SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 50. Subota, 22. prosinca 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

148.

Na temelju članka 6., stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 28., točka 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07 i 43/07), Županijska skupština donijela je na sjednici 20. prosinca 2007. godine

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna
Primorsko-goranske županije za 2008. godinu

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura Proračuna Primorsko-goranske županije za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija), opseg zaduživanja i jamstva, korištenje namjenskih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Županijskog poglavarstva (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) i predsjednika Županijskog poglavarstva (u daljnjem tekstu: Predsjednik Poglavarstva) u izvršavanju Proračuna, odgoda primjene propisa, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke jesu:

. proračunski korisnici,

. izvanproračunski korisnici,

. ostali korisnici.

Proračunski korisnici jesu:

. upravna tijela,

. ustanove kojima je osnivač Županija i kojima se sredstva za poslovanje osiguravaju u Proračunu (ustanove kulture, prostornog uređenja, te zaštite prirode),

. ustanove kojima se u Proračunu osiguravaju sredstva za određene namjene u okviru minimalnog zakonskog standarda, odnosno za određene programe iznad zakonskog standarda (ustanove školstva, zdravstva i socijalne skrbi).

Izvanproračunski korisnici jesu:

. ustanove kojima je Županija osnivač i koje ostvaruju vlastite, zakonom propisane prihode,

. trgovačka društva u kojima je Županija većinski vlasnik ili ima odlučujući utjecaj na upravljanje.

Ostali korisnici su pravne i/ili fizičke osobe kojima se osiguravaju proračunska sredstva za realizaciju pojedinog projekta (jedinice lokalne samouprave, ustanove, udruge građana i fizičke osobe).

Proračunski i izvanproračunski korisnici obvezatno primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i ove Odluke koje se odnose na izradu financijskih planova, upravljanje novčanim sredstvima, zaduživanje i davanje jamstva, izvještavanje, te nadzor nad poslovanjem i korištenjem proračunskih sredstava, a ustanove - proračunski i izvanproračunski korisnici dodatno i zakonske odredbe o proračunskom računovodstvu.

Popis proračunskih i izvanproračunskih korisnika Županije sastavni je dio ove Odluke i ne objavljuje se u službenim glasilu Primorsko-goranske županije.

II. Struktura Proračuna

Članak 3.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi po vrstama i izvorima, a rashodi po ekonomskoj klasifikaciji, tj. namjeni u skladu s Računskim planom proračuna.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine (povrat glavnice danih zajmova i primici od prodaje dionica), te izdaci za financijsku imovinu (dionice) i otplatu zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika za 2008. godinu, raspoređenih prema organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i lokacijskoj klasifikaciji.

III. Planiranje

Članak 4.

Sredstva za financiranje javnih rashoda Županije u 2008. godini raspoređena su prema organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli), pri čemu su upravna tijela određena za nositelje sredstava za svoje programe, te za programe proračunskih korisnika za koje su proračunski nadležni.

Članak 5.

Upravni odjel za proračun i financije obvezan je u roku od osam dana od dana stupanja na snagu Proračuna, izvijestiti sva upravna tijela o odobrenim sredstvima u Proračunu za 2008. godinu, a upravna tijela obvezna su u daljnjem roku od osam dana izvijestiti o istome korisnike proračunskih sredstava za koje su određeni kao nositelji sredstava u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 6.

Provedbeni dokumenti Posebnog dijela Proračuna jesu:

. pojedinačni godišnji i tromjesečni financijski planovi proračunskih i izvanproračunskih korisnika,

. planovi nabave proračunskih i izvanproračunskih korisnika,

. odluke o kriterijima i rasporedu sredstava za ustanove koje se decentralizirano financiraju,

. program javnih potreba Primorsko-goranske županije za 2008. godinu.

Provedbene dokumente iz stavka 1. točka 2, 3. i 4. ovog članka po kojima postupaju upravna tijela donosi Poglavarstvo najkasnije do 31. siječnja 2008. godine.

Provedbene dokumente iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka po kojima postupaju ustanove i trgovačka društva donosi nadležno tijelo ustanove i trgovačkog društva sukladno Zakonu o proračunu i općim aktima proračunskog korisnika do 15. siječnja 2008. godine.

Članak 7.

Ustanove i trgovačka društva obvezni su do 20. siječnja 2008. godine dostaviti svoje financijske planove i planove nabave usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu, proračunski nadležnim upravnim tijelima.

Korisnicima iz stavka 1. ovog članka koji ne donesu navedene planove neće se odobriti korištenje proračunskih sredstava.

IV. Izvršavanje Proračuna

Članak 8.

Za izvršavanje Proračuna odgovorno je Poglavarstvo.

Korisnici Proračuna smiju koristiti proračunska sredstva samo za namjene koje su iskazane u Proračunu i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Preuzimanje obveza na teret Proračuna tekuće godine odobrava Poglavarstvo, a preuzimanje obveza na teret Proračuna za naredne godine odobrava Županijska skupština.

Članak 9.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna znači odgovornost za preuzimanje i potvrđivanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za zakonitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Rukovoditelj upravnog tijela ima pravo i obvezu nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava kod proračunskog korisnika za kojeg je proračunski nadležan.

Članak 10.

Prihode koje ostvaruju ustanove-proračunski korisnici obavljanjem vlastite i ostalih djelatnosti, ustupaju se tim ustanovama.

Ustanove iz stavka 1. ovog članka obvezne su o ostvarenju vlastitih prihoda mjesečno izvještavati proračunski nadležna upravna tijela.

Iznimno, Poglavarstvo može posebnom odlukom obvezati ustanove da dio vlastitih prihoda uplaćuju u Proračun i utvrditi namjenu korištenja tih prihoda.

O korištenju ostvarenog viška prihoda ustanove koje je osnivač Županija (neutrošeni vlastiti prihodi), odlučuje upravno vijeće ustanove uz prethodnu suglasnost Poglavarstva.

Članak 11.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Nalog za povrat prihoda iz stavka 1. ovoga članka daje pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije.

Članak 12.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka (prihodi s protuobvezom), izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, Poglavarstvo može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Uplaćeni, a manje planirani ili neplanirani namjenski prihodi mogu se izvršavati po aktivnostima i /ili projektima za koje su namijenjeni, do visine naplaćenih sredstava.

Namjenski prihodi i primici koji se ne iskoriste u tekućoj godini, prenose se u sljedeću proračunsku godinu.

Članak 13.

Predsjednik Poglavarstva, uz suglasnost Poglavarstva, može u cijelosti ili djelomično otpisati dug, ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja, odnosno zbog drugog opravdanog razloga.

Članak 14.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda planiranih u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna smatraju se najvišim iznosima, pa stvarni rashodi i izdaci za pojedinu proračunsku stavku ne smiju biti veći od odobrenih iznosa, osim u slučaju utvrđenog u članku 12., stavku 3. ove Odluke.

Članak 15.

Sredstva za rashode poslovanja proračunskih korisnika, te sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, pomoći i donacije (transferi ostalim korisnicima), raspoređuju se zaključkom Poglavarstva ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom, odnosno odlukom Županijske skupštine.

Poglavarstvo može ovlastiti Predsjednika Poglavarstva za poslove iz stavka 1. ovog članka.

Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka, rukovoditelj upravnog tijela ovlašten je rasporediti sredstava do 20.000,00 kuna po pojedinom korisniku godišnje.

Rukovoditelji upravnih tijela obvezni su, putem Upravnog odjela za proračun i financije, izvijestiti Predsjednika Poglavarstva do 15. dana u tekućem mjesecu o izvršenim rasporedima iz stavka 3. ovog članka, u prethodnom mjesecu.

Članak 16.

Sredstva za pokroviteljstva raspoređuju Županijska skupština i Poglavarstvo.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, raspored sredstava po pojedinom pokroviteljstvu u iznosu do 20.000,00 kuna može odobriti Predsjednik Poglavarstva, ili osoba koju on ovlasti.

Članak 17.

Sredstva za rad političkim strankama raspoređuju se temeljem Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 20/07), srazmjerno broju članova zastupljenih u Županijskoj skupštini.

Visina sredstava koja pripadaju pojedinoj političkoj stranci za 2008. godinu, određuje se u mjesečnom iznosu od 2.120,00 kuna za člana, odnosno u iznosu od. 2.330,00 kuna za članicu Skupštine.

Članak 18.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a koristit će se za zakonski utvrđene namjene.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Poglavarstvo.

Iznimno od stavka 2. ovog članka Predsjednik Poglavarstva može odlučivati o korištenju proračunske zalihe za pojedinačne namjene do 100.000,00 kuna.

Predsjednik Poglavarstva je obvezan svaki mjesec izvijestiti Poglavarstvo o korištenju proračunske zalihe.

Članak 19.

Upravna tijela Županije obvezna su sklapati ugovore o javnoj nabavi sukladno zakonskim propisima koji uređuju ovo područje, Uputstvu o postupanju u nabavi roba, usluga i ustupanja radova, te Planu nabave Županije za 2008. godinu.

Odluku o početku postupka javne nabave, kao i odluku o odabiru ili poništenju za nabave čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća 70.000,00 kuna donosi Poglavarstvo.

Ako se za nabavu čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a do 70.000,00 kuna planira provesti postupak javne nabave, odluku o početku postupka javne nabave i odluku o odabiru ili poništenju donosi rukovoditelj upravnog tijela nadležnog za provođenje postupka javne nabave temeljem Plana nabave.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Poglavarstva, te uz ishođenje odgovarajućeg jamstva za povrat sredstava u slučaju neizvršenja posla.

Članak 20.

Ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač Županija (proračunski i izvanproračunski korisnici) provode postupak nabave sukladno zakonskim propisima i svojem godišnjem planu.

U postupak javne nabave koja se financira proračunskim sredstvima djelomično ili u cijelosti, ustanova odnosno trgovačko društvo dužno je uključiti i predstavnika Županije.

Iznimno, Poglavarstvo može odlučiti da će u cilju racionalnog korištenja proračunskih sredstava i postizanja povoljnih uvjeta Županija provesti zajednički postupak nabave u ime i za račun ustanove ili trgovačkog društva.

Članak 21.

Rukovoditelj pojedinog upravnog tijela jest naredbodavatelj za sve isplate na teret proračunskih sredstava za koje je to upravno tijelo određeno nositeljem sredstava.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka:

. naredbodavatelj za korištenje sredstava raspoređenih u Razdjelu 1. Glava 3. Kabinet župana jest voditelj Kabineta,

. naredbodavatelj za korištenje sredstava raspoređenih u Razdjelu 1. Glava 4. Ured unutarnje revizije jest predstojnik Ureda unutarnje revizije,

. naredbodavatelj za korištenje sredstava raspoređenih u Razdjelu 5. Glava 3. pozicija 53.07.01 »Hitne intervencije održavanja objekata i opreme osnovnog i srednjeg školstva« jest pročelnik Upravnog odjela za upravljanje imovinom i opće poslove.

Svi nalozi za plaćanje, odnosno doznaku sredstava moraju biti u pisanom obliku, ovjereni pečatom i potpisom naredbodavatelja s naznakom pozicije Proračuna na teret koje se vrši plaćanje, sukladno Naputku o evidenciji ulaznih računa.

Članak 22.

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je u sljedećim slučajevima:

. za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći, osim za sredstva dodijeljena kao nagrade,

. za sve nabave roba, usluga i izvođenje radova, čija vrijednost bez PDV - a prelazi iznos od 20.000,00 kuna,

. za projekte i aktivnosti koje izvršavaju ustanove-proračunski korisnici iznad zakonskog standarda.

Ugovor o kapitalnoj pomoći/donaciji mora sadržavati odredbu prema kojoj će se odobrena sredstva doznačiti korisniku tek po predočenim dokazima o njihovom namjenskom korištenju (ugovor s izvođačem/dobavljačem, račun, situacija).

Ugovor o tekućoj pomoći, donaciji, subvenciji može se izvršavati bez prethodnih uvjeta, ali je korisnik dužan dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima po dovršetku projekta, odnosno najkasnije do konca proračunske godine.

Ugovore iz stavka 1. točka 1. (transfer) potpisuje:

. vrijednosti do 20.000,00 kuna rukovoditelj upravnog tijela,

. vrijednosti veće od 20.000,00 kuna Predsjednik Poglavarstva ili osoba koju on ovlasti.

Ugovore iz stavka 1. točke 2. (nabava) potpisuju:

. vrijednosti manje od 70.000,00 kuna (bez PDV-a) rukovoditelj upravnog tijela,

. vrijednosti u iznosu od 70.000,00 kuna (bez PDV-a) i veće Predsjednik Poglavarstva ili osoba koju on ovlasti.

Ugovore iz stavka 1. točke 3. (ustanove) potpisuju:

. vrijednosti manje od 20.000,00 kuna rukovoditelj upravnog tijela,

. vrijednosti u iznosu od 20.000,00 kuna i veće Predsjednik Poglavarstva ili osoba koju on ovlasti.

Jedan primjerak ugovora obvezno se dostavlja Upravnom odjelu za proračun i financije u roku osam dana od potpisa ugovora.

V. Upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom

Članak 23.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Poglavarstvo.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih pozajmica poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju sredstava ili davanju kratkoročnih pozajmica donosi Poglavarstvo ili Predsjednik Poglavarstva po ovlaštenju Poglavarstva.

Tražitelj kratkoročne pozajmice obvezan je uz obrazloženi zahtjev za odobrenjem pozajmice, priložiti financijski izvještaj za obračunsko razdoblje koje prethodi razdoblju u kojem se traži pozajmica.

Visina kratkoročne pozajmice po pojedinom korisniku ne može iznositi više od 300.000,00 kuna, a rok na koji se daje pozajmica ne može biti duži od šest mjeseci.

Sredstva dana kao kratkoročna pozajmica moraju se vratiti u Proračun do 31. prosinca 2008. godine.

Članak 24.

U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Županijska skupština može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ukoliko to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Ostvarena sredstva od prodaje dionica ili udjela u kapitalu, mogu se koristiti samo za otplatu duga ili za nabavu imovine Županije.

Odluku o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu, ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti javni interes, odnosno interes Županije, donosi Poglavarstvo.

VI. Zaduživanje i davanje jamstva

Članak 25.

Županija se može zaduživati za kapitalna ulaganja, te izdavati jamstva u skladu sa Zakonom o proračunu.

Odluku o zaduživanju Županije, te o izdavanju jamstva donosi Županijska skupština.

Članak 26.

Ustanova i trgovačko društvo kojima je osnivač i većinski vlasnik Županija može se zadužiti samo uz suglasnost Županijske skupštine.

Županijska skupština može dati jamstvo za ispunjenje obveza ustanove i trgovačkog društva iz stavka 1. ovog članka, sukladno Zakonu.

Zahtjev za odobravanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva podnosi odgovorna osoba trgovačkog društva ili ustanove putem nadležnog upravnog tijela uz suglasnost Upravnog odjela za proračun i financije.

Zahtjevu se prilažu obrazloženje kapitalnog projekta, usvojen financijski plan, ovjerena financijska izvješća za prethodnu godinu i prethodno obračunsko razdoblje, dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava, nacrt ugovora ili pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja, te plan otplate sa svim navedenim troškovima (naknade i kamate), izjavu odgovorne osobe podnositelja zahtjeva da pod materijalnom i krivičnom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije.

VII. Uravnoteženje Proračuna

Članak 27.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, izvršit će se njihovo ponovno uravnoteženje, putem Izmjena i dopuna Proračuna.

Predsjednik Poglavarstva može na zahtjev rukovoditelja upravnog tijela odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela ili između pojedinih razdjela, s time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%.

Izuzetno, Poglavarstvo može Odlukom o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije odobriti predložene prenamjene, u cilju učinkovitijeg korištenja decentraliziranih sredstava, te će o istome izvijestiti Županijsku skupštinu na prvoj slijedećoj sjednici.

Sukladno izmjenama i dopunama Proračuna, proračunski i izvanproračunski korisnici obvezni su izmijeniti i dopuniti svoje financijske planove i planove nabave u roku 15 dana od stupanja na snagu izmjena i dopuna Proračuna i o istome izvijestiti nadležno upravno tijelo.

VIII. Izvještavanje

Članak 28.

Upravni odjel za proračun i financije podnosi Poglavarstvu tromjesečne izvještaje o izvršenju Proračuna.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o poslovanju Županije (izvještaj o izvršenju Proračuna i izvještaj o radu) dostavlja se i Županijskoj skupštini u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Članak 29.

Ustanova čiji je osnivač Županija (proračunski i izvanproračunski korisnik) dužna je dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju proračunski nadležnom upravnom tijelu najkasnije mjesec dana od isteka roka utvrđenog Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine« broj 27/05).

Trgovačko društvo kojem je Županija osnivač ili većinski vlasnik (izvanproračunski korisnik) dužno je dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju proračunski nadležnom upravnom tijelu najkasnije mjesec dana od isteka roka utvrđenog Zakonom o računovodstvu (»Narodne novine« broj 109/07).

Izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) mora sadržavati prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja.

Upravno tijelo dužno je izvještaj o poslovanju ustanove odnosno trgovačkog društva dostaviti Županijskom poglavarstvu u daljnjem roku od mjesec dana od isteka roka iz stavka 1. i 2. ovog članka.

Članak 30.

Ustanove kojima je osnivač Županija (proračunski korisnici) i centri za socijalnu skrb dužni su dostaviti i polugodišnje izvještaje o izvršenju svog financijskog plana proračunski nadležnom upravnom tijelu.

Proračunski nadležno upravno tijelo konsolidira izvještaj za pojedine korisnike i dostavlja ga Upravnom odjelu za proračun i financije.

Upravni odjel za proračun i financije izrađuje konsolidirani izvještaj za Proračun i proračunske korisnike i dostavlja ga Ministarstvu financija u propisanim rokovima.

Članak 31.

Nacrt prijedloga godišnjeg obračuna Proračuna za 2008. godinu Upravni odjel za proračun i financije dostavlja Poglavarstvu najkasnije do 1. svibnja 2009. godine.

Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Županije za 2008. godinu Poglavarstvo dostavlja Županijskoj skupštini na usvajanje najkasnije do 1. lipnja 2009. godine.

IX. Završne odredbe

Članak 32.

Kod planiranja Proračuna nisu primijenjeni članci 26., 28., 29. i 30. Zakona o proračunu koji se odnosi na »konsolidirani« Proračun Županije, a u skladu s Odlukom o privremenom financiranju korisnika Proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2008. godine.

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/99

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 20. prosinca 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr