SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 47. Petak, 14. prosinca 2007.
OPĆINA SKRAD
30

54.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 3/06 i 16/06) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 3. prosinca 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2008. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2008. godinu utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti na području Općine Skrad koji se ostvaruje putem organiziranoga predškolskog odgoja.

Članak 2.

Na temelju potreba i interesa stanovnika te financijskih mogućnosti Općine Skrad, Odjel predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad provodi organizirani predškolski odgoj ostvarivanjem 6-satnog primarnog programa za jednu mješovitu odgojnu skupinu od 19-toro djece.

Članak 3.

Način ostvarivanja programa i njihova kvaliteta sukladni su propisanim normativima djelatnosti (prehrana, zdravstvena zaštita, broj djece u skupini i sl.).

Članak 4.

Programom javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2008. godinu sredstva za Odjel predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad osiguravaju se Proračunom Općine Skrad za 2008. godinu u iznosu od 186.600,00 kuna za sljedeće namjene:

- plaća odgajateljice 91.200,00 kn

- doprinosi na plaću 15.700,00 kn

- naknada za božićnicu odnosno

regres za GO 5.500,00 kn

- dar u naravi 400,00 kn

- troškovi prehrane djece u vrtiću 35.300,00 kn

- izdaci za energiju 2.100,00 kn

- izdaci za lož ulje za centralno grijanje 14.700,00 kn

- ostali materijalni izdaci 21.700,00 kn.

Članak 5.

Sredstva za prehranu djece i podmirenje materijalnih i ostalih izdataka Odjela predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad osiguravaju se i učešćem roditelja u cijeni usluge sukladno Odluci o cijeni participacije roditelja u troškovima boravka djeteta u Odjelu predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad.

Navedena sredstva roditelji uplaćuju na žiro-račun Općine Skrad sa naznakom za Ustrojbenu jedinicu predškolskog odgoja i naobrazbe.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad vrši raspored sredstava nositelja programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju programa Općinskom vijeću.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 601-01/07-01/08

Ur. broj: 2112/04-07-01-01

Skrad, 4. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Duško Zatezalo, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr