SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 48. Četvrtak, 20. prosinca 2007.
OPĆINA BROD MORAVICE
30

33.

Na temelju stavka 1. članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 5/06), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj 14. prosinca 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Brod Moravice
za 2008. godinu

Članak 1.

U postupku izvršavanja Proračuna Općine Brod Moravice za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), nositelji i korisnici sredstava Proračuna imaju prava i dužnosti utvrđene ovom Odlukom.

Članak 2.

U proračunu su iskazani svi prihodi i primici koji pripadaju Općini Brod Moravice, te svi rashodi i izdaci za izvršavanje programa Poglavarstva, Općinskog vijeća i Upravnog odjela Općine Brod Moravice.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.Iznosi izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama.

Članak 4.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad svote koja im je raspoređena i odobrena Proračunom.

Članak 5.

Općinsko vijeće može donijeti izmjene i dopune važećeg Proračuna zbog uravnoteženja prihoda i rashoda Proračuna, odnosno preraspodjele sredstava između korisnika, ako tijekom godine dođe do znatnijeg neusklađenja planiranih prihoda i rashoda Proračuna.

Načelnik općine može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela, s time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje.

Članak 6.

Djelatnici kojima se plaće osiguravaju u ovom Proračunu, imaju pravo na isplatu naknada, potpora, nagrada i materijalnih prava, a njihovo korištenje odobrava općinski načelnik.

Članak 7.

Općinski načelnik,kao nositelj sredstava i naredbodavatelj, odgovoran je za zakonitu uporabu sredstava kao i za izvršavanje Proračuna u cjelini.

Članak 8.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2008.godine, podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2009. godinu.

Neutrošena sredstva do 31. prosinca 2008. godine, prenijet će se u Proračun za 2009. godinu.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 400-08/07-01/02

Ur. broj: 2112-06-07-01-02

B. Moravice, 14. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr