SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 47. Petak, 14. prosinca 2007.
OPĆINA SKRAD
30

62.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 3/06 i 16/06) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 3. prosinca 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2008. godinu

Članak 1.

Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2008. godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) u visini 5% od prodajne cijene proizvoda na panju.

Članak 2.

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na žiro-račun Proračuna Općine Skrad broj 2402006-1839300009.

Članak 3.

U Proračunu Općine Skrad za 2008. godinu predviđaju se sredstva šumskog doprinosa u iznosu od 230.000,00 kuna.

Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka koristit će se za:

- izgradnju vodoopskrbnog sustava Hlevci (dio) u iznosu od 230.000,00 kuna.

Članak 4.

Kontrolu utroška sredstava iz prethodnog članka ovoga Programa obavlja Općinsko vijeće Općine Skrad, kojem jednom godišnje najkasnije do 31. prosinca tekuće godine, Općinski načelnik podnosi izvješće o namjenskom korištenju sredstava šumskog doprinosa.

Članak 5.

Nadzor nad uplatama sredstava šumskog doprinosa obavlja Financijska agencija.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 321-01/07-01/02

Ur. broj: 2112/04-07-01-01

Skrad, 4. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Duško Zatezalo, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr