SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 47. Petak, 14. prosinca 2007.
GRAD KASTAV
30

41.

Temeljem članka 12. i 26. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« broj 1/07) i čl. 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županiije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 27. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način financiranja političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za vijećnike u Gradskom vijeću Grada Kastva i izabranih nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća.

Članak 2.

Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada Kastva.

Mjesečna naknada za svakog vijećnika u Gradskom vijeću utvrđuje se u visini od 228,00 kuna.

Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola političkim strankama i nezavisnim vijećnicima pripada naknada u visini 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku.

Članak 3.

Pojedinoj političkoj stranci odnosno nezavisnom vijećniku pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih vijećnika u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Ukoliko pojedini vijećnik nakon konstituiranja Gradskog vijeća napusti političku stranku ili promijeni članstvo u političkoj stranci sa čije je kandidacijske liste izabran, financijska sredstva iz stavka 1. ovog članka ostaju političkoj stranci sa čije liste je izabran.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 2. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 4.

Na temelju izvješća Mandatno imunitetske komisije o rezultatima provedenih izbora, obračun i isplatu sredstava iz članka 2. ove Odluke obavlja jedinstveni upravni odjel.

Članak 5.

Sredstva koja su osigurana za financiranje političkih stranaka doznačuju se na žiro račun političke stranka odnosno nezavisnog vijećnika koji su dužni otvoriti poseban žiro račun i o tome obavijestiti jedinstveni upravni odjel.

Sredstva iz prethodnog stavka uplaćuju se tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Danom primjene ove odluke prestaje vrijediti Odluka o financiranju političkih stranaka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/06) i Izmjene Odluke o financiranju političkih stranaka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/07).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 021-05/07-01/17

Ur. broj: 2170-05-01-1-07-9

Kastav, 12. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Dalibor Ćiković dipl. ing. građ., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr