SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 48. Četvrtak, 20. prosinca 2007.
GRAD KRALJEVICA
30

51.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2007. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture za 2008. godinu na području Grada Kraljevice za slijedeće komunalne djelatnosti:

- javna rasvjeta,

- održavanje javnih površina

- održavanje zelenih površina

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- odvodnja oborinskih voda,

- održavanje groblja.

Članak 2.

Sredstva za održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice raspoređuju se na slijedeće djelatnosti:

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

3230 Utrošak električne energije za javnu rasvjetu 320.000

3231 Tekuće održavanje javne rasvjete, pregled i popravak javne rasvjete 274.000

3232 Blagdansko ukrašavanje Grada 20.000

3233 Polica osiguranja javne rasvjete 11.000

3234 Manja proširenja i remonti javne rasvjete 50.000


UKUPNO: 675.000

ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

3240 Održavanje zelenih površina linijskog zelenila uz ceste i čistoće zelenih površina 300.000

3241 Izvanredno i pojačano održavanje zelenih površina 50.000


UKUPNO: 350.000

ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA I URBANE OPREME

3242 Uređenje dječjeg igrališta F. Pavešića 150.000

3243 Redovito održavanje koje obuhvaća popravak i nabavku opreme - autobusne čekaonice,

klupe, košarice. 30.000


UKUPNO: 180.000

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

3251 Čišćenje javnih prometnih površina - godišnji ugovor 588.000

3253 Čišćenje prostora i površina u i oko javnih objekata za potrebe održavanja priredbi

u organizaciji Grada te izvanredna čišćenja, intervencije u zimskim uvjetima i

uklanjanja bespravno postavljenih predmeta 40.000

3254 Čišćenje tržnica, javnih WC-a, autobusnih čekaonica, pothodnika 45.000

3250 Tekuće održavanje i sanacija kolnika, pločnika, ogradnih zidova, održavanje vertikalne i

horizontalne signalizacije, a od toga za: 550.000

Horizontalnu i vertikalnu signalizaciju 100.000

Popravke nerazvrstanih cesta, ograda, 100.000

Manja pojedinačna cjelovita uređenja određenih dionica 350.000

3252 Sanacija ceste Črišnjeva 100.000

3255 Održavanje šetnica 20.000


UKUPNO: 1.343.000

ODRŽAVANJE OBJEKATA OBORINSKE ODVODNJE

3266 Pojačano održavanje, i sanacija objekata oborinske odvodnje 100.000

3265 Čišćenja i odčepljivanja slivnika na javnim površinama 40.000


UKUPNO: 140.000

TEKUĆE ODRŽAVANJE GROBLJA

3260 Čišćenje i održavanje površina na grobljima, zbrinjavanje vijenaca, održavanje travnatih i

ostalih zelenih površina - višegodišnji ugovor 140.000

3261 Tekuće održavanje mrtvačnica, opreme uređenje dijelova groblja, zidovi staze i sl. 40.000

3262 Uređenje groblja Kraljevica 200.000


UKUPNO: 380.000


SVEUKUPNO 3.068.000


Članak 3.

Ovim Programom određuje se dio sredstava komunalne naknade za financiranje ostalih komunalnih aktivnosti, a obuhvaća:

OSTALE KOMUNALNE AKTIVNOSTI

3270 Sanacija divljih deponija 100.000

3271 Sredstva za higijeničarsku službu i suzbijanje bjesnoće 33.000

3272 Dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju 26.000

3274 Ostale usluge koje obuhvaćaju razne manje usluge kao što su: razvijanje filmova,

izrada ključeva, podizanje zastava, usluge prijevoza, i sl. 30.000


UKUPNO 189.000


PROGRAM SVEUKUPNO 3.257.000


Članak 4.

Sredstva za izvršenje programa osiguravaju se:

- iz komunalne naknade u iznosu od 3.000.000

- iz sredstava naknade za održavanje groblja 160.000

- iz ostalih prihoda 97.000


IZVORI SREDSTAVA SVEUKUPNO 3.257.000

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana po objavi u »Službenim novinama« Primorsko-goranske Županije, a primjenjuje se od 1. 1. 2008. godine.

Klasa: 400-06/07-01/4

Ur. broj: 2170/08-08-07-13

Kraljevica, 13. prosinca 2007.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Danijel Frka, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr