SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 49. Petak, 21. prosinca 2007.
GRAD OPATIJA
30

71.

Na temelju članka 35. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 29. studenoga 2007. godine, donosi

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug gradske uprave Grada Opatije (u nastavku teksta: gradska uprava).

Gradsku upravu čine upravna tijela i unutarnja revizija.

Članak 2.

Upravna tijela ustrojavaju se za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada.

Unutarnja revizija ustrojava se za obavljanje poslova određenih posebnim propisima.

Članak 3.

Upravna tijela u okviru svog djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provedbu općih akata Grada Opatije te obavljaju druge poslove u skladu s propisima.

Članak 4.

Gradsko poglavarstvo usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju pos1ova iz njihovog samoupravnog djelokruga i nadzire njihov rad.

Unutarnja revizija izravno je podređena gradonačelniku, kao čelniku korisnika proračuna, u skladu s posebnim propisima.

Članak 5.

Sredstva za rad gradske uprave osiguravaju se u proračunu Grada Opatije i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

II. UPRAVNA TIJELA

Članak 6.

Upravna tijela jesu:

1. Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti,

2. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša,

3. Upravni odjel za prostorno uređenje,

4. Ured Grada,

5. Služba za upravni razvitak.

III. DJELOKRUG UPRAVNIH TIJELA

Članak 7.

Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti obavlja upravne, stručne, materijalno-financijske, računovodstvene i druge poslove, koji se odnose na:

- osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe, - osiguravanje javnih potreba na području kulture,

- osiguravanje javnih potreba na području sporta i tehničke kulture,

- osiguravanje javnih potreba na području socijalne skrbi i zdravstva, sukladno socijalnom i zdravstvenom programu Grada,

- osiguravanje javnih potreba na području obrazovanja i znanosti,

- osiguranje drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada,

- pripremu i izvršenje proračuna Grada, vođenje knjigovodstva, te vođenje platnog prometa putem računa Grada,

- utvrđivanje obveznika i razrez lokalnih poreza koji su prihod proračuna Grada (osim poreza na korištenje javnih površina),

- prisilnu naplatu poreza koji su prihod proračuna Grada te prisilnu naplatu komunalne naknade i komunalnog doprinosa,

- gradske programe poticanja poduzetništva i gospodarstva,

- materijalno poslovanje, uključujući javnu nabavu,

- ostale opće poslove gradske uprave, koji nisu u djelokrugu drugih upravnih tijela,

- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti može poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljati i za potrebe drugih korisnika čija se djelatnost financira i iz proračuna Grada.

Članak 8.

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na:

- funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti te održavanje i izgradnju komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti, donošenje i provedba programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture),

- zakup poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu Grada,

- utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa, poreza na korištenje javne površine i spomeničke rente,

- provođenje komunalnog reda,

- uređenje prometa na području Grada, organizaciju prijevoza u lokalnome cestovnom prometu i autotaksi prijevoz,

- poslove komunalnog sustava vezane uz druge propise (zaštita od požara te zaštita i spašavanje i dr.),

- koordinaciju sa javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad (telekomunikacije, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste, luke, kupališta, more i dr.),

- investicijsko održavanje imovine Grada,

- tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada,

- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

Članak 9.

Upravni odjel za prostorno uređenje obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na:

- praćenje stanja u prostoru i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja te izradu pripadajućih akata,

- pripremu te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,

- izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja,

- geodetske poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva,

- pripremu i praćenje izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata, osim projekata obuhvaćenih programom izgradnje komunalne infrastrukture (izrada idejnog rješenja, ishođenje lokacijske dozvole, odnosno drugoga odgovarajućeg akta),

- pripremu i praćenje izrade stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata,

- suradnju sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave te na zajedničkoj infrastrukturi Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave,

- suradnju s nadležnim tijelima na području programa zaštite okoliša,

- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

Članak 10.

Ured Grada obavlja stručne, protokolarne, savjetodavne, opće i administrativne poslove koji se odnose na:

- politički sustav Grada,

- rad Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva te njihovih radnih tijela, gradonačelnika i vijeća mjesnih odbora,

- sudjelovanje Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima,

- imovinsko-pravne poslove,

- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

Članak 11.

Služba za upravni razvitak obavlja stručne, upravne, informatičke i druge poslove koji se odnose na:

- kvalitetu rada, modernizaciju metoda rada i usklađeno djelovanje gradske uprave,

- unutarnje ustrojstvo gradske uprave,

- upravljanje informacijama (odnosi s javnošću, komunikacija s korisnicima upravnih usluga, upravljanje zapisima - spisovodstvo, informacijski i komunikacijski sustav Grada, zaštita podataka);

- upravljanje ljudskim potencijalima (kadrovska politika, stručno osposobljavanje i usavršavanje, karijerni razvitak, radni odnosi službenika i namještenika gradske uprave, zaštita na radu);

- razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata koji djeluju u gradskoj upravi,

- potporu upravnim tijelima na poslovima povezanima s kandidiranjem projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova,

- nadzor nad radom gradske uprave, koji se obavlja u opsegu i na način koji posebnim pravilnikom uređuje Gradsko poglavarstvo;

- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

III. USTROJSTVO GRADSKE UPRAVE

Članak 12.

Radom upravnih tijela rukovode pročelnici, koji se imenuju i razrješuju na način propisan zakonom.

U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom, a najduže na 12 mjeseci, Gradsko poglavarstvo može iz redova službenika gradske uprave koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.

U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, Gradsko poglavarstvo može iz redova službenika gradske uprave koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.

Gradsko poglavarstvo može u svako doba opozvati imenovanje vršitelja dužnosti pročelnika.

U odnosu na službenike i namještenike raspoređene u upravnom tijelu pročelnik ima položaj čelnika tijela određen propisima o službeničkim i radnim odnosima.

Gradsko poglavarstvo donosi akte kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima pročelnika kada je to propisano zakonom te akte kojima se odlučuje o ocjenjivanju, premještaju i prestanku službe pročelnika, dok akte kojima se odlučuje o ostalim pravima, obvezama i odgovornostima pročelnika na području službeničkih i radnih odnosa u prvom stupnju donosi gradonačelnik, a u drugom stupnju Gradsko poglavarstvo, ako zakonom nije drukčije određeno.

Članak 13.

Unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja djelovanja upravnih tijela uređuju se pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave.

Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave donosi Gradsko poglavarstvo, uz prethodno mišljenje pročelnika upravnih tijela. Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu donose se uz prethodno mišljenje pročelnika koji rukovodi upravnim tijelom na čije ustrojstvo se izmjene i dopune pravilnika odnose.

Opće akte iz nadležnosti Grada kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika upravnih tijela donosi Gradsko poglavarstvo.

Članak 14.

Ustrojstvo unutarnje revizije uređuje gradonačelnik, u svojstvu čelnika korisnika proračuna, u skladu s posebnim propisima.

Kada poslove unutarnje revizije obavlja inokosni unutarnji revizor, akte kojima se odlučuje o njegovim pravima, obvezama i odgovornostima na području službeničkih i radnih odnosa donosi gradonačelnik.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke upravna tijela ustrojena na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/00, 20/03 i 32/05) nastavljaju radom s djelomice izmijenjenim djelokrugom, propisanim ovom Odlukom.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Upravni odjel za samoupravu i upravu nastavlja radom kao Upravni odjel za

financije i društvene djelatnosti, Upravni odjel za komunalni sustav nastavlja radom kao Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, a Ured Gradskog poglavarstva nastavlja radom kao Ured Grada.

Članak 16.

Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave bit će donesen u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke. Do njegova donošenja na snazi ostaju pravilnici o unutarnjem redu upravnih tijela doneseni na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 23/00, 20/03 i 32/05).

Službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno na radu u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima, do rasporeda na radna mjesta utvrđena pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave.

Pročelnici i predstojnici upravnih tijela imenovani na neodređeno vrijeme na temelju javnog natječaja, koji budu ispunjavali uvjete za raspored na radno mjesto pročelnika odnosnoga upravnog tijela propisane pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave, bit će raspoređeni na radno mjesto pročelnika rješenjem Gradskog poglavarstva.

Rješenja o rasporedu iz stavka 3. ovoga članka bit će donesena u roku od 15 dana, a rješenja o rasporedu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 45 dana od stupanja na snagu pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 23/00, 20/03 i 32/05).

Službena uporaba izmijenjenih naziva upravnih tijela iz članka 15. stavka 2. ove Odluke započinje danom rasporeda pročelnika navedenih upravnih tijela. Do tada u službenoj uporabi ostaju nazivi upravnih tijela određeni Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 23/00, 20/03 i 32/05).

Opći akti doneseni na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 23/00, 20/03 i 32/05) te opći akti kojima je Gradsko poglavarstvo uredilo prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika upravnih tijela ostaju na snazi, ako nisu u suprotnosti s ovom Odlukom.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-01/06-01/24

Ur. broj: 2156/01-01-07-6

Opatija, 29. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr