SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 49. Petak, 21. prosinca 2007.
GRAD OPATIJA
30

63.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04 i 110/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 23/01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2007. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

A. OPĆE ODREDBE

1. Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture.

U smislu ovog programa, pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture u sljedećim programima:

1. odvodnju atmosferskih voda,

2. održavanje čistoće javnih površina,

3. održavanje javnih površina,

4. održavanje nerazvrstanih cesta,

5. održavanje groblja,

6. javnu rasvjetu,

7. održavanje pomorskog dobra,

8. sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora i

9. hitne intervencije i ostale obveze.

2. Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:


Program Program Ind.

2007. 2008.


1.prihodi od komunalne
naknade 13.200.000,00 14.000.000,00 106,1

2.sredstva Proračuna
za održavanje kom.
infrastrukture 3.863.400,00 9.206.750,00 238,3


UKUPNO PRIHODI 17.063.400,00 23.206.750,00 136,00


3. Sredstva iz točke 2. ovog programa raspoređuju se za održavanja komunalne infrastrukture, a prema opisu i opsegu poslova održavanja i procijenjenoj visini troškova po pojedinim djelatnostima utvrđenim ovim programom.

Raspored i namjena sredstava održavanja komunalne infrastrukture po pojedinim djelatnostima za 2008. godinu dan je u priloženoj tabeli br. 1. za redovno održavanje i u tabeli br. 2 za pojačano održavanje.

Opis i opseg poslova redovnog održavanja po pojedinim djelatnostima dan je u glavi B1. ovog programa, a za pojačano održavanje popis poslova opisan je u glavi B2.

4. Terminski plan izvođenja radova po ovom programu, sukladno osiguranim sredstvima, utvrđuje Upravni odjel za komunalni sustav.

B. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

B1. REDOVNO ODRŽAVANJE UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Odvodnja atmosferskih voda

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolovi i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na zelenim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Predviđa se redovita kontrola i čišćenje svih kanala oborinske kanalizacije, kao i pripadajućih slivnika, taložnika i pjeskolova, a prema dinamici koju će utvrditi Upravni odjel za komunalni sustav Grada:

1.1 Čišćenje slivnika na javnim površinama: 2.020 kom, kao i tekuće održavanje objekata odvodnje i otklanjanje oštećenja na istima.

1.2 Čišćenje kanalskih rešetki i slivnika na zelenim površinama: 694 m rešetki 12 puta godišnje, 226 taložnika 10 puta godišnje i 2 pjeskolova 6 puta godišnje

2. Održavanje čistoće javnih površina

Obuhvaća pometanje javno prometnih površina (ručno i strojno), pranje ulica, uklanjanje smeća iz divljih deponija, te troškove higijeničarske službe.

Standardi i nivo održavanja urenenog granevinskog zemljišta napravljeni su prema »Normizacija u komunalnoj higijeni«, standardima i normativima izrađenim po Strukovnom udruženju stambeno-komunalne djelatnosti uređenja naselja i prostora i zaštite okoliša Hrvatske gospodarske komore, Grupacija održavanja čistoće, a koji su objavljeni 1996. godine.

Radi povećavanja kvalitete čišćenja na lokacijama koje održava Komunalac u 2008. g. predvina se dodatnih 1000

sati rada na čišćenju raslinja uz pješačke komunikacije, zadržan je dodatni usisivač.

U dijelu održavanja lokacija koje su povjerene Parkovima zadržava se dežurni radnik kako je to bilo uvedeno u 2007, godini, koji tijekom tri ljetna mjeseca pojačano nadgleda čistoću na lokacijama u priobalju.

Poslovi pometanja javno prometnih površina, te pranja ulica povjeravaju se poduzeću »Komunalac«, a čišćenje obalnog puta i pristupnih stubišta »Parkovima«.

2.1 i 2.2 Pregled javnih površina obuhvaćenim čišćenjem, kao i intenzitet i način čišćenja pojedinih površina dan je u priloženim tabelama 3. i 4.

Sastavni dio ovog programa jesu kalkulacije cijena izranene prema službenim normativima i utvrnenoj dinamici prema tabelama 2. i 3, od kojih ističemo najvažnije stavke:

Komunalac: - ručno čišćenje - 9.952.067 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,084 kn/m2.

U 2008 godini obzirom na iskustva iz 2007. godine izvršena je preraspodjela i dio površina je prebačen u čišćenje putem čistilice, a kod ručnog pometanja uvode se nove površine i to: Novo izgraneni dio ulice A Dminaka u Ičićima, stubište od V. Zamlića do N. ceste, put od ulice R. K. Jeretova do V. Zamlića u Voloskom.

- strojno čišćenje - 22.680.535 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,0242 kn/m2. Obzirom na novu organizaciju u Komunalcu za 2008. godinu izvršena su usklanenja površina koje se čiste strojno.

Parkovi: - ručno pometanje stubišta - 182.172 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,60 kn/m2

- strojno čišćenje obalnog puta - 6.538.011 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,05 kn/m2.

2.3 Pranje ulica

U 2008. g. obavljati će se pranje ulica u većem istom obimu u odnosu na ranije godine. Predvina se pranje 1X ožujak, 1X travanj, 1X svibanj, 3X lipanj, 4X srpanj, 4X kolovoz, 2X rujan, 1X listopad,

1X studeni, 1X prosinac i to na slijedećim ulicama: ul. M. Tita u cijelosti, ulica A. Štangera, ulica I. Pošćića, ul. V. Spinčića, ul. R. K. Jeretova, Obala F. Supila, Trg V. Gortana, pristanište Zert, Peršićeva ulica, Liburnijska i Primorska ulica (Komunalac, 35.590 m2).

Ova stavka obuhvaća i strojno pranje pločnika visokotlačnom pumpom toplom vodom sa deternentom i ispiranjem (Parkovi, 1.000 m2 kamenih površina i 4.500 m2 klinker pločica).

2.4 Pranje i pjeskarenje javnih površina

Predvina se i pranje i pjeskarenje javnih površina visokotlačnom pumpom, radi uklanjanja grafita i sličnih onečišćenja (150 sati rada pumpe, uz djelomično pjeskarenje).

2.5 Uklanjanje smeća iz divljih deponija planira se u obimu od 42.696. kn.

2.6 Troškovi higijeničarske službe

Veterinarsko higijeničarska služba - obuhvaća uklanjanje životinjskih lešina sa javnih površina. Program je napravljen na temelju dosadašnjih iskustava. Poslovi veterinarsko higijeničarske službe povjereni su Veterinarskoj stanicu Opatilja temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti.

Obavljanje poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na površinama u vlasništvu Grada Opatije (cca 40 hektara parkovnih površina i gradskih ulica), obavlja se prema programu Zavoda za javno zdravstvo. U stavci su predvinena i sredstva za obavljanje stručnog nadzora kojeg provodi Zavod za javno zdravstvo.

2.7 Intervencije temeljem Odluke o komunalnom redu - programom se predvinaju sredstva i za intervencije po nalogu komunalnih redara, u slučajevima kada one idu na teret Grada ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati.

2.8. U ekološkim programima i akcijama osiguravaju se sredstva za sufinanciranje nabave sadnica grananima za okućnice i balkone (22.000 kn) te za županijski program suzbijanja bjesnoće (4.975 kn)

3. Održavanje javnih površina

3.1. Održavanje zelenih površina

Pregled zelenih površina obuhvaćenih redovnim održavanjem dan je u tabeli 5.

Sastavni dio ovog Programa jesu Cjenik materijala, Cjenik strojeva, kalkulativne satnice, kalkulacije cijena radova »Parkova« d.o.o. Opatija, revidiran po Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Opatije.

Redovno održavanje zelenih površina obuhvaća sve radove koje je tijekom godine potrebno izvoditi u cilju zadržavanja dostignutog nivoa urenenosti.

Redovnim održavanjem obuhvaćeno je ukupno 138.312 m2 raznih zelenih površina koje su održavane u 2007 godini osim zelene površine kod Zelengaja, dodana je zelena površina na novom raskrižu Liburnijske ulice i ul. A. Dminaka.

Za zalijevanje zelenih površina planira se 9.912 m3 vode (5.481 m3 kroz automatsko navodnjavanje, te 4.431 m3 kroz ručno zalijevanje, uz planiranih 2.658 radnih sati godišnje).

3.2. Održavanje mreže za navodnjavanje zelenih površina

Sve zelene površine navedene u tabeli 5. sadrže i mogućnost navodnjavanja sa automatskog sustava za navodnjavanje ili sa hidranata ručnim putem.

Do sada je sustav automatskog navodnjavanja uveden na 13.717,00 m2 zelenih površina: park kod fontane Slatina, park Sv. Jakov u cijelosti osim Puntice, park Angiolina - parter, Park Angiolina - kamelije, površine kod zida Ljetne pozornice, površine ispred zgrade Grada, površine ispred suda, površina na križanju. Katalinićeve ulice, Štangerove ulice i M. Tita, površine ispred vile Amalia, kod rasadnika u Parku Angiolina, travnjak u parku Margerita, površina kod spomenika Shilera, park V. Nazora, travnjak na plaži Ičići, park Tivoli u Ičićima, šetalište Slatina i zelena površina na raskrižju P. Kolova, te površine koje su urenene u 2005 godini: park Gorovo 2016 m2, dio parka Margerita uz spojnicu V. Jože 1.200 m2 i površina iznad taložnice kod hotela ex h. Brioni 374 m2, zelena površina kod M. Tita kbr 175. od 207 m2, zelena površina na trgu Ika 58 m2, zelena površina kod crkve Sv. Ane 260 m2, zelena površina kod paviljona u Parku Angiolina 330 m2, zelena površina iza depandanse Amalija 900 m2.

Sredstva za redovno održavanje osigurana su i za površine koje će biti urenene u 2008 godini: zelena površina u Parku Angiolina kod upravne zgrade i zelena površina izmenu Ville Angiolina i rasadnika.

Planirana sredstva osiguravaju zamjenu prskalica, zamjenu baterija u senzorima prskalica, te pražnjenje sustava prije zime radi sprječavanja smrzavanja i sl.

3.3. Interpolacija - zamjena dugotrajnih nasada

Predvina se dobava biljnog materijala u ukupnoj vrijednosti oko 60.000 kn. Sadnja dobavljenog biljnog materijala će se izvršiti na sljedećim lokacijama: Park Angiolina, šetalište na Slatini, drvored uz ulicu M. Tita, park Margerita, te

manje interpolacije na lokacijama na kojima će u 2008. doći do oštećenja ili propadanja.

3.4. Obrezivanja raslinja uz komunikacije i sječa suhih stabala

Troškovi orezivanja izračunavaju se temeljem utrošenih radnih sati radne snage, i strojeva, što zavisi od tipa površine koja se tretira, vrsti terena i dr, sa uključenim usitnjavanjem i odvozom biljnog materijala na gradski deponij.

Površine obuhvaćene sanitarnom sječom i košenjem, te površine koje se tretiraju herbicidima iskazane su u priloženoj tabeli 6.

Sanitarna sječa i orezivanje zelenila obračunavaju se prema stvarnim troškovima u zavisnosti o količini drvne mase i složenosti situacije u kojoj se radovi obavljaju. Košenje i tretiranje herbicidima obraneno uz nerazvrstane ceste.

3.5 Održavanje travnjaka nogometnog igrališta

U okviru ove stavke financira se i cjelokupno održavanje travnjaka nogometnog stadiona u Opatiji - 277.284 kn (utrošak vode 3.500 m3, održavanje travnjaka radnik - 101.815 kn, te materijal - sjeme, fini pjesak i lumbriko - 93.982 kn).

3.6 Nabava, postava i popravak parkovnih klupa i košarica i dr. naprava.

Na području Grada u 2007 godini dobavljeno je 36 novih klupa tako da je ukupno postavljeno 336 klupa. Od tog broja otuneno je 27 komada u 2007 godini, a još 8 kom na godišnjem nivou (X/2006- X/07) pa je sada u upotrebi 301 klupa. U 2007 godini povećan je broj posuda za otpatke za 49 kom i ukupni broj sada iznosi 480 posuda.

Poslovi održavanja u parkovima i na pomorskom dobru povjeravaju se Parkovima. Planom se predvina izvesti sljedeće:

1. popravak parkovnih klupa (150 kom, 123.000 kn),

2. dobava i postava betonskih posuda za otpatke, 80 l (10 komada, 28.200 kn)

3. dobava i postava košarica za otpatke, 20 l (2 kom, 17.300 kn),

4. pranje poklopaca betonskih posuda za otpatke - 3 X godišnje (kom 270, kn 8.200)

5. dobava i montaža novih klupa tip Opatija (kom 10, 60.400 kn),

6. skidanje, popravak i ponovna montaža košarica (30 kom, 12.400 kn),

7. dobava mrežastih nosača-koševa za vrećice 80 l(kom 10, 3.100 kn),

8. dobava i postava mrežastih klupa na dionicu Ičići-Ika (kom 3, 22.500 kn)

U slučaju oštećenja klupa i košarica iznad gornjeg broja, ta oprema će se trajno uklanjati sa površina na kojima su bili postavljeni.

Poslovi održavanja na površinama izvan pomorskog dobra i parkova povjeravaju se Komunalcu. Planom se predvina izvesti sljedeće:

1. dobava i postava košarica za otpatke 20 l (kom 30, 30.000 kn),

2. Nabavka i postava betonskih posuda 80 l (kom 20, 56.300 kn)

3.7. Održavanje javnih satova i meteorološke stanice

Javni satovi (gradska tržnica, zgrada Gradskog vijeća, zvonik crkve Sv. Jakova u Opatiji) održavaju se u funkciji.

Redovno održavanje i baždarenje hidrometeorološke opreme obavlja Državni hidrometeorološki zavod, Grad Opatija snosi troškove redovnog i pojačanog održavanja vezane uz oštećenja opreme koja se dešavaju tijekom godine. Jednom tjedno čisti se staklo ispred monitora koji prikazuje meto podatke na zgradi M. Tita 87 (FINA).

3.8. Održavanje fontana, kipova i javnih izljeva

Grad održava 3 fontane: fontana Slatina, fontane Sv. Jakov i fontana pred zgradom Grada. Fontane će raditi svih 12 mjeseci (čistiti će se 12 puta godišnje) - 133.700 kn.

Javni izljevi (25 javnih špina - 1.800 m3 vode) i 7 tuševa na plažama Črnikovica, Volosko- vaterpolo, Volosko-Stari Put, Lipovica, Ika, bit će u funkciji 5 mjeseci od svibnja do rujna, cca 1.575 m3 vode. Za izvanredne okolnosti (puknuća, gubici vode), planira se 3.900 kn.

Tijekom cijele godine biti će u funkciji vanjsko osvjetljenje arhitektonski značajnih zgrada i kipova (zgrada Grada, crkva Sv. Jakova, Villa Angiolina, kip u parku Imperial, djevojka sa galebom, oznake Grada na ulazima u Grad). Održavanje kipova (čišćenja, sanacija oštećenja) planira se u dosadašnjem obimu od 11.600 kn.

3.9. Održavanje javnih WC-a

Održavanjem su obuhvaćeni javni WC-i u Opatiji (Trg V. Gortana - povjereno Komunalcu, i automatski WC povjeren Parkovima, Zert - povjereno Komunalcu, (otvoreni 12 mjeseci). Novourenenim WC-i u sklopu CS Triglav, CS Tomaševac upravljati će Komunalac, (otvoreni 6 mjeseci), a u CS Lipovica (otvoren 12 mjeseci). U Ičićima automatski WC na plaži Ičići - 12 mj povjeren Parkovima), Kemijski WC-i postavit će se na igralištu Tošina (12 mjeseci) i na obalnom putu 4 kom (plaža Črnikovica, plivalište Volosko, kod NK Opatija 2 kabine, kod marine u Ičićima (lipanj-rujan).

Održavanje WC-a za pse 4 kom na obalnom putu, kod zgrade O. Keršovani, kod kupališta Tomaševac, na P. Kolovi i u Ičićima.

3.10. Održavanje pješačkih staza, nogostupa i javnih stubišta

U okviru ove stavke održava se preko 8.000 m2 stubišta, 30.500 m2 nogostupa, te 6.000 m1 pješačkih staza.

Planirana sredstva odnose se samo na saniranje oštećenja na postojećim površinama, u veličini koje su prosječno prisutne svake godine (nogostupi 300 m2, stepeništa 300 m2).

Krčenje zelenila uz pješačke staze i orezivanje zelenih ograda, kao i održavanje ograda uz pješačke komunikacije sadržano je u zasebnim stavkama.

3.11. Održavanje dječjih igrališta

Postojeća dječja igrališta (Kosovo I i II, Ičići-škola, Dj. vrtić Volosko, Pobri, kod h. Palace, Tošina, Mušićevac, igralište u parku Margerita) održavati će se u stanju funkcionalne ispravnosti (sprave, rizla, ličenja i sl), za što se planiraju sredstva u iznosu od 127.000 kn (održavanje sprava 41.670 kn, redovno održavanje i čišćenje 73.200, zamjena oštećenih sprava 12.200).

Dječja igrališta Tomaševac, Triglav-Belveder, Lipovica, Črnikovica i Ičići-plaža održavaju se u sklopu točke 7.2. ovog Programa.

Održavanje igrališta Violica uvršteno je kroz redovno održavanje zelenih površina.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

Program održavanja nerazvrstanih cesta izranuje se prema postojećoj kategorizaciji cesta. Poslovi redovnog održavanja povjereni su »Komunalcu« d.o.o. Opatija.

4.1. Održavanje nerazvrstanih ulica i puteva

Redovno održavanje obuhvaća 218 cesta (62,07 km) od ukupno evidentiranih 266 km. U 2007. izranena je GIS

aplikacija za održavanje nerazvrstanih cesta, te je planirano da krene u primjenu početkom 2008. godine.

Sastavni dio ovog Programa jesu Cjenik materijala, Cjenik strojeva, kalkulativne satnice, kalkulacije cijena i cjenik radova »Komunalca« d.o.o. Opatija, revidiran po Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Opatije.

Redovno održavanje svih nerazvrstanih cesta na području Grada planira na nivou 2007. godine sa uvećanim količinama na pojedinim stavkama zbog povećanja suvremeno obranenih kolnika, i sadrži sljedeće radove:

1. ophodarska služba (1.800 sati godišnje),

2. opće čišćenje kolnika od posljedica elementarnih nepogoda i prometnih udesa i dr. (20 sati rada,

8.000 m2 strojnog i 6.000 m2 ručnog čišćenja),

3. plombiranje udarnih rupa i popravci manjih površina (12 t hladne mase, strojna ugradba 250 t, ručna ugradba 300 t asfaltne mase)

4. popravci betonskih kolnika (20 m3 betona),

5. održavanje makadamskih cesta (sa dovozom i postavljanjem 150 m3 kamenog materijala),

6. održavanje bankina, usjeka, zasjeka i nasipa (uklanjanje 15 m3 osoline)

7. održavanje objekata za odvodnju (1.600 m jaraka, 5.370 m rigola, 11 m3 čišćenja propusta i taložnica,)

8. košenje trave i orezivanje zelenila (košenje 36.400 m2, te tretiranje herbicidima 36.400 m2 -

povjerava se Parkovima Opatija),

9. popravak potpornih i obložnih zidova (100 m3 betonskih zidova, 200 m2 oplate, 100 m3 kamenih zidova, 40 m3 temelja potpornih zidova).

4.2. Oprema ceste (odbojnici, zaštitne ograde, stupići i dr.)

Saniranja oštećenja postojećih odbojnika, zaštitnih ograda i stupića izazvanih prometnim nesrećama, te tekuće održavanje provoditi će se do nivoa planiranih sredstava od 250.000 kn. Radovi se povjeravaju Komunalcu Opatija.

Planiraju se i sljedeći zahvati: postava 10 m odbojnika na cesti I. Pošćića, ograda u dužini 45 m na prilazu dječjem igralištu u naselju Zora, odbojnik kod vodospreme na Opriću 15m, sanacija ograde u Voloskom (na prilazu Črnikovica br 6, na zidu uz ulicu F. Supila 20 m, na zidu uz parkiralište Črnikovica 40 m), izvedba ograde na rekonstruiranom zidu na Vedežu 27 m, izvedba ograde u Sv. Petru 60 m.

4.3. Prometna signalizacija (horizontalna i vertikalna)

Poslovi obnove horizontalne prometne signalizacije povjeravaju se izvonači ITT d.o.o. Rijaka temeljem sklopljenog ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti, dok se poslovi održavanja i obnove vertikalne prometne signalizacije povjeravaju »Komunalcu« d.o.o. Opatija, temeljem godišnjeg ugovora.

Programom su planirana sredstva za obnovu postojeće horizontalne signalizacije - 220.000 kn (1900 m2 pješačkih prelaza, 850 parkirališnih mjesta, 12.600 m' crta na kolniku, 1.000 m2 otoka na kolniku, kao i oko 1.000 ostalih oznaka na kolniku (znak stop, skretači i sl.). Prioritet u obnovi prometne signalizacije biti će elementi koji neposredno utječu na sigurnost prometa na cestama.

Za održavanje postojeće vertikalne signalizacije (cca 2.500 prometnih znakova) planiraju se sredstva (166.400 kn) za zamjenu postojećih oštećenih i dotrajalih prometnih znakova, te za manje preregulacije prometa.

Planira se i zamjena oštećenih tabli naziva ulica (18.600 kn).

Planira se zamjena 50 starih prometnih znakova zbog usklanenja s Pravilnikom o prometnim znakovima (35.000 kn).

Za postavu kućnih brojeva (kom 286) osigurava se 30.000 kn.

Za održavanje prometne signalizacije sa unutarnjim osvjetljenjem planira se iznos od 29.700 kn, a za održavanje panoa za oglašavanje planira se iznos od 14.270 kn.

4.4 Zimska služba

Planirana sredstva iskazana su prema godišnjem programu rada zimske službe za prometnice na redovnom održavanju, a njihova realizacija u cijelosti ovisi o vremenskim uvjetima. Temeljem iskustva iz prethodnih godina, sredstva se planiraju na nivou od 244.500 kn.

Program rada zimske službe »Komunalca« usklanen je s Državnom upravom za ceste i Županijskom upravom za ceste, te u uvjetima prosječnih zima omogućava održavanje prometnica u voznom stanju.

Za državne i županijske ceste na kojima zimsku službu trebaju održavati Državna uprava za ceste i Županijska uprava za ceste, dogovoreno je da u slučaju njihove nemogućnosti - to čišćenje umjesto njih obavi »Komunalac«.

4.5. Održavanje BUS stanica i ugibališta

Redovno održavanje postojećih ugibališta i čekaonica zadržava se na sadašnjem minimalnom obimu (popravci kolnika, rubnika, nogostupa, oštećenja na stanicama u vlasništvu Grada) - 30.000,00 kn.

4.7. Hitni popravci i intervencije, uspostava privremenog režima prometa

Obuhvaćaju radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa su za Grad, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (izrada projekta preregulacije prometa, izvedba preregulacije prometa, zaštita parkovnih površina, čišćenje po završetku manifestacije i sl.).

Osigurani nivo sredstava omogućiti zahvate na nivou 2007. godine (Komunalac 90.000 kn za preregulaciju prometa i čišćenje, te zahvate na parkirnim površinama i postavu i uklanjanje zaštitnih ograda). Iznos od 45.000 kn temeljem sklopljenih ugovora sa najpovoljnijim ponunačem za izradu prometnih rješenja za vrijeme preregulacije prometa.

5. Održavanje groblja

5.1. Redovno održavanje i urenenje spomenika

Redovno održavanje obuhvaća čišćenje i urenenje spomenika palim borcima u Opatiji uključivo i spomenik borcima Domovinskog rata, Ičićima, Veprincu i Poljanama dva puta godišnje i to na dan antifašističke borbe i za dan mrtvih.

5.2 Grobne takse za grobove zaslužnih granana Opatije

U program se uključuje plaćanje grobne takse za 20 zaslužnih granana Opatije (poginuli branitelji domovinskog rata, osobe zaslužne za razvoj Opatije).

6. Javna rasvjeta

6.1. Utrošak struje

Utrošak struje-funkcioniranje javne rasvjete planira se na nivou koji smo imali i ranijih godina (u punom obimu tijekom cijele godine, cca 1.754.100 kWh godišnje po 0,57 kn/kWh, 2.135 različitih rasvjetnih tijela).

6.2. Održavanje javne rasvijete

Poslovi održavanja javne rasvjete povjeravaju se najpovoljnijim ponunačima, temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti. Za razdoblje 2005.-2008. održava

nje je ugovoreno s Metal Opatija (ističe polovicom godine).

U sklopu ove stavke realizirat će se redovno održavanje u iznosu od 414.600 kn (zamjena cca 1.000 pregorjelih žarulja, 60 zamjena oštećenih armatura, 35 zamjena dijelova oštećenih armatura, te 10 zamjena dotrajalih drvenih stupova novim betonskim).

6.3. Dekoracija grada

Dekoracija grada svjetlećim elementima planira se za Božićne i Novogodišnje praznike te za vrijeme karnevala i Uskrsa, a dekoracija grada zastavama za državne i gradske praznike (16 puta godišnje).

Planirana sredstva omogućit će zadržavanje postojećeg nivoa svjetlosne dekoracije za Božićne i Novogodišnje praznike.

Svjetleća dekoracija (204.830 kn) obuhvaćat će cca 125 svjetlećih elementa na stupovima javne rasvjete, 32 elemenata za osvjetljenje drveća i fasada 690 m, 22 elementa dekoracije postavljene preko ceste. U 2008. planirat će se zamjena dotrajale i uništene novogodišnje dekoracije.

Dekoracija Grada zastavama provodi se prema utvrnenom programu (na 120 stupova javne rasvjete - 20.170 kn).

7. Održavanje pomorskog dobra

7.1. Održavanje obalnog puta

Površina obalnog puta iznosi 22.800 m2, sa 10.500 m2 zelenih površina i prilaznih stubišta, brojnim podzidima i potpornim zidovima, 11 mostića. Na obalnom putu se nalazi 4.595 m1 raznih ograda, 170 kandelabera javne rasvjete, 65 klupa, 100 kanti za otpatke i dr.

Nivo redovnog održavanja obuhvaća:

- orezivanje zelenila uz obalni put -9.000 m2,

- orezivanje zelenila uz stepenice i putove do obalnog puta -1.500 m2,

- pljevljenje trave sa ruba staza, uklanjanja kupina uz zidove -3.500 m2,

- odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 20 l -15.059 pražnjenja košarica,

- odvoz otpadaka i pražnjenje posuda 80 l -25.254 pražnjenja posuda,

- hitne intervencije u slučaju obrušavanja potpornih zidova i puta (20.300 kn)

7.2 Održavanje kupališta i nekomercijalnih plaža

Održavanje nekomercijalnih plaža obuhvaća 29 lokacija sunčališta (površine 3.757 m2). Održavanje nekomercijalnih plaža na kojima se nalaze dječja igrališta (Lipovica, Belveder, Tomaševac) stoji 27.000 kn (12 mjeseci), a održavanje novourenene plaže Črnikovica 36.300 kn (4 mjeseca)

Održavanje plaža Ičići i Ika, planira se na način:

A) Plaža Ika

Troškovi održavanja plaže planiraju se na nivou standarda prisutnog u 2007. godini - 24.400 kn (čišćenje plaže 862 m2 sa odvozom otpada, 200 pražnjenja posuda za otpatke, radnik na plaži 200 sati). Kao i ranijih godina, dio troškova održavanja plaže trebalo bi dogovoriti sa gospodarskim subjektom koji će na plaži pružati ugositeljske usluge (u 2005-2007 g. to je bio Hotel Ika).

B) Plaža Ičići - 278.470 kn obuhvaća razliku izmenu prihoda od sadržaja na plaži koju temeljem koncesije ostvaruju Parkovi opatija, i utvrnenog standatsa na plaži od ranijih godina od kada je plaža dobila plavu zastavu (čišćenje i odvoz otpada, popravak psohološke barijere, rad ronioca i montaže opreme, ravnanje plaže, dovoz i razastiranje finoga pijeska 40 m3, postava protuklizne obloge na ulazima u more, intervencije na čišćenjima izvan sezone, građevinski popravci na plaži, služba spašavanja na moru, vanenje ježeva, postava i skidanje psihološke barijere akvatorija plaže, utrošak struje na plaži na mjernom mjestu kod stare marine, ostali sitniji radovi koje je potrebno obaviti.

Javnim WC-om na plaži Ika nakon rekonstrukcije upravljati će Komunalac Opatija, dok će WC- ima na plaži Ičići upravljati Parkovi Opatija koji će iz naplate korištenja tih WC-a podmirivati troškove njihovog redovnog održavanja.

Za kupališta Tomaševac, Belveder i Lipovica osigurava se 15.000 kn za održavanje dječjih sprava.

Postavljanje i pražnjenje košarica na plaži Črnikovica, plaži Lipovica, plaži kod Hot.fakulteta u Iki, plaži kod h. Brioni, i na sunčalištima-grotama od Voloskom do Ičića iskazano je u točki 7.1.

Za čišćenje i košenje na neurenenim plažama planiran je iznos od 20.600,00 kn, a za čišćenje sunčališta 41.400,00 kn (površina neurenenih plaža iznosi 1.520 m2, a sunčališta 3.757 m2)

7.3 Javna rasvjeta na obalnom putu

Osiguravaju se sredstva za održavanje 173 rasvjetna tijela. Javna rasvjeta funkcionirati će tijekom cijele godine, a predvinen je iznos od 143.000 kn.

7.4 Ekološki programi i akcije na pomorskom dobru

Osiguravaju se sredstva za dodatno ispitivanje kvalitete mora za plavu zastavu na plaži Ičići i na utoku potoka Vrutki (3.660 kn), sufinanciranje županijskog programa intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora 22.820 kn, financiranje čišćenja podmorja uz učešće mjesnih odbora, škola i sportskih društava.

8. Sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora

Od 2005. godine ponovno se u okviru ovog Programa osiguravaju sredstva za financiranje komunalnih akcija mjesnih odobra, na način da se za svaki od 15 mjesnih odbora osigurava 50.000,00 kuna.

Komunalne akcije mjesnih odbora financirat će se na osnovu njihovog godišnjeg plana i programa.

9. Hitne intervencije i ostale obveze

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Grad.

B2. POJAČANO ODRŽAVANJE UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Popis radova po grupama, s predviđenim iznosima iskazan je tablici 2. Pojačano održavanje odnosi se na radove zamjene dotrajalih elemenata na postojećim građevinama, odnosno na radove za koje nije potrebno ishođenje građevne dozvole, a koji svojim obimom prelaze program redonog održavanja.

1. Odvodnja atmosferskih voda

Planira se popravak oborinske kanalizacije u ulici M. Brajše zbog toga što se oborinske vode nekontrolirano izljevaju u okućnice susjednih objekata. Takoner se planira popravak oborinske kanalizacije u Parku Angiolina i Margerita.

3. Održavanje javnih površina

Predviđa se oplemenjivanje javnih površina na sljedećim lokacijama: nastavlja se program sanacije i fitološki pregled stabala, planira se zamjena oštećenih rubnjaka od kamena u parku Angiolina i Margerita, onaviti će se rekonstrukcija

oštećenih površina staza u parku Angiolina i Margerita i staze na prolazu između zgrade suda i Lipovice, predviđa se uređenje strmog dijela parka Dražica koji danas djeluje zapušteno, nastavlja se s programom uređenja šetališta Carmen Sylva od spoja Puta za Plahuti, izrada projekta uređenja dijela parka Margerita, planira se uređenje dijela zelene površine kod crkve Marijina navještenja u Opatiji, planira se urediti zelena površina uz trg V. Gortana iza poslovnice Autotroleja. Posebno treba napomenuti da se planira uređenje šetnica koje iz priobalja vode u smjeru Veprinca prema prioritetima koje će utvrditi Poglavarstvo. Planira se preuređenje zelene površine ispred pošte u Opatiji na način da se spriječi parkiranje automobila. Potrebno je preurediti nosače zastava na Slatini i u Voloskom. Planira se uređenje WC-a za pse na dvije lokacije. Uredit će se i zelena površina nasuprot gumi servisu na Kosovu. Obavit će se i uređenje okoliša uz novo izgrađeno igralište na Veprincu.

Predviđa se i postavljanje mreže za navodnjavanje na zelenu površinu ispred upravne zgrade Parkova, kao i površine između Ville Angioline i rasadnika.

Planiran je popravak i uređenje okoliša javne cisterne u Tumpićima i cisterne kod volte u Voloskom.

Planom je predviđeno dopuniti sprave na dječjim igralištima, kao i obaviti radove pojačanog održavanja postojeće opreme na istima.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

Planom se predviđaju popravci na potpornom zidu kod kbr. 2 na Kosovu, kao i radovi na ostalim zidovima na kojima su uočena oštećenja koja prelaze nivo redovnog održavanja.

Vezano za popravke ograda nastavlja se sa zamjenom postojeće ograde uz more na lokacijama Preluk, Ičići i Ika, sanacija nogostupa od Kalipsa do stare marine u Ičićima, predviđa se produženje ograde uz novo uređeni nogostup na dionici ceste od Kuka u smjeru Pavlovca, predviđa se popravak pješačke komunikacije od Ul. S. Jurdane do A. Raspora, kao i popravak odvojka puta za Veprinac prema ulici Mulandovo.

Posebno je važno napomenuti da se nastavlja opločavanje nogostupa pločicama od zgrade Fine u smjeru Slatine.

Predviđa se i postavljanje rukohvata na javnim stepeništima za potrebe sigurnijeg kretanja pješaka.

6. Javna rasvjeta

Planom je predviđeno obaviti ličenje postojećih stupova javne rasvjete od centra Opatije u smijeru zalena (190) kom, kao i zamjena dotrajalih rasvjetnih armatura (50 kom).

7. Održavanje pomorskog dobra

Planom se predviđaju manja sredstva za popravke postojeće željezne ograde uz obalni put. Planira se zamjena dotrajalih dijelova psiholoških barijera na plažama (Črnikovica, Lipovica, Tomaševac, Ika). Predviđeno je da se obavi opločenje sunčališta kod Starog puta i na plaži Tomaševac. Planirana je dobava i postava tobogana na plaži Tomaševac i Ičići, lao i obnova opreme na dječjem igralištu plaže Ičići. Predvinena su sredstva za popravak potpornih zidova na obalnom putu na P. Kolovi. Predvineno je da se zamjeni onečišćeni fini pijesak na plaži Tomaševac, kao i da se postavi odgovarajuća ograda oko igrališta. Predvinena je i postava naprave za ulaz invalida na plaži u Ičićima.

Kao i svake godine predvinena su i sredstva za hitne intervencije na pomorskom dobru vezano uz pripremu turističke sezone.

C. ZAVRŠNE ODREDBE

1. Ovaj Program stupa na osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 363-01/07-01/173

Ur. broj: 2156/01-01-07-2

Opatija, 29. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr