SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 46. Srijeda, 12. prosinca 2007.
OPĆINA LOKVE
30

30.

Na temelju članka 2. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 1/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 18. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 37/05 i 33/07), Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj 21. studenoga 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lokve

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina i način raspoređivanja sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lokve (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) u 2007. godini.

Članak 2.

Ukupni iznos sredstava namijenjen financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lokve u 2007. godini, planiran je u iznosu od 55.000,00 kuna.

Članak 3.

Političkim strankama koje imaju najmanje jednog člana u Općinskom vijeću, sredstva se raspoređuju na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana Općinskog vijeća tako da:

a) pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u Općinskom vijeću,

b) za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkoj stanci pripada pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća,

c) u slučaju udruživanja dviju ili više političkih stanaka, financijska sredstva koja se raspoređuju pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 4.

Kao podaci o stranačkoj pripadnosti članova Općinskog vijeća uzimaju se podaci o stranačkoj pripadnosti članova Općinskog vijeća na dan konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 5.

Političkoj se stranci u tijeku trajanja mandata naknada može povećati odnosno smanjiti kada dođe do promjene broja članova Općinskog vijeća iz reda podzastupljenog spola koje ta politička stranka ima u Općinskom vijeću.

Članak 6.

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću utvrđuje se, bez sredstava za članove podzastupljenog spola u visini od 5.000,00 kuna.

Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka raspoređuje se za rad političkoj stanci u Općinskom vijeću razmjerno broju njenih članova.

Sastav Općinskog vijeća je sljedeći:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 8.

Sredstva utvrđena ovom odlukom doznačit će Jedinstveni pravni odjel Općine Lokve na žiroračun ogranka političke stranke koja je zastupljena u Općinskom vijeću Općine Lokve, tromjesečno u jednakim iznosima i to u pravilu najkasnije do isteka tekućeg tromjesečja za koji se iznos isplaćuje.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 402-08/07-01/01

Ur. broj: 2112-02/1-07-2

Lokve, 21. studenoga 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Dragan Hrvat, v.r.

 

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr