SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 48. Četvrtak, 20. prosinca 2007.
GRAD BAKAR
30

38.

Na temelju članka 4. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07), te članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« broj 54/06 i 10/07) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj 4. prosinca 2007. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Grada Bakra

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje: broj članova Savjeta mladih Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), način izbora članova Savjeta mladih, način utjecaja na rad Gradskog vijeća Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima, način financiranja rada i programa Savjeta mladih te osiguranje prostornih i drugih uvjeta za rad savjeta mladih te ostala pitanja od značenja za rad savjeta mladih.

Članak 2.

Mladi, u smislu ove Odluke jesu osobe s prebivalištem na području Grada Bakra u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

II. BROJ ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 3.

Savjet mladih ima sedam članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

III. NAČIN IZBORA ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 4.

Gradsko vijeće pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu:

- udruge mladih i udruge koje se bave mladima,

- učenička vijeća,

- studentski zborovi,

- drugi registrirani oblici organizacija mladih.

Članak 5.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku Gradu Bakru, u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u lokalnom javnom glasilu. Javni poziv objavljuje se i na web stranici Grada Bakra.

Prijedlog iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži sljedeće podatke:

- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,

- ime, prezime, datum i godinu rođenja kandidata te uvjerenje o prebivalištu kandidata,

- obrazloženje prijedloga.

Gradsko poglavarstvo Grada Bakara u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavu prijedloga utvrđuje Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih.

Lista kandidata objavljuje se u lokalnom javnom glasilu i na web stranici Grada Bakra.

Gradsko vijeće dužno je u roku od 30 dana od dana objave Liste kandidata izabrati članove Savjeta mladih.

Članak 6.

Gradsko vijeće bira članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način propisan Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/07).

Na glasačkom listiću prezimena kandidata se navode abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokružuje redni broj ispred prezimena pojedinog kandidata.

Važeći je onaj glasački listić na kojem je zaokruženo najviše 7 kandidata.

Nakon provedenog glasovanja, utvrđuje se Lista dobivenih glasova. Prvih 7 s Liste dobivenih glasova su članovi Savjeta mladih, a slijedećih 7 kandidata su zamjenici članova Savjeta mladih.

Članak 7.

Članovi Savjeta mladih biraju se na vrijeme od dvije godine.

Gradsko vijeće razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako:

- ne prisustvuje sjednicama Savjeta mladih,

- navrši trideset godina života,

- to kandidat osobno zatraži,

- je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

Članak 8.

Predsjednik Savjeta mladih zastupa i predstavlja Savjet mladih te obavlja druge poslove utvrđene ovom Odlukom.

Predsjednika Savjeta mladih u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika.

Članak 9.

Način rada Savjeta mladih, te izbor predsjednika i njegovog zamjenika uređuje se Poslovnikom o radu Savjeta mladih.

Poslovnik iz stavka 1. ovog članka donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih u roku od 15 dana od dana konstituirajuće sjednice Savjeta mladih.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Gradskog vijeća najkasnije u roku od 15 dana od dana izbora članova Savjeta mladih, te on predsjedava Savjetom mladih do izbora predsjednika i njegova zamjenika.

IV. DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH

Članak 10.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

- raspravlja o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih,

- raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća, a koja su od interesa za mlade,

- predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Grada Bakra,

- predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Grada Bakra te način rješavanja navedenih pitanja,

- daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Bakra,

- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

- izrađuje izviješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih (lokalni program djelovanja za mlade),

- predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade (lokalni program djelovanja za mlade),

- skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,

- potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

- predlaže Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih,

- po potrebi poziva vijećnike Grada Bakra na sjednice Savjeta mladih te

- obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

V. NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 11.

Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jednom u dva mjeseca.

Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Članak 12.

Savjet mladih može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih.

Savjet mladih donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 13.

Savjet mladih donosi program rada za svaku kalendarsku godinu.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se sljedeće aktivnosti:

- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

- suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,

- konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade,

- suradnja s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u politici prema mladima,

- ostale aktivnosti važne za rad savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih.

Program rada savjeta mladih donosi se većinom glasova svih članova savjeta mladih.

Program rada odobrava Gradsko vijeće.

VI. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH

Članak 14.

Grad Bakar osigurava financijska sredstva za rad Savjeta mladih, kao i prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih.

Financijska sredstva za rad savjeta mladih osiguravaju se u proračunu Grada Bakra na temelju odobrenog programa rada Savjeta mladih.

Članak 15.

Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj rad.

Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova vezanih za rad u Savjetu mladih.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/10

Ur. broj: 2170-02-01-07-16

Bakar, 4. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA BAKRA

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ivana Herceg, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=531&mjesto=51222&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr