SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 43. Četvrtak, 22. studenog 2007.
GRAD RAB
30

46.

Na temelju članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/ 04), a u svezi odredbe članka 325. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Raba za razdoblje 2007.-2011. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/07) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 4/06), a po pribavljenoj Suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Klasa: 350-02/07-04/141, Ur. br: 531-06-07-2 od 28. rujna 2007. godine, Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 13. studenoga 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Detaljnog plana uređenja 2 groblja
G2 Mundanije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom donosi se Detaljni plan uređenja 2 groblja G2 Mundanije na području Grada Raba (u nastavku teksta: DPU).

Članak 2.

(1) DPU obuhvaća područje između ceste Barčići - SV. Ilija prema Vrsima i strme padine brijega prema naselju. DPU uključuje slijedeće kč.: 1335/1, 1335/7, 1335/4, 1335/ 2, 1335/6, 1335/3, 1337/1 i 1333/4 sve k.o. Mundanije. Ovako opisana granica ucrtana je na svim kartografskim dijelovima DPU-a.

(2) Površina obuhvata DPU-a iznosi cca 0,6 ha.

Članak 3.

(1) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom »Detaljni plan uređenja 2 groblja G2 Mundanije« na području Grada Raba.

(2) Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela i to:

A/ Tekstualni dio DPU-a sadrži slijedeća poglavlja:

UVOD

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu

DPU-a

2. PLAN UREĐENJA PROSTORA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna

infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i

građevina

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

3. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih

čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik površina za ukapanje

2.2. Veličina i površina grobnih polja i grobnih staza te

broj grobnih mjesta

2.3. Uređenje grobnih mjesta

2.4. Uvjeti uređenja i izgradnje mrtvačnice

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom,

komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom

mrežom

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i

građevina i ostalih ambijentalnih vrijednosti

6. Mjere provedbe plana

7. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

B/ Grafički dio sadrži kartografske priloge u mjerilu 1:500:

1. Detaljna namjena površina

List 1 DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:500

2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna

infrastrukturna mreža

List 2a PROMET 1:500

List 2b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I

MREŽE 1:500

3. Uvjeti korištenja uređenja i zaštite površina

List 3: PEJSAŽNO UREĐENJE 1:500

4. Uvjeti gradnje

List 4a UVJETI GRADNJE 1:500

List 4b1 RASTER I RAZMJEŠTAJ

UKOPNIH PARCELA polje 2,3,4 1:200

List 4b2 RASTER I RAZMJEŠTAJ

UKOPNIH PARCELA polje 5,6 1:200

List 4c DETALJNI NACRT UKOPNOG

MJESTA 1:50

II ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 4.

Detaljni prikaz utvrđivanja namjena površina na području DPU-a dat je na listu broj 1, mjerilo 1:500 i prema tom ustroju mora se utvrditi namjena pojedinih dijelova područja obuhvata DPU-a.

Članak 5.

Na prostoru DPU-a planirane su slijedeće osnovne grupe namjena površina:

POSTOJEĆI GROBNI REDOVI

PLANIRANI GROBNI REDOVI

POSTOJEĆE GROBNE GRAĐEVINE (spremište)

PLANIRANE GROBNE GRAĐEVINE (mrtvačnica sa pomoćnim prostorijama)

KOSTURNICA

PROMETNE POVRŠINE I STAZE NA GROBLJU

TRGOVI I ODMORIŠTA TE PROSTORI ZA

SLAVINE, KOŠEVE I KONTEJNERE ZA OTPAD

ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE

JAVNE ZELENE POVRŠINE

OSTALO POLJOPRIVREDNO I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE

Članak 6.

Ovim DPU-a posebno su se obradili prostori za uređenje novih grobnih polja (za ukop u zemlji i grobnice), novih

prometnih površina unutar groblja, kao i uređenje zelenih površina unutar groblja.

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

Članak 7.

Detaljan prikaz parcelacije prostora za proširenje groblja, oblik i veličina novih grobnih polja unutar obuhvata DPU-a prikazan je na listu broj 4a. Ovim prikazom parcelacije detaljno su utvrđene parcele za formiranje i uređenje novih grobnih redova i grobnih mjesta.

Članak 8.

Prostor groblja predstavlja ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta.

Članak 9.

Korištenje zemljišta za ukapanje umrlih predviđeno je u prostoru definiranom grobnim poljima u novoplaniranom dijelu.

Članak 10.

DPU-a je predviđen pristup na građevnu česticu groblja s javnih površina, koje su na zasebnim građevnim česticama.

Članak 11.

Pješački pristup grobnim poljima predviđen je glavnim grobnim stazama, a grobnim mjestima sekundarnim grobnim stazama unutar čestice groblja.

Članak 12.

Kolni pristup groblju omogućen je sa prilazne ceste, a parkiralište za smještaj vozila posjetitelja nalazi se izvan obuhvata DPU-a. Unutar groblja dozvoljen je pristup samo u iznimnim slučajevima (održavanje i uređenje groblja i prijevoz pokojnika).

2.1. Veličina i oblik površina za ukapanje

Članak 13.

Bruto veličina jednog grobnog mjesta iznosi 155 x 266 cm. Svijetla veličina otvora grobnog mjesta iznosi 85 x 210 cm.

Članak 14.

Ukapanje pokojnika u pojedinom grobnom mjestu predviđeno je najviše do tri dubine, odnosno do 200 cm ispod razine konačno uređenog terena grobnog polja. Ako se prilikom uređenja grobnog mjesta i kopanja ustanovi podzemna voda, tada se dno grobnog mjesta mora nalaziti na najmanje 50 cm iznad najviše kote podzemne vode.

Članak 15.

Neto dimenzija jednostruke grobnice (unutar zidova) iznosi 165 x 242 cm. Bruto dimenzija grobnice uvećana je za 20 cm na sve četiri strane od vanjskog ruba zida i iznosi 205 x 282 cm. Grobnice su planirane u tri dubine (na tri police), a svijetla dimenzija iznosi 230 cm.

Članak 16.

Neto dimenzija dvostruke grobnice (unutar zidova) iznosi 245 x 242 cm. Bruto dimenzija grobnice uvećana je za 20 cm na sve četiri strane od vanjskog ruba zida i iznosi 285 x 282 cm. Grobnice su planirane u tri dubine (na šest polica), a svijetla dimenzija iznosi 230 cm.

Članak 17.

Grobni redovi sa grobnim mjestima za klasičan ukop i izgradnju grobnica postavljaju se tako da po dva grobna reda imaju pristup sa jedne grobne staze. Širina grobne staze iznosi 160 cm. Širina pristupne staze do zemljanih grobova iznosi 100 cm.

Članak 18.

Osim ovih čestica predviđenih za uređenje grobnih polja za ukop u zemljane grobove i grobnice, utvrđene su i čestice za uređenje glavnih grobnih staza, zelenih površina, proširenja odmorišta (za postavu klupa i grobnih slavina).

2.2. Veličina i površina grobnih polja i grobnih staza te broj grobnih mjesta

Članak 19.

Veličine grobnih polja proizašle su iz propisanih najvećih udaljenosti pojedinog grobnog mjesta od ruba grobnog polja, odnosno od maksimalne dužine grobnog reda te maksimalnog broja grobnih mjesta u pojedinom grobnom polju.

Na planiranim grobnim poljima treba urediti slijedeći broj grobnih mjesta:

Polje 2 9 jednostrukih grobnica i 11 dvostrukih grobnica u

2 grobna reda

Polje 3 10 zemljanih grobova u 2 grobna reda

Polje 4 12 jednostrukih grobnica u 2 grobna reda

10 dvostrukih grobnica u 2 grobna reda

Polje 5 101 zemljani grob u 5 grobnih redova

Polje 6 4 jednostruke grobnice i 8 dvostrukih grobnica u 2

grobna reda

77 zemljana groba u 7 grobnih redova

Članak 20.

Širina novoplaniranih glavnih grobnih staza, kao i ostalih grobnih staza, utvrđena je na način da se omogući neometano kretanje sprovoda rubom grobnih polja sa kolicima sa lijesom pokojnika. Lijes pokojnika se po potrebi može provesti do grobnog mjesta ukopa i po grobnim stazama unutar grobnog polja. Uzdužni nagib glavnih grobnih staza planiran je takav da omogući pristup kolicima sa lijesom i ugodno hodanje u grobnoj povorci. Uzdužni presjek glavnih grobnih i grobnih staza određen je sa maksimalnih 8% kako bi se omogućilo pristup rampom do svakog grobnog mjesta.

Članak 21.

Širina glavnih grobnih staza (između grobnih polja) utvrđena je na 300 cm, a pojedinih grobnih staza unutar grobnog polja na 160 cm.

Članak 22.

Veličine proširenja odmorišta vidljive su na detaljnom listu br. 4a. Na tim površinama mogu se postavljati klupe i grobne slavine kao i košare za grobni otpad. Po mogućnosti trebalo bi postavljati dvije vrste košara i kontejnera: za biološki (razgradivi) otpad i ostali grobni otpad.

2.3. Uređenje grobnih mjesta

Članak 23.

Kod zemljanih grobova i grobnica dozvoljava se postava svih tipova nadgrobnih ploča, uz poštivanje tradicionalnih načina ukapanja. Ne dozvoljava se gradnja spomenika viših od 2 m na pojedinačnom grobnom mjestu.

2.4. Uvjeti uređenja i izgradnje mrtvačnice

Članak 24.

Na grafičkom listu 4a: Uvjeti gradnje, utvrđena je veličina te oblik površine za izgradnju mrtvačnice te građevni pravci građevina i regulacijska linija.

Izvan obveznog građevnog pravca mogu se postavljati natpisi, rasvjetni stupovi te priključni elementi infrastrukture.

Članak 25.

Visina građevine od kote konačno uređenog terena do ruba krovnog vijenca ne smije biti veća od 5,50 metara. Najveća katnost ne smije prijeći Po+P (podrum + prizemlje bez potkrovlja). To znači da su ukupno dozvoljene 2 (dvije) etaže.

Članak 26.

Krovište građevine može biti ravno ili koso. Kosa krovišta se izvode nagiba između 18o i 22o, a pokrov mora biti kupa kanalica ili crijep mediteranskog tipa.

Članak 27.

Oblikovanje pročelja i krovišta te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti kvalitetni, primjereni značenju lokacije i podneblju.

Članak 28.

U zgradi mrtvačnice potrebno je planirati 1-2 odarnice, prostor za rodbinu, prostor za pripremu pokojnika sa rashladnom komorom ili rashladnim ormarom, pomoćne prostorije, sanitarne prostorije za djelatnike i posjetitelje groblja te potrebne prostore (hodnike) za komunikaciju.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

Članak 29.

Za područje obuhvata DPU-a utvrđeni su načini i režimi uređenja i opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom i to na listovima 2a i 2b.

Članak 30.

Glavni kolni pristup groblju je sa južne strane postojećom prilaznom cestom Barčići - Sv. Ilija (Vrsi).

Članak 31.

Pješački pristup na groblje moguć je sa jugoistoka, sa prilazne ceste i to na 3 mjesta. Najvažniji je svakako onaj najsjeverniji preko kojeg se pristupa na oproštajni trg ispred mrtvačnice.

Članak 32.

Glavne grobne staze potrebno je asfaltirati. Pristupne grobne staze, te grobni trgovi i odmorišta izveli bi se od betonskih kocki.

Članak 33.

Prijelaz 110 kV dalekovoda Rab - Novalja preko groblja moguć je ako su ispunjeni tehnički propisi iz »Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona 1kV do 400 kV - Sl. list 65/88, NN 55/96 i 24/97), a koji se odnose na sigurnosne visine i udaljenosti, pojačanu izolaciju na stupovima dalekovoda te minimalnu dozvoljenu udaljenost objekta od dalekovodnog stupa. Sigurnosna visina voda na prijelazu preko groblja iznosi 7,0 m.

Čelično-rešetkasti stup nalazi se izvan ograde groblja u jugoistočnom dijelu područja obuhvata. Ukoliko će se ograda izvoditi kao metalna, potrebno je izračunavanje ili mjerenje induciranih napona pri normalnom pogonu dalekovoda. Na stupovima u rasponu prijelaza preko groblja izolacija mora biti mehanički i električno pojačana.

Pristup dalekovodu mora biti trajno omogućen zbog redovnog održavanja i interventnih radova.

Članak 34.

Predviđena je izvedba površinske odvodnje oborinskih voda, izvedba drenaže na svim otvorenim površinama groblja te drenaže grobnica, sa konačnim ispustom u teren, odnosno raspršeno po zelenoj površini uz SI granicu obuhvata. Odvodni cjevovodi (kanali) oborinske odvodnje postavljaju se duž svih glavnih staza uz rub grobnih polja. Otvoreni rigoli postavljeni su uz rub grobnih staza. Odvodnja viška vode sa grobnih slavina mora se odvesti podzemnim cjevovodom, koji će se također spojiti na isti odvodni cjevovod.

Parkiralište će imati zasebnu odvodnju preko separatora ulja i masti.

Članak 35.

Priključak na električnu mrežu kao i postavljanje javne rasvjete predviđen je samo za mrtvačnicu i oproštajni trg ispred te glavni ulaz.

4. UVJETI UREĐENJA I OPREME ZELENIH POVRŠINA

Članak 36.

Za područje obuhvata DPU-a zelene i ostale otvorene površine urediti će se u skladu sa Planom pejzažnog uređenja koji je dan na listu 3a. Postojeće zelene površine zadržavaju se u izvornom obliku i namjeni uz obavezno održavanje.

Članak 37.

Na proširenju groblja planirana je veća zelena površina na sjeveroistočnom dijelu. Planirano je zadržavanje prirodnog travnatog obrasta sa sadnim grupama ukrasnog i zaštitnog zelenila, koje će osim estetske uloge, dodatno učvrstiti teren na padini.

Na jugoistočnom dijelu, uz ogradni zid planira se sadnja zaštitnog zelenila sa podrastom. Planirano zelenilo ne smije svojom visinom ugroziti pogonsku sigurnost dalekovoda.

Na južnom i jugozapadnom dijelu planira se sadnja šišane živice, kao i oko dijelova sa zemljanim grobovima i grobnicama.

Članak 38.

Od opreme površina groblja predviđeno je: klupe uz staze, koševi za odlaganje otpadaka, oznake grobnih polja, plan groblja, ulazi, oglasne ploče.

5. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO- POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I OSTALIH AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 39.

Na području DPU-a nema registriranih zaštićenih prirodnih ni kulturno-povijesnih vrijednosti za koje bi se trebale provoditi mjere zaštite. Ambijentalne vrijednosti štite se uvjetima ovog DPU-a.

6. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 40.

Područje obuhvata DPU-a u cijelosti se nalazi unutar zaštićenog obalnog područja mora te se korištenje, uređenje i zaštita površina mora provoditi u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (NN br. 128/04).

Da bi se kvalitetno provela realizacija svih planiranih sadržaja na području DPU-a potrebno je pridržavati se svih uputa i uvjeta iz ovoga DPU-a kao i zakonom propisane daljnje izrade dokumentacije.

7. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 41.

Utjecaj na okolno stanovništvo manifestira se psihološkim djelovanjem i vizualnom izloženošću. Uz rub građevnog područja predviđena je zaštitna zelena površina kao zaštita od vizualnog kontakta i kao mjera smanjenja buke.

Članak 42.

Utjecaj na povećanje prometnog opterećenja prisutan je u vrlo maloj mjeri (samo u vrijeme ukopa i u vrijeme vjerskih blagdana). Budući da se radi o relativno malom groblju sa 7 ukopa godišnje, u odnosu na taj utjecaj nema potrebe poduzimati posebne mjere zaštite.

Članak 43.

Buka koja se javlja na grobljima u redovitom korištenju je zanemariva. Povećana razina buke javlja se samo prilikom ukopa (glazba) te korištenje mehanizacije kod iskopa i održavanja groblja te odvoza komunalnog otpada. Na groblju Mundanije korištenje mehanizacije je zanemarivo, a povremena buka ublažit će se sadnjom zelenih površina.

Članak 44.

Tijekom izvođenja radova doći će do povremenog povećanog opterećenja pristupnih prometnica i samog groblja transportnim sredstvima i mehanizacijom. U to vrijeme doći će i do povećanja razine buke te povremenog povećanog onečišćenja zraka (prašina, ispušni plinovi). Ti utjecaji se ne mogu izbjeći, ali su privremeni i ne ostavljaju trajnije posljedice.

Da bi se utjecaj na okoliš sveo na minimum, tijekom izvođenja radova potrebno je:

- sve radove izvoditi tijekom dana

- strogo paziti da se ne oštete postojeće grobne površine

- paziti da se ne oštete postojeća stabla

- Sav višak materijala (iskopana zemlja i sl.) mora se odmah ukloniti izvan obuhvata, na za to predviđeno mjesto

- Postojeće prometnice potrebno je redovito održavati i omogućiti normalno funkcioniranje prometa, kao i funkcioniranje postojećeg groblja.

Tijekom uobičajenog korištenja groblja potrebno je:

- Kod iskopa novih grobnih mjesta paziti da se ne oštećuju postojeća

- Održavati postojeće grobne i pješačke staze

- Redovito održavati i po potrebi obnavljati sve zelene površine

- Redovito odvoziti prikupljeni otpad

- Izvesti sustav za prikupljanje i kontrolirano odvođenje površinskih voda, te drenažu procjednih voda (za grobnice) s ciljem snižavanja njihove razine do kote koja će biti najmanje 0,5 m niža od kote dna grobova,

- Redovito kontrolirati sustav odvodnje površinskih voda i po potrebi sanirati neispravne dijelove sustava.

Članak 45.

Do ekološke nesreće na postojećem groblju može doći u slučaju elementarnih nepogoda: potresa, ekstremnih količina padalina i sl. ili požara. U slučaju ekološke nesreće sve mjere koje će trebati poduzeti utvrditi će se posebnim projektom sanacije, ovisno o razmjerima nastale štete.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

DPU-a je izrađen u šest (6) tiskanih izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Raba i potpisom predsjednika Gradskog vijeća te šest (6) primjeraka na CD-u (.dwg i .doc formatu).

Članak 47.

Tiskani izvornici i primjerci na CD-u DPU-a čuvaju se u arhivi Upravnog odjela za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe Grada Raba, dok se jedan izvornik dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a dva primjerka Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji - Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava u Rabu.

Članak 48.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/07-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-07-56

Rab, 13. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=526&mjesto=51280&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr