati kod poslovnih banaka, pod uvjetom da to ne ometa i dovodi u pitanje redovito izvršavanje proračunskih izdataka.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se plasirati s povratom najkasnije do 31. prosinca 2008. glodine.

Članak 16.

Jedinstveni upravni odjel Grada Bakra upravlja nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada Bakra sukladno općim aktima Grada.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja razrađenim po programima u području financija i proračuna - razdjel 2. glava 6.

Članak 17.

U Proračunu se ne osiguravaju sredstva za amortizaciju zgrada i opreme, po propisanim stopama iz posebnih propisa.

Članak 18.

Gradsko poglavarstvo Grada Bakra utvrđuje osnovicu za obračun plaća zaposlenih u tijelima gradske uprave.

Članak 19.

Sredstva za ostala materijalna prava zaposlenih mogu se isplaćivati u skladu s planiranim iznosima i prema odredbama važećih zakona i zakonskih propisa.

Članak 20.

Raspored sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih kandidata zastupljenih u Gradskom vijeću, sredstava za naknadu troškova za rad osoba izabranih na određene dužnosti u Gradskom poglavarstvu, sredstava za naknadu troškova za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća, te ostalih tijela koja se financiraju iz sredstava Proračuna (Vijeća mjesnih odbora, Savjet mladih i sl.), regulirat će posebnim odlukama gradskog vijeća.

Članak 21.

Za hitne i nepredviđene ili nedovoljno predviđene izdatke koristit će se sredstva tekuće proračunske pričuve koja je utvrđena u Proračunu u iznosu od 150.000,00 kuna.

O korištenju tekuće pričuve Proračuna odlučuje Gradonačelnik Grada Bakra.

Gradonačelnik Grada Bakra dužan je jedanput mjesečno izvijestiti Gradsko poglavarstvo o korištenju sredstava tekuće proračunske pričuve u proteklom mjesecu.

Članak 22.

Instrumenti osiguranja plaćanja - mjenice i zadužnice kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze Grada, izdaje Odsjek gradske uprave za financije, proračun i računovodstvo, a potpisuje Gradonačelnik Grada Bakra.

Instrumenti osiguranja plaćanja - mjenice, zadužnice i bankovne garancije, primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Odsjeku gradske uprave za financije, proračun i računovodstvo, koji o istima vodi evidenciju.

Članak 23.

Ako tijekom 2008. godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjelu sredstava između proračunskih korisnika utvrdit će Gradsko vijeće Grada Bakra izmjenama i dopunama Proračuna.

Gradonačelnik Grada Bakra može tijekom godine odobriti preraspodjelu proračunskih sredstava unutar pojedinog razdjela, na zahtjev pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela grada Bakra ili drugog nositelja proračunskih sredstava raspoređenih u tom razdjelu, s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% proračunskih sredstava utvrđenih u stavci koja se mijenja.

V. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 24.

Grad Bakar se može u 2008. godini zadužiti, radi izgradnje ili obnove kapitalnih objekata u skladu s Zakonom o proračunu i Odlukom o izvršavanju državnog proračuna za 2008. godinu.

Ugovor o zaduživanju sklapa Gradonačelnik Grada Bakra na osnovu donesenog Proračuna, uz prethodno mišljenje ministra financija i suglasnost Vlade RH.

Članak 25.

Ukupna godišnja obveza Grada Bakra može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva kao i neplaćene obveze iz prethodnih godina.

Članak 26.

Sredstva osigurana u Proračunu za otplatu ugovorenog kredita s pripadajućim kamatama, namjenjenog za izgrad

nju ili obnovu kapitalnih objekata, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

VI. IZVJEŠĆIVANJE O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 27.

Proračun se izvršava u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2008. godine.

Prihodi Proračuna za 2008. godinu jesu samo prihodi koji su naplaćeni u kalendarskoj godini.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2008. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2009. godinu.

O načinu korištenja viškova prihoda ostvarenih u 2007. godini po Godišnjem obračunu Proračuna odlučuje Gradsko vijeće.

Članak 28.

Odsjek gradske uprave za financije, proračun i računovodstvo podnosi Gradskom poglavarstvu polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske godine do kraja srpnja.

Gradsko poglavarstvo je dužno uputiti Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Proračuna Grada za 2008. godinu za prvo polugodište do 5. kolovoza 2008. godine.

Gradsko poglavarstvo dužno je dostaviti Ministarstvu financija Republike Hrvatske i Državnom uredu za reviziju prijedlog godišnjeg obračuna do 31. ožujka tekuće godine, a izvješće o izvršenju Proračuna usvojenog odlukom Gradskog vijeća dužno je dostaviti Ministarstvu financija Republike Hrvatske u roku od 15 dana od dana usvajanja.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 400-08/07-01/06

Ur. broj: 2170-02-02-07-20

Bakar, 4. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednica
Ivana Herceg, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=535&mjesto=51222&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr