SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 46. Srijeda, 12. prosinca 2007.
OPĆINA FUŽINE
30

68.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru na području Općine Fužine za četverogodišnje razdoblje od studenoga 2006. godine do studenoga 2010. godine (»Službene novine« broj 44/06) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« broj 37/05, 7/06 i 6/07)), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2007. godine, donosi

ODLUKU
o izradi izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Fužine

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fužine.

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE FUŽINE

Članak 2.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fužine izrađuje se u skladu s Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru na području Općine Fužine za četverogodišnje razdoblje od studenog 2006. godine do studenog 2010. godine (»Službene novine« broj 44/06)), odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

II. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE FUŽINE

Članak 3.

Obuhvat izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fužine u granicama je obuhvata postojećeg Prostornog plana uređenja općine Fužine.

III. OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE FUŽINE

Članak 4.

U tijeku primjene Prostornog plana uređenje Općine Fužine nailazilo se na teškoće u provedbi zbog nedorečenosti, naročito kod građenja objekata izvan građevinskih područja i novih opravdanih zahtjeva za izmjenama trasa infrastrukture, područja izdvojenih namijena i građevinskih područja.

U postojećem Prostornom planu loše su planirani i ucrtavani koridori planiranih županijskih i lokalnih cesta što onemogućava njihovu realizaciju.

Ocjena stanja, te plan izmjena i dopuna Prostornog plana odnosi se na tekstualni i grafički dio. Sve izmjene i dopune treba provesti u svim dijelovima plana.

Ovim pregledom predviđene izmjene i dopune su one najbitnije ali nisu konačne, te u toku izrade može doći do manjih zahtjeva.

IV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE FUŽINE

Članak 5.

Postojeći prostorni plan Općine Fužine treba izmijeniti i dopuniti:

1. Tekstualni dio:

- ispraviti pogreške u opisnom dijelu,

- proanalizirati veličine kod građenja objekata svih namjena,

- propisati da objekti za smještaj strojeva i alata poljoprivredne namjene čija izgradnja je bila moguća izvan građevinskog područja, mogu graditi isključivo na površinama poljoprivredne namijene i čestice minimalne veličine od 10.000 m2,

- propisati da sva krovišta moraju biti kosa, osim privrednih objekata kada za to postoji opravdani razlog,

- za odvodnju fekalnih voda treba propisati da se naselja Vrata i Fužine spajaju na zajednički sustav odvodnje, a za ostala naselja Općine Fužine moguće je riješiti sistemom odvodnje lokalno, izgradnjom manjeg sustava (Biodiska),

- sve izmjene provedene u grafičkom dijelu moraju biti obrađene i u tekstualnom dijelu plana.

2. Grafički dio:

2.1. Prilog 1. Korištenje i namjena površina

Prometnice:

- na županijskoj cesti Novi Vinodolski - Fužine preko Ličkog polja izbrisati planirano izmještanje trase u mjestu Banovina i u Ličkom polju,

- planirati izmještanje županijske ceste od Želj. mosta - Drvenjače zbog korekcije zavoja,

- predviđenu prometnicu Vrata - Ličko polje preko obronaka Bitoraja kao županijsku izbrisati kao nerealnu i nepotrebnu,

- na županijskoj cesti (Karolina) planirati rekonstrukciju prijevoja Vrata i dijela ceste na području Mostića kao dio zaobilaznice Fužina,

- za zaobilaznice Fužina, Mostići - Bajer i Mostići - Donje selo napraviti korekciju trase prema Idejnim projektima,

- za zaobilaznicu Donje selo - Brdo investitor će izraditi geodetsku podlogu i Idejni projekt na temelju kojeg će se ucrtati planirana zaobilaznica,

- planirati nove lokalne ceste: od Vrata do R12 - K11 - Rekreacijskog turističkog kompleksa Vrata, Vrata - R11 - novoplanirana poslovna zona (sada E1) - Vrata preko tunela Auto ceste po postojećoj trasi, Benkovac - Lepenica - Vrelo (postojeća šumska cesta),

- izbrisati cestu Bajer - Potok - Sveti križ, te planirati novu cestu prema predloženoj trasi,

- za sve zone turističke, poslovne i sportsko-rekreacijske namjene treba planirati rekonstrukciju postojećih ili planirati izgradnju novih prometnica.

2.2. Prilog 2A Infrastrukturni sustavi, mreže, energetski sustav

- TS Vrata 110/35 i EVP premjestiti na novu lokaciju sjevernije zbog blizine i proširenja zone R12,

- plinsku stanicu RS Fužine prelocirati u blizinu BS-7- Lič i poslovne zone,

- trasu plinovoda i naftovoda sa zaštitnim pojasevima ucrtati prema stvarnom stanju,

- trasu dalekovoda EVP Plasa - EVP Vrata prelocirati uz trasu naftovoda da se spriječi daljnja devastacija prostora.

2.3. Prilog 2B Vodopskrba i odvodnja

Vodopskrba:

- trasu tlačnog cjevovoda Vrelo - VS Fužine ucrtati po novoj izvedenoj i planiranoj trasi,

- trasu vodovoda Glavica - Brdo sa položajem svih objekata ispraviti prema idejnom i glavnom projektu,

- za vikend naselje u Liču planirati crpnu stanicu i vodospremu nakon što bude napušten željeznički vodovod izgradnjom vodovoda do Zlobina,

Hidroenergetski sustav:

- planiranu akumulaciju Potok (J. Lepenica) izbrisati iz svih planova zbog malog značenja za proizvodnu struje,

- planiranu akumulaciju sada J. Lepenica preimenovati u A. Benkovac,

- ucrtati CS Lič sa dovodnim i tlačnim cjevovodom iz A. Potkoš,

- ucrtati dovodni i tlačni cjevovod od zahvata Benkovac do tlačnih cjevovoda HE Vinodol,

2.4. Prilog 3A Uvjeti korištenja i zaštita prostora:

- ZK vodotok Ličanke u Ličkom polju trebao bi pratiti korito Ličanke,

- zaštitno područje I trebalo bi proširiti na cijelu »Glavicu« s područjem »Potok«, do naselja Benkovac i na sjeveru do AC,

- zaštiti područja Tović i Špičunak.

Članak 6.

Za sva građevinska područja u obuhvatu plana treba utvrditi stvarno stanje izgrađenosti, na temelju kojeg se utvrđuje raspoloživost površina novih građevinskih područja.

1.1. Kartografski prikaz (Vrelo)

- naselje NA 4 (Benkovac) 7-9 vode se pod Benkovac, trebalo bi formirati novo naselje Vrelo ili pripojiti naselju Fužine,

- naselju NA 4-7-1 osigurati prilaz,

- područje T15 (Lovačka kuća) izbrisati iz plana, može biti kao R,

- područje između Ličanke i Male Ličanke predvidjeti za auto kamp T2

1.2. Kartografski prikaz (Vrata)

- proširit građevinsko područje NA 3-2 na dio R11 i ucrtati cestu kroz naselje,

- zona E1 (kamenolom) se ukida, a na tom području sa dijelom sadašnjeg naselja Viadukta treba predvidjeti poslovnu zonu K. S obzirom da se kamenolom zatvara treba planirati njegovu sanaciju,

- zonu R 11 proširiti južno i zapadno.

1.3. Kartografski prikaz (Belo selo i Slavica)

- nisu predviđene nikakve izmjene osim manjih dopuna građevinskih područja

1.4. Kartografski prikaz (Benkovac)

- predvidjeti zonu za vjetroelektrane na području Jelenčić sa usklađenjem sa zonom R16 (skijalište),

- ograničiti površinu planiranu za R16 (skijalište),

- zonu za vjetroelektrane planirati na području Zvirjaka prema studiji izvodljivosti.

1.5. Kartografski prikaz (Benkovac - Fužine)

- ukinuti sva nova izdvojena građevinska područja manja od 5.000 m2, a onima koja ostaju ograničiti širinu od prometnice na 30 m bez obzira na veličinu parcele,

- proširiti građevinska područja prema molbama građana uz uvjet da se ne stvaraju izdvojene cjeline i u skladu sa dozvoljenim proširenjem prema Prostornom planu Županije,

- povezati naselja NA 4-2 s NA 4-3 kao izgrađeno,

- zonu G1 (groblje) naznačiti stvarno izgrađeni dio, te realnije planirati proširenje.

1.6. Kartografski prikaz (Vrata - Fužine - Lič)

- karta je izrađena u mjerilu 1:7.500, a treba biti u mjerilu 1:5.000,

- trase prometnica u prikazu dopuniti i izmijeniti prema dijelu komunalna infrastruktura - prometnice,

- zone sporta i rekreacije R12 (Plasa), R13 i R14 proširiti i ispraviti,

- za zonu R12 (Plasa) omogućiti izgradnju i drugih sadržaja osim skijališta, ali bez ograničenja,

- za planirani rekreacijsko-turistički kompleks Vrata (sada RG) prema programskoj studiji, planirati zonu T i R vodeći računa o raspoloživosti i Županijskom Prostornom planu,

- poslovne zone K proširiti i izmijeniti, K12 (Drvenjača) proširiti prema mostu i naftovodu, K15 (Stipeć) zadržati u izgrađenom području bez mogučnosti proširenja, K14 (Farma) proširiti na izgrađeni dio sa ispravkom građevinskog područja, a dio predviđen za proširenje izbrisati zbog nepovoljnog terena, K1 ostaje u planiranim granicama,

- turističku zonu T11 s dijelom građevinskog područja uz jezero Bajer ukinuti, a predvidjeti samo površinu za izgradnju nove sportske dvorane,

- turističku zonu T16 (Potkosa) ispraviti u dijelu zaobilaznice Mostići - Bajer,

- građevinska područja ako je moguće proširiti na području Breg, Potkosa i Klađe, te uz zaobilaznice kada se trase prometnica lociraju prema projektiranom stanju,

- za nova građevinska područja; Breg, Kolibice, Flajšnik i Raskrižje u obuhvatu UPU Fužina propisati mogućnost izrade detaljnih planova sa parcelacijom za provođenje Urbane komasacije.

4.8. Kartografski prikaz (Lič)

- predviditi zonu sporta i rekreacije R oko Vicićevog mosta,

- izmjena trasa cesta prema, komunalna infrastruktura - prometnica

4.9. Kartografski prikaz (Lič)

- izbrisati zonu T14 (Lovačka kuća),

- izmjena trasa cesta prema komunalna infrastruktura - prometnice,

- izbrisati zonu IS 1 (Vjetropark), koja ne omogućava planiranje drugih sadržaja za razvoj turizma sporta i rekreacije,

- zonu R15 proširiti za potrebe izgradnje poletno sletne piste sa pratećim sadržajima i križnog puta za Sv. Ivan,

- zonu T13 s novo planiranom zonom R proširiti i prilagoditi zahtjevima potencijalnih investitora za izgradnju turističkih sadržaja i golf terena.

Članak 7.

Novoplanirani sadržaji:

- prostor za reciklažno dvorište,

- deponije građevinskog otpada i iskopnog materijala.

V. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE FUŽINE

Članak 8.

Za potrebe izrade Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fužine nositelj izrade osigurava katastarsko i topografsku kartu u digitalnom obliku za područje obuhvata plana s ucrtanim prometnicama, te visinskim prikazom terena.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine nije planirana posebna izrada

ostalih stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VI. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi izmjene i dopune PPO-a.

VII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.

U skladu s odredbama članka 17. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) kartografski prikazi Izmjene i dopune PPO-a izrađivat će se na digitalnom topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1:5000.

Digitalnu topografsko-katastarsku kartu za potrebe izrade Izmjene i dopune PPO-a pribaviti će nositelj izrade.

VII. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PPO-a IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PPO-a

Članak 11.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Izmjena i dopuna PPO-a Općina Fužine će se zatražiti od:

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 ZAGREB

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 RIJEKA

- MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira 1, 10000 ZAGREB

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Muzejski trg 1, 51000 RIJEKA

- URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Riva 10, 51000 RIJEKA

- URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko - pravne poslove - ISPOSTAVA DELNICE, Ante Starčevića 4, 51300 DELNICE

- URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za društvene djelatnosti, Riva 10, 51000 RIJEKA

- URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Služba za gospodarstvo, Riva 10, 51000 RIJEKA

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA ODRŽIVI RAZVOJ I PROSTORNO PLANIRANJE, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA

- HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina 3, 10000 ZAGREB

- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 RIJEKA

- HRVATSKA POŠTA d.d. - POŠTANSKO SREDIŠTE RIJEKA, Korzo 13, 51000 RIJEKA

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - REGIJA ZAPAD, Ciottina 17 a, 51000 RIJEKA

- HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 ZAGREB

- UDRUGA POKRETNIH KOMUNIKACIJA HRVATSKE, Nova Ves 50, 10000 ZAGREB

- ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 ZAGREB

- HEP - Prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 ZAGREB

- HEP - Prijenos d.o.o., Prijenosno područje Opatija, Maršala Tita 166, 51410 OPATIJA

- HEP - Distribucija d.o.o., Distribucijsko područje »Elektroprimorje Rijeka«, Viktora Cara Emina 2, 51000 RIJEKA

- JADRANSKI NAFTOVOD d.d., Služba za razvoj i izgradnju, Ulica grada Vukovara 14, 10000 ZAGREB

- HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO- ISTARSKIH SLIVOVA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- HRVATSKE VODE - VGO ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO - ISTARSKIH SLIVOVA, VODNOGOSPODARSKA ISPOSTAVA 'GORSKI KOTAR', Ante Starčevića 3A, 51300 DELNICE

- KOMUNALAC d.o.o. za vodoopskrbu i komunalne djelatnosti, Supilova 173, 51300 DELNICE

- »HRVATSKE ŠUME« d.o.o., UPRAVA ŠUMA DELNICE, Supilova 32, 51300 DELNICE

VIII. ROK ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PPO-a

Članak 12.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjene i dopune PPO-a:

- dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna PPO-a (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od najviše 30 dana

- izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna PPO-a za potrebe prethodne rasprave - u roku od najviše 30 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva

- izrada Prijedloga Izmjena i dopuna PPO-a za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 30 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi

- javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna PPO-a - u trajanju od najviše 30 dana

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PPO-a - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana

- izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PPO-a - u roku od najviše 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima

- dojošenje Odluke o izmjeni I dopuni PPO-a - u roku od najviše 150 dana od završetka javne rasprave.

Rok za pripremu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna PPO-a od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima je najviše 30 dana.

IX. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE FUŽINE

Članak 13.

Do donošenja Izmjena i dopuna PPO-a nisu mogući sljedeći zahvati u prostoru, odnosno građenje novih građevina i izdavanje odobrenja za gradnju:

- na osnovi članaka 79., 81. i 84. Odluke o Prostornom planu uređenja Općine Fužine u dijelu koji se odnosi na izgradnju gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti, manjih spremišta za poljoprivredne strojeve i alat

- izgradnja akumulacije Potok kod Fužina (u planu J. Lepenica)

- proširenje zone i eksploataciji kamenoloma Široko brdo - Vrata zona E1, osim u svrhu sanacije i zatvaranja kamenoloma.

- dalekovoda EVP Plase - EVP Vrata zbog neprihvatljive trase, koja bi trebala pratiti trasu naftovoda I plinovoda.

- u zoni IS 1 vjetropark na području Lič polja

- lokaciji TS Vrata110/35 i EVP postrojenja

- u građevinskom području oznake NA 1-1-1 i NA 4-10.1

- u turističkoj zoni T11, T14 i T15

- turističku zonu T16 u dijelu koji zadire u koridor planirane zaobilaznice Mostići - Bajer

- na osnovi članka 165. provedbenih mjera za zone T16 i R14.

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENE I DOPUNE PPO-a

Članak 14.

Na temelju Zaključka Općinskog poglavarstva Općine Fužine od troškovi izrade Izmjene i dopune PPO-a osigurani su u Proračunu Općine Fužine.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke s kartografskim prikazom iz članka 3. tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 10. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Izmjena i dopuna PPO-a.

Rok dostave zahtjeva određen je člankom 11. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima (članak 10. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se, u izradi i donošenju Izmjena i dopuna PPO-a, poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Jedan primjerak ove Odluke s kartografskim prikazom iz članka 3. ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, 10000 Zagreb.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/05

Ur. broj: 2112/03-01-07-19

Fužine, 10. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Miljenko Fak, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=529&mjesto=10009&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr