SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 47. Petak, 14. prosinca 2007.
GRAD KRK
30

25.

Na temelju odredbe članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), te članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 29. studenoga 2007. godine, donijelo je

/

ODLUKU
o davanju u zakup javnih površina za
postavu privremenih objekata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se:

1. uvjeti i način davanja u zakup javnih površina na području Grada Krka (u daljnjem tekstu: Grada) za postavljanje privremenih objekata i to: kioska i drugih montažnih objekata, pokretnih radnji, uslužnih naprava, naprava za zabavu, zabavnih parkova, štandova, ugostiteljskih terasa i dr.;

2. lokacije za postavljanje privremenih objekata;

3. postupak davanja u zakup i zasnivanje zakupa;

4. visina zakupnine;

5. prestanak ugovora o zakupu;

6. nadzor nad provođenjem ove Odluke i

7. prijelazne i završne odredbe.

Članak 2.

U smislu ove Odluke pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

1. Kiosk je prenosiva, tipizirana prostorna jedinica, maksimalne površine do 12 m2, tehnološki dovršeni i cjeloviti objekti lagane konstrukcije koji se u cijelosti ili u dijelovima mogu prenositi i postavljati na javnoj površini s mogućnošću priključka na komunalne objekte, a prema potrebi obavljanja određene djelatnosti.

2. Montažni objekt je jedna ili više građevina maksimalne površine do 30 m2 koja svojom namjenom, veličinom i oblikovanjem, te montažnom izvedbom nosivog konstruktivnog sistema (polaganja na podlogu bez povezivanja s njom) predstavlja građevinu privremenog karaktera koja se može demontirati, premještati i uklanjati s lokacije na kojoj je postavljena.

3. Ugostiteljska terasa je dio javne površine smještena ispred ili u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta, koja se može koristiti za postavu stolova, stolica, automata, hladnjaka za sladoled, suncobrana, a radi usluživanja gostiju.

4. Pokretna radnja je prenosiva prostorna jedinica u pravilu na kotačima, privremenog karaktera, predviđena za obavljanje uslužne i ugostiteljske djelatnosti, te djelatnosti trgovine putem pokretnih prodavača.

5. Uslužna naprava je automat, hladnjak, vaga, peć za pečenje i dr.

6. Naprava za zabavu je uređaj predviđen za zabavu djece i odraslih (vlak, vrtuljak, trampulin, tobogan, karting staza i sl.).

7. Zabavni park je prostorno organizirana cjelina čije zauzeće javne površine ovisi o broju i vrsti naprava za zabavu (šator, luna-park, cirkus).

8. Štand je tipiziran lako prenosiv ili fiksni element predviđen za stalnu prodaju (štandovi na tržnici) ili prigodnu uličnu prodaju.

9. Prazničnom, prigodnom ili javnom manifestacijom se smatra svako događanje u kraćem vremenskom razdoblju do 7 dana u kontinuitetu, koje može biti popraćeno ugostiteljskom, trgovačkom ili zabavnom djelatnošću.

Članak 3.

Privremeni objekti iz članka 2. ove Odluke moraju biti tehnički i oblikovno primjereno izvedeni, uklopivi u urbani prostor i estetski prihvatljivi te redovito održavani.

Troškove za ispunjavanje uvjeta iz ovog članka Odluke snosi zakupnik, a neispunjavanje istih povlači za sobom uklanjanje s lokacije o trošku zakupnika.

II. NAČIN GOSPODARENJA I UPRAVLJANJA JAVNIM POVRŠINAMA

Članak 4.

Javnim površinama i privremenim objektima u vlasništvu grada upravlja Gradsko poglavarstvo, a tržnicama na malo gradsko trgovačko društvo Vecla d.o.o. Krk za obavljanje komunalnih i lučkih djelatnosti.

Članak 5.

Pri obavljanju poslova upravljanja i gospodarenja javnim površinama, Gradsko poglavarstvo na prijedlog TD Vecla d.o.o. Krk obavlja sljedeće poslove:

1. donosi plan općeg rasporeda privremenih objekata;

2. donosi posebne uvjete u cilju ispunjavanja odredbe iz članka 3. stavak 1. ove Odluke;

3. donosi plan razmještaja privremenih objekata za vrijeme održavanja prazničkih, prigodnih i javnih manifestacija;

4. objavljuje i provodi javne natječaje za davanje u zakup javnih površina i privremenih objekata u vlasništvu Grada;

5. donosi odluku o utvrđivanju najpovoljnijih natjecatelja;

6. zaključuje ugovore o zakupu.

III. LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA

Članak 6.

Privremeni objekti na području Grada postavljaju se na temelju Plana općeg rasporeda privremenih objekata, koji na obrazloženi prijedlog TD Vecla d.o.o. Krk donosi Gradsko poglavarstvo.

Planom općeg rasporeda privremenih objekata određuje se pojedinačna namjena, vrsta i tipovi privremenih objekata te njihova lokacija.

Članak 7.

Ugostiteljske terase moraju se formirati na način da za pješačku komunikaciju preostane najmanje 2,00 m širine slobodnog prostora, da se nesmetano osigura pristup plažama, parkovima, parkiralištima, spomenicima, fontanama i sličnim objektima kao i da se osigura ulaz i dostava u druge poslovne i stambene prostore.

Ugostiteljske terase ne smiju se natkrivati bez odobrenja Upravnog odjela za komunalni sustav koji može odrediti posebne uvjete koji se odnose na izgled i veličinu tendi i prethodne suglasnosti Gradskog poglavarstva.

Ugostiteljska terasa može se postaviti u razdoblju od 1. travnja do 31. listopada tekuće godine (sezonska terasa) ili tijekom cijele godine (stalna terasa).

Članak 8.

Privremeni objekti iz članka 2. ove Odluke ne smiju se postavljati:

1. na mjestu gdje bi postavljeni objekti ugrožavali održavanje komunalnih objekata i uređaja;

2. u parkovima i na ostalim uređenim zelenim površinama, osim u slučajevima posebne odluke Gradskog poglavarstva;

3. na javno prometnim površinama koje se koriste za promet, zaustavljanje i parkiranje vozila;

4. na nogostupu, osim ugostiteljskih terasa pod uvjetom da nakon postavljanja opreme ugostiteljske terase ostaje minimalno 2,00 m slobodne širine za kretanje pješaka.

Članak 9.

Prilikom održavanja prigodnih manifestacija unutar gradske jezgre grada Krka kao i centrima drugih naselja koja pripadaju Gradu Krku, razmještaj privremenih objekata i privremenih ugostiteljskih terasa, određuje Gradsko poglavarstvo, na prijedlog TD Vecla d.o.o. Krk i mišljenja mjesnog odbora.

Vlasnici privremenih objekata i korisnici privremenih ugostiteljskih terasa iz stavka 1. ovog članka, dužni su iste ukloniti odmah, a najkasnije slijedećeg dana po završetku manifestacije.

Postavom privremenih objekata i ugostiteljskih terasa ne smije se onemogućiti ili bitno narušiti osnovna namjena prostora na kojoj se privremene naprave i ugostiteljske terase postavljaju.

Članak 10.

Zakupnik javne površine prilikom napuštanja lokacije dužan je istu dovesti u prvobitno stanje, u roku kojeg zakupodavac odredi ugovorom.

Ukoliko zakupnik ne postupi prema odredbi iz prethodnog stavka, učinit će to zakupodavac, na trošak zakupnika.

IV. POSTUPAK DAVANJA U ZAKUP I ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 11.

Lokacije za postavljanje privremenih objekata iz članka 2. ove Odluke daju se u zakup putem javnog natječaja.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kovertama sa naznakom »ne otvaraj - ponuda za javnu površinu«.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovog članka izravnom pogodbom mogu se dati u zakup sljedeće javne površine:

- za postavljenje pokretnih radnji, uslužnih naprava, naprava za zabavu i zabavnih parkova;

- građevinske parcele formirane radi postavljanja ugostiteljske terase, vlasniku ili zakupniku ugostiteljskog objekta ispred kojeg se ista nalazi, te vlasniku ili zakupniku privremenog objekta ispred kojeg se za vrijeme održavanja javnih manifestacija odredi privremena ugostiteljska terasa.

Članak 12.

Odluku o provođenju natječaja donosi Gradsko poglavarstvo na prijedlog TD Vecla d.o.o. Krk.

Postupak natječaja do donošenja odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja provodi Povjerenstvo za provedbu postupka odabira najpovoljnijeg natjecatelja koje imenuje Gradsko poglavarstvo.

Povjerenstvo ima predsjednika i 2 (dva) člana. Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Gradsko poglavarstvo za mandatno razdoblje od četiri godine.

Stručne i administrativno tehničke poslove za Gradsko poglavarstvo obavlja Stručna služba TD Vecla d.o.o. Krk.

Članak 13.

Javni natječaj raspisuje se, u pravilu, na sljedeće rokove:

- za kioske i montažne objekte iz članka 2. stavka 1. i 2. ove Odluke na rok od 3 godine;

- za štandove iz članka 2. stavka 8. ove Odluke na rok od 1. svibnja do 30. rujna tekuće godine.

Članak 14.

Za štandove (pokretne radnje, uslužne naprave i sl.) raspisuju se dva natječaja.

Prvi natječaj raspisuje se za određeni broj lokacija koji ne može biti manji od 50 % ukupnih raspoloživih lokacija za određeno naselje i na taj se natječaj imaju pravo prijaviti osobe koje unazad deset godina imaju prijavljeno prebivalište odnosno sjedište na području Grada Krka.

Natjecatelj iz stavka 2. ovoga članka se može natjecati samo za jednu djelatnost i jednu lokaciju u istom naselju.

Ukoliko se na natječaj ne bi prijavio dovoljan broj osoba iz stavka 2. ovoga članka, na natječaj se mogu prijaviti i druge osobe.

Drugi natječaj raspisuje se za neiskorišteni dio raspoloživih lokacija iz prvog natječaja u određenom naselju i na taj se natječaj imaju pravo prijaviti sve osobe.

Raniji zakupnik javne površine za postavljanje kioska i montažnih objekata koji sudjeluje i udovoljava uvjetima natječaja (koji je u potpunosti izvršavao obveze iz dosadašnjeg ugovora o zakupu) i prihvati najviši iznos postignute zakupnine na natječaju ima prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu.

Članak 15.

Natječaj se objavljuje u javnim glasilima, a tekst oglasa sadrži sljedeće opće uvjete:

- oznaku i površinu lokacije, te djelatnost koja će se obavljati u/na postavljenom privremenom objektu;

- početni iznos zakupnine po m2 zemljišta ili pojedinog privremenog objekta;

- odredbe o visini i načinu plaćanja jamčevine u visini 10 % početne visine zakupnine;

- vrijeme trajanja zakupa;

- način i rok podnošenja ponuda;

- vrijeme i mjesto otvaranja ponuda;

- rok za zaključenje ugovora o zakupu;

- obvezu zakupnika da ishoduje lokacijsku, odnosno građevinsku dozvolu, ukoliko je ista potrebna prema posebnim propisima;

- odredbu da u natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji nisu podmirili obveze prema Gradu Krku temeljem poreza, doprinosa, zakupnine ili drugih obveza ili s kojima Grad vodi sudski spor iz ugovora o zakupu.

Gradsko poglavarstvo može odrediti i druge posebne uvjete natječaja.

Članak 16.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju, jamčevina se vraća najkasnije u roku od 8 dana od dana zaključenja natječaja.

Natjecatelju čija ponuda bude utvrđena najpovoljnijom položena jamčevina uračunava se u zakupninu.

Članak 17.

Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

1. presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba;

2. presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu osobu odnosno rješenje o upisu u registar obrtnika za fizičke osobe;

3. dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu;

4. visinu ponuđene zakupnine;

5. potrebne dokaze da natjecatelj ispunjava posebne uvjete natječaja, u slučaju kada su isti objavljeni.

Članak 18.

Odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja donosi Gradsko poglavarstvo na prijedlog Povjerenstva iz članka 12. ove Odluke, cijeneći sve elemente ponude, a naročito visinu ponuđene zakupnine.

Prigovor protiv odluke iz prethodnog stavka podnosi se Gradskom poglavarstvu, u roku od 3 dana od dana primitka iste.

Članak 19.

Ugovor o zakupu javne površine zaključuje se na određeno vrijeme i to najduže na vrijeme od 5 godina.

Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka ugovor o zakupu za ugostiteljsku terasu ispred ugostiteljskog objekta koji je u vlasništvu Grada Krka, može se zaključiti i na duže vrijeme, odnosno za isto vrijeme kao i zakup tog poslovnog prostora, a u drugim slučajevima, na temelju izričite odluke Gradskog poglavarstva.

Članak 20.

Ugovor o zakupu zaključuje se u pismenoj formi i sadrži:

- naznaku ugovornih strana;

- naznaku površine zauzetog zemljišta ili naznaku privremenog objekta u vlasništvu Grada koji se daje u zakup;

- djelatnost koju zakupnik može obavljati u/na privremenom objektu i odredbu da se ne može mijenjati bez suglasnosti zakupodavca/Grada;

- vrijeme na koje je ugovor zaključen;

- rok za zaključenje ugovora i postavu privremenog objekta;

- iznos zakupnine po m2 zemljišta ili po privremenom objektu i rok plaćanja;

- odredbe o ostalim troškovima (potrošnja struje, vode, odvoz smeća i sl.);

- odredbe o prestanku ugovora, uklanjanju privremenih objekata i dovođenju zemljišta u prvobitno stanje;

- odredbu kojom se zakupnik obvezuje na povećanje zakupnine u slučaju kada je ugovor o zakupu zaključen na vrijeme duže od godine dana.

Ugovor o zakupu može sadržavati i odredbu da se isti sklapa kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu, a na trošak zakupnika.

Članak 21.

Javna površina za koju je zaključen ugovor o zakupu ne može se davati u podzakup, bez izričitog pismenog odobrenja Gradskog poglavarstva.

Članak 22.

Stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika Gradsko poglavarstvo može odobriti nasljednicima zakupnika i pravnom slijedniku zakupnika uz uvjet da nastave obavljati djelatnost iz ugovora o zakupu, te prihvate sve ostale odredbe tog ugovora.

Zakupnik koji na temelju stavka 1. ovog članka stupa u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika dužan je podmiriti zakupninu, kamatu i ostale troškove nastale iz ugovora o zakupu.

V. PRESTANAK UGOVORA O ZAKUPU

Članak 23.

Ugovor o zakupu javne površine prestaje na način utvrđen Zakonom, ovom Odlukom i ugovorom o zakupu.

Članak 24.

Ugovor o zakupu prestaje istekom roka na koji je zaključen.

Ugovor o zakupu otkazat će se i prije isteka roka na koji je zaključen u slijedećim slučajevima:

1. ukoliko zakupnik ne postavi na lokaciju privremeni objekt u za to određenom roku;

2. koristi lokaciju za djelatnost koja nije navedena u ugovoru;

3. ne plati dospjelu zakupninu niti u roku od 15 dana od dana primitka pismene opomene zakupodavca;

4. postavi privremeni objekt u suprotnosti s odredbama ove Odluke;

5. u svim ostalim slučajevima nepridržavanja odredaba ove Odluke i ugovora o zakupu;

6. uređenja javne površine i privođenja namjeni sukladno prostorno-planskim dokumentima.

Otkazni rok za otkaz ugovora o zakupu je 15 dana za kioske i montažne objekte, a 3 dana za sve ostale naprave na javnim površinama.

Ako Grad otkaže ugovor o zakupu lokacije iz razloga navedenih u prethodnim stavcima ovog članka, zakupnik nema pravo na naknadu štete od Grada.

VI. VISINA ZAKUPNINE

Članak 25.

Visina zakupnine za javne površine i privremene objekte u vlasništvu Grada koji se daju u zakup putem natječaja, utvrđuje se u natječajnom postupku, s time da najmanja zakupnina ne može biti niža od početne zakupnine utvrđene ovom Odlukom.

U slučajevima kada se zakup ugovara izravnom pogodbom cijenu zakupnine određuje Gradsko poglavarstvo. Ovako utvrđena zakupnina ne može biti manja od početne cijene zakupnine određene ovom Odlukom.

Članak 26.

Početna visina zakupnine utvrđuje se prema zoni i namjeni radi koje se javna površina ili privremeni objekt daje u zakup.

Javne površine koje se daju u zakup razvrstane su u tri zone i to: zona I. koja obuhvaća javne površine na cijelom području naselja Krk; II. zona obuhvaća područje Dunat i uvalu Valbiska i III. zona koja obuhvaća sve javne površine unutar ostalih naselja Grada Krka.

Članak 27.

Visina početne zakupnine utvrđuje se kako slijedi:

Redni
broj

VRSTA ZAKUPA

zona I.

Zona II.

zona III.

razdoblje od
01. 05. do 30. 09.

1.

Kiosci, montažni objekti

800 a
100 a

600 a
75 a

400 a
50 a

Paušal
uvećan po m2

2.

Slikari, prodaja umjetnina

2000 a
100 a

1500 a
75 a

1000 a
50 a

Paušal
uvećan po m2

3.

Ugostitelj. terase površ. do 100 m2
iznad 100 m2, za svaki m2

100 a
60 a

75 a
45 a

50 a
30 a

po m2

4.

Naprave, pokret. radnje, štandovi

2000 a
100 a

1500 a
75 a

1000 a
50 a

Paušal
uvećan po m2

5.

Prodaja sladoleda, ili kuhan. kukuruza i slično

1200 a

900 a

600 a

po prodajnom mjestu

6.

Zabavni parkovi po m2

0,3 a

0,3 a

-

Dnevno

Članak 28.

Početna mjesečna zakupnina za privremene objekte iz članka 27. ove Odluke obračunava se umnoškom broja bodova s vrijednošću boda koja vrijednost je označena slovom »a«.

Vrijednost boda utvrđuje Gradsko poglavarstvo.

Članak 29.

Početna zakupnina za privremene objekte (kioske i montažne objekte) koji su u vlasništvu Grada utvrđuje se shodno zakupnini za kioske i montažne objekte iz članka 27. Odluke, uvećana za 20%.

Članak 30.

Početna visina zakupnine za korištenje javnih površina za druge namjene utvrđuje se kako slijedi:

Redni
broj

NAMJENA

VISINA ZAKUPNINE

1.

Za odlaganje građevinskog materijala i postavljanje skela

2,00 kn po m2 na dan

2.

Za postavljanje transparenata na javnim površinama

100,00 kn na dan

3.

Za postavljanje slobodnostojećih ili dvostrukih reklamnih panoa:
- do 1,00 m2
- preko 1,00 m2


10,00 kn na dan po strani panoa
20,00 kn na dan po strani panoa

4.

Za prezentacije vozila i sl.

10,00 kn/m2 na dan

5.

Za zvučno oglašavanje za svaki započeti sat

100,00 kn na sat

6.

Za dnevnu prodaju na štandovima

50,00 kn/m2

Članak 31.

Gradsko poglavarstvo može odobriti privremenu upotrebu javne površine, bez naknade, u svrhu održavanja humanitarnih, kulturnih, političkih i sportskih manifestacija, te za manifestacije pod pokroviteljstvom Grada.

VII. NADZOR

Članak 32.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši Upravni odjel za komunalni sustav - Komunalno redarstvo, a temeljem odredbi Odluke o komunalnom redu.

Članak 33.

Komunalni redar ovlašten je u provođenju nadzora:

1. nadzirati primjenu ove Odluke;

2. narediti zakupcima radnje koje su u skladu s ovom Odlukom dužne vršiti kada se utvrdi da se iste ne obavljaju ili se obavljaju suprotno odredbama ove Odluke;

3. naložiti uklanjanje privremenog objekta postavljenog bez odobrenja ili suprotno odredbama ove Odluke i ugovora o zakupu;

4. predložiti pokretanje prekršajnog postupka;

5. izricati i naplaćivati mandatne novčane kazne;

6. poduzimati druge radnje za koje je ovlašten.

Članak 34.

Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje privremenih objekata iz članka 2. ove Odluke:

1. ako je privremeni objekt postavljen suprotno odredbama ove Odluke;

2. ako je privremeni objekt postavljen suprotno odredbi ugovora o zakupu glede površine koja je u zakupu;

3. ako je privremeni objekt postavljen bez ugovora o zakupu lokacije;

4. ako je ugovor o zakupu prestao istekom roka ili otkazom.

Članak 35.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, odnosno 5.000,00 kuna fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja je počinila prekršaj u vezi obavljanja njezina obrta, koja:

1. postavi objekt iz članka 2. ove Odluke bez odobrenja - odluke Poglavarstva;

2. postavi objekt iz članka 2. ove Odluke na lokaciji koja nije predviđena za postavljanje objekta;

3. postavi objekt iz članka 2. ove Odluke protivno odredbi članka 8. ove Odluke;

4. koristi lokaciju na način koji nije predviđen ovom Odlukom, odlukom Poglavarstva ili vrši preinake na lokaciji bez odobrenja.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje iz prednjeg stavka.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog članka putem Suda za prekršaje, a na licu mjesta 500,00 kn.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Odredbe ove Odluke, na odgovarajući način primjenjuju se i na davanje u zakup tržnica na malo, kao i na ostalim površinama, kojima upravlja gradsko trgovačko društvo Vecla d.o.o. Krk.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih

objekata (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj: 6/99), kao i Odluka o prijenosu prava upravljanja i gospodarenja nad javnim gradskim površinama (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 28/98).

Članak 37.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 374-01/07-01/3

Ur. broj: 2142/01-01-07-4

Krk, 29. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr