SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 32. Petak, 19. prosinca 2003.
GRAD RAB
26

27.

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samopupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 6. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 11. studenoga 2003. godine donosi

ODLUKU
o kreditiranju polaznika poslijediplomskih studija

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i način kreditiranja polaznika poslijediplomskih studija, (u daljnjem tekstu polaznici), u državi Hrvatskoj ili izvan nje za poslijediplomske studije koji se ne provode u državi Hrvatskoj, za svaku akademsku godinu.

Članak 2.

Pravo na kredit imaju polaznici s stalnim prebivalištem na području Grada Raba u trajanju od najmanje pet (5) godina.

Poslijediplomski studij u smislu ove Odluke podrazumijeva svako poslijediplomsko obrazovanje polaznika sa visokom stručnom spremom za koje Poglavarstvo Grada Raba procijeni da je deficitarno i od posebnog značaja za otok Rab.

Članak 3.

Ukupno se dodjeljuju najviše četiri (4) kredita za svaku akademsku godinu.

Visinu mjesečnog novčanog iznosa kredita utvrđuje Gradsko Poglavarstvo za svaku akademsku godinu.

Kredit se dodjeljuje za period od jedne (1) akademske godine, a korisnici kredita sklapaju ugovor sa Gradom Rabom kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.

Članak 4.

Natječaj za dodjelu kredita, a u skladu sa ovom odlukom raspisuje Poglavarstvo Grada Raba.

Polaznici podnose zamolbu za dodjelu kredita na osnovu javnog natječaja.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zamolbi:

- kratak životopis polaznika

- uvjerenje o prebivalištu

- preslika diplome završenog studija

- uvjerenje o upisu poslijediplomskog studija sa naznačenim vremenom trajanja obrazovnog procesa

- opis upisanog studija, razlog upisa studija sa osvrtom na mogućnost zapošljavanja na otoku Rabu.

Odluku o dodjeli kredita donosi Gradsko poglavarstvo Grada Raba na temelju prijedloga Upravnog odjela za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe.

Na temelju Odluke o dodjeli kredita ugovore o kreditima, u ime Grada, sklapa Gradonačelnik.

Članak 5.

Upravni odjeli Grada Raba, svako u okvirima svoga poslovanja, obavljaju određene poslove kod dodjele kredita.

Upravni odjel za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe predlaže dodjelu kredita, vrši objavu natječaja, prikuplja i vrši obradu zahtjeva te vodi evidenciju i provedbu dodijeljenih kredita.

Upravni odjel za financije i proračun vrši isplatu kredita te obračun i obveze vraćanja istih.

Članak 6.

Polaznik-korisnik kredita dužan je zasnovati radni odnos na području Grada Raba u dvostrukom trajanju vremena od vremena trajanja kreditiranja u smislu ove Odluke.

U slučaju ispunjavanja uvjeta iz stavka 1., korisnik je oslobođen obveze vraćanja kredita.

Članak 7.

Korisnik kredita koji se u roku od 6 mjeseci nije zaposlio na području Grada Raba, vraća kredit u dvostrukom vremenu od vremena trajanja kreditiranja u smislu ove Odluke.

Da bi ostvario uvjet iz stavka 1. korisnik je dužan predočiti potvrdu Zavoda za zapošljvanje Grada Raba kojom dokazuje da je bio prijavljen na istom najmanje 6 mjeseci i da u tom periodu nije odbio ponuđeno zaposlenje u svojoj struci.

Članak 8.

Korisnik kredita koji se po završetku obrazovnog procesa ne zaposli na području Grada Raba ili napusti područje Grada Raba prije isteka roka iz članka 6. obavezan je vratiti revaloriziran neotplaćeni dio kredita u roku 60 dana.

Korisnik kredita koji odustane od poslijediplomskog studija obvezan je vratiti revaloriziran dio primljenog kredita u roku od 60 dana od prekida.

Članak 9.

Ova Odluka objaviti će se u »Službenim novinama« PGŽ, a stupa na snagu osmog dana od objave.

Klasa: 011-03/03-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-03-32

Rab, 11. studenoga 2003.

Stranica2676—broj32 Petak,19.prosinca2003.

SLUŽBENENOVINE

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Joško Vidas, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=48&mjesto=51280&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr