SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 48. Četvrtak, 20. prosinca 2007.
GRAD BAKAR
30

37.

Na temelju članka 12. i 26. Stavka 4. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 1/07) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06 i 10/07) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj dana 4. prosinca 2007. godine donosi

ODLUKU
o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način financiranja političkih stranka, čiji su kandidati izabrani za vijećnike u Gradskom vijeću i izabranih nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća.

Članak 2.

Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika osigurana u Proračunu Grada Bakra raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog vijećnika.

Izabrani nezavisni vijećnik podzastupljenog spola i politička stranka za svakog vijećnika podzastupljenog spola izabranog s njene liste, imaju i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku.

Pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Članak 3.

Ukoliko pojedini vijećnik nakon konstituiranja Gradskog vijeća napusti političku stranku ili promijeni članstvo u političkoj stranci sa čije je kandidacijske liste izabran, financijska sredstva iz stavka 1. ovog članka ostaju političkoj stranci sa čije je liste izabran.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 2. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 4.

Obračun i isplatu sredstava iz članka 2. ove Odluke obavlja na temelju izvješća Mandatne komisije Gradskog vijeća o rezultatima provedenih izbora, upravno tijelo u čijoj nadležnosti je obračun i isplata naknade vijećnicima.

Članak 5.

Nezavisni vijećnik je dužan otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti i o tome pisano obavijestiti upravno tijelo iz članka 4. ove Odluke.

Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka doznačuju se na žiroračun ogranka političke stranke, o čemu ogranak političke stranke pisano obavještava upravno tijelo iz članka 4. ove Odluke.

Sredstva iz stavka 1. i 2. ovog članka doznačuju se tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o financiranju političkih stranaka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/95).

Klasa: 021-05/07-01/10

Ur. broj: 2170-02-01-07 -15

Bakar, 4. prosinca 2007.

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ivana Herceg, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr