SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 49. Petak, 21. prosinca 2007.
GRAD OPATIJA
30

65.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 23/01, 8/06 i 18/ 06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 29. studenoga 2007. godine donosi

ODLUKU
o sufinanciranju stručnog usavršavanja
i poslijediplomskih studija

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se propisuju mjerila i način ostvarivanja prava na sufinanciranje školarina za stručno usavršavanje i poslijediplomske studije.

Članak 2.

Broj financijskih potpora po vrstama iz članka 5. ove Odluke i visinu pojedinačnog iznosa utvrđuje Gradsko poglavarstvo, a sredstva se osiguravaju u Programu srednjega i ostalog obrazovanja, koji se donosi uz Proračun Grada Opatije.

Gradsko poglavarstvo utvrđuje za svaku godinu područja stručnog usavršavanja i poslijediplomskih studija od posebnog interesa za Grad Opatiju.

MJERILA I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Članak 3.

Natječaj za dodjelu financijskih potpora za stručno usavršavanje i poslijediplomski studij raspisuje Gradsko poglavarstvo jedan put godišnje. Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku i na web stranici Grada Opatije.

Gradsko poglavarstvo imenuje Povjerenstvo, koje obrađuje prijave pristigle na natječaj Gradskom poglavarstvu podnosi prijedlog za odabir korisnika financijske potpore.

Gradsko poglavarstvo donosi odluku o odabiru korisnika financijske potpore u roku od 30 dana od zaključenja natječaja.

Odluka Gradskog poglavarstva objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Opatije i na web stranici Grada Opatije.

Članak 4.

Na temelju odluke Gradskog poglavarstva o odabiru korisnika financijske porpore, s odabranim korisnikom se zaključuje ugovor, koji sadrži posebice podatke o ugovornim stranama, iznos potpore i način isplate, rok na koji je sklopljen, odredbe o obvezama korisnika potpore, odredbe o vraćanju potpore, te mjesto i nadnevak zaključenja ugovora i potpise ugovornih strana.

Članak 5.

Grad Opatija dodjeljuje tri vrste financijskih potpora (u nastavku teksta: financijske potpore) i to:

1. potporu za stručno usavršavanje,

2. potporu za poslijediplomski studij i

3. potporu za poslijedoktorski studij.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na poslijediplomski studij primjenjuju se i na poslijedoktorski studij.

Članak 6.

Za dodjelu financijskih potpora ove Odluke natjecati se mogu državljani Republike Hrvatske.

U slučaju da se prijave dvoje ili više podnositelja ocijene jednako vrijednima, prednost pri donošenju odluke o dodjeli financijske potpore ima podnositelj s prijavljenim prebivalištem na području Grada Opatije.

Članak 7.

Prijave na natječaj za dodjelu potpora se podnose na obrascu koji se može podići u pisarnici Grada Opatije ili preuzeti s web stranice Grada Opatije.

Uz prijavu se dostavljaju sljedeći dokumenti:

- preslika domovnice podnositelja prijave

- potvrda o spremnosti ustanove koja organizira stručno usavršavanje, odnosno poslijediplomski studij, da će primiti kandidata na izobrazbu ili potvrda o upisu,

- opis područja iz članka 2. stavka 2. ove Odluke za koje se pristupnik prijavljuje,

- procjenu potreba za znanjima koji se stječu programom stručnog usavršavanja, odnosno poslijediplomskog studija (uključujući rezultate provedenog ispitivanja potreba),

- program stručnog usavršavanja, odnosno poslijediplomskog programa,

- konkretan opis primjenjivosti stečenih znanja (s indikatorima korisnosti) i

- opis očekivanog učinka koji će primjena znanja, odnosno rezultata izobrazbe imati za lokalnu zajednicu Grada Opatije.

Članak 8.

Rok za dostavu prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku.

Članak 9.

Financijska potpora se dodjeljuju bespovratno, osim u slučajevima određenima u članku 10. ove Odluke.

Korisnici potpore su obavezni dati volonterski doprinos lokalnoj zajednici (u ustanovama, poduzećima i udrugama na području Grada Opatije) na način utvrđen ugovorom iz članka 4. ove Odluke, i to:

a) korisnici potpore za stručno usavršavanje prenijeti stečena znanja i primijeniti ih za rješavanje problema utvrđenog procjenom potreba,

b) korisnici potpore za poslijediplomski studij svoj završni rad i istraživanje dati na korištenje Gradu Opatiji te bez naknade voditi projekt uvođenja promjena u trajanju od šest mjeseci.

Članak 10.

Ugovor iz članka 4. ove Odluke se raskida, uz obvezu povrata primljene potpore u slučaju:

- samovoljnog prekida stručnog usavršavanja, odnosno poslijediplomskog studija,

- da korisnik stipendije ne dovrši izobrazbu u vremenu dvostruko dužem od predviđenog za pojedinu vrstu izobrazbe,

- pravomoćne sudske presude na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

- ako se naknadno utvrdi da je pristupnik dostavio netočne podatke prilikom podnošenja prijave na natječaj.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, stipendist je dužan vratiti isplaćenu potporu u roku od tri mjeseca od dana raskida ugovora.

Članak 11.

U slučaju nastupa okolnosti prouzrokovanih višom silom, zbog kojih je korisnik potpore bio onemogućen ispunjavati ugovorom preuzete obveze, dužan je u roku od 30 dana od dana nastupa takvih okolnosti o tome obavijestiti

Gradsko poglavarstvo, uz podnošenje odgovarajućih dokaza.

Gradsko poglavarstvo ocjenjuje opravdanost razloga koje iznese korisnik potpore te ugovorne obveze korisnika potpore može uskladiti s promijenjenim okolnostima.

Članak 12.

Gradsko upravno tijelo nadležno za obrazovanje vodi evidenciju dodijeljenih potpora, nadzire ispunjavanje ugovornih obveza te pruža stručno-administrativnu potporu Povjerenstvu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/07-01/16

Ur. broj: 2156/01-01-07-1

Opatija, 29. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr