SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 43. Četvrtak, 22. studenog 2007.
GRAD RAB
30

47.

Na temelju članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/ 04), a u svezi odredbe članka 325. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Raba za razdoblje 2007. - 2011. (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/07) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 4/06), a po pribavljenoj Suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Klasa:350-02/07-04/142, Ur.br: 531-06-07-2 od 15. listopada 2007. godine, Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 13. studenoga 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Detaljnog plana uređenja 4 groblja
G4 Kampor

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1

(1) Ovom Odlukom donosi se Detaljni plan uređenja 4 groblja G4 Kampor na području Grada Raba (u nastavku teksta: DPU).

Članak 2.

(1) DPU obuhvaća područje k.č. 1347/1 i 1347/2, k.o. Kampor. Na sjeveru je omeđeno cestom Rab - Kampor, na jugu padinom prema obali zaljeva Sv. Eufemije, na zapadu se nalazi postojeće groblje te kompleks crkve i samostana sa starim grobljem. Ovako opisana granica ucrtana je na svim kartografskim dijelovima DPU-a.

(2) Površina obuhvata DPU-a iznosi cca 0,2 ha.

Članak 3.

(1) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom »Detaljni plan uređenja 4 groblja G4 Kampor« na području Grada Raba.

(2) Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela i to:

A/ Tekstualni dio DPU-a sadrži sljedeća poglavlja:

UVOD

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu

DPU-a

2. PLAN UREĐENJA PROSTORA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna

infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i

građevina

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

3. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih

čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik površina za ukapanje

2.2. Veličina i površina grobnih polja i grobnih staza te

broj grobnih mjesta

2.3. Uređenje grobnih mjesta

2.4. Uvjeti uređenja i izgradnje mrtvačnice

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom,

komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom

mrežom

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i

građevina i ostalih ambijentalnih vrijednosti

6. Mjere provedbe plana

7. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

B/ Grafički dio sadrži kartografske priloge u mjerilu 1:500:

1. Detaljna namjena površina

List 1 DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:500

2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna

infrastrukturna mreža

List 2a PROMET 1:500

List 2b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I

MREŽE 1:500

3. Uvjeti korištenja uređenja i zaštite površina

List 3: PEJSAŽNO UREĐENJE 1:500

4. Uvjeti gradnje

List 4a UVJETI GRADNJE 1:500

List 4b RASTER I RAZMJEŠTAJ

UKOPNIH PARCELA 1:200

List 4c1 DETALJNI NACRT UKOPNOG

MJESTA

grobnice i zemljani grobovi 1:50

List 4c2 DETALJNI NACRT UKOPNOG

MJESTA

ukopne niše 1:50

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 4.

Detaljni prikaz utvrđivanja namjena površina na području DPU-a dat je na listu broj 1, mjerilo 1: 500 i prema tom ustroju mora se utvrditi namjena pojedinih dijelova područja obuhvata DPU-a.

Članak 5.

Na prostoru DPU-a planirane su slijedeće osnovne grupe namjena površina:

PLANIRANI GROBNI REDOVI

PLANIRANE GROBNE GRAĐEVINE (mrtvačnica sa pomoćnim prostorijama)

KOSTURNICA

PROMETNE POVRŠINE I STAZE NA GROBLJU

TRGOVI I ODMORIŠTA TE PROSTORI ZA SLAVINE, KOŠEVE I KONTEJNERE ZA OTPAD

JAVNE ZELENE POVRŠINE

Članak 6.

Ovim DPU-a posebno su se obradili prostori za uređenje novih grobnih polja (za ukop u zemlji, grobnice i niše), novih prometnih površina unutar groblja, kao i uređenje zelenih površina unutar groblja.

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

Članak 7.

Detaljan prikaz parcelacije prostora za proširenje groblja, oblik i veličina novih grobnih polja unutar obuhvata DPU-a prikazan je na listu broj 4a. Ovim prikazom parcelacije detaljno su utvrđene parcele za formiranje i uređenje novih grobnih redova i grobnih mjesta.

Članak 8.

Prostor groblja predstavlja ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta.

Članak 9.

Korištenje zemljišta za ukapanje umrlih predviđeno je u prostoru definiranom grobnim poljima u novoplaniranom dijelu.

Članak 10.

DPU-a je predviđen pristup na građevnu česticu groblja s javnih površina, koje su na zasebnim građevnim česticama.

Članak 11.

Pješački pristup grobnim poljima predviđen je glavnim grobnim stazama, a grobnim mjestima grobnim i pristupnim stazama unutar čestice groblja.

Članak 12.

Kolni pristup groblju omogućen je sa prilazne ceste, a parkiralište za smještaj vozila posjetitelja nalazi se na toj cesti. Unutar groblja dozvoljen je pristup samo u iznimnim slučajevima (održavanje i uređenje groblja i prijevoz pokojnika).

2.1. Veličina i oblik površina za ukapanje

Članak 13.

Bruto veličina jednog grobnog mjesta iznosi 155 x 266 cm. Svijetla veličina otvora grobnog mjesta iznosi 85 x 210 cm.

Članak 14.

Ukapanje pokojnika u pojedinom grobnom mjestu predviđeno je najviše do tri dubine, odnosno do 200 cm ispod razine konačno uređenog terena grobnog polja. Ako se prilikom uređenja grobnog mjesta i kopanja ustanovi podzemna voda, tada se dno grobnog mjesta mora nalaziti na najmanje 50 cm iznad najviše kote podzemne vode.

Članak 15.

Neto dimenzija jednostruke grobnice (unutar zidova) iznosi 165 x 242 cm. Bruto dimenzija grobnice uvećana je za 20 cm na sve četiri strane od vanjskog ruba zida i iznosi 205 x 282 cm. Grobnice su planirane u tri dubine (na tri police), a svijetla dimenzija iznosi 230 cm.

Članak 16.

Neto dimenzija dvostruke grobnice (unutar zidova) iznosi 245 x 242 cm. Bruto dimenzija grobnice uvećana je za 20 cm na sve četiri strane od vanjskog ruba zida i iznosi 285 x 282 cm. Grobnice su planirane u tri dubine (na šest polica), a svijetla dimenzija iznosi 230 cm.

Članak 17.

Grobni redovi sa grobnim mjestima za klasičan ukop i izgradnju grobnica postavljaju se tako da po dva grobna reda imaju pristup sa jedne grobne staze. Širina grobne staze iznosi 160 cm. Širina pristupne staze iznosi 100 cm.

Članak 18.

Neto veličina ukopne niše iznosi 100 x 257 x 100 cm, odnosno bruto 130 x 282 cm, bruto visine 130 cm. Niše su smještene u dva reda, a grade se u kasetama po dvadeset jedinica.

Članak 19.

Osim ovih čestica predviđenih za uređenje grobnih polja za ukop utvrđene su i čestice za uređenje glavnih grobnih staza, zelenih površina, proširenja - odmorišta (za postavu klupa i grobnih slavina).

2.2. Veličina i površina grobnih polja i grobnih staza te broj grobnih mjesta

Članak 20.

Veličine grobnih polja proizašle su iz propisanih najvećih udaljenosti pojedinog grobnog mjesta od ruba grobnog polja, odnosno od maksimalne dužine grobnog reda te maksimalnog broja grobnih mjesta u pojedinom grobnom polju.

Na planiranom grobnom polju treba urediti slijedeći broj grobnih mjesta:

15 dvostrukih grobnica u 2 grobna reda

20 jednostrukih grobnica u 2 grobna reda

15 zemljanih grobova u 4 grobna reda

40 ukopnih niša u 1 grobnom redu.

Članak 21.

Širina novoplaniranih glavnih grobnih staza, kao i ostalih grobnih staza, utvrđena je na način da se omogući neometano kretanje sprovoda rubom grobnih polja sa kolicima sa lijesom pokojnika. Lijes pokojnika se po potrebi može provesti do grobnog mjesta ukopa i po grobnim stazama unutar grobnog polja. Uzdužni nagib glavnih grobnih staza je planiran takav da omogući pristup kolicima sa lijesom i ugodno hodanje u grobnoj povorci. Uzdužni nagib glavnih grobnih staza određen je sa maksimalnih 8% kako bi se omogućilo pristup rampom do svakog grobnog mjesta.

Članak 22.

Širina glavnih grobnih staza (između grobnih polja) utvrđena je na 300 cm, a pojedinih grobnih i pristupnih staza unutar grobnog polja na 160 i 100 cm.

Članak 23.

Veličine proširenja - odmorišta vidljive su na detaljnom listu br. 4a. Na tim površinama mogu se postavljati klupe i grobne slavine kao i kontejneri za grobni otpad. Po mogućnosti trebalo bi postavljati dvije vrste kontejnera: za biološki (razgradivi) otpad i ostali grobni otpad.

2.3. Uređenje grobnih mjesta

Članak 24.

Kod zemljanih grobova i grobnica dozvoljava se postava svih tipova nadgrobnih ploča, uz poštivanje tradicionalnih načina ukapanja. Ne dozvoljava se gradnja spomenika viših od 2 m na pojedinačnom grobnom mjestu.

Niše se moraju obložiti sivo bijelim vapnencem ili mramorom u istoj boji, a sukladno uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela.

2.4. Uvjeti uređenja i izgradnje mrtvačnice

Članak 25.

Na grafičkom listu 4a: Uvjeti gradnje, utvrđena je veličina te oblik površine za izgradnju mrtvačnice te građevni pravci građevina i regulacijska linija.

Izvan obveznog građevnog pravca mogu se postavljati natpisi, rasvjetni stupovi te priključni elementi infrastrukture.

Članak 26.

Visina građevine od kote konačno uređenog terena do ruba krovnog vijenca ne smije biti veća od 4,00 metara, odnosno 1,5 m ispod razine ceste Rab - Kampor u koti centra raskrižja sa prilaznom cestom. Najveća katnost ne smije prijeći P (prizemlje bez potkrovlja). To znači da je ukupno dozvoljena 1 (jedna) etaža.

Članak 27.

Krovište građevine mora biti ravno.

Članak 28.

Oblikovanje pročelja i krovišta te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti kvalitetni, primjereni značenju lokacije i podneblju, a sukladno uvjetima nadležnog Konzervatorsko odjela.

Članak 29.

U zgradi mrtvačnice potrebno je planirati 1-2 odarnice, prostor za rodbinu, prostor za pripremu pokojnika sa rashladnom komorom ili rashladnim ormarom, pomoćne prostorije, sanitarne prostorije za djelatnike i posjetitelje groblja te potrebne prostore (hodnike) za komunikaciju.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

Članak 30.

Za područje obuhvata DPU-a utvrđeni su načini i režimi uređenja i opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom i to na listovima 2a do 2b.

Članak 31.

Glavni kolni pristup groblju je sa sjeverne strane prilaznom cestom od ceste Barbat-Rab-Kampor-Ružići- Buzići.

Članak 32.

Pješački pristup na groblje moguć je sa istoka, sa prilazne ceste, te na zapadnoj strani sa postojećeg groblja koje je izvan obuhvata.

Članak 33.

Glavne grobne staze potrebno je betonirati ili popločiti kamenim ili betonskim kockama. Pristupne grobne staze planirane su kao travnate, dok bi se oproštajni trg izveo od betonskih ili kamenih kocki, a sukladno uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela.

Članak 34.

Predviđena je izvedba površinske odvodnje oborinskih voda, izvedba drenaže na svim otvorenim površinama groblja te drenaže grobnica, sa upuštanjem u teren raspršeno po zelenoj površini. Odvodni cjevovodi oborinske odvodnje postavljaju se duž svih glavnih staza uz rub grobnih polja. Otvoreni rigoli postavljeni su uz rub grobnih staza. Odvodnja viška vode sa grobnih slavina mora se odvesti podzemnim cjevovodom, koji će se također spojiti na isti odvodni cjevovod.

Oborinsku vodu sa parkirališta prije upuštanja u teren potrebno je pročistiti na separatoru ulja i masti.

Odvodnju sanitarne vode iz mrtvačnice treba spojiti na javni kanalizacijski sustav, ukoliko je isti izgrađen ili upustiti u sabirnu jamu, a sve prema uvjetima i uz suglasnost upravitelja javnim sustavom.

Članak 35.

Priključak na električnu mrežu kao i postavljanje grobne rasvjete predviđeno je samo za mrtvačnicu i oproštajni trg ispred.

4. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 36.

Za područje obuhvata DPU-a zelene i ostale otvorene površine urediti će se u skladu sa Planom pejzažnog uređenja koji je dan na listu 3a.

Članak 37.

Na proširenju groblja planirana je zelena površina na sjevernoj strani mrtvačnice, sa sadnjom niskog zelenila koje ne smije ometati vizuru samostana; na južnom dijelu obuhvata, sa zadržavanjem postojećih borova uz obalu mora, uz sanitarnu sječu, te manja zelena površina sa niskim zelenilom na zapadu pored slavine.

Članak 38.

Od opreme površina groblja predviđeno je: klupe uz staze, posude za odlaganje otpadaka, oznake grobnih polja, plan groblja, ulazi, oglasne ploče.

5. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO- POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I OSTALIH AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 39.

Na širem području DPU-a nalazi se registriran Posebni rezervat uvala Sv. Eufemije te ornitološko-botanički rezervat. Sve aktivnosti na ovom području valja provoditi pod strogom kontrolom kako se ne bi narušio ovaj osjetljivi ekosustav.

Ambijentalne vrijednosti štite se mjerama ovog DPU-a.

Članak 40.

Područje obuhvata DPU-a nalazi se unutar zaštićenog Franjevačkog samostanskog kompleksa Sv. Bernardina Sijenskog (broj registracije: 647, UP-I-612-08/06-06/0473 od 14.12.2006.) stoga je za sve zahvate u prostoru obavezno ishođenje suglasnosti nadležnog Konzervatorskog odjela.

6. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 41.

Područje obuhvata DPU-a u cijelosti se nalazi unutar zaštićenog obalnog područja mora te se korištenje, uređenje i zaštita površina mora provoditi u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04).

Da bi se kvalitetno provela realizacija svih planiranih sadržaja na području DPU-a potrebno je pridržavati se svih uputa i uvjeta iz ovoga DPU-a kao i zakonom propisane daljnje izrade dokumentacije.

7. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 42.

Utjecaj na okolno stanovništvo manifestira se psihološkim djelovanjem i vizualnom izloženošću. Uz rub prometnica i prema moru predviđena je »zelena« barijera kao zaštita od vizualnog kontakta i kao mjera smanjenja buke.

Članak 43.

Utjecaj na povećanje prometnog opterećenja prisutan je u vrlo maloj mjeri (samo u vrijeme ukopa i u vrijeme vjerskih blagdana). Budući da se radi o relativno malom groblju sa 12 ukopa godišnje, u odnosu na taj utjecaj nema potrebe poduzimati posebne mjere zaštite.

Članak 44.

Buka koja se javlja na grobljima u redovitom korištenju je zanemariva. Povećana razina buke javlja se samo prilikom ukopa (glazba) te korištenje mehanizacije kod iskopa i održavanja groblja te odvoza komunalnog otpada. Na groblju Kampor korištenje mehanizacije je zanemarivo, a povremena buka ublažit će se sadnjom zelenih površina.

Članak 45.

Tijekom izvođenja radova doći će do povremenog povećanog opterećenja pristupnih prometnica i samog groblja transportnim sredstvima i mehanizacijom. U to vrijeme doći će i do povećanja razine buke te povremenog povećanog onečišćenja zraka (prašina, ispušni plinovi). Ti utjecaji se ne mogu izbjeći, ali su privremeni i ne ostavljaju trajnije posljedice.

Da bi se utjecaj na okoliš sveo na minimum, tijekom izvođenja radova potrebno je:

- sve radove izvoditi tijekom dana

- strogo paziti da se ne oštete postojeće grobne površine

- paziti da se ne oštete postojeća stabla

- Sav višak materijala (iskopana zemlja i sl.) mora se odmah ukloniti izvan obuhvata, na za to predviđeno mjesto

- Postojeće prometnice potrebno je redovito održavati i omogućiti normalno funkcioniranje prometa, kao i funkcioniranje postojećeg groblja.

Tijekom uobičajenog korištenja groblja potrebno je:

- Kod iskopa novih grobnih mjesta paziti da se ne oštećuju postojeća

- Održavati postojeće grobne i pješačke staze

- Redovito održavati i po potrebi obnavljati sve zelene površine

- Redovito odvoziti prikupljeni otpad

- Izvesti sustav za prikupljanje i kontrolirano odvođenje površinskih voda, te drenažu procjednih voda (za grobnice) s ciljem snižavanja njihove razine do kote koja će biti najmanje 0,5 m niža od kote dna grobova,

- Redovito kontrolirati sustav odvodnje površinskih voda i po potrebi sanirati neispravne dijelove sustava.

Članak 46.

Do ekološke nesreće na postojećem groblju može doći u slučaju elementarnih nepogoda: potresa, ekstremnih količina padalina i sl. ili požara. U slučaju ekološke nesreće sve mjere koje će trebati poduzeti utvrditi će se posebnim projektom sanacije, ovisno o razmjerima nastale štete.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

DPU-a je izrađen u šest (6) tiskanih izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Raba i potpisom predsjednika Gradskog vijeća te šest (6) primjeraka na CD-u (.dwg i .doc formatu).

Članak 48.

Tiskani izvornici i primjerci na CD-u DPU-a čuvaju se u arhivi Upravnog odjela za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe Grada Raba, dok se jedan izvornik dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a dva primjerka Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji - Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava u Rabu.

Članak 49.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/07-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-07-57

Rab, 13. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=526&mjesto=51280&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr